s Témata AS + TUR -- FSv ČVUT
Intranet   Helpdesk   KOS   WebMail
ZÁJEMCE O STUDIUM STUDENT ZAMĚSTNANEC VEŘEJNOST A MÉDIA ABSOLVENT
ČVUT O fakultě Kontakt Úřední deska Lidé Pracoviště Věda a výzkum Zahraniční styky Vnější vztahy Kalendář událostí Archiv zpráv
ČVUT
České vysoké učení technické v Praze
FAKULTA STAVEBNÍ
 
ČVUT FSv Student DS Informace pro zájemce Témata AS + TUR Přihlásit Vyhledávání English

Témata disertačních prací pro obory AS a TUR

Tisk stránky

Školící pracoviště K127

aktuální informace na http://www.uzemi.eu/vyuka/doktorske-studium.html

 • doc. Ing. arch. Ivan VOREL, CSc. (rámcové tematické okruhy s možností domluvy na vlastním tématu)
  • Kompoziční hodnoty historické kulturní krajiny feudálních hospodářských celků.
  • Struktura osídlení a urbanistické hodnoty sídel jako atributy cennosti kulturní historické krajiny.
  • Rekreační systémy na regionální úrovni - vztah mezi hledisky rekreační atraktivity a kapacity krajiny, konektivity v rámci sídlení struktury a překonávání fragmentace urbanizované krajiny.

 • doc. Ing. arch. Ivan KAPLAN (rámcová témata, možnost korektur)
  • Veřejný prostor v sídlištních a suburbánních prostředích. Současné podmínky pro jeho vznik, stabilizaci či revitalizaci. Možnost zúžení na např. VP venkovských sídel
  • Typy prostředí v sídlech, jejich vymezování, hodnocení a pasportizace s ohledem na využití v ÚPD
  • Veřejný prostor a sdílení dopravy. Analýza typologie profilů, nových deficitů, nové koncepty organizace lokální dopravy, průměty do návrhu možných legislativních změn.
  • Veřejný prostor a jeho osvětlení. Problematika artikulace večerní scény, přesah problémů do privátního prostředí, účinků světelného smogu, typologie a regulace osvětlení, možné průměty do metodiky regulačních plánů
  • Sídla s velkou turistickou návštěvností, koncepce organizace dopravních vztahů a podmínek turistického průmyslu. Výstupy pro ÚP těchto sídel.

 • doc. Ing. arch. Petr DURDÍK (tematické okruhy s možností korekce)
  • Změna pohledu na dopravní obsluhu sídla, klady a zápory zklidňování dopravy, současné trendy a jejich zhodnocení, vliv na uspořádání veřejných prostranství, průměty do koncepcí a koncepčních dokumentů
  • Vývoj utváření veřejných prostranství, změna funkční náplně, systém veřejných prostranství v sídle a jejich hierarchizace, náplň a uspořádání moderního veřejného prostranství a jeho úloha v sídle

 • doc. Ing. arch. ThLic. Jiří KUPKA, Ph.D. (rámcové tematické okruhy s možností domluvy na vlastním tématu)
  • Téma kulturní a historické krajiny a jejích znaků a hodnot, ochrany, hodnocení, evidence atd. vč. kulturních dominant, sakralizované krajiny, poutních míst, komponovaných krajinářských celků atd.
  • Téma různých aspektů ochrany charakteru krajiny zejména ve vztahu ke kulturní a historické charakteristice krajiny, k ochraně a popisu vizuálních a estetických hodnot ad.
  • Téma vztahu sídel na okolní krajinu vč. urbanistických, provozních, vizuálních a kompozičních vazeb vč. systémů sídelní zeleně ve vazbě na krajinu
  • Téma urbanistické kompozice zejména ve vztahu k uplatnění přírodních prvků (vody, zeleně, terénu) v obraze sídel

 • doc. Ing. arch. Jan MUŽÍK, CSc.
  • Malá města – jejich úloha v sídelní struktuře a v sídelním celku
  • Regenerace a dostavba okrajových částí měst, předměstí a satelitů
  • Protipovodňová opatření a vnitřní obraz malých sídel

 

Školící pracoviště K129

aktuální informace najdete na http://k129.cz/veda-a-vyzkum/

 • prof. Ing. arch. Michal HLAVÁČEK
  • Průmyslové stavby

 • prof. Akad. arch. Mikuláš HULEC
  • Progresivní metody památkové péče,
  • Historické materiály a technologie v současnosti,
  • Teoretické a praktické aspekty ochrany historického dědictví

 • prof. Ing. arch. Tomáš ŠENBERGER
  • Konverze pro kulturní využití - jejich specifika
  • Meziválečná průmyslová architektura
  • Industriál a umění
  • Výzkum architektury 60. a 70. let 20. století (v rámci NAKI II)

 • prof. Ing. arch. Petr URLICH, CSc.
  • Analýza a prezentace hodnot české moderní architektury 60. a 70. let 20. století. (Praha a Středočeský kraj)

 • doc. Ing. arch. Václav DVOŘÁK, CSc.
  • Téma na základě dohody se školitelem

 • doc. Ing. arch. Karel HÁJEK, Ph.D.
  • Doprava a dopravní stavby v procesu návrhu a fungování moderních „smart cities“
  • Dopravní stavby v architektonickém obrazu dynamiky současného města
  • Využití potenciálu stávajících drážních staveb v moderních systémech kolejové dopravy

 • doc. Ing. arch. Zdeněk JIRAN
  • Téma na základě dohody se školitelem

 • doc. Ing. arch. Miloš KOPŘIVA
  • Kapacita doktorandů nyní naplněna

 • doc. Ing. arch. Patrik KOTAS
  • Zastínění fasád halových prosklených objektů – fyzikální vlivy, vliv na celkový architektonický koncept budovy, architektonické řešení stínících prvků, design a konstrukční řešení stínících prvků

 • doc. Ing. arch. Ing. Zuzana PEŠKOVÁ, Ph.D.
  • Venkovský prostor
  • Identifikace vyměřovacích soustav sídel
  • Hodnocení historického jádra městeček a vesnic

 • doc. Ing. arch. Radomíra SEDLÁKOVÁ, CSc.
  • Stavby roku – hodnocení výsledků současného stavitelství a architektury v ČR

 • doc. Ing. arch. Ing. Petr ŠIKOLA, Ph.D.
  • Modulární architektura

 • doc. Ing. arch. Michal ŠOUREK
  • Udržitelný rozvoj sídelních struktur
  • Veřejný prostor a urbánní komunikace
  • Architektura a prostředí, formované stavební činností člověka: společensko-kulturní východiska a jejich působení

 • doc. Ing. arch. Ladislav TICHÝ, CSc.
  • Téma na základě dohody se školitelem

  Tisk stránky
ČVUT FSv Student DS Informace pro zájemce Témata AS + TUR Přihlásit Vyhledávání English
  Za obsah odpovídá: prof. Dr. Ing. Bořek Patzák Webmaster: Ing. Zora Záleská Aktualizováno: úterý, 20. března 2018, 14:49  
©2016 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice; Tel: (+420) 224 351 111; Email: mail@fsv.cvut.cz