Studijní plány -- FSv ČVUT
Intranet   Helpdesk   KOS   WebMail
ZÁJEMCE O STUDIUM STUDENT ZAMĚSTNANEC VEŘEJNOST A MÉDIA ABSOLVENT
ČVUT O fakultě Kontakt Úřední deska Lidé Pracoviště Věda a výzkum Zahraniční styky Vnější vztahy Kalendář událostí Archiv zpráv
ČVUT
České vysoké učení technické v Praze
FAKULTA STAVEBNÍ
 
ČVUT FSv DS Studijní obory a předměty Studijní plány Přihlásit Vyhledávání English

Studijní plány doktorského studia

Tisk stránky

Stavební inženýrství:
Stavební management a inženýring -  CME
Fyzikální a materiálové inženýrství -  FMI
Inženýrství životního prostředí -  IŽP
Konstrukce a dopravní stavby -  KD
Matematika ve stavebním inženýrství -  MAT
Pozemní stavby -  PS
Systémové inženýrství ve stavebnictví a investiční výstavbě -  SI
Vodní hospodářství a vodní stavby -  VH

Stavební management a inženýring: -  CME

Architektura a stavitelství:
Architektura a stavitelství -  AS
Trvale udržitelný rozvoj a průmyslové dědictví -  UR

Geodézie a kartografie:
Geodézie a kartografie -  GK

 

Pro všechny obory je nutná znalost anglického jazyka a volitelného jazykaD04ANG -  Angličtina
D04CES -  Čeština
D04FRA -  Francouzština
D04NEM -  Němčina
D04RUS -  Ruština
D04SPA -  Španělština

 

Pozemní stavby Povinné předměty

D01AP1 - Aplikovaná matematika a numerické metody I
D01AP2 - Aplikovaná matematika a numerické metody II
D01AP3 - Aplikovaná matematika a numerické metody III
D01MS1 - Matematická statistika I
D01MS2 - Matematická statistika II
D01OBJ - Objektové programování
D02FCH - Fyzikální chemie
D02TER - Rovnovážná a nerovnovážná termodynamika
D02TF1 - Teoretická fyzika I (Statistická fyzika)
D02TF2 - Teoretická fyzika II (Kinetické procesy v materiálech)
D22MEC - Mechanizace staveb
D22MRR - Modelování a řízení rizik v technologii staveb
D22NTE - Inovace a speciální technologie
D22RJS - Řízení jakosti a spolehlivosti
D22TSH - Technologie staveb pro doktorandy I (procesy HSV a jejich optimalizace)
D22TSP - Technologie staveb pro doktorandy II (procesy PSV a jejich optimalizace)
D22TSR - Technologie staveb pro doktorandy III (Příprava a řízení projektů)
D23MAI - Materiálové inženýrství
D28INZ - Inženýrská informatika
D32DIA - Diagnostika konstrukcí
D32DSK - Dynamika stavebních konstrukcí
D32EX1 - Experimentální analýza konstrukcí I
D32EX2 - Experimentální analýza konstrukcí II
D32NU1 - Numerické metody mechaniky I
D32NU2 - Numerické metody mechaniky II
D32PRE - Přetváření a porušování materiálů
D32TES - Teorie spolehlivosti konstrukcí
D32ZAK - Základy nelineární mechaniky
D33TK1 - Teorie konstrukcí I
D34TDK - Teorie dřevěných konstrukcí
D34TO1 - Teorie ocelových konstrukcí I
D34TO2 - Teorie ocelových konstrukcí II
D43TEZ - Teoretické základy tvorby a ochrany krajiny

Další předměty, které je možné si zapsat po dohodě s garantem příslušného předmětu.

D02MTK - Mechanika a termodynamika kontinua pevné fáze
D02PMY - Polymery
D02ZNT - Základy nanotechnologie
D05DRP - Doktorandská propedeutika
D22SZC - Soudně znalecká činnost
D22TVS - Technologické vady staveb
D24FZS - Optimalizace a multikriteriální hodnocení funkční způsobilosti pozemních staveb
D24KPA - Konstrukční a prostorová akustika
D24KSV - Konstrukčně statická problematika navrhování výškových budov
D24MTV - Modelování tepelných a vlhkostních jevů v budovách
D24OBK - Obalové konstrukce z hlediska stavební tepelné techniky
D24OCH - Ochrana staveb proti vodě, mikroorganismům a radonu
D24PBB - Vybrané stati z požární bezpečnosti budov
D24PSR - Vybrané statě z poruch, sanací a rekonstrukcí staveb
D24SFP - Stavebně fyzikální problematika kompletačních konstrukcí
D24SST - Vybrané stati ze stavební světelné techniky
D24TOB - Tepelná ochrana budov v environmentálních souvislostech (učí se pouze v LS)
D25EAU - Energetický audit
D25OIB - Optimalizační algoritmy technických zařízení inteligentních budov
D25TPB - Teorie vnitřního prostředí budov
D25TZ6 - Modelování energetických systémů budov III
D25UOB - Umělé osvětlení
D25YATM - Aplikovaná termomechanika
D26EUF - Evropské fondy - možnost spolufinancování projektů
D32SWE - Vědecké psaní v angličtině

 

Konstrukce a dopravní stavby D01AP1 - Aplikovaná matematika a numerické metody I
D01AP2 - Aplikovaná matematika a numerické metody II
D01MS1 - Matematická statistika I
D01MS2 - Matematická statistika II
D01OBJ - Objektové programování
D02KVM - Vliv klimatických vlivů na mostní a stavební konstrukce
D02PEH - Přenos energie a hmoty ve stavebních konstrukcích
D02TER - Rovnovážná a nerovnovážná termodynamika
D02TF1 - Teoretická fyzika I (Statistická fyzika)
D02TF2 - Teoretická fyzika II (Kinetické procesy v materiálech)
D05DRP - Doktorandská propedeutika
D23MAI - Materiálové inženýrství
D26EUF - Evropské fondy - možnost spolufinancování projektů
D28INZ - Inženýrská informatika
D32DIA - Diagnostika konstrukcí
D32DSK - Dynamika stavebních konstrukcí
D32EX1 - Experimentální analýza konstrukci I
D32EX2 - Experimentální analýza konstrukcí II
D32MEC - Mechanika složených materiálů
D32NU1 - Numerické metody mechaniky I
D32NU2 - Numerické metody mechaniky II
D32OPT - Optimalizace stavebních konstrukcí a výpočetních modelů
D32PRE - Přetváření a porušování materiálů
D32SWE - Vědecké psaní v angličtině
D32TES - Teorie spolehlivosti konstrukcí
D32ZAK - Základy nelineární mechaniky
D33BEK - Betonové konstrukce
D33BMO - Betonové mosty
D33DEG - Degradace a trvanlivost betonových a zděných konstrukcí 
D33EAC - Betonové prvky raného stáří 
D33EZB - Extrémně zatížené betonové konstrukce 
D33FRC - Vláknobetonové kompozity 
D33FUZ - Užití teorie fuzzy množin ve stavebním inženýrství 
D33KHK - Komplexní hodnocení betonových a zděných konstrukcí 
D33LCA - Životní cyklus betonových konstrukcí 
D33NBK - Metody navrhování betonových konstrukcí
D33NZV - Netradiční způsob vyztužení
D33PDZ - Komunikace v odborném zahraničním prostředí 
D33PRB - Předpjatý beton
D33RBS - Recyklace v betonovém stavitelství 
D33RZM - Rekonstrukce a zesilování betonových mostů 
D33STA - Stabilita prutových a plošných konstrukcí
D33TEB - Technologie betonu - betony vyztužené vlákny
D33TK1 - Teorie konstrukcí I
D33TSB - Tenkostěnné a štíhlé betonové konstrukce 
D34TDK - Teorie dřevěných konstrukcí
D34TO1 - Teorie ocelových konstrukcí I
D34TO2 - Teorie ocelových konstrukcí II
D35DZH - Dynamika zemin a hornin
D35GMZ - Geotechnický monitoring a terénní zkoušky
D35MPS - Mechanika podzemních staveb
D35NVP - Numerické výpočty podzemních staveb
D36EXS - Experimentální ověřování silničních konstrukcí a materiálů
D36MEK - Městské komunikace
D36MEV - Mechanika vozovek
D36PK1 - Pozemní komunikace I
D36PK2 - Pozemní komunikace II
D36TDP - Teorie dopravního proudu
D37TBK - Teorie bezstykové koleje 
D43TEZ - Teoretické základy tvorby a ochrany krajiny

 

Vodní hospodářství a vodní stavby D01AP1 - Aplikovaná matematika a numerické metody I 
D01AP2 - Aplikovaná matematika a numerické metody II 
D01MS1 - Matematická statistika I 
D01MS2 - Matematická statistika II 
D02IAM - Instrumentální analytické metody
D02FCH - Fyzikální chemie 
D02TER - Rovnovážná a nerovnovážná termodynamika 
D02TF1 - Teoretická fyzika I (Statistická fyzika) 
D02TF2 - Teoretická fyzika II (Kinetické procesy v materiálech) 
D05DRP - Doktorandská propedeutika
D26EUF - Evropské fondy - možnost spolufinancování projektů
D32EX1 - Experimentální analýza konstrukcí I 
D32NU1 - Numerické metody mechaniky I 
D32NU2 - Numerické metody mechaniky II 
D32PRE - Přetváření a porušování materiálů 
D32SWE - Vědecké psaní v angličtině
D41HDS - Hydrologický diskuzní seminář
D41IHL - Kvantitativní hydrologie
D41MOR - Říční morfologie 
D41MT1 - Mechanika tekutin I 
D41MT2 - Mechanika tekutin II 
D41PPH - Podpovrchová hydrologie
D41PPO - Protipovodňová ochrana
D42EXP - Experimentální metody hydraulického výzkumu
D42PRV - Provozní rizika vodohospodářských systémů
D42TEN - Teorie nádrží a vodohospodářských soustav
D42TK1 - Teorie konstrukcí vodních staveb I
D42TK2 - Teorie konstrukcí vodních staveb II
D43EHY - Experimentální hydropedologie 
D43HYP - Hydraulika pórovitého prostředí
D43TEZ - Teoretické základy tvorby a ochrany krajiny 
D43TRA - Transportní procesy v povrchových a podzemních vodách
D44COV - Čištění odpadních vod
D44DPS - Dynamika procesů v systému městského odvodnění
D44EMV - Experimentální metody ve vodohospodářské problematice
D44HSC - Hydraulika stokových sítí a čistíren odpadních vod
D44HYC - Hydrochemie
D44IHB - Inženýrská hydrobiologie
D44MDS - Modelování distribučních sítí
D44MEK - Mechanika kapalin s obsahem tuhých a plynných částic
D44MIN - Městské inženýrství
D44MZV - Metody zušlechťování vody
D44OUU - Odvodnění urbanizovaných území

 

Geodézie a kartografie D01APL - Aplikovaná matematika a numerické metody
D01MST - Matematická statistika
D01VTP - Vektorový a tenzorový počet
D02OPZ - Optické zobrazení a moderní optika
D05DRP - Doktorandská propedeutika
D26EUF - Evropské fondy - možnost spolufinancování projektů
D32SWE - Vědecké psaní v angličtině
D54AIG - Analýza dat v inženýrské geodézii
D54GMS - Grafický informační systém MicroStation
D54GUP - Geodetické úlohy a jejich přesnost
D54TAG - Teorie vlivu atmosféry na geodata
D54TMS - Teorie měřicích systémů
D55ADV - Algoritmy a datové struktury vyrovnávacího počtu
D55DPZ - Digitální zpracování dat DPZ
D55GIN - Geoinformatika
D55GIS - Geografické informační systémy
D55GLS - Globální souřadnicové systémy
D55GPS - Globální poziční systémy (GPS)
D55OPC - Objektové programování
D55TCH - Teorie chyb

Specializace: Teoretická geodézie

D02OPTE - Optika a elektronika
D54TIG - Teoretické základy inženýrské geodézie
D55KOG - Kosmická geodézie

Specializace: Kartografie, geoinformatika a DPZ

D55DFM - Digitální fotogrammetrie
D55DKN - Digitální katastr nemovitostí
D55DMK - Digitální kartografie
D55FRG - Fyzická a regionální geografie
D55KMV - Kartografické metody výzkumu
D55MKT - Matematická kartografie

 

Systémové inženýrství ve stavebnictví a investiční výstavbě D01AM1 - Aplikovaná matematika I
D01AM2 - Aplikovaná matematika II
D05DRP - Doktorandská propedeutika
D26EUF - Evropské fondy - možnost spolufinancování projektů
D28AVK - Architektury výpočetních a komunikačních systémů
D28DBB - Databázové systémy a datové formáty pro informační modelování budov 
D28ISR - Informační systémy pro podporu řízení a rozhodování
D28KOA - Kombinatorické algoritmy
D28KYB - Kybernetika
D28MDS - Modelování dynamiky socioekonomických systémů
D28MPB - Procesní modelování v informačním modelování budov 
D28OPC - Objektové programování a C# 
D28OPT - Optimalizační modelování 
D28OSP - Operační systémy
D28SSI - Specifika stavebnictví a investiční výstavby
D28TER - Teorie rozhodování
D28TGR - Teorie grafů
D28TII - Teorie informace a informační systémy
D28TSO - Teorie systémů, projektování a optimalizace systémů
D28TSP - Teorie systémů a systémové projektování 
D28UIN - Umělá inteligence
D28ZSZ - Znalostní systémy a znalostní inženýrství
D32SWE - Vědecké psaní v angličtině
D62LGK - Logika
D75TFJ - Teorie formálních jazyků a programování

 

Stavební management a inženýring Povinné předměty

D01AMA - Aplikovaná matematika
D01MAS - Matematická statistika
D22TES - Technologie staveb pro doktorandy E
D26FSP - Financování veřejných stavebních projektů
D26HOD - Hodnotové inženýrství ve stavebnictví
D26IMO - Informační modelování v projektovém řízení
D26INO - Inovační inženýrství ve stavebnictví
D26ORS - Organizace a řízení stavebních procesů
D26PRO - Projektové řízení ve stavebnictví
D26SIM - Simulační modely pro řízení ve stavebnictví
D26SMC - Strategic Management in Construction
D26TER - Teorie řízení

Volitelné předměty

D05DRP - Doktorandská propedeutika
D22VPS - Vady a poruchy staveb
D26EMA - Ekonomicko-matematická analýza volby
D26ENM - Energetický management
D26MVP - Metody vědecké práce
D26RIZ - Řízení jakosti a spolehlivosti
D32SWE - Vědecké psaní v angličtině

 

Fyzikální a materiálové inženýrství D01AP1 - Aplikovaná matematika a numerické metody I
D01AP2 - Aplikovaná matematika a numerické metody II
D01MS1 - Matematická statistika I
D01MS2 - Matematická statistika II
D02BEM - Bezkontaktní měřící metody v experimentální mechanice
D02EFM - Experimentální fyzika a teorie měření
D02FAE - Fyzikální a aplikovaná elektronika
D02FCH - Fyzikální chemie
D02OPTE - Optika a optoelektronika 
D02OZO - Optické zobrazení a metody zpracování obrazu 
D02PZN - Polymery a základy nanotechnologie
D02TEP - Teorie elektromagnetického pole 
D02TER - Rovnovážná a nerovnovážná termodynamika
D02TF1 - Teoretická fyzika I (Statistická fyzika)
D02TF2 - Teoretická fyzika II (Kinetické procesy v materiálech)
D05DRP - Doktorandská propedeutika
D23ACH - Aplikovaná chemie
D23AUM - Akustická a ultraakustická měření
D23IMP - Interakce materiálu a vnějšího prostředí
D23MTV - Měření termofyzikálních vlastností materiálů
D23RTP - Řešení transportních jevů na počítači
D23TJ1 - Transportní jevy v materiálech I
D23TJ2 - Transportní jevy v materiálech II
D32DIA - Diagnostika konstrukcí
D32MFA - Mikroskopická a fázová analýza stavebních materiálů
D32MPO - Mikromechanika a popis mikrostruktury materiálů
D32NU1 - Numerické metody mechaniky I
D32NU2 - Numerické metody mechaniky II
D32PRE - Přetváření a porušování materiálu
D32SWE - Vědecké psaní v angličtině
D32TES - Teorie spolehlivosti konstrukcí
D62FPL - Fyzika pevných látek
D10MA1 - Materiálové inženýrství I

 

Matematika ve stavebním inženýrství D01ATA - Aplikace funkcionální analýzy
D01DIG - Diferenciální geometrie
D01DYS - Dynamické systémy
D01EDR - Variační metody řešení lineárních eliptických diferenciálních rovnic řádu 2k
D01FGE - Fraktální geometrie
D01MAS - Matematická statistika pro inženýrské obory
D01MLP - Metrické a lineární prostory
D01MSR - Matematické struktury
D01NME - Numerické metody
D01ODR - Obyčejné a parciální diferenciální rovnice
D01PMS - Pravděpodobnost a matematická statistika
D01PNM - Praktikum numerických metod - MATLAB
D01VTV - Vysoce výkonné metody pro vědecko-technické výpočty
D05DRP - Doktorandská propedeutika
D23MEK - Mechanika kontinua
D23TPM - Transportní procesy v materiálech
D28OS1 - Optimalizace systémů I
D28OS2 - Optimalizace systémů II
D32SWE - Vědecké psaní v angličtině
D55ADY - Astrodynamika
D62EVP - Evoluční problémy
D62MFG - Matematické metody fyzikální geodézie
D62TMT - Matematická teorie mechaniky tekutin

 

Inženýrství životního prostředí D01MAS - Matematická statistika pro inženýrské obory
D02EFM - Experimentální fyzika a teorie měření
D02IAM - Instrumentální analytické metody 
D02OZE - Obnovitelné zdroje energie a ŽP
D02PMY - Polymery
D05DRP - Doktorandská propedeutika
D23ACH - Aplikované chemie
D23AUM - Akustická a ultraakustická měření
D23IMP - Interakce materiálů a vnějšího prostředí
D26EUF - Evropské fondy - možnost spolufinancování projektů
D27URS - Strategie rozvoje sídel a regionů
D28ASM - Aplikované statistické metody
D28INZ - Inženýrská informatika
D32SWE - Vědecké psaní v angličtině
D34TDK - Teorie dřevěných konstrukcí
D35GEO - Geologie a hydrogeologie
D35GMZ - Geotechnický monitoring a terénní zkoušky
D35ODP - Odpady, hospodaření s odpady
D36EXS - Experimentální ověřování silničních konstrukcí a materiálů
D36TDP - Teorie dopravního proudu
D41KLI - Hydrologie a klimatologie
D41MOR - Říční morfologie
D41PPH - Podpovrchová hydrologie
D41RTP - Reaktivní transport v půdě
D42PRV - Provozní rizika vodohospodářských systémů
D42TEN - Teorie nádrží a vodohospodářských soustav
D43HYP - Hydraulika pórovitého prostředí
D43PED - Pedologie
D43TRA - Transportní procesy v povrchových a podzemních vodách
D44EMV - Experimentální metody ve vodohospodářské problematice
D44HSC - Hydraulika stokových sítí a čistíren odpadních vod
D44HYC - Hydrochemie
D44MZV - Metody zušlechťování vody
D44TOX - Toxikologie
D55GIN - Geoinformatika
D55GIS - Geografické informační systémy
D62EFR - Ekofyziologie rostlin
D62OPK - Ochrana přírody a krajiny
D62REK - Rekultivace

 

Architektura a stavitelství D05DRP - Doktorandská propedeutika
D24FZS - Optimalizace a multikriteriální hodnocení funkční způsobilosti pozemních staveb
D24TEO - Tepelná ochrana budov pro doktorandy
D25ONZ - Obnovitelné a netradiční zdroje energie pro budovy
D27AKK - Architektura a krajina
D27USS - Urbanistická struktura sídel
D29AIH - Soudobé architektonické intervence v historickém prostředí 
D29AIS - Architektura inženýrských staveb 
D29ATV - Architektonická tvorba
D29HSP - Historické stavby v soudobých podmínkách
D29PPG - Pokročilá počítačová grafika
D29TEA - Teorie architektury
D29UPV - Územní plánování vesnic a krajiny
D29VKT - Vybrané kapitoly z typologie staveb 
D29VPU - Veřejný prostor: urbánní komunikace v kontextu udržitelného rozvoje 
D29ZPP - Základy památkové péče v architektuře 
D32SWE - Vědecké psaní v angličtině
D33BZK - Betonové a zděné konstrukce
D34KDK - Kovové a dřevěné konstrukce
D43ZPR - Životní prostředí
D55DFM - Digitální fotogrammetrie 
D55GIS - Geografické informační systémy
D62MVZ - Metodologie vědy a základy vědecké práce
D62SHP - Stavebně historický průzkum

 

Trvale udržitelný rozvoj a průmyslové dědictví D05DRP - Doktorandská propedeutika
D24MHK - Metody hodnocení komplexní kvality v rámci životního cyklu
D25ONZ - Obnovitelné a netradiční zdroje energie pro budovy
D27USS - Urbanistická struktura sídel
D29AIS - Architektura inženýrských staveb 
D29ATV - Architektonická tvorba
D29EKA - Ekologické koncepty architektonické tvorby
D29HRS - Humanizace a regenerace sídlišť
D29KCV - Kulturně-civilizační vývoj Evropy
D29PDC - Průmyslové dědictví ČR - evidence, hodnocení, ochrana
D29PPG - Pokročilá počítačová grafika
D29PRA - Průmyslová revoluce a architektura
D29PZV - Přestavba zemědělské výrobní základny
D29TEA - Teorie architektury
D29VKT - Vybrané kapitoly z typologie staveb 
D32SWE - Vědecké psaní v angličtině
D35VZP - Využití znehodnocených pozemků pro krajinnou regeneraci a novou výstavbu
D43ZPR - Životní prostředí
D62IAR - Industriální archeologie
D62KKR - Kultura a krajina
D62MVZ - Metodologie vědy a základy vědecké práce
D62POT - Památková ochrana technických a industriálních objektů
D62PUV - Průmyslové úhory - Vývoj politik a příklady realizací
D62RPU - Revitalizace průmyslových úhorů v územním plánování a její příprava
D62SHP - Stavebně historický průzkum

  Tisk stránky
ČVUT FSv DS Studijní obory a předměty Studijní plány Přihlásit Vyhledávání English
  Za obsah odpovídá: prof. Dr. Ing. Bořek Patzák Webmaster: Ing. Zora Záleská Aktualizováno: středa, 29. srpna 2018, 14:24  
©2016 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice; Tel: (+420) 224 351 111; Email: mail@fsv.cvut.cz