Intranet   Helpdesk   KOS   WebMail
PROSPECTIVE STUDENTS STUDENT PUBLIC ALUMNI
CTU About Faculty Public Relations People Departments Science and Research International Relations Calendar and Events Archive
ČVUT
Czech Technical University in Prague
Faculty of Civil Engineering
 
CTU FCE About Faculty English-Czech Terminology Search Česky

English-Czech Terminology

Print version

English-Czech Terminology at the CTU
Czech-English Terminology at the CTU

Faculty of Civil Engineering       - Fakulta stavební
Dean                   - děkan
Vice-dean                - proděkan
Vice-dean for Education         - proděkan pro pedagogickou činnost
Vice-dean for Development        - proděkan pro rozvoj
Vice-dean for Science and Research    - proděkan pro vědeckovýzkumnou činnost
Vice-dean for International Relations  - proděkan pro zahraniční styky
Vice-dean for Construction        - proděkan pro výstavbu
Faculty Secretary            - tajemník fakulty
Chairman of the Academic Senate     - předseda AS


Departments

Dep. of Mathematics           - K101 katedra matematiky
Dep. of Physics             - K102 katedra fyziky
Dep. of Languages            - K104 katedra jazyků
Dep. of Social Sciences         - K105 katedra společenských věd
Dep. of Construction Technology     - K122 katedra technologie staveb
Dep. of Material Engineering and     - K123 katedra materiálového inženýrství a chemie
      Chemistry
Dep. of Building Structures       - K124 katedra konstrukcí pozemních staveb
Dep. of Microenvironmental and Building - K125 katedra technických zařízení budov
      Services Engineering
Dep. of Economics and Management     - K126 katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
      in Civil Engineering
Dep. of Urban Design, Town and Regional - K127 katedra urbanismu a územního plánování
      Planning
Dep. of Applied Informatics       - K128 katedra inženýrské informatiky
Dep. of Architecture           - K129 katedra architektury
Dep. of Mechanics            - K132 katedra mechaniky
Dep. of Concrete and Masonry Structures - K133 katedra betonových a zděných konstrukcí
Dep. of Steel and Timber Structures   - K134 katedra ocelových a dřevěných konstrukcí
Dep. of Geotechnics           - K135 katedra geotechniky
Dep. of Road Structures         - K136 katedra silničních staveb
Dep. of Railway Structures        - K137 katedra železničních staveb
Dep. of Hydraulics and Hydrology     - K141 katedra hydrauliky a hydrologie
Dep. of Hydraulic Structures       - K142 katedra hydrotechniky
Dep. of Irrigation, Drainage and     - K143 katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství
      Landscape Engineering
Dep. of Sanitary and Ecolog. Engineering - K144 katedra zdravotního a ekologického inženýrství
Dep. of Special Geodesy         - K154 katedra speciální geodézie
Dep. of Geomatics            - K155 katedra geomatiky


Research Centre

Experimental Centre           - K210 Experimentální centrum
Centre of Experimental Geotechnics    - K220 Centrum experimentální geotechniky
Water Management Experimental Centre   - K250 Vodohospodářské experimentální centrum


Information Centre

Technical and Operating Centre      - středisko technicko provozních služeb
Cleaning Service             - referát úklidu
Facility Security Office         - referát ostrahy objektu
Maintenance Office            - úsek údržby
IT Centre                - K375 Výpočetní a informační centrum
Servers and Network Management      - K376 středisko správy serverů a sítí
Application Development and Management  - K377 středisko vývoje a správy aplikací
HelpDesk                 - K378 středisko podpory uživatelů
Audiovisual Support           - K379 středisko audiovizuální techniky
Accredited Testing Laboratory      - K380 Akreditovaná zkušební laboratoř


Administration

Dean´s Office              - sekretariát děkana
Health and Safety Department       - referát bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Fire Protection Office          - referát požární ochrany
Expert Assessment Office         - referát znalecké činnosti
Public Tender Office           - referát veřejných zakázek
PR and Marketing             - PR a marketing
Student Administration          - studijní oddělení
Department of Science and Research    - oddělení pro vědu a výzkum
Department of International Relations  - zahraniční oddělení
Investment Office            - investiční oddělení
Economic Activity Office         - oddělení pro doplňkovou činnost
Economic Management           - hospodářská správa
Secretary Office             - sekretariát tajemníka
Personnel Department           - osobní oddělení
Economics Department           - ekonomické oddělení
Payroll Office              - oddělení práce a mzdy
Material Assets Office          - správce hmotného majetku

Payments Office             - pokladna
Mail Room                - podatelna
Transport Office             - úsek dopravy


Study Programmes

Bachelor Degree Study Programmes       - Bakalářské studijní programy
Civil Engineering              - Stavební inženýrství
Building Structures             - Konstrukce pozemních staveb
Structural and Transportation Engineering  - Konstrukce a dopravní stavby      
Water Management and Water Structures    - Vodní hospodářství a vodní stavby
Environmental Engineering          - Inženýrství životního prostředí    
Management and Economics in the Building   - Management a ekonomika ve stavebnictví
      Industry
Preparation, Erection and Operation of    - Příprava, realizace a provoz staveb
      Constructions
Fire Safety of Constructions         - Požární bezpečnost staveb

Building Engineering             - Stavitelství
Erection of Buildings and Engineering    - Realizace pozemních a inženýrských staveb
      Constructions

Geodesy and Cartography           - Geodézie a kartografie
Geodesy, Cartography and Geoinformatics   - Geodézie, kartografie a geoinformatika
Land Information Systems for Public     - Územní informační systémy pro veřejnou
      Administration                správu

Metrology                  - Metrologie
Metrology in Surveying and Mechanical    - Metrologie v geodézii a strojírenství
      Engineering

Architecture and Building Engineering    - Architektura a stavitelství
Architecture and Building Engineering    - Architektura a stavitelství

Civil Engineering in English
Building Structures             - Konstrukce pozemních staveb


Master Degree Study Programmes        - Magisterské studijní programy
Civil Engineering              - Stavební inženýrství
Building Structures             - Konstrukce pozemních staveb
Structural and Transportation Engineering  - Konstrukce a dopravní stavby      
Water Management and Water Structures    - Vodní hospodářství a vodní stavby   
Environmental Engineering          - Inženýrství životního prostředí    
Project Management and Engineering      - Projektový management a inženýring   
Materials Engineering            - Materiálové inženýrství        
Construction Management           - Stavební management          
Preparation, Erection and Operation of    - Příprava, realizace a provoz staveb
      Constructions
Integral Safety of Constructions       - Integrální bezpečnost staveb
 
Geodesy and Cartography           - Geodézie a kartografie 
Geodesy and Cartography           - Geodézie a kartografie
Geomatics                  - Geomatika

Architecture and Building Engineering    - Architektura a stavitelství
Architecture and Building Engineering    - Architektura a stavitelství

Buildings and Environment          - Budovy a prostředí
Buildings and Environment          - Budovy a prostředí

Intelligent Buildings            - Inteligentní budovy
Intelligent Buildings            - Inteligentní budovy

Civil Engineering  in English
Building Structures
Computational Engineering in Advanced Design 
Advanced Master´s in Structural Analysis of Monuments and Historical Constructions
Sustainable Constructions under Natural Hazards and Catastrophic Events

Buildings and Environment  in English     
Buildings and Environment 

Nuclear Engineering Constructions      - Jaderná energetická zařízení
Constructions for Power Engineering     - Stavby pro energetiku
 

Doctoral Degree Study Programmes       - Doktorské studijní programy
Civil Engineering              - Stavební inženýrství
Physical and Material Engineering      - Fyzikální a materiálové inženýrství
Environmental Engineering          - Inženýrství životního prostředí
Building and Structural Engineering     - Konstrukce a dopravní stavby
Mathematics in Civil Engineerig       - Matematika ve stavebním inženýrství
Building Engineering             - Pozemní stavby
Construction Management and Engineering   - Stavební management a inženýring
Systems Engineering in the Building Industry - Systémové inženýrství ve stavebnictví
      and Capital Construction           a investiční výstavbě
Water Engineering and Water Management    - Vodní hospodářství a vodní stavby
 
Geodesy and Cartography           - Geodézie a kartografie
Geodesy and Cartography           - Geodézie a kartografie
 
Architecture and Building Engineering    - Architektura a stavitelství
Architecture and Building Engineering    - Architektura a stavitelství
Sustainable Development and Industrial    - Trvale udržitelný rozvoj a průmyslové 
      Heritage                   dědictví

  Print version
CTU FCE About Faculty English-Czech Terminology Search Česky
  Responsible: prof. Ing. Jiří Máca, CSc. Webmaster: Ing. Zora Zaleska Last update: Tuesday, April 4 2017, 13:33  
©2006 CTU in Prague, Faculty of Civil Engineering, Thákurova 7, 166 29 Praha 6; Phone (+420) 224 351 111; Email: mail@fsv.cvut.cz