DP ZS 17/18 -- FSv ČVUT
Intranet   Helpdesk   KOS   WebMail
ZÁJEMCE O STUDIUM STUDENT ZAMĚSTNANEC VEŘEJNOST A MÉDIA ABSOLVENT
ČVUT O fakultě Kontakt Úřední deska Lidé Pracoviště Věda a výzkum Zahraniční styky Vnější vztahy Kalendář událostí Archiv zpráv
ČVUT
České vysoké učení technické v Praze
FAKULTA STAVEBNÍ
 
ČVUT FSv Student Info Mgr student DP ZS 17/18 Přihlásit Vyhledávání English

Diplomové práce studentů navazujícího magisterského studia oborů B, C, D, Q a X v zimním semestru akademického roku 2017/18

Tisk stránky

Podle nabídky kateder si studenti zvolí vedoucího diplomové práce (dále DP) na základě vypsaných témat diplomových prací a kapacitních možností kateder.

Upozornění: Podle Směrnice děkana pro realizaci bakalářských a magisterských studijních programů na FSv v Praze je podmínkou pro zápis diplomové práce splnění všech studijních povinnosti za celé magisterské studium, tj. složení všech zápočtů, klasifikovaných zápočtů a zkoušek z předmětů předepsaných studijním plánem.

Zápis DP probíhá elektronicky v termínu dle informací na webu fakulty. Do 2.10.2017 diplomant odevzdá na studijní oddělení písemnou přihlášku podepsanou studentem i vedoucím DP, který na přihlášku vyznačí požadavky na další konzultanty (nikoliv jmenovitě, ale ze kterých kateder). Formulář přihlášky na webu fakulty – http://www.fsv.cvut.cz/hlavni/educat/formuldp.php. Přihlášku je nutno odevzdat i v případě, že nejsou požadováni další konzultanti. Požadovaní konzultanti budou jednotlivými katedrami přiděleni na základě údajů v přihlášce. Jejich seznam bude zveřejněn na webových stránkách fakulty ve druhém nebo třetím výukovém týdnu v semestru.

Vlastní zadání DP bude probíhat od 2.10.2017. Formulář zadání DP je na webu fakulty: http://www.fsv.cvut.cz/hlavni/educat/zadanidp.doc. Jeden exemplář vyplněného formuláře Zadání DP potvrzený katedrou, na které student zpracovává svou diplomovou práci, odevzdá katedra na studijní oddělení nejpozději do 13.10.2017. Na uvedeném formuláři se vyplňuje pouze rámcové zadání DP. Specifikace zadání včetně případných dílčích částí DP (dalších profesí), ve které vedoucí práce a případně další konzultanti podrobně určí rozsah a způsob zpracování diplomové práce, se vyplňují do formuláře – viz web
Uvedené zadání včetně specifikace je nedílnou součástí DP a musí být přiloženo k odevzdané diplomové práci.

Termíny odevzdání DP: do 7.1.2018 vložení do IS KOS a do 8.1. odevzdání na katedře. Postup vkládání DP do elektronické evidence je popsán na webu. Soubory vkládejte raději s časovou rezervou, před odesláním konzultujte konečnou verzi s vedoucím DP.

Student provede v KOSu kontrolu splnění studijních povinností, v případě nejasností se obrátí na referentku studijního oddělení (doporučuje se již v průběhu semestru, nutné před přihlášením k SZZ).

Státní závěrečné zkoušky (SZZ) - vypisují jednotlivé katedry v období 5.2 – 16.2.2018 (bude upřesněno v lednu 2018). V souladu s výše citovanými předpisy je stanoven termín pro přihlášení k SZZ do 15.1.2018 (v IS KOS po splnění celého studijního plánu včetně zápočtu z DP, případně na studijním odd. – viz informace na webu

 

doc. Ing. Jitka Vašková, CSc.
zástupce proděkana pro obory B, C, D, Q a X

23.8.2017

 

  Za obsah odpovídá: doc. Ing. Jitka Vašková, CSc. Webmaster: Ing. Zora Záleská Aktualizováno: úterý, 5. září 2017, 10:25  
©2016 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice; Tel: (+420) 224 351 111; Email: mail@fsv.cvut.cz