Intranet   Helpdesk   KOS   WebMail
ZÁJEMCE O STUDIUM STUDENT ZAMĚSTNANEC VEŘEJNOST A MÉDIA ABSOLVENT
ČVUT O fakultě Kontakt Úřední deska Lidé Pracoviště Věda a výzkum Zahraniční styky Vnější vztahy Kalendář událostí Archiv zpráv
ČVUT
České vysoké učení technické v Praze
FAKULTA STAVEBNÍ
 
ČVUT FSv Legislativa Jednací řád VR Přihlásit Vyhledávání English

Jednací řád Vědecké rady Fakulty stavební

Tisk stránky

Dokument neplatný

Článek 1
Svolávání Vědecké rady fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze

 1. Vědecká rada fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze (dále jen "VR FSv") zasedá podle potřeby, nejméně však dvakrát za semestr. Zasedání VR FSv svolává děkan.
 2. Děkan svolává zasedání VR FSv, požádá-li o to písemně alespoň jedna třetina členů VR FSv.
 3. Na zasedání VR FSv mohou být též jmenovitě zváni hosté, kteří nejsou členy VR FSv a nemají hlasovací právo, kteří však mohou být přítomni i neveřejné části. Jednání se může pravidelně účastnit jako host tajemník.
 4. Pro posuzování některých odborných oblastí, vyžadujících detailnější stanovisko, jmenuje děkan komisi VR FSv ad hoc, která závěry svého posouzení prostřednictvím děkana předkládá ke schválení VR FSv.

 

Článek 2
Jednání VR FSv

 1. Jednání VR FSv probíhá podle předem stanoveného programu. Doplňky a úpravy programu jednání mohou členové VR FSv uplatnit nejpozději při zahájení jednání. Materiály významnějšího charakteru, určené k projednávání nebo schvalování (zejména návrhy na jmenování profesorem, návrhy na čestný doktorát), jsou rozesílány členům VR FSv před zasedáním, a to nejpozději jeden týden.
 2. Jednání VR FSv řídí děkan, nebo jím pověřený proděkan.
 3. VR FSv je usnášeníschopná, jsou-li přítomny alespoň dvě třetiny členů VR FSv.
 4. Tajné hlasování a rozprava s tímto hlasováním související, včetně rozpravy u zamítnutých návrhů, které podléhaly tajnému hlasování podle čl.3 odst.2 a 5, patří do neveřejné části jednání VR FSv. Oznámení výsledků usnesení patří do veřejné části zasedání.
 5. Ze zasedání VR FSv se pořizuje zápis, v němž je uveden program zasedání, průběh a závěry jednání veřejné části a závěry neveřejné části, včetně výsledků hlasování. Zápis obdrží každý člen VR FSv; zápis je dále zasílán předsedovi Akademického senátu FSv (dále jen "AS FSv"), vedoucím kateder a pracovišť FSv. Agendu VR FSv vede oddělení pro vědeckou a výzkumnou činnost FSv.

 

Článek 3
Rozhodování VR FSv

 1. VR FSv přijímá svá usnesení hlasováním. Hlasování je veřejné (aklamací) nebo tajné (hlasovacími lístky). Oprávnění hlasovat má každý přítomný člen VR FSv, jestliže se nehlasuje o jeho osobě. Při hlasování se uvádí počet členů VR FSv oprávněných hlasovat, dále počet hlasů kladných, záporných a neplatných. Děkan uveřejňuje výsledek hlasování bezprostředně po jeho zjištění.
 2. Tajné hlasování vyžadují:
  1. návrhy na jmenování docentem,
  2. návrhy na prominutí jmenování docentem při zahájení řízení ke jmenováním profesorem Českého vysokého učení technického v Praze (dále jen "ČVUT") u uchazečů, kteří jsou profesory renomované vysoké školy v zahraničí (§ 74 zákona č.111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů),
  3. návrhy VR FSv na zahájení řízení ke jmenování profesorem,
  4. návrhy na jmenování profesorem,
  5. návrhy na udělení vědecké hodnosti kandidáta věd,
  6. další návrhy o osobách a jejich oceněních,
  7. další návrhy, které děkan předkládá jako důvěrné.
 3. Při tajném hlasování se volí dva skrutátoři. Skrutátoři vyplní a podepíší\ protokol o tajném hlasování, který je archivován. Protokol obsahuje počet členů VR FSv, počet členů VR FSv oprávněných hlasovat na daném zasedání, počet hlasů kladných, záporných a neplatných.
 4. K přijetí návrhu podle odstavce 2 písm.a) a d) je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů VR FSv. K přijetí všech dalších návrhů je třeba získání nadpoloviční většiny kladných hlasů přítomných členů VR FSv s oprávněním hlasovat.
 5. V případě zamítavého stanoviska k návrhu se VR FSv jako celek usnáší na jeho zdůvodnění.

 

Článek 4
Závěrečná ustanovení

 1. Tento řád byl schválen AS FSv dne 2.června 1999.
 2. Tento řád nabývá platnosti dnem schválení v Akademickém senátu ČVUT.

 

Doc.Ing. Ladislav Lamboj, CSc.,v.r.
děkan

 

  Za obsah odpovídá: doc. Ing. Jiří Pazderka, Ph.D. Webmaster: Ing. Zora Záleská Aktualizováno: čtvrtek, 25. srpna 2016, 12:57  
©2016 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice; Tel: (+420) 224 351 111; Email: mail@fsv.cvut.cz