Informace -- FSv ČVUT
Intranet   Helpdesk   KOS   WebMail
ZÁJEMCE O STUDIUM STUDENT ZAMĚSTNANEC VEŘEJNOST A MÉDIA ABSOLVENT
ČVUT O fakultě Kontakt Úřední deska Lidé Pracoviště Věda a výzkum Zahraniční styky Vnější vztahy Kalendář událostí Archiv zpráv
ČVUT
České vysoké učení technické v Praze
FAKULTA STAVEBNÍ
 
ČVUT FSv Věda a výzkum Obhajoby disertací Informace Přihlásit Vyhledávání English

Informace k obhajobě disertační práce

Tisk stránky

Disertační práce musí být předložena nejpozději do 7 let od data nástupu na doktorské studium a studium musí být ukončeno do 8 let od zápisu (trvání maximální doby studia). Do maximální doby studia se započítává i doba přerušení studia. Doktorand by měl před odevzdáním své disertační práce s jejím obsahem seznámit ORO, především, když odevzdává v maximálně možné době studia.

Řízení k obhajobě a konání obhajoby zajišťuje oddělení VaV.

Žádost o povolení obhajoby disertační práce (viz formulář níže) podává doktorand na oddělení VaV (místnost C-109) s příslušnými doklady (které jsou uvedeny v žádosti), se 4 výtisky disertační práce a 12 ks tezí formátu A5 (zkrácený výtah disertace v rozsahu 10-20 stran.), posterem rozměru 100 x 70 cm (na kterém bude uvedeno: jméno, název práce, školitel, katedra, fakulta, období DS, anotace, výsledky, výstupy).

Nově student přikládá Výpis V3S:
U seznamu publikací, který je součástí tezí, v případě spoluúčasti více autorů doktorand u každé z  nich uvede svůj přibližný procentuální podíl na autorství.
Pro studenty programu SI a GaK je požadováno (tento požadavek platí pro studenty, kteří uzavřeli studijní blok (tzn. odborné předměty dle ISP, AJ a rozpravu) po 21.6.2012):
a) alespoň jeden článek v recenzovaném časopise registrovaném v databázi SCOPUS
b) v tomto článku by měl být doktorand autorem, který má uveden v databázi V3S rozsah spoluautorství alespoň 60%

Kromě toho doktorand zašle elektronicky ve WORDu na adresu obhajoby@fsv.cvut.cz soubor (maximálně 1 stránka A4 textu), který bude obsahovat krátký abstrakt práce v jazyce odevzdané disertace, abstrakt anglicky a klíčová slova. Každý jednotlivý abstrakt pište, prosím, jako souvislý text bez odstavců, zvýraznění textu, odrážek apod. formátovacích prvků. Tento text je po obhájení vložen do KOSu.

Formulář - Žádost o povolení obhajoby    DOC ; PDF
Application for permission to defend the doctoral thesis    DOC ; PDF

Disertační práce - formální sjednocení podoby na FSv
Doctoral thesis - formal unification of its appearance at FCE

Teze - informace
Theses - information

 


Informace o disertační práci, tezích a průběhu řízení k obhajobě najdete ve Studijním a zkušebním řádu ČVUT.

 

  Za obsah odpovídá: Ing. Radmila Hamarová Webmaster: Ing. Zora Záleská Aktualizováno: pondělí, 11. prosince 2017, 10:24  
©2016 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice; Tel: (+420) 224 351 111; Email: mail@fsv.cvut.cz