Intranet   Helpdesk   KOS   WebMail
ZÁJEMCE O STUDIUM STUDENT ZAMĚSTNANEC VEŘEJNOST A MÉDIA ABSOLVENT
ČVUT O fakultě Kontakt Úřední deska Lidé Pracoviště Věda a výzkum Zahraniční styky Vnější vztahy Kalendář událostí Archiv zpráv
ČVUT
České vysoké učení technické v Praze
FAKULTA STAVEBNÍ
 
ČVUT FSv Legislativa Šolínova medaile Přihlásit Vyhledávání English

Statut Šolínovy medaile

Tisk stránky

Šolínova medaile - je nejvyšší fakultní ocenění za dlouholetou obětavou a příkladnou práci a za zásluhy o rozvoj fakulty. Uděluje se příležitostně při významných událostech.

 

Profesor Josef ŠOLÍN

4.3.1841 - 19.9.1912

 

 

vynikající matematik a vědec, český inženýr. V roce 1876 byl jmenován řádným profesorem na c.k. České vysoké škole technické v Praze, kde 11 let zastával funkci děkana a v období r.1887 - 1906 byl třikrát zvolen rektorem vysoké školy. Byl mimořádným i řádným členem Královské české společnosti nauk. Od r.1890 byl členem České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění. Jejím generálním tajemníkem byl od r.1891 do r.1899. Prof. Šolín byl dále čestným členem Spolku architektů a inženýrů v Českém království, Jednoty českých matematiků, České matice technické. Od r.1899 byl radou c.k. soudu patentního. Roku 1896 mu byl udělen Řád železné koruny III.třídy a roku 1904 byl vyznamenán titulem a hodností c.k. dvorního rady.

 

Šolínova medaile je bronzová plaketa s pamětním listem.

Šolínovu medaili uděluje při významných událostech děkan fakulty, po předchozím projednání ve vedení fakulty a v Akademickém senátu fakulty. Medaile je oceněním jednostupňovým, v jediné kategorii. Stejné osobě nelze medaili udělit opakovaně.

Návrhy na ocenění předkládá písemně vedoucí katedry nebo střediska fakulty. Součásti návrhu je stručné zhodnocení navrhované osoby včetně uvedení zásluh a důvodů pro udělení. Navrhovaná osoba musí splňovat podmínku nejméně 15 let trvání pracovního poměru na fakultě. V mimořádných odůvodněných případech může být ocenění uděleno i význačným osobnostem mimo fakultu. Příležitost pro udělování Šolínovy medaile a termín k předložení návrhů vyhlašuje a určuje děkan fakulty.

 

Praha dne 3. června 1997

doc. Ing. Ladislav Lamboj, CSc.
děkan fakulty

 


 

Návrh na udělení Šolínovy medaile - o udělení této medaile je nutné požádat písemně pana děkana.

 

  Za obsah odpovídá: doc. Ing. Jiří Pazderka, Ph.D. Webmaster: Ing. Zora Záleská Aktualizováno: čtvrtek, 25. srpna 2016, 12:57  
©2016 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice; Tel: (+420) 224 351 111; Email: mail@fsv.cvut.cz