Jednací řád VR -- FSv ČVUT
Intranet   Helpdesk   KOS   WebMail
ZÁJEMCE O STUDIUM STUDENT ZAMĚSTNANEC VEŘEJNOST A MÉDIA ABSOLVENT
ČVUT O fakultě Kontakt Úřední deska Lidé Pracoviště Věda a výzkum Zahraniční styky Vnější vztahy Kalendář událostí Archiv zpráv
ČVUT
České vysoké učení technické v Praze
FAKULTA STAVEBNÍ
 
ČVUT FSv Legislativa VR Jednací řád VR Přihlásit Vyhledávání English

Tisk stránky

Akademický senát Českého vysokého učení technického v Praze schválil podle §9 odst.I písmeno b) zákona č.111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 31. května 2006 Jednací řád vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty stavební.

doc. Ing. Petr Konvalinka, CSc.
předseda Akademického senátu ČVUT

 

Jednací řád vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty stavební

 

Článek 1
Svolávání vědecké rady

 1. Vědecká rada Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty stavební (dále jen "VR FSv") zasedá podle potřeby, nejméně však dvakrát za semestr. Zasedání VR FSv svolává děkan.
 2. Děkan také svolává zasedání VR FSv, požádá-li o to písemně alespoň jedna třetina členů VR FSv.
 3. Na zasedání VR FSv mohou být též jmenovitě zváni hosté, kteří nejsou členy VR FSv a nemají hlasovací právo, kteří však mohou být přítomni i neveřejné části. Jednání se může pravidelně účastnit jako host tajemník.
 4. Pro posuzování některých odborných oblastí, vyžadujících detailnější stanovisko, jmenuje děkan komisi VR FSv ad hoc, která závěry svého posouzení prostřednictvím děkana předkládá VR FSv.

 

Článek 2
Jednání VR FSv

 1. Jednání VR FSv probíhá podle předem stanoveného programu. Doplňky a úpravy programu jednání mohou členové VR FSv uplatnit nejpozději při zahájení jednání. Materiály významnějšího charakteru, určené k projednávání nebo schvalování (zejména návrhy na jmenování profesorem, docentem, návrhy na čestný doktorát), jsou uveřejňovány na Intranetu pro členy VR FSv, a to nejpozději jeden týden před zasedáním.
 2. Jednání VR FSv řídí děkan, nebo jím pověřený proděkan.
 3. VR FSv je usnášeníschopná, jsou-li přítomny alespoň dvě třetiny členů VR FSv.
 4. Tajné hlasování a rozprava s tímto hlasováním související, včetně rozpravy u zamítnutých návrhů, které podléhaly tajnému hlasování podle čl. 3 odst. 2 a 5, patří do neveřejné části jednání VR FSv. Oznámení výsledků usnesení patří do veřejné části zasedání.
 5. Ze zasedání VR FSv se pořizuje zápis, v němž je uveden program zasedání, průběh a závěry jednání veřejné části a závěry neveřejné části, včetně výsledků hlasování. Zápis je uveřejněn po konání zasedání VR na www stránkách FSv. Agendu VR FSv vede oddělení pro vědeckou a výzkumnou činnost FSv.

 

Článek 3
Rozhodování VR FSv

 1. VR FSv přijímá svá usnesení hlasováním. Hlasování je veřejné (aklamací) nebo tajné (hlasovacími lístky). Oprávnění hlasovat má každý přítomný člen VR FSv, jestliže se nehlasuje o jeho osobě. Při hlasování se uvádí počet členů VR FSv oprávněných hlasovat, dále počet hlasů kladných, záporných a neplatných. Děkan uveřejňuje výsledek hlasování bezprostředně po jeho zjištění.
 2. Tajné hlasování vyžadují:
  1. návrhy na jmenování docentem,
  2. návrhy na prominutí jmenování docentem při zahájení řízení ke jmenováním profesorem Českého vysokého učení technického v Praze (dále jen "ČVUT") u uchazečů, kteří jsou profesory renomované vysoké školy v zahraničí podle §74 zákona č.111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),
  3. návrhy na jmenování profesorem,
  4. další návrhy, které děkan předkládá jako důvěrné.
 3. Při tajném hlasování se volí dva skrutátoři. Skrutátoři vyplní a podepíší protokol o tajném hlasování, který je archivován. Protokol obsahuje počet členů VR FSv, počet členů VR FSv oprávněných hlasovat na daném zasedání, počet hlasů kladných, záporných a neplatných.
 4. K přijetí návrhu podle odstavce 2 písmo a) až c) je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů VR FSv oprávněných hlasovat. K přijetí všech dalších návrhů je třeba získání nadpoloviční většiny kladných hlasů přítomných členů VR FSv s oprávněním hlasovat.

 

Článek 4
Závěrečná ustanovení

 1. Jednací řád VR FSv schválený dne 23. 6. 1999 Akademickým senátem Českého vysokého učení technického v Praze se zrušuje.
 2. Tento řád byl schválen AS FSv dne 24. května 2006.
 3. Tento řád nabývá platnosti dnem schválení v Akademickém senátu ČVUT.

 

prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc.
děkan

 

  Za obsah odpovídá: prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc. Webmaster: Ing. Zora Záleská Aktualizováno: úterý, 28. března 2017, 12:40  
©2016 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice; Tel: (+420) 224 351 111; Email: mail@fsv.cvut.cz