Směrnice děkanky č.6/2015 -- FSv ČVUT
Intranet   Helpdesk   KOS   WebMail
ZÁJEMCE O STUDIUM STUDENT ZAMĚSTNANEC VEŘEJNOST A MÉDIA ABSOLVENT
ČVUT O fakultě Kontakt Úřední deska Lidé Pracoviště Věda a výzkum Zahraniční styky Vnější vztahy Kalendář událostí Archiv zpráv
ČVUT
České vysoké učení technické v Praze
FAKULTA STAVEBNÍ
 
ČVUT FSv Legislativa Směrnice děkanky č.6/2015 Přihlásit Vyhledávání English

Tisk stránky

Dokument neplatný

Směrnice č.6/2015Č.j. SD6/922/2015

Směrnice děkanky č. 6/2015 pro obhajoby disertačních prací doktorandů Fakulty stavební ČVUT v Praze

 

Disertační práce (dále "DP"), její hodnocení a obhajoba je řešena ve Studijním a zkušebním řádu pro studenty ČVUT v Praze ze dne 8. 7. 2015 (dále "SZŘ") v čl. 28 a čl. 30.

Tato směrnice specifikuje postup a požadované přílohy, nutné k řádnému přijetí Žádosti o obhajobu DP v doktorských studijních programech na Fakultě stavební ČVUT v Praze v rámci SZŘ dle článku 30, odst. 1.

Doktorand je povinen si před odevzdáním žádosti o obhajobu DP zkontrolovat zapsané předměty a vykonané zkoušky v systému KOS.

Povinné přílohy žádosti:

 1. Disertační práce ve 4 vyhotoveních (pevná vazba; na zadní stranu vlepte CD s fulltextem)
 2. Disertační práce na CD – fulltext (1x samostatně)
 3. Stručný životopis (včetně odborné a výzkumné činnosti)
 4. Posudek školitele na průběh studia
 5. Teze disertační práce včetně anglického názvu disertační práce – 20 ks, formát A5
 6. Abstrakt disertace česky a anglicky, klíčová slova disertace (max. 1 strana A4) elektronicky e-mailem na adresu: obhajoby@fsv.cvut.cz
 7. Poster rozměru 100 x 70 cm
  (obsahuje: jméno, název práce, školitel, katedra, fakulta, období DS, anotace, výsledky, výstupy)
 8. Výpis VVVS
  • U seznamu publikací, který je součástí tezí, v případě spoluúčasti více autorů doktorand u každé z nich uvede svůj přibližný procentuální podíl na autorství.

  • Pro studenty programu SI a GaK je požadováno (tento požadavek platí pro studenty, kteří uzavřeli studijní blok - tzn. odborné předměty dle ISP, AJ, rozpravu - po 21.6.2012):

   a) alespoň jeden článek v recenzovaném časopise registrovaném v databázi SCOPUS
   b) v tomto článku by měl být doktorand autorem, který má uveden v databázi VVVS rozsah spoluautorství alespoň 60%

Žádosti o obhajobu DP nelze zasílat elektronicky z důvodu zajištění podpisů (uchazeče a předsedy oborové rady).

 

V Praze, dne 21. 12. 2015

prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc.
děkanka

 

  Za obsah odpovídá: prof. Ing. Jiří Máca, CSc. Webmaster: Ing. Zora Záleská Aktualizováno: pondělí, 4. prosince 2017, 13:33  
©2016 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice; Tel: (+420) 224 351 111; Email: mail@fsv.cvut.cz