Informace pro zájemce -- FSv ČVUT

Informace pro zájemce o doktorské studium

Změna 28/03/2017 12:47

Toto studium je určeno pro inženýry jako příprava pro budoucí vědeckovýzkumnou činnost. Úspěšné studium končí obhajobou disertační práce a získání titulu Ph.D. za jménem.

Studium v doktorských studijních programech se řídí:
Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT
a
Řádem doktorského studia na FSv v Praze.

 

Na fakultě je možno studovat tyto programy a obory:

 

Doktorský studijní program - P 3607 STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ
předseda OR programu: prof. Ing. Tomáš Vogel, CSc.

KódNázev oboruPředseda oborové rady
3607V054Stavební management a inženýring doc. Ing. Renáta Schneiderová-Heralová, Ph.D.
3911V005Fyzikální a materiálové inženýrství prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc.
3904V007Inženýrství životního prostředí doc. Dr. Ing. Tomáš Dostál
3607V009Konstrukce a dopravní stavby prof. Ing. Vladimír Křístek, DrSc.
3607V034Matematika ve stavebním inženýrství prof. RNDr. Ivo Marek, DrSc.
3608V001Pozemní stavby prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc.
3902V034Systémové inženýrství ve stavebnictví a investiční výstavbě doc. Ing. Dalibor Vytlačil, CSc.
3607V027Vodní hospodářství a vodní stavby prof. Ing. Tomáš Vogel, CSc.

 

Doktorský studijní program - P 3502 ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ
předseda OR programu: prof. Ing. arch. Petr Urlich, CSc.

KódNázev oboruPředseda oborové rady
3501V011Architektura a stavitelství doc. Ing. arch. Zuzana Pešková, Ph.D.
3501V013Trvale udržitelný rozvoj a průmyslové dědictví prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger

 

Doktorský studijní program - P 3646 GEODÉZIE A KARTOGRAFIE
předseda OR programu: prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc.

KódNázev oboruPředseda oborové rady
3646V003Geodézie a kartografie prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc.

 

Forma studia může být prezenční nebo kombinovaná.

K podání přihlášky je student povinen zajistit si katedru, na které chce studovat a školitele, který ho povede celé doktorské studium.

Přijímací řízení probíhá obvykle v červnu (s nástupem od 1. října) a v prosinci (s nástupem od 1. března). Podrobnější informace viz nástěnka doktorského studia.

 

Prezenční forma

Doktorand v prezenční formě se stává na 4 roky opět studentem, dostává měsíční stipendium a má možnost být ubytován na kolejích. Pokud splňuje podmínky (viz Směrnice kvestora ČVUT č.64/2005), má nárok i na ubytovací stipendium. Může získat i slevu na jízdném v hromadných dopravních prostředcích. Je též státem zdravotně pojištěn do 26 let (po dosažení tohoto věku se musí pojistit sám).

Povinností studenta DS v prezenční formě studia je sestavit individuální studijní plán (přes KOS), který obsahuje 6 odborných předmětů podle návrhu školitele. Tyto předměty se stanou pro doktoranda povinnými, školitel má možnost dle svého uvážení přidat ještě i volitelné předměty.
V rámci jazykové přípravy má každý doktorand studující v českém jazyce povinnost složit zkoušku z anglického jazyka. Absolvování výuky není nutné, pokud doktorand jazyk ovládá a je schopen složit zkoušku dle požadavků katedry jazyků.
Součástí odborné činnosti doktoranda je vypracování písemné studie a rozprava o disertační práci. Konání odborné rozpravy se řídí Pokyny k provádění odborné rozpravy v doktorském studiu na FSv ČVUT v Praze.
Uzavřít studijní blok (splnit 6 odborných předmětů, anglický jazyk + odbornou rozpravu) je student DS povinen do 2 let od data nástupu.

Katedra, na níž je prezenční doktorand umístěn, mu může přidělit úvazek do 4 hod. nehonorované výuky jako asistentovi. Doktorand v prezenční formě může být současně zaměstnán na řešení výzkumných projektů až do výše 75% úvazku (schváleno na poradě kolegia dne 21.12.2004).

Výše stipendia je určena Vyhláškou děkanky 6/2016.

Pokud prezenční doktorand získá krátkodobé stipendium na zahraniční vysoké škole, může jeho školitel upravit studijní plán doktoranda tak, aby příslušný semestr vystudoval - včetně zkoušek - v doktorském studiu cizí školy.

Pro každého doktoranda v prezenční formě studia je povinností absolvovat v rámci svého doktorského studia minimálně tříměsíční odbornou stáž na vědeckém pracovišti v zahraničí.

Státní doktorská zkouška (dále jen "SDZ") se řídí čl. 34 SZŘ.
Doktorand v prezenční formě má povinnost složit SDZ do 4 let od data nástupu do studia (s možným prodloužením maximálně o 1 rok na základě odůvodněné žádosti schválené děkanem). Tato povinnost se týká studentů, kteří zahájili studium po 31. 8. 2013.

Obhajoba disertační práce se řídí čl. 35 SZŘ.
Doktorand v prezenční formě má povinnost předložit disertační práci nejpozději do 7 let od data nástupu na DS a studium musí být ukončeno do 8 let (trvání maximální doby studia). Do maximální doby studia se započítává i doba přerušení studia.

 

Kombinovaná forma

zahrnuje dva druhy doktorandů:
- zaměstnance fakulty
- zaměstnance jiných organizací

Povinností studenta DS v kombinované formě studia je sestavit individuální studijní plán (přes KOS), který obsahuje 6 odborných předmětů podle návrhu školitele. Tyto předměty se stanou pro doktoranda povinnými, školitel má možnost dle svého uvážení přidat ještě i volitelné předměty.
V rámci jazykové přípravy má každý doktorand studující v českém jazyce povinnost složit zkoušku z anglického jazyka. Absolvování výuky není nutné, pokud doktorand jazyk ovládá a je schopen složit zkoušku dle požadavků katedry jazyků.
Součástí odborné činnosti doktoranda je vypracování písemné studie a rozprava o disertační práci. Konání odborné rozpravy se řídí Pokyny k provádění odborné rozpravy v doktorském studiu na FSv ČVUT v Praze.
Uzavřít studijní blok (splnit 6 odborných předmětů, anglický jazyk + odbornou rozpravu) je student DS povinen do 3 let od data nástupu.

Státní doktorská zkouška (dále jen "SDZ") se řídí čl. 34 SZŘ.
Doktorand v kombinované formě má povinnost složit SDZ do 4 let od data nástupu do studia (s možným prodloužením maximálně o 1 rok na základě odůvodněné žádosti schválené děkanem). Tato povinnost se týká studentů, kteří zahájili studium po 31. 8. 2013.

Obhajoba disertační práce se řídí čl. 35 SZŘ.
Doktorand v kombinované formě má povinnost předložit disertační práci nejpozději do 7 let od data nástupu na DS a studium musí být ukončeno do 8 let (trvání maximální doby studia). Do maximální doby studia se započítává i doba přerušení studia.