Intranet   Helpdesk   KOS   WebMail
ZÁJEMCE O STUDIUM STUDENT ZAMĚSTNANEC VEŘEJNOST A MÉDIA ABSOLVENT
ČVUT O fakultě Kontakt Úřední deska Lidé Pracoviště Věda a výzkum Zahraniční styky Vnější vztahy Kalendář událostí Archiv zpráv
ČVUT
České vysoké učení technické v Praze
FAKULTA STAVEBNÍ
 
ČVUT FSv Student DS Programy a obory VH Přihlásit Vyhledávání English
V této sekci:
Užitečné odkazy:

Tisk stránky

Doktorský studijní program Stavební inženýrství
Obor Vodní hospodářství a vodní stavby

 


Studijní obor je zaměřen na vědeckovýzkumnou činnost v oblasti vodního hospodářství, vodních zdrojů a vodních staveb. Při řešení výzkumných problémů je kladen důraz na kvantitativní a interdisciplinární přístup. Doktorské práce se soustřeďují na široké spektrum výzkumných otázek zahrnujících problematiku: povrchové a podpovrchové hydrologie včetně hydrologie urbanizovaných povodí, proudění v otevřených korytech, pohybu splavenin a kontaminantů, protipovodňové ochrany a revitalizace vodních toků, proudění v potrubí, projektování, výstavby a provozu vodních děl, řízení odtoku nádržemi, vodní dopravy, hydroenergetiky, komplexního řešení vodohospodářských a ekologických prvků v krajině, půdní eroze, ochrany povrchových a podzemních vod před znečištěním, vodohospodářských soustav v podmínkách měnícího se klimatu, úpravy povrchových a podzemních vod, kvality vody v distribučních sítích pitné vody a ve stokových sítích, intenzifikace čistírenských procesů, a vodohospodářskou problematiku lázeňských zařízení. Ve všech uvedených oblastech je věnována pozornost užití a rozvoji experimentálních metod a aplikaci matematických modelů.

Absolventi studijního oboru naleznou uplatnění jak v akademickém prostoru, jako vědeckopedagogičtí pracovníci na vysokých školách a vědeckovýzkumní pracovníci ústavů AV ČR, tak ve sféře resortního výzkumu a v oblasti komerčního podnikání zaměřeného na konzultační a expertní činnost. Své znalosti mohou uplatnit i jako špičkoví odborníci ve vodohospodářských firmách.

 

  Za obsah odpovídá: prof. Dr. Ing. Bořek Patzák Webmaster: Ing. Zora Záleská Aktualizováno: čtvrtek, 25. srpna 2016, 12:55  
©2016 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice; Tel: (+420) 224 351 111; Email: mail@fsv.cvut.cz