Vyhláška děkanky č.1/2017 -- FSv ČVUT
Intranet   Helpdesk   KOS   WebMail
ZÁJEMCE O STUDIUM STUDENT ZAMĚSTNANEC VEŘEJNOST A MÉDIA ABSOLVENT
ČVUT O fakultě Kontakt Úřední deska Lidé Pracoviště Věda a výzkum Zahraniční styky Vnější vztahy Kalendář událostí Archiv zpráv
ČVUT
České vysoké učení technické v Praze
FAKULTA STAVEBNÍ
 
ČVUT FSv Legislativa Vyhláška děkanky č.1/2017 Přihlásit Vyhledávání English

Tisk stránky

Vyhláška děkanky č 1/2017Č.j. 1VD/921/2017

ZÁPIS DO LETNÍHO SEMESTRU AKADEMICKÉHO ROKU 2016/2017

 

Pro pokračování ve studiu musí být všichni studenti bakalářského a magisterského studia zapsáni do letního semestru. Pro studenty v prvním roce studia platí podmínka získat za první semestr minimální počet kreditů nutný pro pokračování ve studiu (bc.: 15, mgr.: 20).

 

I. Přehled termínů


  Před zahájením výuky letního semestru:

   

 1. VOLBA PŘEDMĚTŮ           od 1. 2. 2017 16.00 hod. do uzavření zápisu studentem
  v IS KOS, po uzavření zápisu mohou studenti měnit předměty pouze osobně na studijním oddělení fakulty.

 2. SESTAVENÍ ROZVRHU U PŘEDMĚTŮ           1. 2. 2017 - 17. 2. 2017 15.00 hod.,
  během prvního týdne tohoto období probíhá v IS KOS postupné zpřístupňování rozvrhu studentům "po vlnách" v závislosti na studijním průměru. Zpřístupnění rozvrhu není podmíněno složením všech zkoušek zimního semestru.

 3. ZÁPIS STUDENTA DO STUDIA LETNÍHO SEMESTRU           1. 2. 2017 16.00 hod. - 17. 2. 2017 15.00 hod.,
  ELEKTRONICKY V IS KOS PROSTŘEDNICTVÍM TLAČÍTKA "UZAVŘÍT ZÁPIS"
  Student se může zapsat i bez složení všech zkoušek zimního semestru, i bez zapsání konečné skladby předmětů letního semestru – předměty lze změnit na studijním oddělení i po uzavření zápisu (např. připsat předmět Bakalářské práce).

   

  Po zahájení výuky letního semestru:

 4. ZMĚNY PŘEDMĚTŮ PO ZAHÁJENÍ SEMESTRU na studijním oddělení pro zapsané studenty
  20. 2. 2017 8.30 hod. – 3. 3. 2017 11.00 hod.

 5. ZMĚNY ROZVRHOVÝCH HODIN PO ZAHÁJENÍ SEMESTRU u zapsaných předmětů ze strany studenta v IS KOS
  20. 2. 2017 7.00 hod. – 3. 3. 2017 11.00 hod.

 6. DODATEČNÝ ZÁPIS MIMO STANOVENÝ TERMÍN
  20. 2. 2017 – 22. 2.2017 na studijním oddělení (za poplatek Kč 500,- dle Příkazu rektora 1/2016)

 

II. Popis jednotlivých kroků zápisu


 

A)   ZÁPIS PŘEDMĚTŮ v IS KOS

Při zahájení zápisů mají studenti v KOS nastavenou skladbu povinných předmětů příslušného semestru, každý student má možnost si v IS KOS individuálně předměty rušit či připisovat a to až do použití tlačítka "Uzavřít zápis". Stisknutím tlačítka "Uzavřít zápis" se student zapíše do semestru a poté je možné měnit předměty pouze osobně na studijním oddělení.

V IS KOS je rozlišována kapacita předmětu a kapacita rozvrhových hodin předmětu.

Kapacita povinných předmětů je fakultou centrálně nastavována tak, aby si povinný předmět mohl zapsat každý student, který má tento předmět v předepsaném studijním plánu.

Zápis povinných předmětů bez rozvrhu: Pokud si student z kapacitních důvodů nemůže některý povinný předmět zapsat do rozvrhu (neplatí pro povinně volitelné předměty), musí si v každém případě povinný předmět zapsat do IS KOS bez rozvrhu. Po ukončení řádných zápisů bude kapacita rozvrhu povinných předmětů upravena a student si předmět do rozvrhu zapíše v prvních dnech výuky.

O kapacitě povinně volitelných a volitelných předmětů rozhoduje příslušná katedra.

Zápis předmětu Tělesná výchova: student si zapisuje do IS KOS daný kód předmětu, dále je nutné zvolit sport a konkrétní výukové hodiny na www.utvs.cvut.cz.

Po uplynutí 2. týdne výuky letního semestru, tj. od 3. 3. 2017 11.00 hod. se všechny zapsané předměty stávají závaznými bez ohledu na to, zda student je či není zapsán v jejich rozvrhu.
Aktuální informace VIC FSv o přístupu do IS KOS viz níže poznámka č. 2.

 

B)   ZÁPIS PŘEDMĚTŮ DO ROZVRHU v IS KOS

Při zahájení zápisů mají všichni studenti v IS KOS nastavený rozvrh povinných předmětů příslušného semestru, každý student má možnost si v IS KOS individuálně měnit časový rozvrh předmětů. v rámci řádného zápisu neplatí žádné lhůty pro propadání rozvrhu.

Zrušení rozvrhu: studentům nezapsaným do 17. 2. 2017 bude tento den po 16. hodině zrušen rozvrh předmětů v IS KOS. Důvodem je uvolnění rozvrhových kapacit předmětů pro zapsané studenty.

Postupné otevírání přístupu do rozvrhu:
Přístup do rozvrhu bude otvírán studentům postupně po vlnách, vždy pro skupinu studentů s nejvyšší hodnotou váženého počtu kreditů za poslední dva semestry. První skupině s nejvyšší hodnotou váženého počtu kreditů bude zápis do rozvrhu otevřen 1. 2. 2017 po 16. hodině.

KOS při zpracování automaticky vyhodnotí vážený počet kreditů pro všechny studenty, kteří dosud nemají přístup do rozvrhu, a umožní přístup do rozvrhu další skupině studentů.

První zpracování proběhne 1. 2. od 16 hodin, další vždy následující den od 3 hodin ráno. Všem studentům, kteří nově získali tímto odpoledním nebo nočním zpracováním dat přístup do rozvrhu, je zaslán ihned informační e-mail, tzn. tito studenti mají v době obdržení e-mailu již tvorbu rozvrhu přístupnou. Přístup bude rozdělen do 5 vln, v období od 6. 2. bude přístup do rozvrhu otevřen pro všechny studenty, kteří splnili podmínky pro zápis do dalšího semestru.

Výpočet váženého počtu kreditů viz níže poznámka č. 1.

Studentům pobývajícím na zahraniční studijní stáži, studentům nastupujícím po přerušení do studia umožní vstup do rozvrhu jejich studijní referentka na základě předchozího projednání.

 

C)   ZÁPIS STUDENTA DO STUDIA LETNÍHO SEMESTRU

Studenti se zapisují v IS KOS ELEKTRONICKY PROSTŘEDNICTVÍM TLAČÍTKA "UZAVŘÍT ZÁPIS".

Zápis je možno provést i bez složení zkoušek zimního semestru i bez zapsání konečné skladby předmětů letního semestru. IS KOS neumožní zápis pouze v případě, že student nemá složený předmět na druhý zápis, nebo student 1. ročníku nesplnil minimální počet kreditů nutný pro pokračování ve studiu (bc.: 15 kr, mgr.: 20 kr.).

Poslední možnost se řádně zapsat má student 17. 2. 2017 do 15.00 hodin.

 

D)   ZMĚNY PŘEDMĚTŮ PO ZAHÁJENÍ SEMESTRU

První dva týdny výuky mají zapsaní studenti možnost osobně na studijním oddělení zrušit zapsaný předmět, případně zapsat předmět jiný.

 

E)   ZMĚNY ROZVRHOVÝCH HODIN PO ZAHÁJENÍ SEMESTRU

První dva týdny výuky mají zapsaní studenti možnost měnit individuálně v IS KOS rozvrhové hodiny u zapsaných předmětů.

 

F)   DODATEČNÝ ZÁPIS MIMO STANOVENÝ TERMÍN

probíhá na studijním oddělení za poplatek Kč 500,- dle Příkazu rektora č. 1/2016.

Pozor: studentům nezapsaným do 22. 2. 2017 bude ukončeno studium z důvodu nesplnění studijních povinností. Pro případný zápis po tomto datu je nutné podat v souladu se Studijním a zkušebním řádem ČVUT čl. 13 odst. 4 děkance fakulty prostřednictvím studijního oddělení písemnou omluvu ze zápisu s uvedením důvodu.

 

III. Poznámky


 

 1. Výpočet váženého počtu kreditů pro přístup do rozvrhu
  pro každého jednotlivého studenta se provádí jako součet hodnot (4-ZNAMKA)*KREDITY pro všechny úspěšně absolvované předměty (A=1 B=1,5 C=2 D=2,5 E=3 F=4, zápočet se počítá jako 3, předměty uznané z předchozího studia se nehodnotí).

 2. Aktuální informace o přístupu studentů do IS KOS jsou zveřejňovány na webové stránce fakultního Výpočetního a informačního centra viz www.fsv.cvut.cz/vic/kos.php.

  Základní informace o IS KOS z Výpočetního a informačního centra Rektorátu ČVUT (správce komponenty) viz http://intranet.cvut.cz/informace-pro-studenty/is/kos

 3. Po celou dobu zápisů platí standardní úřední hodiny studijního oddělení jako v průběhu semestru.

 

prof. Ing. Jiří Máca, CSc.
proděkan pro pedagogickou činnost
16. ledna 2017

  Tisk stránky
ČVUT FSv Legislativa Vyhláška děkanky č.1/2017 Přihlásit Vyhledávání English
  Za obsah odpovídá: prof. Ing. Jiří Máca, CSc. Webmaster: Ing. Zora Záleská Aktualizováno: pondělí, 23. ledna 2017, 14:02  
©2016 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice; Tel: (+420) 224 351 111; Email: mail@fsv.cvut.cz