Pokyny -- FSv ČVUT
Intranet   Helpdesk   KOS   WebMail
ZÁJEMCE O STUDIUM STUDENT ZAMĚSTNANEC VEŘEJNOST A MÉDIA ABSOLVENT
ČVUT O fakultě Kontakt Úřední deska Lidé Pracoviště Věda a výzkum Zahraniční styky Vnější vztahy Kalendář událostí Archiv zpráv
ČVUT
České vysoké učení technické v Praze
FAKULTA STAVEBNÍ
 
ČVUT FSv Student DS Odborná rozprava Pokyny Přihlásit Vyhledávání English

Pokyny k provádění odborné rozpravy v doktorském studiu na FSv ČVUT

Tisk stránky

1. Úvodní ustanovení

 

 1. K rozpravě nad odbornou studií se hlásí doktorand před uzavřením studijního bloku. Studijní blok se skládá z absolvování souboru povinných odborných předmětů, jazykové přípravy ukončené zkouškou z jednoho světového jazyka a odborné činnosti, prezentované vypracováním písemné studie a rozpravou o disertační práci.

 2. Odborná studie je písemnou přípravou na disertační práci. Obsahuje stručné shrnutí stavu studované problematiky ve světě (souhrnnou kritickou rešerši) doplněnou o dosavadní výsledky vlastní práce v oblasti tématu disertační práce. Tyto výsledky mohou být prezentovány též souborem předložených publikací doktoranda. Doporučený rozsah studie je 20 stran A4.

 3. Studie je na školicím pracovišti předmětem rozpravy o disertační práci, na jejímž základě je stanoven definitivní název a náplň disertační práce.

 

2. Odborná komise

 

 1. Explicitními členy komise pro konání odborné rozpravy jsou: školitel, školitel specialista (pokud je stanoven), vedoucí školicího pracoviště a předseda ORO, případně jiný člen příslušné ORO jmenovaný předsedou (čl. 27 odst. 10 SZŘ ČVUT).

 2. Komise má alespoň tři členy. Školitel a oponent (oponenti) jsou členy komise s právem hlasovat, nemohou však komisi předsedat.

 3. Vedoucí školicího pracoviště stanoví nejméně jednoho oponenta studie.

 4. Komise je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina jejích členů, nejméně však tři členové.

 5. Komise se usnáší většinou hlasů na přijetí či nepřijetí odborné studie. Pokud není studie přijata, usnáší se komise i na důvodech nepřijetí.

 6. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy komise.

 7. Komisi zpravidla předsedá předseda ORO. Předseda ORO jmenuje jiného předsedajícího ze členů ORO, pokud:
  • se nemůže rozpravy zúčastnit,
  • je školitelem doktoranda konajícího rozpravu.

 

3. Lhůty

 

 1. Doktorand žádá o vykonání odborné rozpravy nejpozději 8 týdnů před skončením svého studijního bloku. Studijní blok je rozvržen maximálně na 4 semestry u prezenční formy a maximálně 6 semestrů u kombinované formy studia (čl. 27. odst. 11 SZŘ ČVUT). Žádost se podává vedoucímu školícího pracoviště na předepsaném formuláři. Zároveň se žádostí se předávají:
  • Kopie ISP (potvrzená oddělením VaV)
  • Výpis z databáze publikací ČVUT (komponenta VVVS)
  • Kopie tří nejvýznamnějších publikací (pokud doktorand publikoval)
  • Název odborné studie a její anotace (doporučený maximální rozsah anotace 200 slov)

 2. Odborná studie musí být odevzdána vedoucímu školicího pracoviště v písemné a elektronické podobě nejpozději tři týdny před konáním rozpravy; ten může povolit pozdější termín odevzdání.

 3. Vedoucí školicího pracoviště stanoví místo a čas odborné rozpravy alespoň tři týdny před jejím konáním a pozve na ně doktoranda. Zároveň zajistí předání odborné studie doktoranda předsedovi ORO a stanovenému oponentovi.

 4. Vedoucí školicího pracoviště pozve členy komise na odbornou rozpravu alespoň dva týdny před jejím konáním.

 5. Doktorand musí mít možnost seznámit se s posudkem oponenta nejpozději dva pracovní dny před konáním rozpravy.

 6. Z rozpravy nad odbornou studií se pořizuje zápis, který podepisuje předseda komise a všichni přítomní členové. Předseda komise zajistí doručení tohoto zápisu včetně posudku oponenta na odd. VaV nejpozději sedmý den po konání rozpravy.

 

4. Průběh rozpravy

 

 1. V průběhu odborné rozpravy doktorand nejprve seznámí komisi s podstatnými částmi své studie a se svým návrhem názvu a obsahu disertační práce.

 2. Jsou přečteny posudky oponentů a školitele, doktorand se k nim vyjádří.

 3. Následuje odborná rozprava členů komise a doktoranda nad odbornou studií, návrhem názvu a obsahu disertační práce.

 4. Rozprava je ukončena usnesením komise o souhlasu (nesouhlasu) s výsledky odborné studie.

 5. V případě, že se komise usnese na nesouhlasu se závěry studie a navrhne její přepracování, stanoví termín opakované rozpravy, a to nejpozději do tří měsíců od data neúspěšné rozpravy. Studium se tímto neprodlužuje, pouze se posunuje termín ukončení studijního bloku.

 

V Praze dne 12. května 2011

 

prof. Ing. Petr Hájek, CSc.
proděkan pro vědu a výzkum

aktualizováno 12.1.2017

 

  Za obsah odpovídá: prof. Dr. Ing. Bořek Patzák Webmaster: Ing. Zora Záleská Aktualizováno: čtvrtek, 12. ledna 2017, 13:11  
©2016 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice; Tel: (+420) 224 351 111; Email: mail@fsv.cvut.cz