Nejčastější dotazy -- FSv ČVUT
Intranet   Helpdesk   KOS   WebMail
ZÁJEMCE O STUDIUM STUDENT ZAMĚSTNANEC VEŘEJNOST A MÉDIA ABSOLVENT
ČVUT O fakultě Kontakt Úřední deska Lidé Pracoviště Věda a výzkum Zahraniční styky Vnější vztahy Kalendář událostí Archiv zpráv
ČVUT
České vysoké učení technické v Praze
FAKULTA STAVEBNÍ
 
ČVUT FSv Zájemce o bc studium Přijímací řízení bc Nejčastější dotazy Přihlásit Vyhledávání English

Nejčastější dotazy k bakalářskému přijímacímu řízení FSv ČVUT pro akademický rok 2018/19

Tisk stránky

Zohledňuje se pro přijetí ke studiu zkouška MATEMATIKA+?

Ano. Složení zkoušky Matematika+ v nepovinné části maturity (klasifikace "výborně, velmi dobře nebo dobře") znamená prominutí přijímací zkoušky z matematiky na FSv ČVUT. Osvědčení s razítkem a podpisem střední školy o vykonání této zkoušky je nutno doložit na studijní oddělení FSv nejpozději do 7.6.2018.

Promíjí se přijímací zkouška na základě známek z předmětu Matematika na SŠ?

Ano promíjí, pokud student splňuje následující:
  • maturoval v roce 2017/2018 nebo 2016/2017
  • má průměr ze známek na vysvědčení z předmětu Matematika max. 2,50
  • alespoň tři roky měl na střední škole předmět Matematika

Zohledňují se pro prominutí také známky z předmětu Matematický seminář či Matematická praktika?

Nikoli, zohledňuje se pouze předmět Matematika.

Je problém, když skládám maturitu v září?

Nikoli. Možnosti přijetí jsou stejné jako při maturitě v jarním termínu. Student přijde na přijímací zkoušku i při nesložení maturity. Poté fakulta čeká na složení maturitní zkoušky - jakmile student obdrží v září maturitní vysvědčení, ihned předá kopii fakultě a obratem obdrží rozhodnutí o přijetí. Pokud nebude mít student ke 25.9.2018 maturitní vysvědčení k dispozici, lze v září projednat na studijním oddělení fakulty posunutí termínu odevzdání maturitního vysvědčení.

Co je potřeba udělat, pokud splňuji požadavky prominutí přijímacího řízení? Je potřeba žádat?

O prominutí přijímacího řízení se nežádá, fakulta sama vyčte z dodaných příloh k přihlášce, že Vám má být přijímací zkouška z matematiky prominuta. Pokud jste již zaslal kopii maturitního vysvědčení, automaticky vyhotovíme rozhodnutí o přijetí (případně zašleme pozvánku pouze na pohovor z architektury - jedná-li se o přihlášku na obor Architektura a stavitelství).

Umožňuje fakulta stavební studium v kombinované formě?

Nikoli, na FSv ČVUT není tato forma studia možná.

Co vše obnáší elektronická přihláška?

Do databáze prihlaska.cvut.cz je třeba vložit potřebné údaje. Elektronická přihláška končí tiskovým výstupem - formulářem - a jeho odesláním na fakultu.
Tento formulář podepište, nechte potvrdit ve škole známky z matematiky (letošní maturanti) a zašlete jej do 31.3.2018 na fakultu. Teprve potom Vaši přihlášku můžeme aktivovat a zařadit do přijímacího řízení.

Jak se dozvím, že přihláška byla zařazena do přijímacího řízení?

E-mailem, který je po zařazení přihlášky do přijímacího řízení automaticky uchazeči zaslán z přihlašovací databáze ČVUT a to včetně kódu přihlášky. Podáte-li přihlášku těsně před 31.3. očekávejte obdržení tohoto e-mailu přibližně v polovině dubna.

Jak zjistím, že platba za přihlášku proběhla v pořádku?

Údaj o zaplacení najdete v elektronické přihlášce po zaevidování přihlášky ze strany fakulty.

Kdy se dozvím výsledky přijímací zkoušky?

V den přijímací zkoušky podle výsledku přijímací zkoušky. Je-li splněn daný limit bodů z matematiky či pohovoru z architektury, je student jednoznačně přijat, zaslal-li maturitní vysvědčení. Pro vystavení rozhodnutí o přijetí je však nutné dodat kopii maturitního vysvědčení.

Kdy obdržím písemné rozhodnutí o přijetí?

Během první poloviny měsíce července - pokud jste dodal včas kopii maturitního vysvědčení.

Co mám udělat, jestliže se nemohu dostavit k řádnému termínu přijímacích zkoušek?

Požádat o náhradní termín přijímací zkoušky e-mailem na uchazec@fsv.cvut.cz a to nejpozději v den konání přijímací zkoušky.

Kdy se mám dostavit k přijímacímu řízení? Kde zjistím podrobné informace?

Vyčkejte na pozvánku k přijímací zkoušce, ta bude odeslána z fakulty poštou nejpozději 3 týdny před konáním přijímacích zkoušek.
V pozvánce budou uvedeny datum, čas a místo konání přijímacích zkoušek a další pokyny.

Jak je to s přijímací zkouškou, pokud jsem podal přihlášku do více bakalářských studijních programů?

Přijímací zkouška se skládá jen jednou a její výsledek platí pro všechny podané přihlášky. Všechny podané přihlášky včetně výsledků přijímacího řízení se zobrazují uchazeči v databázi prihlaska.cvut.cz

Co mám udělat: zaplatil jsem přihlášku a pak jsem zjistil, že mám v přihlášce chybu?

Pokud jste přihlášku ještě neodeslal, ručně opravte potřebný údaj na výtisku přihlášky, my opravíme příslušný údaj v elektronické databázi. V případě, že jste přihlášku již odeslal, napište žádost o změnu příslušného údaje na uchazec@fsv.cvut.cz

Zapomněl jsem podepsat přihlášku a odeslal ji, co mám dělat?

Nic se neděje, přihlášku podepíšete dodatečně na studijním oddělení FSv např. v den přijímacího řízení nebo při zápisu v září.

Je zájemcům ze Slovenska promíjena přijímací zkouška?

Ano, ale pouze na základě známek z předmětu Matematika na SŠ, nikoli na základě známky z maturity (protože na Slovensku neexistuje státní maturita podle zákona platného v ČR).

Co vše je potřebné, pokud jsem absolvent střední školy mimo území ČR a SR?

Je nutné k přihlášce přiložit: úředně ověřenou kopii potvrzení o uznání rovnocennosti či nostrifikaci zahraničního vysvědčení. Pokud ji do 31.3.2018 nebudete mít k dispozici, přihlášku odešlete do tohoto data bez ní. Přijímací zkoušky se zúčastníte i při nedoložení výše uvedených příloh. Rozhodnutí o přijetí fakulta vystaví až po doložení všech předepsaných příloh.

Jaké jsou důležité termíny pro zaslání certifikátů z českého jazyka a potvrzení o uznání rovnocennosti či nostrifikaci zahraničního vysvědčení?

Termín pro zaslání úředně ověřené kopie CERTIFIKÁTU B2 z českého jazyka (resp. anglického jazyka): viz bod II. "Důležité termíny" aktuální Směrnice děkanky pro bakalářské přijímací řízení FSv ČVUT v Praze.
Termín pro zaslání úředně ověřené kopie potvrzení o uznání rovnocennosti či nostrifikaci zahraničního vysvědčení: viz bod II. "Důležité termíny" aktuální Směrnice děkanky pro bakalářské přijímací řízení FSv ČVUT v Praze.

Jsem ze zahraničí, jaký je přepočet pro uhrazení poplatku?

Je nutné poslat částku Kč 650,-. Banka při platbě jinou měnou automaticky přepočítá platbu aktuálním kurzem tak, aby bylo zasláno Kč 650,-. Bankovní poplatky hradí uchazeč.

Je potřeba k přihlášce přiložit zdravotní potvrzení?

Nikoli, zdravotní potvrzení ani životopis se k přihlášce nepřikládá.

Jaký je rozdíl mezi paralelní skupinou I a J?

Vzhledem k počtu přijatých uchazečů na studijní program Stavební inženýrství a kapacitě místností na Fakultě stavební jsou studenti tohoto studijního programu rozděleni do 2 paralelních skupin - I a J, které mají rozdílný rozvrh.
Studijní plány obou skupin jsou totožné. Důvodem je tedy jen kapacita poslucháren na fakultě.

Poskytuje škola stipendium na ubytování studentům, kteří bydlí mimo Prahu nebo budou ubytovaní na kolejích případně v bytě?

Ano, poskytuje. O toto stipendium není třeba žádat, je vypláceno automaticky, nárok je zjišťován dle místa trvalého bydliště.

Dokdy mám zaplatit poplatek spojený s přijímacím řízením?

Termín je shodný s termínem podání přihlášky tedy do 31.3.2018.

Dá se průkaz ISIC využít jako alternativa Opencard, lítačky?

Ano, koupíte-li si při vyzvedávání průkazu ČVUT (ISIC) ve Vydavatelství průkazů ČVUT také "kupon" na MHD v Praze, slouží potom toto jako průkazka MHD a není nutné nic dalšího vyřizovat. Informace Vydavatelství průkazu ČVUT jsou dostupné zde

Jsou na FSv také dvě úrovně zkoušek?

Všechny zkoušky v průběhu celého studia mají pro všechny studenty stejnou úroveň..

Jak velký je příspěvek na ubytování pro mimopražské studenty? A jak velké se přiznává prospěchové stipendium při splnění všech požadavků pro jeho udělení?

Přiznání stipendií a jeho výše se řídí Stipendijním řádem ČVUT

Při studiu dvou oborů a při splnění požadavků v obou z nich, má student nárok na dvojí stipendium?

Ano.

Je škola s bezbariérovým přístupem? Mohou lidé studovat školu s pohybovým postižením?

Ano, škola je bezbariérová. Informace těmto studentům poskytuje středisko ELSA.

Aktualizováno: prosinec 2017

  Tisk stránky
ČVUT FSv Zájemce o bc studium Přijímací řízení bc Nejčastější dotazy Přihlásit Vyhledávání English
  Za obsah odpovídá: doc.Ing.arch. Zuzana Pešková, Ph.D. Webmaster: Ing. Zora Záleská Aktualizováno: čtvrtek, 12. dubna 2018, 13:28  
©2016 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice; Tel: (+420) 224 351 111; Email: mail@fsv.cvut.cz