CTU

České vysoké učení technické v Praze

Fakulta stavební

Anotace předmětů doktorského studia

Stavební management a inženýring (obor)


D01AMA - Aplikovaná matematika
Garant:doc. RNDr. Josef Jirásko, CSc.
Katedra:K101 - Katedra matematiky
Anotace:Základní pojmy teorie grafů, toky v sítích, párování, přiřazovací problémy, maďarský algoritmus, Hamiltonovské cesty a kružnice, barevnost grafů. Základy teorie fuzzy množin a fuzzy rozhodování. Metody vícekriteriálního hodnocení variant Agrepref a Electre.

D01MAS - Matematická statistika
Garant:prof. RNDr. Daniela Jarušková, CSc.
Katedra:K101 - Katedra matematiky
Anotace:Závislost a nezávislost náhodných veličin. Lineární model. Analýza rozptylu - jednoduché třídění. Regrese s více vysvětlujícími proměnnými. Výběr modelu. Analýza hlavních komponent. Faktorová analýza. Časové řady v časové doméně - Autokorelační funkce. Box-Jenkinsova metodologie. Časové řady ve frekvenční doméně - Fourierova analýza. Testy významnosti frekvencí. Aplikační software IBM SPSS Statistics nebo MatLab.

D05DRP - Doktorandská propedeutika
Garant:doc. Dr. Ing. Václav Liška
Katedra:K105 - Katedra společenských věd
Anotace:Doktorandi získají základní metodologické didaktické postupy při stanovování výuky a vlastním vedení seminářů, cvičení s ohledem na výuku na vysoké škole technického směru. Pozornost je věnována pedagogicko-psychologickým metodám poznávání a hodnocení osobnosti studujícího, psychologii učení, duševní hygieně, psychologickému rozboru výchovných zásad, odměn-trestů a pedagogické komunikaci. Informace o nejčastějších didaktických chybách při výuce u začínajících VŠ pedagogů a možnosti, jak se jich vyvarovat.
V KOSu uvádějte roli - volitelný předmět.

D22TES - Technologie staveb pro doktorandy E
Garant:prof. Ing. Čeněk Jarský, DrSc.
Katedra:K122 - Katedra technologie staveb
Anotace:Optimalizace návrhu realizace stavby. Deterministické a stochastické metody modelování procesů hrubé stavby. Vazby mezi jednotlivými stavebními procesy vyplývající z prostorové a technologické struktury stavebního procesu. Návrh výstavby s využitím 4D a 5D. Návrh, optimalizace a multikriteriální posouzení strojních sestav. Softwarové systémy pro návrh pomocných konstrukcí. Vady a poruchy způsobené technologiemi.
Vývoj nových procesů v oblasti hrubých vnitřních a dokončovacích prací. Tvorba a funkce systémů jakosti.
Stavebně technologické projektování a informační technologie. Tvorba kontrolních a zkušebních plánů, environmentálních plánů a plánů bezpečnosti práce v návaznosti na ostatní dokumenty projektu realizace stavby. Vliv technologie provádění stavby na konstrukční řešení stavby.

D22VPS - Vady a poruchy staveb
Garant:doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc.
Katedra:K122 - Katedra technologie staveb
Anotace:Analýza vad z hlediska nedostatečně zpracované příp. neúplné projektové dokumentace. Analýza a diagnostika poruch stavebních konstrukcí, posuzování vad a nedodělků v realizaci stavby z hlediska vstupních, mezioperačních a výstupních kontrol, jejich analýza, vyhodnocení, event. návrh na jejich odstranění (řešeno po jednotlivých technologických etapách). Aplikace získaných poznatků z provedených analýz za účelem prevence chyb při zpracování projektové dokumentace, řešení přípravy a realizace staveb.

D26EMA - Ekonomicko-matematická analýza volby
Garant: doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc.
Katedra:K126 - Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
Anotace:Okruhy problémů řešených na konzultacích: Komparace pojetí poptávky u Hickse a Barroa, Slutského rozklad. Využití Shepardova lemma v ekonomickém rozhodování. Cobb-Douglasova, Stone-Gearyho a quasi lineární funkce užitku. Royova identita, Marshallova funkce poptávky. Cournotova agregace, Engelova agregace. Teorém kompozitního statku. Spotřeba a alokace času, Pareto efektivní alokace. Změna a elasticita produkce, homogenita a homothetika produkční funkce. Technická a ekonomická efektivnost kombinace vstupů, Leontiefův přístup k technologii a produkční funkce. Cob Douglasova produkční funkce, CES produkční funkce, elasticita substituce v těchto funkcích, transformační křivka a marginální výnos transformace. Problematika Lagrangeova minima nákladů, Marshallovy funkce s více produkty a více závody ve firmě. Ward-Vanek model firmy, dokonalá incidence daní, vnější technologické úspory a náklady. Očekávání a tržní struktura, Nashova rovnováha. Matematická analýza cenové diskriminace, Paretova neefektivnost. Ztráta blahobytu Leibensteinův přístup, X- efektivnost, funkce blahobytu a Paretovo kritérium, Bergsonova hranice. Všeobecná rovnováha podle Walrase, podle Edgewortha, problém alokace v rovnováze. Kompenzační přístup, Hicks -Kaldorův test. Paretova efektivnost a optimálnost, Scitovského paradox, Gormanův paradox. Arrowův teorém, l. a 2. teorém blahobytu. Tržní selhání Pigou versus Coase, Lindhalovo equilibrium. Teorie 2 nejlepšího, Stacklebergova hra, vstupní hra, opakovaná hra, hra v podmínkách nedokonalých a neúplných informací, závěry Nashova vyjednávání. Algebraické vyjádření základních modelů oligopolu. Volba za nejistoty a rizika, produkce a nejistota, cena a technologická nejistota. Trh pojištění a Arrow-Lindův teorém, Všeobecná rovnováha za nejistoty.

D26ENM - Energetický management
Garant:doc. Ing. Miroslav Sedláček, CSc.
Katedra:K126 - Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
Anotace:Předmět energetický management se zabývá pojmem managementu obecně, energetického managementu, energetického hospodářství a energetické účinnosti v návaznosti na evropskou a národní legislativu. Cílem předmětu je objasnit základní přístupy a budoucí změny v sektoru stavebnictví v oblasti ekonomiky energetické efektivnosti. Absolvent předmětu získá přehled o strategiích směrem k udržitelné energetice budov a zejména jejich energetické efektivnosti. Součástí předmětu je téma vyhodnocení investic do energeticky efektivních opatření, programy podpory energetické efektivnosti, vícekriteriální hodnocení projektů, LCA (long-live cycle assessment) a LCC (long-life cycle cost).

D26FSP - Financování veřejných stavebních projektů
Garant:doc. Ing. Jana Frková, Ph.D.
Katedra:K126 - Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
Anotace:Cílem předmětu je vybavit studenty znalostmi o výhodách a možnostech získání a čerpání prostředků z veřejných zdrojů (národní zdroje, evropské zdroje, soukromé zdroje).
Student zpracuje studii proveditelnosti vlastního návrhu projektu z jeho zájmové výzkumné oblasti.
Předmět je obsahově zaměřen na:
  • Specifikace předmětu projektu.
  • Identifikace možných zdrojů financování, prioritní oblasti jejich využití a aplikace na vybraný projekt.
  • Metodika tvorby návrhu projektu.
  • Finanční analýza projektu včetně ekonomického vyhodnocení.
  • Cost-benefit analýza projektu.
  • Citlivostní a riziková analýza projektu.
  • Proces posouzení a hodnocení projektů.
  • Smlouva o poskytnutí finančních prostředků na realizaci projektu.

D26HOD - Hodnotové inženýrství ve stavebnictví
Garant:prof. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D.
Katedra:K126 - Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
Anotace:Metody vícekriteriálního hodnocení a hodnotové inženýrství ve stavebnictví. Možnosti vyjádření hodnoty variant (investiční záměr, návrh stavby, inovovaná technologie, výrobek apod.). Hodnota pro zákazníka v rámci celého životního cyklu. Stanovení hodnoty variant za rizika a nejistoty. Stanovení nákladů na funkce, analýza nákladů, technologická analýza. Analýza nákladů životního cyklu. Význam prognózování v rozhodování ekonomických subjektů při adaptivním a racionálním očekávání.
Seminární práce je zaměřena individuálně ve vazbě na téma disertační práce (sběr informací pro rozhodování, diagnostika problému, inženýrská tvůrčí práce, specifické problémy hodnocení variant aj.).

D26IMO - Informační modelování v projektovém řízení
Garant:doc. Ing. Daniel Macek, Ph.D.
Katedra:K126 - Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
Anotace:Předmět se zabývá problematikou informačního modelování a vícerozměrného parametrického objektově orientovaného modelování budov a procesů (BIM) jako moderního nástroje pro řízení (PIM) a provoz (AIM) výstavbových projektů. Na problematiku se dívá z pohledu projektového řízení v rámci celého životního cyklu projektu. Klíčovou oblastí náplně předmětu je pochopení důležitosti informačního modelování v současném stavebnictví v ČR i v zahraničí. Dále pak znalost aktuálních trendů a budoucího vývoje problematiky, spolu se základní orientací v relevantních nástrojích a způsobech jejich použití. Předmět se dále zabývá problematikou implementace BIM na trhu a ve stavebním podniku a překážkách, které s implementací souvisejí. Okrajově se předmět zabývá implementací BIM do legislativy, veřejných zakázek, dodavatelských systémů (IPD) a využití v různých sektorech stavebnictví.

D26INO - Inovační inženýrství ve stavebnictví
Garant:doc. Ing. Dana Měšťanová, CSc.
Katedra:K126 - Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
Anotace:Průnik inovačního procesu a investičního procesu. Procesy pro posílení vědecko-technického rozvoje. Inovační management. Dynamické inovační podnikání. Principy řízení inovací v podniku. Smluvní vztahy, zajištění závazku, uplatnění ve fázi financování. Inovační politika jako součást firemní strategie. Hodnocení efektivnosti inovací. Státní programy pro oblast inovačního podnikání ČR, programy EU, mezinárodní programy, mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích. Přímé nástroje podpory. Nepřímé nástroje podpory. Složky systému a zásady řízení. Transfer technologií, organizační formy, sítě transferu technologií. Technologické poradenství. Formy ochrany průmyslového vlastnictví, patenty, ochranné známky, evropské patenty.

D26MVP - Metody vědecké práce
Garant:prof. Ing. Zdeněk Molnár, CSc.
Katedra:K126 - Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
Anotace:Cílem předmětu je seznámit doktorandy s postupy a nástroji vědecké práce. Výchozí omezující předpoklady disertační práce. Definice problému, a zdůvodnění cílů a účelu disertační práce. Formulace výzkumných otázek a k nim příslušných hypotéz. Volba kvantitativních a kvalitativních metod, kterými bude disertační práce řešena. Etika vědecké práce. Verifikace výsledků vědecké práce včetně prokázání její reliability a validity.

D26ORS - Organizace a řízení stavebních procesů
Garant:doc. Ing. Václav Beran, DrSc.
Katedra:K126 - Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
Anotace:Užití ekonomických modelů pro organizaci staveb. Kloubení etap a procesů, diversifikace konstrukčních řešení, vazby na rozpočty a kalkulace staveb - analýza času a nákladů, informačních systémů (časové řady, užitky, rozhodování). Dynamika procesu, dynamika funkčních celků, dynamika stavby. Teorie dynamického chování ekonomických procesů. Cenové strategie, cenové optimalizace, cenový diskriminant, diferenciace produktů (equity-, preferential- and tiered pricing). Metody a nástroje regulace a řízení procesu realizace stavebního díla. Doklady, jejich obsah, vstupy, výstupy a vazby. Zdroje vyhodnocování realizace, financování stavby, použití nástrojů podpory vyjednávání (negotiations).

D26PRO - Projektové řízení ve stavebnictví
Garant:doc. Ing. Zita Prostějovská, Ph.D.
Katedra:K126 - Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
Anotace:Projekt a projektový management. Mezinárodní standardy a ISO 21500. Životní cyklus projektu. Strategie a cíle projektu. Plán struktury projektu, druhy projektových plánů. Metody, techniky a nástroje projektového managementu. Controlling v projektu. Okolí projektu. Organizace a komunikace v projektu a další oblasti řízení. Projektový tým, role a odpovědnosti projektového manažera. Zainteresované strany projektu, jejich hodnocení a strategie komunikace. Rizika projektu. Využití projektového managementu ve stavební praxi.

D26RIZ - Řízení jakosti a spolehlivosti
Garant:prof. Ing. Milík Tichý, DrSc.
Katedra:K126 - Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
Anotace:Souvislosti mezi jakostí výstavbového procesu ve všech jeho fázích (počínaje záměrem stavebníka, managementem projektu, projektováním, zadáváním, managementem realizace, realizací stavby, záruční dobou) a spolehlivostí stavby (včetně jejího provozu po ukončení smluvních vztahů mezi stavebníkem a dodavatelem).
Defektologické pojmy a jejich hmotné i nehmotné zobrazení; zajištění jakosti nepokrývá pouze realizaci stavby, ale všechny fáze projektu. Komplexem možných vad (od vad rozhodování, vad zadávání až po vady předávání a přejímání díla, eventuálně vady řešení sporů) a s nástroji na jejich vyloučení nebo odstranění. Tvorba a funkce systémů jakosti.
Základy teorie spolehlivosti stavebních objektů, matematický popis spolehlivosti a popis vstupních faktorů vyšetřování a to v souvislostech se zajišťováním jakosti.
Student vypracuje stručné pojednání na zadané nebo zvolené téma, které bude po úpravě začleněno do jeho dizertační práce.

D26SIM - Simulační modely pro řízení ve stavebnictví
Garant:doc. Ing. Petr Dlask, Ph.D.
Katedra:K126 - Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
Anotace:Předmět nabízí možnost sestavení vlastního modelového aparátu na konkrétním aplikačním příkladu. Výstupy z modelu mohou tematicky vhodně podporovat zpracování disertační práce. Rozbory nestabilního chování z titulu rizika, neurčitosti a nejistot technicko-ekonomických úloh. Jedná se o dekompozici úloh různé povahy. Dynamický harmonogram, technicko-ekonomická degradace stavebních konstrukcí, model na bázi statistických dat, regionální modely, simulace procesů, řízení procesů, aplikace a dopady rizik v technicko-ekonomických úlohách, stabilitní analýza apod. Zpracování, implementace v prostředí vhodného software. Předmět zahrnuje analýzu a vyhodnocení řídících zásahů, jednorázových, intervalových, podmíněných. Výsledkem je interpretační příklad směřující k jeho publikaci v recenzovaném odborném časopise.

D26SMC - Strategic Management in Construction
Garant:doc. Ing. Aleš Tomek, CSc.
Katedra:K126 - Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
Anotace:Předmět je zaměřen na podstatné rozšíření znalostí vybraných témat strategického řízení stavebních podniků a obecných problémů teorie stavební firmy jako jsou zejména rozvoj organizačních struktur a dodavatelských systémů. Dále pak na využití modelů procedurově orientovaného rozhodování ve strategicky důležitých oblastech - obchodní politika, marketing a činnosti v předrealizační fázi zakázek. Na to navazuje zkoumání adekvátních řídících procedur pro nabídkové řízení, plánovací procesy, řízení produktivity a postavitelnosti, řízení rizik z realizace a financování zakázek, zamezení sporů a arbitráží. Specifickým tématem jsou zvláštnosti kapitálových investic stavební firmy do strojů a zařízení a pozemků pro navazující development. Předmět je vyučován v anglickém jazyce pro všechny studenty.

D26TER - Teorie řízení
Garant:prof. Ing. Zdeněk Molnár, CSc.
Katedra:K126 - Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
Anotace:Funkce managementu - rozhodování, plánování, organizování, koordinace, motivování a vedení lidí, kontrola a její formy. Komunikování, informační systémy pro řízení. Profil manažera, osobnostní charakteristiky a předpoklady pro úspěšný výkon manažerské funkce. Organizační struktura a projektování organizace. Provozní (operativní) management. Inovace jako odraz aktuálních změn a vývoje okolí. Konkurenceschopnost v globálním ekonomickém prostředí. Management znalostí. Koncepce měkkých a tvrdých faktorů podnikové prosperity. Vybrané problémy předmětu podle zaměření doktorské disertační práce.

D32SWE - Vědecké psaní v angličtině
Garant:prof. Ing. Milan Jirásek, DrSc., doc. Ing. Jan Zeman, Ph.D.
Katedra:K132 - Katedra mechaniky
Anotace:Struktura odborného vědeckého nebo technického článku, gramatické a stylistické aspekty odborného textu, proces tvůrčího vědeckého psaní. Správné začlenění rovnic do textu, typografické zásady, sazba v LaTeXu. Efektivní vyhledávání a zpracování zdrojů v síťovém prostředí, práce s knihovními, open-access a jinými specializovanými zdroji a nástroji. Citace a publikační etika, citační manažery, manuály stylu, podání článku a recenzní řízení. Bibliometrie, nástroje pro hodnocení vědy. Sdílení příkladů úspěšných vědecko-výzkumných výstupů.
Structure of a scientific or technical paper, grammar and style, scientific writing process. Properly integrating equations into text, typographic rules, typesetting in LaTeX. Effectively navigating and leveraging the global networked information environment as well as traditional resources and tools. Citations and publication ethics, citation managers, style guides, manuscript submission, and peer review. Bibliometry, science evaluation tools. Sharing the best practices of successful scholarship.


Stránka ČVUT
Stránka fakulty

Problémy, připomínky a doporučení směrujte prosím na
webmaster@fsv.cvut.cz

Poslední změna: 3. července 2019