Zařazení studentů 2.ročníku SI ak.rok 2016/17 -- FSv ČVUT
Intranet   Helpdesk   KOS   WebMail
ZÁJEMCE O STUDIUM STUDENT ZAMĚSTNANEC VEŘEJNOST A MÉDIA ABSOLVENT
ČVUT O fakultě Kontakt Úřední deska Lidé Pracoviště Věda a výzkum Zahraniční styky Vnější vztahy Kalendář událostí Archiv zpráv
ČVUT
České vysoké učení technické v Praze
FAKULTA STAVEBNÍ
 
ČVUT FSv Legislativa Zařazení studentů 2.ročníku SI ak.rok 2016/17 Přihlásit Vyhledávání English

Tisk stránky

Vyhláška děkanky č 2/2017Č.j. 2VD/921/2017


 

VYHLÁŠKA DĚKANKY FAKULTY STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE

pro studenty bakalářského studijního programu "Stavební inženýrství"

 

Podle čl. 2 Směrnice děkana pro realizaci bakalářských a magisterských studijních programů na Fakultě stavební ČVUT v Praze vyhlašuji

výběrové řízení

 

na zařazení studentů 2. ročníku bakalářského studijního programu "Stavební inženýrství" do studijních oborů

 

3608R008Konstrukce pozemních staveb - C
3647R013Konstrukce a dopravní stavby - K
3647R015Vodní hospodářství a vodní stavby - V
3904R007Inženýrství životního prostředí - Z
3647R014Management a ekonomika ve stavebnictví - E
3607R045Příprava, realizace a provoz staveb - L
3647R023Požární bezpečnost staveb - Q

 

Výběrové řízení bude probíhat v období od 27. 3. 2017 do 2. 4. 2017 včetně.

Studenti projeví zájem o studijní obor na samostatné stránce ve webovém rozhraní systému KOS volbou pořadí tří studijních oborů. Pořadí oborů lze zadat a příp. měnit kdykoliv během výše uvedeného období, přihlíží se pouze k zadanému pořadí oborů na prvních třech místech platnému v okamžiku uzavření výběrového řízení. Způsob volby studijního oboru je zveřejněn na webové stránce fakulty (www.fsv.cvut.cz/vic/kos.php).

Účast ve výběrovém řízení je povinná pro všechny studenty druhého ročníku programu Stavební inženýrství. Student, který se výběrového řízení nezúčastní, bude zařazen do studijního oboru s volnou kapacitou.

Při vyhodnocení výběrového řízení se přihlíží k zájmu studentů o studijní obor, jejich studijním výsledkům v 1. až 3. semestru a ke kapacitním možnostem jednotlivých oborů.

Studijní výsledky jsou dány poměrem: počet splněných kreditů / vážený studijní průměr. Studentům, kterým byly uznány některé předměty z předcházejícího studia, budou do studijních výsledků zahrnuty předměty pouze 1. až 3. semestru doporučeného časového plánu studia a při vyhodnocení výběrového řízení bude přihlédnuto k jejich předcházejícímu studiu.

Výsledky výběrového řízení budou zveřejněny nejpozději 10. 4. 2017 na webové stránce fakulty. Rozhodnutí děkanky o zařazení studenta do studijního oboru je konečné a nelze se proti němu odvolat.

 

prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc. v.r.
děkanka

Praha 13. března 2017

 

  Za obsah odpovídá: prof. Ing. Jiří Máca, CSc. Webmaster: Ing. Zora Záleská Aktualizováno: středa, 15. března 2017, 14:46  
©2016 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice; Tel: (+420) 224 351 111; Email: mail@fsv.cvut.cz