RPMT -- FSv ČVUT
Intranet   Helpdesk   KOS   WebMail
ZÁJEMCE O STUDIUM STUDENT ZAMĚSTNANEC VEŘEJNOST A MÉDIA ABSOLVENT
ČVUT O fakultě Kontakt Úřední deska Lidé Pracoviště Věda a výzkum Zahraniční styky Vnější vztahy Kalendář událostí Archiv zpráv
ČVUT
České vysoké učení technické v Praze
FAKULTA STAVEBNÍ
 
ČVUT FSv Věda a výzkum RPMT Přihlásit Vyhledávání English

Tisk stránky

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
FAKULTA STAVEBNÍ

 

prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc.
děkanka

 

vyhlašuje vnitřní soutěž pro rok 2017 na podporu rozvojových projektů
akademických pracovníků a studentů v rámci Institucionálního plánu ČVUT.

 

Soutěž je v souladu s Institucionálním programem MŠMT a ČVUT pro roky 2016 – 2018 vyhlašována jako příležitost pro získání projektů pro mladé týmy, mladé pracovníky a doktorandy v presenčním studiu.
Má 2 tematické okruhy:

 

  1. Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů / kurzů.

  2. Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti.

 

Doba řešení:
Řešení, řízení a kontrola projektů bude probíhat podle Metodiky pro řízení rozvojových projektů v rámci Institucionálního plánu (IP) na ČVUT. Doba řešení projektů je do 31. 12. 2017, projekty budou ukončeny oponenturou v lednu 2018.

 

Podání přihlášky:
Pro administraci projektů zpracují řešitelé projektu karty Dílčích úkolů Vnitřní soutěže v rámci IP 2017.
Přihlášky budou podány elektronicky a tiskem. (Excel)
Podávání přihlášek elektronicky bude ukončeno 10. února 2017 ve 24:00 hod.
Adresa pro podání přihlášek je: iva.cihakova@cvut.cz
Vytištěná přihláška s podpisem vedoucího katedry a předkladatele bude předána do 12. února 2017 na oddělení VaV - Ing. Lenka Pešková, popř. do podatelny FSv.

 

V rámci Institucionálního plánu ČVUT na roky 2016 - 2018 bude část finančních prostředků pro rok 2017 ve výši 16 331 tis.  Kč rozdělena formou vnitřních soutěží na podporu rozvojových projektů akademických pracovníků a studentů na fakultách/součástech ČVUT. Z uvedených 16 331 tis. Kč bude 12 331 tis. Kč uhrazeno z prostředků IP, zbylé 4 000 tis. Kč jako spoluúčast jednotlivých fakult a součástí. Fakultě stavební byla stanovena částka ve výši 3 885,8 tis. Kč, z toho je spoluúčast FSv 985.8 tis. Kč.
Pozn. Dle Vyhlášení MŠMT vyčleňuje vysoká škola na řešení projektů v rámci vnitřní soutěže částku v minimální výši 10% orientačního limitu. Po dohodě fakult došlo k navýšení o 4 000 tis. Kč z IP za předpokladu spoluúčasti příjemců.

 

prof. Ing. Alena Kohoutková, v.r.
děkanka

 

V Praze, dne 6. ledna 2017

 

  Za obsah odpovídá: prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc. Webmaster: Ing. Zora Záleská Aktualizováno: pátek, 6. ledna 2017, 14:04  
©2016 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice; Tel: (+420) 224 351 111; Email: mail@fsv.cvut.cz