Intranet   Helpdesk   KOS   WebMail
ZÁJEMCE O STUDIUM STUDENT ZAMĚSTNANEC VEŘEJNOST A MÉDIA ABSOLVENT
ČVUT O fakultě Kontakt Úřední deska Lidé Pracoviště Věda a výzkum Zahraniční styky Vnější vztahy Kalendář událostí Archiv zpráv
ČVUT
České vysoké učení technické v Praze
FAKULTA STAVEBNÍ
 
ČVUT FSv Dlouhodobé záměry FSv Aktualizace DZ 04/05 Přihlásit Vyhledávání English

Aktualizace Dlouhodobého záměru FSv ČVUT pro rok 2004 - 2005

Tisk stránky

Hlavní priority

Oblast pedagogická

 • Pokračovat v upřesňování a zkvalitňování bakalářských programů, vyhodnotit po všech stránkách zkušenosti s výukou nově koncipovaných programů, připravovat podmínky pro ukončování bakalářského stupně a pro přechod do navazujícího magisterského studia
 • Dokončit ověřování systému hodnocení výuky studenty na bakalářských programech a uvést do rutinního provozu optimální způsob hodnocení
 • Hledat další formy péče o nadané studenty, jejich vyhledávání a motivování (návštěvy středních škol, průběžné ""dny otevřených dveří", stipendia), stabilizovat činnost studijních poradců v prvních ročnících
 • Rozvíjet oblast programů celoživotního vzdělávání (vytvářet a realizovat projekty zaměřené na zvyšování uplatnitelnosti absolventů, pro potřeby regionů a programy pro seniory), zvýšit atraktivnost a počet nabízených kurzů, pružně reagovat na požadavky praxe
 • Rozšiřovat aktivní zapojení do transformačních a rozvojových programů MŠMT (na úrovni ČVUT v rámci integrujících témat i samostatně), zejména pak v oblasti podpory kvalifikačního růstu pracovníků fakulty (habilitace a jmenovací řízení), zvýšení mezinárodní mobility studentů, rozvoje a materiálně technického zajištění nových informačních a komunikačních technologií a médií ve výuce, projektů se zaměřením na environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu, přípravu nových studijních programů či oborů včetně mezifakultních, které rozšíří strukturu a modulární skladbu třístupňového studia
 • Připravovat nabídku kombinované a distanční formy studia, aktuálně v návaznosti na poptávku z oblasti státní správy, průmyslu a školství
 • V oblasti projektů FRVŠ podpořit rozvoj a uplatňování nových informačních a komunikačních technologií ve VŠ vzdělávání, zřizování, modernizaci a rozšiřování laboratoří, ateliérů a speciálních pracovišť, včetně počítačových, rozvoj dalších paralelních studijních programů nebo oborů uskutečňovaných v cizích jazycích, uplatňovat nové vzdělávací metody a nové poznatky ve výuce (inovace programů), pozornost věnovat kvalitě a počtu projektů zejména v tematických okruzích F a G, připravit projekty integrující činnost více kateder fakulty

Oblast vědecké, vědeckovýzkumné a další tvůrčí činnosti

 • Zvýšit zapojení fakulty do Interní grantové soutěže ČVUT, motivovat činnost mladých akademických pracovníků a doktorandů
 • Podporovat činnosti jednotlivců a kateder pro intenzivní zapojení do mezinárodních programů a projektů podporovaných dotacemi z EU
 • Zapojit se do programů Evropského sociálního fondu s cílem zkvalitnit vysokoškolské vzdělávání a přispět např. k lepší uplatnitelnosti absolventů VŠ

Oblast vnějších vztahů

 • Podporovat spolupráci fakulty s praxí, aktualizovat smlouvy s aktivními partnery
 • Získávat další zdroje ze spolupráce např. na projektech MPO ČR (TANDEM, POKROK, IMPULS)
 • Podporovat aktivity směřující k vytvoření Klubu absolventů ČVUT, posilovat kontakty s absolventy
 • Zahájit přípravy na 300.výročí ČVUT

Oblast zahraničních styků

 • Získávat a využívat další prostředky EU pro mobilitu studentů i pedagogů (Socrates, Leonardo da Vinci apod.)
 • Hledat možnosti zapojení do programů TEMPUS, Erasmus-Mundus apod.
 • Využívat intenzivněji podporu z Fondu rektora ČVUT

Oblast personální politiky

 • Vyhodnotit naplňování koncepce rozvoje kateder z pohledu nově jmenovaných vedoucích kateder a pracovišť
 • Podporovat (motivovat) podávání nových habilitací mladých pracovníků a zahajování jmenovacích řízení
 • Zvyšovat kvalifikaci pracovníků v informační, komunikační a jazykové oblasti

Rozvoj informačních systémů

 • Dokončit modernizaci síťové infrastruktury, zpracovat řádnou dokumentaci sítí na fakultě
 • Podporovat tvorbu multimediálních vzdělávacích pomůcek, tvorbu on-line kurzů, digitálních učebnic apod.
 • Vyhodnotit přestavbu webovské stránky fakulty, kontrolovat aktuálnost a zvyšovat úroveň

Výstavba a investiční rozvoj

 • postupná realizace protipožárního zabezpečení budov A,B,C,D
 • rekonstrukce poslucháren v objektu C
 • rekonstrukce patrových rozvodů budovy B
 • rekonstrukce výměníku tepla objektu A
 • úprava venkovních prostor před objekty A-B
 • instalace a provoz fotovoltaické stěny na objektu A (40kW)

 

Navrhované body jsou v souladu s DZ MŠMT a jeho aktualizací ze dne 7.dubna 2004 a v souladu s DZ ČVUT a jeho aktualizací projednanou 27.dubna 2004 ve Vědecké radě ČVUT a schválenou dne 28.dubna 2004 Akademickým senátem ČVUT.
Aktualizace dlouhodobého záměru byla VR FSv ČVUT projednána dne 13.května 2004 a schválena Akademickým senátem FSv ČVUT dne 26.května 2004.

  Tisk stránky
ČVUT FSv Dlouhodobé záměry FSv Aktualizace DZ 04/05 Přihlásit Vyhledávání English
  Za obsah odpovídá: prof. Ing. Karel Kabele, CSc. Webmaster: Ing. Zora Záleská Aktualizováno: čtvrtek, 25. srpna 2016, 12:55  
©2016 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice; Tel: (+420) 224 351 111; Email: mail@fsv.cvut.cz