Úřední deska -- FSv ČVUT

Úřední deska Fakulty stavební

Změna 24/11/2017 12:40

 06/11/15 - Přehled studijních programů a oborů na FSv akreditovaných MŠMT ČR
 24/07/17 - Časový plán akademického roku 2017/2018

 15/09/17 - Termíny zápisů do studia FSv
 01/09/17 - Termíny státních závěrečných zkoušek FSv
                   Nově jsou termíny státní závěrečné zkoušky rozepisovány pro studenty prostřednictvím KOSu

 12/09/17 - Informace k přijímacímu řízení do bakalářských studijních programů
 12/09/17 - Informace k přijímacímu řízení do magisterských studijních programů
 07/07/17 - Informace k přijímacímu řízení do doktorských studijních programů

 09/12/16 - Zpráva o průběhu přijímacího řízení do bc studia
 09/12/16 - Zpráva o průběhu přijímacího řízení do navazujícího mgr studia

 10/09/17 - Den otevřených dveří na Fakultě stavební - 23. 11. 2017 a 12. 1. 2018

 13/09/17 - Legislativa - vnitřní předpisy, legislativa spojená se studiem a další předpisy
 30/08/17 - Poplatky spojené se studiem

 24/11/17 - Termíny zasedání AS FSv -
 11/07/17 - Termíny zasedání Grémia FSv
 10/11/17 - Termíny zasedání VR FSv

 22/11/17 - Výroční zprávy FSv -
 25/08/16 - Dlouhodobý záměr FSv

 21/10/16 - Seznam oborů, v nichž je FSv oprávněna konat habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem
 15/11/17 - Zahájená řízení ke jmenování profesorem
 15/11/17 - Ukončená řízení ke jmenování profesorem
 10/11/17 - Zahájená habilitační řízení
 15/11/17 - Ukončená habilitační řízení
 23/11/17 - Oznámení o konání obhajob disertací (Ph.D.) -

 

Aktuální informace

24/11/17 - 

Zápis z 8. zasedání AS FSv ze dne 22. listopadu 2017.

24/11/17 - 

Usnesení z 8. zasedání AS FSv ze dne 22. listopadu 2017.

24/11/17 - 

Seznam studentů DS, kteří mají nárok na stipendium na ubytování za 4. čtvrtletí 2017.

22/11/17 - 

Seznam bc. a mgr. studentů s nárokem na ubytovací stipendium za 4. čtvrtletí 2017.

22/11/17 - 

Výroční zpráva o činnosti FSv za rok 2016.

13/11/17 - 

Děkan FJFI ČVUT v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovních míst akad. pracovníků katedry dozimetrie a aplikace ionizujícího záření. Uzávěrka přihlášek 9.12.2017.

13/11/17 - 

Děkan FJFI ČVUT v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovních míst akad. pracovníků katedry fyziky. Uzávěrka přihlášek 11.12.2017.