Intranet   Helpdesk   KOS   WebMail
ZÁJEMCE O STUDIUM STUDENT ZAMĚSTNANEC VEŘEJNOST A MÉDIA ABSOLVENT
ČVUT O fakultě Kontakt Úřední deska Lidé Pracoviště Věda a výzkum Zahraniční styky Vnější vztahy Kalendář událostí Archiv zpráv
ČVUT
České vysoké učení technické v Praze
FAKULTA STAVEBNÍ
 
ČVUT FSv Pracoviště K 135 Přihlásit Vyhledávání English

Katedra geotechniky

Tisk stránky


Kontakt

Vedoucí katedry:
doc. Ing. Josef Jettmar, CSc.
Sekretářka:
Kateřina Líbenková
Adresa:
ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Katedra geotechniky
Thákurova 7
166 29 Praha 6
E-mail:
k135@fsv.cvut.cz
Telefon:
(+420) 224 354 557


Krátká charakteristika

Katedra je jedním z předních českých pedagogických a výzkumných pracovišť v oboru geotechniky. V předmětech geologie, inženýrská geologie a hydrogeologie dává studentům základ pro ocenění vlastností zeminového a horninového prostředí na základě předchozích geologických procesů. V teoretických předmětech, mechanice zemin a mechanice hornin, seznamuje studenty především s mechanicko-fyzikálními vlastnostmi zemin, hornin a horninového masivu a modelováním závislosti mezi napětím a přetvořením pro řešení řady aplikačních úloh. V aplikačních předmětech, zakládání staveb a podzemních stavbách, se sleduje interakce podzákladí s nosnými konstrukcemi, interakce podzemních staveb s horninovým prostředím a progresivní způsoby zakládání staveb a výstavby podzemních děl. Vedle klasických postupů jsou studenti ve výuce seznamováni s moderními způsoby navrhování a posuzování geotechnických konstrukcí s využitím výpočetní techniky nebo s pomocí experimentálního ověřování na modelech a v terénu. Stále více se zdůrazňuje ekologická problematika v předmětech geotechnika a životní prostředí, resp. odpady a skládky.
Rozsah výuky je diferencován dle studijních programů a oborů, nejpodrobnější je výuka v zaměření geotechnika na oboru konstrukce a dopravní stavby a inženýrství životního prostředí. Katedra nabízí volitelné předměty z oboru geotechnika pro studenty všech studijních programů.
Studenti získávají v průběhu studia také praktické zkušenosti na odborných exkurzích s ryze geotechnickou a ekologickou tematikou. Rovněž mohou absolvovat praktická cvičení v Centru experimentální geotechniky, zejména v podzemní výukové štole Josef.
Katedra má díky svému zaměření širokou spolupráci s praxí. Účastní se při geotechnickém průzkumu, při zjišťování geotechnických dat a navrhování geotechnických konstrukcí až po provádění a monitoring. Spolupráce se týká např. zakládání výškových budov, sypaných přehrad, odkališť, zemních konstrukcí, výsypek, skládek průmyslových a komunálních odpadů, metra, dopravních tunelů, štol, kolektorů, zásobníků plynu, podzemních úložišť odpadů včetně radioaktivních i záchrany historických objektů.
Katedra nabízí podle poptávky v oblasti celoživotního vzdělávání krátkodobé a dlouhodobé kurzy, většinou akreditované ČKAIT.
Výzkumná činnost v rámci grantů je zaměřena na spolehlivost, optimalizaci a trvanlivost geotechnických konstrukcí, na trvale udržitelnou výstavbu, na interakci staveb a prostředí, na provoz náročných geotechnických konstrukcí a na problematiku geotechnických a ekologických staveb včetně výstavby na brownfields.
Výchova doktorandů je zajišťována v oborech konstrukce a dopravní stavby, inženýrství životního prostředí a pozemní stavby se specializací na mechaniku zemin, mechaniku hornin, zakládání staveb a podzemní stavby.


  Za obsah odpovídá: Ing. Tomáš Líbenek Webmaster: Ing. Zora Záleská Aktualizováno: pondělí, 19. října 2015, 14:17  
©2016 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice; Tel: (+420) 224 351 111; Email: mail@fsv.cvut.cz