CTU

České vysoké učení technické v Praze

Fakulta stavební

Anotace předmětů doktorského studia

Architektura a stavitelství


D05DRP - Doktorandská propedeutika
Garant:doc. Dr. Ing. Václav Liška
Katedra:K105 - Katedra společenských věd
Anotace:Doktorandi získají základní metodologické didaktické postupy při stanovování výuky a vlastním vedení seminářů, cvičení s ohledem na výuku na vysoké škole technického směru. Pozornost je věnována pedagogicko-psychologickým metodám poznávání a hodnocení osobnosti studujícího, psychologii učení, duševní hygieně, psychologickému rozboru výchovných zásad, odměn-trestů a pedagogické komunikaci. Informace o nejčastějších didaktických chybách při výuce u začínajících VŠ pedagogů a možnosti, jak se jich vyvarovat.
V KOSu uvádějte roli - volitelný předmět.

D24FZS - Optimalizace a multikriteriální hodnocení funkční způsobilosti pozemních staveb
Garant:prof. Ing. Petr Hájek, CSc.
Katedra:K124 - Katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:Optimalizace objektů pozemních staveb a jejich konstrukčních prvků z hlediska jejich materiálové a energetické náročnosti a s ohledem na splnění požadované úrovně funkčních požadavků a zajištění požadované spolehlivosti a trvanlivosti konstrukce. Hodnocení životního cyklu (LCA) staveb. Optimalizace konstrukcí z hlediska jejich vlivu na životní prostředí. Systémový model. Metody matematické optimalizace. Matematický model optimalizační úlohy. Multikriteriální hodnocení a optimalizace a metody hodnocení a optimalizace environmentálních odpadů staveb.

D24TEO - Tepelná ochrana budov pro doktorandy
Garant:prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc.
Katedra:K124 - Katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:Stavebně-energetické koncepce budov s důrazem na nízkoenergetické, pasivní a nulové domy. Provozní a stavebně-konstrukční souvislosti společně s řešením technických systémů budov. Samostatně se probírají specifická řešení pro typologicky odlišné budovy - bydlení, krátkodobé ubytování, administrativní budovy, budovy pro vzdělávání, sociální služby, kulturní účely, atd. Přednášky + samostatné seminární práce.
klíčová slova: integrované navrhování budov, stavební tepelná technika, nulové domy, pasivní domy

D25ONZ - Obnovitelné a netradiční zdroje energie pro budovy
Garant:doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.
Katedra:K125 - Katedra technických zařízení budov
Anotace:Solární energie: fyzikální principy, aktivní systémy vzduchové a vodní, fotovoltaické články, využití pasivních solárních prvků v energetických systémech budov - zimní zahrada solární okno, krátko-, středně- a dlouhodobá akumulace tepelné energie, transparentní izolace, dvojité fasády, energetické střechy. Energie biomasy: problematika paliva - stébelniny, dřeviny, dřevní odpad, štěpky, palety. Geotermální energie: přímé využití, tepelná čerpadla - země - voda - vzduch, kalorifery, akumulace tepla. Energie větru. Zpětné získávání tepla. Palivové články pro vytápění budov.

D27AKK - Architektura a krajina
Garant:doc. Ing. arch. Ivan Vorel, CSc., doc. Ing. arch. ThLic. Jiří Kupka, Ph.D.
Katedra:K127 - Katedra urbanismu a územního plánování
Anotace:Předmět se zabývá širokou problematikou krajinářské architektury, a to zejména vztahu výstavby a krajiny, zapojení zástavby do krajiny, charakteru krajiny a jeho ochrany a dalších krajinářských otázek, nakolik souvisejí s profilem absolventů studia v oboru Architektura a stavitelství. Cílem je zdůraznění významu architektonických a urbanistických hledisek krajinářské tvorby a pochopení významu krajiny jako součásti architektonické a urbanistické tvorby a významu krajiny ve struktuře měst a městských regionů. Konkrétní zaměření předmětu se odvíjí od preferencí studenta a tématu jím zpracovávané disertační práce.

D27USS - Urbanistická struktura sídel
Garant:doc. Ing. arch. Ivan Vorel, CSc., doc. Ing. arch. Jan Mužík, CSc.
Katedra:K127 - Katedra urbanismu a územního plánování
Anotace:Předmět je věnován prohloubení znalostí teorie a praxe přeměn urbanistické struktury sídel, jejich regenerace, přestavby, funkční a sociální transformace. Pozornost věnována prostorové struktuře a funkční skladbě, urbanistické koncepci a kompozici, koncepci krajiny a specifickým kvalitám obytného prostředí měst. Dále také charakteristickým rysům měst, jejich vnějšímu a vnitřnímu obrazu, urbanistickým a architektonickým hodnotám, urbanistickým vizím uspořádání městského organismu. Pozornost bude též věnována úloze zeleně a krajinných systémů ve struktuře městské a příměstské krajiny a transformacím přírodního prostředí v urbánní struktuře.

D29AIH - Soudobé architektonické intervence v historickém prostředí
Garant:prof. akad. arch. Mikuláš Hulec
Katedra:K129 - Katedra architektury
Anotace:Možnosti a limity soudobé architektonické tvorby v kontextu historického kulturního prostředí. Zásady a principy architektonických intervencí do historických staveb a památkově chráněných urbánních celků. Praktické příklady střetu/souznění prostorové památkové ochrany s novými architektonickými projekty a realizacemi. Praktické a teoretické příklady soudobých projektů v památkově chráněných lokalitách z hlediska aktuálního veřejně-právního schvalovacího procesu.

D29AIS - Architektura inženýrských staveb
Garant:doc. Ing. arch. Karel Hájek, Ph.D.
Katedra:K129 - Katedra architektury
Anotace:Inženýrské stavby jako součást architektonické tvorby, typologická podstata a estetické hodnoty. Historie, typologie a design inženýrských staveb - silnice, železnice, stavby pro energetiku, vodní stavby, mosty, speciální stavby. Krajinotvorná a městotvorná funkce inženýrských staveb a podíl architekta na návrhu těchto staveb.

D29ATV - Architektonická tvorba
Garant:doc. Ing. arch. Václav Dvořák, CSc., Ing. arch. Vladimír Gleich
Katedra:K129 - Katedra architektury
Anotace:Teoretická a koncepční architektonická tvůrčí činnost v oblasti navrhování a rekonstrukce staveb a souborů, včetně historických. Integrované pojetí teoretického i praktického aspektu architektonické tvorby jako komplexní tvůrčí discipliny, počínaje urbanistickým, hmotovým a krajinným konceptem, objemovým, strukturálním a provozně-technickým návrhem stavby, souběžně s formováním prostorů interiéru. Zaměření na vytváření kvalitního architektonického návrhu s maximální harmonií mezi jeho kulturní, estetickou, užitnou, technickou, ekonomickou i společenskou hodnotou.

D29HSP - Historické stavby v soudobých podmínkách
Garant:prof. Akad. arch. Mikuláš Hulec
Katedra:K129 - Katedra architektury
Anotace:Kurz je zaměřen na hlubší seznámení posluchačů s vývojem architektury a stavby měst v prostoru Čech a Moravy. Slohy a kompozice v dějinách evropské architektury od období jejich vzniku až do současnosti. Spolu se sledováním vlastního vývoje architektury je vnímána širší syntéza typologie, stavitelství, uměleckých řemesel a výtvarných umění, podílejících se na finálním obraze exteriéru i interiéru stavby v celku i detailu. Je zdůrazněn význam determinujících činitelů architektury v soudobém využití historických staveb, vztah konstrukce, funkce a prostoru v architektuře historické a jejím soudobém využití.

D29PPG - Pokročilá počítačová grafika
Garant:Ing. Vladimír Hamata, CSc., Ing. Jan Dvořák, Ph.D.
Katedra:K129 - Katedra architektury
Anotace:Aktualizace a inovace znalostí z oboru počítačové grafiky. Prezentace nových principů, metod a nástrojů (programových i technických prostředků) vhodných pro architektonickou tvorbu. Klasifikace počítačových modelů, problematika převodu dat mezi programy. Moderní metody a techniky prezentace grafických výsledků práce.

D29TEA - Teorie architektury
Garant:prof. Ing. arch. Petr Urlich, CSc.
Katedra:K129 - Katedra architektury
Anotace:Předmětem výuky je seznámit studenty s oborem teorie jako metodickým nástrojem interpretace architektury a stavební kultury obecně, respektive názorové reflexe na ní. Současná metodika, úzce propojovaná s filosofií, sociologií a jinými humanitními obory se věnuje problémům výkladu v těchto názorových proudech:
Modernismus vycházející s teoretických podnětů významných představitelů architektury dvacátého století (Le Corbusier, Walter Gropius, Siegfried Giedion, Mies van der Rohe, ale také Kenneth Frampton, Ignasi de Sola Morales, ...)
Sémiotika, nauka o znaku, která se opírá o výklad založený na metodickém vkladu W.Morrise, F.de Saussure, rozvinutá teoreticky v architektuře Ch.Jencksem.
Fenomenologie jako alternativní způsob interpretace architektury, vycházející z filosofie E.Husserla a M.Heideggera, široce uplatněná metodologicky v teorii K.Lynche a především Ch.Norberga Schulze. Je přínosná zejména svým chápáním architektury jako součásti existenciálního a žitého prostoru.
Ikonologie, zabývající se symbolikou a významovostí stavebního díla (E.Panofsky, M.Chadraba)
Architektura a informatika, tendence, která se opírá o recentní poznatky vztahu architektury a digitálního věku a formuje teoretické základy výkladu architektury na prahu 21. století (W.Maas, Rem Koolhaas apod.)
Všechny tyto metodické přístupy jsou konfrontovány s dostupnou teoretickou literaturou, na jejímž základě studenti zpracovávají vybraný objekt stavebního díla - architektury formou teoretické eseje.

D29UPV - Územní plánování vesnic a krajiny
Garant:prof. Ing. arch. Jaroslav Sýkora, DrSc., doc. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.
Katedra:K129 - Katedra architektury
Anotace:Vývoj českého venkovského prostoru, ochrana historického jádra vesnice, venkovská obytná výstavba, vybavenost vesnic. Zemědělská výstavba, zemědělská krajina a její hospodářská a ekologická funkce, komunikace a inženýrské sítě na venkově. Ochrana veřejných zájmů v územním plánování, tvorba urbanistické koncepce, složení územního plánu. Vyhodnocení a úpravy v konkrétních historických jádrech vesnic, nová venkovská obytná výstavba, rozbor a úprava krajinného úseku.

D29VKT - Vybrané kapitoly z typologie staveb
Garant:doc. Ing. arch. Karel Hájek, Ph.D.
Katedra:K129 - Katedra architektury
Anotace:Vazby vybraných typologických druhů staveb se současnou praxí a současnými teoriemi architektury a urbanismu jako odraz aktuálních potřeb společnosti. Funkční, dispoziční a provozní požadavky na stavby a soubory ve vztahu k soudobým urbanistickým a architektonickým aspektům. Možnost zvýšení kvality staveb a souborů rozšířením typologické rozmanitosti polyfunkčními stavebními soubory a jejich integrace v moderních prostorových strukturách. Uplatnění ergonomie jako neopominutelné součásti správného návrhu a kvalitního fungování stavby jako celku.

D29VPU - Veřejný prostor: urbánní komunikace v kontextu udržitelného rozvoje
Garant:doc. Ing. arch. Michal Šourek
Katedra:K129 - Katedra architektury
Anotace:Komunikace je základním principem a funkcí města - v historickém stejně jako v urbanistickém smyslu. Veřejný prostor je platformou této komunikace: fyzický veřejný prostor ulic, náměstí, budov a pozemků, přístupných veřejnosti - a virtuální veřejný prostor médií. Komunikace komplexních urbánních hodnot ve vitálním veřejném prostoru je základnou udržitelného rozvoje města.
Seminář popisuje souvislosti a procesy rozvoje - nebo úpadku urbánních lokalit v kontextu udržitelného rozvoje tak zvaného vystavěného prostředí a objasňuje jejich komunikativní povahu. Příklady lokalit, které se nedokázaly rozvíjet udržitelným způsobem nebo takovou schopnost pozbyly, jsou východiskem nového pohledu na udržitelný rozvoj vystavěného prostředí a na jeho základní principy. Fenomén urbánní komunikace ve smyslu střetávání společensko-kulturních sil a zájmů, přenosu a přivlastňování materiálních, sociálních a kulturně-civilizačních hodnot obrací pozornost k veřejnému prostoru, k jeho rolím a typům a k jejich fungování. Seminář vysvětluje funkce a typy fyzického veřejného prostoru.

D29ZPP - Základy památkové péče v architektuře
Garant:prof. akad. arch. Mikuláš Hulec
Katedra:K129 - Katedra architektury
Anotace:Seznámení se vznikem, vývojem a základními principy české památkové péče v kontextu vývoje a praxe památkové péče v Evropě a v Severní Americe. Filosofické, společenské a umělecko-historické principy teorie a praxe v péči o nemovité kulturní památky.

D32SWE - Vědecké psaní v angličtině
Garant:prof. Ing. Milan Jirásek, DrSc., doc. Ing. Jan Zeman, Ph.D.
Katedra:K132 - Katedra mechaniky
Anotace:Struktura odborného vědeckého nebo technického článku, gramatické a stylistické aspekty odborného textu, proces tvůrčího vědeckého psaní. Správné začlenění rovnic do textu, typografické zásady, sazba v LaTeXu. Efektivní vyhledávání a zpracování zdrojů v síťovém prostředí, práce s knihovními, open-access a jinými specializovanými zdroji a nástroji. Citace a publikační etika, citační manažery, manuály stylu, podání článku a recenzní řízení. Bibliometrie, nástroje pro hodnocení vědy. Sdílení příkladů úspěšných vědecko-výzkumných výstupů.
Structure of a scientific or technical paper, grammar and style, scientific writing process. Properly integrating equations into text, typographic rules, typesetting in LaTeX. Effectively navigating and leveraging the global networked information environment as well as traditional resources and tools. Citations and publication ethics, citation managers, style guides, manuscript submission, and peer review. Bibliometry, science evaluation tools. Sharing the best practices of successful scholarship.

D33BZK - Betonové a zděné konstrukce
Garant:doc. Ing. Jitka Vašková, CSc.
Katedra:K133 - Katedra betonových a zděných konstrukcí
Anotace:Nové druhy betonu, vlastnosti a uplatnění - vláknobeton, samozhutnitelný beton, vysokopevnostní a vysokohodnotný beton. Pohledový beton. Lehký konstrukční beton. Betonové konstrukce - koncepční návrh betonových konstrukcí, prostorové betonové konstrukce, navrhování a uplatnění předpjatých prvků a konstrukcí. Zděné konstrukce - navrhování zděných konstrukcí, porobetonové zdivo, vyztužené zdivo.

D34KDK - Kovové a dřevěné konstrukce
Garant:prof. Ing. František Wald, CSc.
Katedra:K134 - Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí
Anotace:Prostorová tuhost konstrukcí. Spoje konstrukcí. Tenkostěnné konstrukce. Ocelobetonové spřažené konstrukce. Konstrukce ze skla a oceli. Rekonstrukce ocelových konstrukcí. Hliníkové konstrukce. Konstrukce schodišť. Navrhování na účinky požáru. Navrhování na účinky výbuchu. Ochrana proti korozi. Prostorové dřevěné konstrukce. Dřevo a materiály na bázi dřeva. Spoje prvků dřevěných konstrukcí. Kompozitní nosníky, rámy, oblouky, lávky. Ochrana dřevěných konstrukcí před znehodnocením. Navrhování na účinky požáru.

D43ZPR - Životní prostředí
Garant:doc. Dr. Ing. Tomáš Dostál
Katedra:K143 - Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství
Anotace:Vymezení pojmu ekologie, definice krajiny v ekologickém pojetí, objasnění základních ekologických pojmů. Struktura biosféry, růstové procesy, tok energie a výměna látek. Biologická rovnováha, homeostáze a možnosti jejího narušení. Antropogenní ovlivňování přírodních zdrojů - atmosféry, půdy, hydrosféry a ekosystémů. Vztah inženýrské činnosti a agrárních ekosystémů a jejich pozitivní a negativní dopady. Ochrana přírodních zdrojů, ochrana přírody.

D55DFM - Digitální fotogrammetrie
Garant:prof. Dr. Ing. Karel Pavelka
Katedra:K155 - Katedra geomatiky
Anotace:Komponenty systémů, počítačem podporované analogové vyhodnocení. Programová nadstavba. Superimpozice jako prostředek interakčních řešení. Digitální fotogrammetrie, tvorba digitálních obrazových záznamů. Úpravy a transformace digitálního obrazu, geometrické a radiometrické transformace. Stereofotogrammetrie, digitální korelace a míra kvality. Využití digitální fotogrammetrie, přístroje, perspektiva.

D55GIS - Geografické informační systémy
Garant:prof. Ing. Lena Halounová, CSc.
Katedra:K155 - Katedra geomatiky
Anotace:Definice a vymezení geografického informačního systému (GIS). Možnosti užití GIS. Vyjádření a popis světa v GIS. Model prostorových dat. Správa databáze a databázové modely. Zdroje a metody získávání digitálních dat, jejich typy, spojování. Kvalita dat. Funkční nástroje GIS - údržba a analýza geografických dat a atributů, výběrové, klasifikační a měřící funkce, funkce překrytí, funkce v okolí, spojovací funkce, výstupní funkce. Zavedení GIS do užívání.

D62MVZ - Metodologie vědy a základy vědecké práce
Garant:doc. PhDr. Jiří Semrád, CSc.
Katedra:K162 - Externí katedra
Anotace:Úloha vědy ve společnosti. Metodologie vědy. Vztah filozofie a vědy. Druhy poznání. Vědecká práce obecně a specifika vědecké práce ve společenských vědách. Základy vědecké práce. Vědecký problém a jeho formulace. Vědecký fakt. Funkce hypotéz a jejich formulace. Druhy vědecké práce. Vědecký výzkum jako základní způsob vědecké práce. Funkce, druhy a etapy výzkumné činnosti. Jazyk a jeho funkce ve vědeckém poznání (prostředek vyjadřování vědeckých poznatků). Význam logiky pro metodologii. Základní logické kategorie (pojmy, soudy, úsudky), jejich druhy, tvorba. Definice, druhy. Chyby při formulaci definic. Charakteristika jednotlivých fází výzkumu. Průběh přípravné fáze. Plán výzkumu. Problematika výzkumného souboru a další důležitá témata.

D62SHP - Stavebně historický průzkum
Garant:doc. Ing. Michal Rykl (FA ČVUT)
Katedra:K162 - Externí katedra
Anotace:SHP jako proces a jako elaborát - stupně podrobnosti, součásti, specialisté. SHP jako obor základního i aplikovaného výzkumu. SHP jako mezioborová a mezní disciplína, mající výstup pro badatelskou zobecňující rovinu pro poznání dějin architektury a jednak výstup praktický, směřující ke kvalifikované obnově historického stavebního díla. Nezbytná mezioborová spolupráce s archeologií a průzkumem restaurátorským. Stavba jako významný historický výpovědní pramen hmotné povahy. SHP jako nezbytný podklad pro kvalifikovanou opravu historického objektu. Příklady aplikace výsledků SHP pro řešení statiky aj. úloh v procesu projektování. SHP jako proces záchrany informací a pomůcka pro kvalifikované a památkově šetrné řešení problémů při procesu stavby.


Stránka ČVUT
Stránka fakulty

Problémy, připomínky a doporučení směrujte prosím na
webmaster@fsv.cvut.cz

Poslední změna: 3. července 2019