Vyhláška děkana č.7/2018 -- FSv ČVUT
Intranet   Helpdesk   KOS   WebMail
ZÁJEMCE O STUDIUM STUDENT ZAMĚSTNANEC VEŘEJNOST A MÉDIA ABSOLVENT
ČVUT O fakultě Kontakt Úřední deska Lidé Pracoviště Věda a výzkum Zahraniční styky Vnější vztahy Kalendář událostí Archiv zpráv
ČVUT
České vysoké učení technické v Praze
FAKULTA STAVEBNÍ
 
ČVUT FSv Legislativa Vyhláška děkana č.7/2018 Přihlásit Vyhledávání English

Tisk stránky

Vyhláška děkana č. 7/2018č.j. VD7/921/2018


 

VYHLÁŠKA DĚKANA FAKULTY STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE
pro studenty, kteří v akademickém roce 2018/19 vyjíždí na zahraniční studijní pobyt

 


 

Děkan Fakulty stavební ČVUT v Praze vyhlašuje výběrové řízení na přiznání účelového stipendia pro krytí výdajů spojených se zahraničním studijním pobytem.

Celková výše finančních prostředků uvolňovaná pro akademický rok 2018/19 na tento typ stipendia činí 500 000 Kč z prostředků fakulty.

Výše příspěvku fakulty činí 50% z příspěvku přiděleného rektorátem ČVUT pro zahraniční výjezd.

Uchazeči o stipendium žádají prostřednictvím žádosti – obecný formulář, který dodají

  • buď osobně
  • nebo prostřednictvím pošty
  • nebo mailem nascanovaný s podpisem studenta na studijní oddělení fakulty.
Předmět žádosti: Přiznání účelového stipendia pro krytí výdajů spojených se zahraničním studijním pobytem.

Obsah žádosti:

  • prohlášení, že student vyjíždí na svůj zcela první studijní pobyt, pokud nebude studovat v zahraničí ucelený studijní program formou "double degree",
  • informace, zda bude studovat v zahraničí ucelený studijní program formou "double degree."

Povinnou přílohou žádosti je kopie smlouvy s rektorátem, která obsahuje výši přiděleného příspěvku rektorátu ČVUT pro zahraniční výjezd nebo vyjádření rektorátu, jak vysoké stipendium bylo studentovi rektorátem přiděleno.

Termín zahájení podávání žádostí: 1. 7. 2018
Termín ukončení podávání žádostí: 31. 8. 2018
Termín rozhodnutí děkana o přidělení stipendií: nejdéle 30. 9. 2018.
Výsledky budou následně zveřejněny na webové stránce fakulty.

O stipendium mohou žádat studenti, kteří

  • vyjíždí na svůj první minimálně semestrální zahraniční pobyt,
  • mají vážený studijní průměr do 1,8 včetně za celé aktuální studium,
  • mají splněny všechny kredity předepsaného studijního plánu.

Vedení FSv ČVUT v Praze projedná obdržené žádosti o stipendium a vytvoří výsledný seznam uchazečů, kteří splňují předepsaná kritéria, přičemž pořadí v seznamu bude dáno váženým studijním průměrem. Studenti, kteří budou studovat v zahraničí ucelený studijní program formou "double degree", budou upřednostněni.

Stipendium získají všichni přihlášení studenti dle stanoveného pořadí až do vyčerpání přidělených finančních prostředků pro akademický rok 2018/19.

Stipendium bude studentům vypláceno jednorázově v termínu stanoveném děkanem na účet studenta uvedeném v IS KOS.

Stipendium je stanoveno jako měsíční částka. Nárok na stipendium vzniká prvním dnem zahraničního studijního pobytu a zaniká posledním dnem zahraničního studijního pobytu. Stipendium bude vypláceno pouze za ty měsíce, ve kterých student stráví minimálně 20 dní na zahraničním studijním pobytu.

Pokud student nesplní požadavky na ukončení a uznání studia v zahraničí, může mu být na základě rozhodnutí děkana buď celé stipendium, nebo jeho část odebráno a student bude muset tuto částku vrátit.

 

prof. Ing. Jiří Máca, CSc. v.r.
děkan
Praha 28. června 2018

  Tisk stránky
ČVUT FSv Legislativa Vyhláška děkana č.7/2018 Přihlásit Vyhledávání English
  Za obsah odpovídá: prof. Ing. Jiří Máca, CSc. Webmaster: Ing. Zora Záleská Aktualizováno: pondělí, 9. července 2018, 12:00  
©2016 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice; Tel: (+420) 224 351 111; Email: mail@fsv.cvut.cz