Podmínky DS -- FSv ČVUT
Intranet   Helpdesk   KOS   WebMail
ZÁJEMCE O STUDIUM STUDENT ZAMĚSTNANEC VEŘEJNOST A MÉDIA ABSOLVENT
ČVUT O fakultě Kontakt Úřední deska Lidé Pracoviště Věda a výzkum Zahraniční styky Vnější vztahy Kalendář událostí Archiv zpráv
ČVUT
České vysoké učení technické v Praze
FAKULTA STAVEBNÍ
 
ČVUT FSv Legislativa Podmínky DS Přihlásit Vyhledávání English

Tisk stránky

Podmínky pro přijetí ke studiu v doktorských studijních programech na Fakultě stavební ČVUT v Praze

 

Přijímání uchazečů do doktorských studijních programů se řídí následujícími předpisy:
Zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a změně a doplnění dalších zákonů, Statutem FSv, Řádem přijímacího řízení ČVUT (Příloha č.2 Statutu ČVUT), Podmínkami studia cizinců na ČVUT (Příloha č.3 Statutu ČVUT), těmito Podmínkami a Směrnicí děkanky pro přijímací řízení do doktorských studijních oborů (dále jen Směrnice děkanky).

 

Podmínky pro přijetí na doktorské studium:

  1. Dosažení vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu
  2. Podání řádně vyplněné přihlášky v určeném termínu předepsaným způsobem a se všemi náležitostmi (včetně příloh uvedených v přihlášce). Termíny budou zveřejněny na úřední desce FSv a na webových stránkách FSv.
  3. Dodání ověřené kopie diplomu o úspěšném ukončení magisterského studia (kopie může být ověřena podle originálu pověřeným úředníkem při zápisu); pokud bylo vzdělání dosaženo v jiné zemi než v České republice nebo Slovenské republice, je podmínkou spolu s přihláškou předložit potvrzení o nostrifikaci diplomu. Tento požadavek na dodání ověřené kopie diplomu se nevztahuje na absolventy magisterského studia na FSv.
  4. V případě cizinců (kromě občanů Slovenské republiky), ucházejících se o studium ve studijním programu v českém jazyce, prokázání připravenosti studovat v českém jazyce jedním ze způsobů uvedených ve Směrnici děkanky
  5. V případě uchazečů o studium ve studijním programu v anglickém jazyce prokázání připravenosti studovat v anglickém jazyce jedním ze způsobů uvedených ve Směrnici děkanky
  6. Zaplacení přijímacího poplatku
  7. Úspěšné složení přijímacího řízení

 

Vlastní průběh a časové rozvržení přijímacího řízení stanoví Směrnice děkanky.

 

Schváleno Akademickým senátem dne 25.3.2015

 

  Za obsah odpovídá: prof. Ing. Jiří Máca, CSc. Webmaster: Ing. Zora Záleská Aktualizováno: pondělí, 28. listopadu 2016, 10:25  
©2016 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice; Tel: (+420) 224 351 111; Email: mail@fsv.cvut.cz