CTU

České vysoké učení technické v Praze

Fakulta stavební

Anotace předmětů doktorského studia

Fyzikální a materiálové inženýrství


D01AP1 - Aplikovaná matematika a numerické metody I
Garant:doc. RNDr. Petr Mayer, Dr.
Katedra:K101 - Katedra matematiky
Anotace:Základní matematické modely a jejich počítačové realizace. Numerické metody řešení soustav lineárních algebraických rovnic. Numerické metody řešení obyčejných diferenciálních rovnic s počátečními a okrajovými podmínkami.

D01AP2 - Aplikovaná matematika a numerické metody II
Garant:doc. RNDr. Petr Mayer, Dr.
Katedra:K101 - Katedra matematiky
Anotace:Parciální diferenciální rovnice a jejich klasifikace. Teorie eliptických, parabolických a hyperbolických okrajových a evolučních úloh a jejich počítačové realizace.

D01MS1 - Matematická statistika I
Garant:prof. RNDr. Daniela Jarušková, CSc.
Katedra:K101 - Katedra matematiky
Anotace:1. Náhodný výběr - základní charakteristiky. Dvou a vícerozměrný náhodný výběr. Grafické zobrazování dat. 2. Myšlenka statistické inference. Jedno i vícerozměrné normální rozdělení. Centrální limitní věta. 3. Teorie odhadu - bodový a intervalový odhad. Aplikace na normální rozdělení. Predikční interval. 4. Testování hypotéz - sestavení testovacího problému. Pojem testové statistiky. P-hodnota. Testování parametrů jednorozměrného a dvourozměrného normálního rozdělení. 5. Lineární regrese - odhad parametrů, testování hypotéz, predikční intervaly, regresní diagnostika. 6. Simulace náhodných veličin a vektorů normálně rozdělených.

D01MS2 - Matematická statistika II
Garant:prof. RNDr. Daniela Jarušková, CSc.
Katedra:K101 - Katedra matematiky
Anotace:1. Závislost a nezávislost náhodných veličin. 2. Lineární model. Analýza rozptylu - jednoduché a dvojné třídění. Korelační analýza. 3. Diskriminační analýza. 4. Analýza hlavních komponent. Faktorová analýza. 5. Časové řady v časové doméně - Autokorelační funkce. Box-Jenkinsova metodologie. 6. Časové řady ve frekvenční doméně - Fourierova analýza. Testy významnosti frekvencí.

D02BEM - Bezkontaktní měřící metody v experimentální mechanice
Garant:prof. Ing. Jiří Novák, Ph.D.
Katedra:K102 - Katedra fyziky
Anotace:Metody generace a detekce fyzikálních polí. Bezkontaktní optické a elektronické metody měření makro a mikrotopografie povrchů (optická interferenční mikroskopie, moderní metody optické interferometrie, optická deflektometrie, AFM - Atom Force Microscopy, metody elektronové mikroskopie, optické rozptylové metody (BRDF, TIS), kapacitní metody). Optické metody měření deformací a posunů (holografická interferometrie, speckle metrologie, ESPI (Electronic Spekle Pattern Interferometry), moiré metody). Bezkontaktní měření vibrací a rychlostí pohybu vyšetřovaných objektů pomocí optických metod (Dopplerovská laserová vibrometrie, Dopplerovská anemometrie).

D02EFM - Experimentální fyzika a teorie měření
Garant:doc. Ing. Petr Semerák, Ph.D.
Katedra:K102 - Katedra fyziky
Anotace:Principy experimentů, sestavování aparatury, sledování měřené veličiny. Základy teorie chyb. Obecné zásady metrologie, veličiny a jednotky, normování a atestace pro jednotlivé úlohy. Přímé měření hmotnosti, délek, času a dalších veličin. Měření nepřímými metodami. Měření neelektrických veličin elektrickými metodami, typy snímačů (převodníků). Zpracovávání naměřených dat a jejich uchovávání v elektronických pamětech. Experiment a měřící systém řízený počítačem, sestava čidlo, měřící přístroj, AD převodník, počítač.

D02FAE - Fyzikální a aplikovaná elektronika
Garant:doc. Ing. Petr Semerák, Ph.D.
Katedra:K102 - Katedra fyziky
Anotace:Stavba hmoty, energetické hladiny, pásová teorie, elektrony v kovech, emise elektronů, polovodiče, tranzistory, vedení proudu v plynech a ve vakuu, signál, kódování informace, usměrňovač, zesilovač, telegraf a telefon, oscilátor, oscilační obvod, bezdrátový přenos, vysílač a přijímač, regulace, regulační obvody, zpětná vazba, automatizace, servosoustavy řídící, měřící a pracovní, měniče odporové, kapacitní a indukční, relé, výkonové soustavy, uplatnění polovodičů, integrované obvody, tyristory, měřící a zobrazovací členy, elektromechanický počítač, kódování, elektronický analogový počítač, obvod sčítací, násobící, derivační a integrační, číslicové počítače, číslicové soustavy, mikroprocesory, použití počítačů, modelování, kvantové soustavy a emise světla, inverze kvantových soustav, emise spontánní a stimulovaná, dvou a vícehladinové přechody, rezonanční dutiny pro optický obor, lasery plynové, polovodičové a pevné, aplikace laserů.

D02FCH - Fyzikální chemie
Garant:prof. RNDr. Pavel Demo, CSc.
Katedra:K102 - Katedra fyziky
Anotace:Elektrické, magnetické, spektroskopické vlastnosti látek (atomová spektra, molekulová spektra, NMR, EPR). Skupenské stavy látek. Reakční kinetika (rozdělení reakcí z kinetického hlediska, reakční rychlost, katalýza). Fázové rovnováhy (adsorpce, adsorpční izotermy, využití adsorpčních jevů). Chemické rovnováhy (Guldbergův-Waagův zákon, rovnovážná konstanta, stupeň konverse,..) Základy elektrochemie (elektrolýza, transportní jevy v roztocích elektrolytů, konduktometrie a její využití, polarizace elektrod). Koloidní soustavy (rozdělení disperzních soustav, struktura koloidů, vlastnosti koloidních soustav, elektrokinetické jevy). Mikrostruktura stavebních látek (betonu). Struktura hydratované cementové pasty. Metody používané pro analýzu cementu, zatvrdlé cementové pasty, betonu (termická analýza, IR spektroskopie, rentgenová difraktometrie, rtuťová porozimetre, adsorpce plynů a par, pyknometrická metoda).

D02OPTE - Optika a optoelektronika
Garant:prof. RNDr. Antonín Mikš, CSc., prof. Ing. Jiří Novák, Ph.D.
Katedra:K102 - Katedra fyziky
Anotace:Základy geometrické, fyzikální a kvantové optiky. Relativistická optika. Základy fyzikální elektroniky. Lasery a gaussovské svazky. Moderní oblasti optiky a jejich aplikace v technice (adaptivní optika, gradientní optika, nelineární optika, akustooptika, elektrooptika). Zdroje a detektory záření. Fyzikální principy moderních optických prvků a přístrojů a jejich aplikace v technice.

D02OZO - Optické zobrazení a metody zpracování obrazu
Garant:prof. RNDr. Antonín Mikš, CSc.
Katedra:K102 - Katedra fyziky
Anotace:Geometrická a difrakční teorie optického zobrazení. Základy fotometrie a kolorimetrie. Přenosové vlastnosti optických soustav. Metody dekonvoluce v prostorové a frekvenční oblasti. Digitální metody zpracování obrazu.

D02PZN - Polymery a základy nanotechnologie
Garant:prof. RNDr. Pavel Demo, CSc.
Katedra:K102 - Katedra fyziky
Anotace:Základní pojmy polymerní chemie (monomer, polymer, polymerizace). Struktura a názvosloví polymerů. Fyzikální a chemické vlastnosti polymerů (termodynamika polymerů - skupenské stavy, fázové přechody; mechanické vlastnosti polymerů - pevnost, deformace elastická, viskoelastická, plastická). Roztoky a rozpouštědla polymerů. Degradace polymerů - fotochemická, oxidační, biodegradace, koroze. Využití polymerů v moderním stavitelství a ochraně životního prostředí. Nanosvět vs. makrosvět. Nanovlákna na polymerní bázi. Princip zvlákňování. Nanospider. Aplikační potenciál polymerních nanovláken (pasivní - molekulární síta, aktivní). Přetvoření nanovláken pomocí plazmových technologií: hydrofobizace, hydrofilizace, silanizace. Nukleace na nanovláknech. Bakteriocidita. Ochranné vrstvy. Experimentální techniky na určování strukturních vlastností nanovláknitých systémů. Exkurse do Centra pro nanotechnologie (Nanospider) a do FZÚ AVČR (plazmatická technologie).

D02TEP - Teorie elektromagnetického pole
Garant:prof. RNDr. Antonín Mikš, CSc.
Katedra:K102 - Katedra fyziky
Anotace:Maxwellovy rovnice. Materiálové vztahy. Hraniční podmínky. Lineární a nelineární prostředí. Elektromagnetické vlny. Polarizace, interference a difrakce elektromagnetických vln. Vyzařování a detekce elektromagnetických vln.

D02TER - Rovnovážná a nerovnovážná termodynamika
Garant:prof. RNDr. Pavel Demo, CSc.
Katedra:K102 - Katedra fyziky
Anotace:Fenomenologická termodynamika rovnovážných procesů (principy, postuláty). Lineární nerovnovážná termodynamika (zobecněné síly a toky, symetrie). Přenosové jevy (difúze, konvekce, vedení tepla).
Úvod do teorie fázových přechodů (fáze, agregátní stav, Gibbsovo pravidlo fází, kondensace, solidifikace).

D02TF1 - Teoretická fyzika I (Statistická fyzika)
Garant:prof. RNDr. Pavel Demo, CSc.
Katedra:K102 - Katedra fyziky
Anotace:Stavba a struktura hmoty. Modelování procesů na různých časových a prostorových úrovních popisu.
Základy statistické fyziky (stochastické procesy, pravděpodobnostní pojetí, statistická rozdělení, střední hodnoty, fluktuace).
Statistická termodynamika tekutin a pevných látek (soubory, základní postuláty, termodynamické funkce ideálního a reálného plynu, teorie kapalin a roztoků, krystaly).

D02TF2 - Teoretická fyzika II (Kinetické procesy v materiálech)
Garant:prof. RNDr. Pavel Demo, CSc.
Katedra:K102 - Katedra fyziky
Anotace:Difúzní pohyb částic v plynné, kapalné a pevné fázi (Fickův zákon, rovnice difúze a její řešení, modely difúze na atomární úrovni popisu).
Přenos tepla (Fourierův zákon, rovnice vedení tepla a její řešení). Teorie fázových přechodů (parametr uspořádání, spinodální rozklad, nukleace, koalescence, solidifikace, dendritický a lamelární růst, morfologická stabilita fázového rozhraní).
Nanotechnologie (nanovrstvy, kvantové tečky, molekulární motory).

D05DRP - Doktorandská propedeutika
Garant:doc. Dr. Ing. Václav Liška
Katedra:K105 - Katedra společenských věd
Anotace:Doktorandi získají základní metodologické didaktické postupy při stanovování výuky a vlastním vedení seminářů, cvičení s ohledem na výuku na vysoké škole technického směru. Pozornost je věnována pedagogicko-psychologickým metodám poznávání a hodnocení osobnosti studujícího, psychologii učení, duševní hygieně, psychologickému rozboru výchovných zásad, odměn-trestů a pedagogické komunikaci. Informace o nejčastějších didaktických chybách při výuce u začínajících VŠ pedagogů a možnosti, jak se jich vyvarovat.
V KOSu uvádějte roli - volitelný předmět.

D10MA1 - Materiálové inženýrství I
Garant:doc. Ing. Karel Kolář, CSc.
Katedra:K110 - Experimentální centrum
Anotace:Klasifikace hmot podle struktury. Vztah mezi strukturou a mechanickými vlastnostmi. Vlastnosti reálných stavebních hmot. Teoretické a skutečně dosahované vlastnosti stavebních hmot. Vliv vnějších podmínek na chování hmot. Hmoty s porézní strukturou. Kompozity. Progresivní trendy v materiálové základně. Programování vlastností nových typů hmot.

D23ACH - Aplikovaná chemie
Garant:prof. Ing. Milena Pavlíková, Ph.D.
Katedra:K123 - Katedra materiálového inženýrství a chemie
Anotace:Cílem předmětu je zlepšit úroveň chemických znalostí doktorandů a ukázat jim možnosti chemického přístupu k řešení jejich konkrétního projektu. Látka, směs, přípravek, materiál. Čistota a koncentrace. Chemické reakce. Chemická rovnováha. Význam pH. Chemická kinetika. Stechiometrické výpočty, látkové bilance. Chemická podstata stavebních hmot. Chemické procesy při aplikaci stavebních hmot. Chemická degradace a koroze. Význam a možnosti chemické analýzy ve stavebnictví. Chyby chemických rozborů. Správná laboratorní praxe. Zásady bezpečné práce s chemickými přípravky. Chemické riziko a legislativa.

D23AUM - Akustická a ultraakustická měření
Garant:Ing. Lukáš Fiala, Ph.D.
Katedra:K123 - Katedra materiálového inženýrství a chemie
Anotace:Popis experimentů v oblasti fyzikální a prostorové akustiky a aplikace ultraakustiky v oblasti nedestruktivního měření fyzikálních materiálových parametrů. Popis a použití základních přístrojů pro akustická měření, využití generátorů, snímačů, zesilovačů a analyzátorů a záznamových zařízení. Praktické úlohy z prostorové akustiky (měření hladiny hlasitosti, doby dozvuku, stupně průzvučnosti ap.). Praktické úlohy z oboru nedestruktivního měření fyzikálních materiálových vlastností akustickými a ultraakustickými metodami (měření modulů pružnosti, rychlosti řešení vlnění, útlumu vlnění ap.). Praktické úlohy z oblasti ultraakustické defektoskopie (hledání trhlin a dutin v materiálu, určování nehomogenit ap.). Popsání principů a aplikace při využití akustické emise (předvídání krizových situací ap.).

D23IMP - Interakce materiálů a vnějšího prostředí
Garant:doc. Ing. Alena Vimmrová, Ph.D.
Katedra:K123 - Katedra materiálového inženýrství a chemie
Anotace:Problematika změn stavu a vlastností materiálu v závislosti na podmínkách, kterým je vystaven. Charakteristika stavebních materiálů s podrobným popisem materiálů porézních. Vliv teploty a vlhkosti na fyzikální parametry materiálů. Stárnutí materiálů v různých podmínkách. Cyklování pro různé teploty, zmrazování a přehřívání. Vliv chemického působení na vlastnosti materiálů. Životnost s ohledem na přirozenou destrukci a na destrukci v rizikových podmínkách. Vztah kvality životního prostředí s exploatací stavby. Karbonatace betonu oxydem uhličitým ze vzduchu a další vlivy kontaminovaného prostředí na strukturu, vlastnosti a životnost materiálů.

D23MTV - Měření termofyzikálních vlastností materiálů
Garant:doc. RNDr. Anton Trník, Ph.D.
Katedra:K123 - Katedra materiálového inženýrství a chemie
Anotace:Měření teploty. Základy kalorimetrie, klasická kalorimetrická měření. Měření měrné tepelné kapacity v širokém teplotním oboru. Aplikace inverzních úloh při měření tepelně technických veličin. Měření tepelné a teplotní vodivosti. Měření teplotních a vlhkostních dilatací. Měření vlhkosti vzduchu a porézních materiálů. Měření vodivosti vlhkosti a difúze vodních par. Navlhavost, nasákavost, vzlínavost. Závislost fyzikálních parametrů materiálů na vlhkosti a teplotě.

D23RTP - Řešení transportních jevů na počítači
Garant:prof. Ing. Robert Černý, DrSc.
Katedra:K123 - Katedra materiálového inženýrství a chemie
Anotace:Řešení stacionárních a časově evolučních procesů metodou konečných prvků. Počítačová implementace metody konečných prvků. Programování úloh metody konečných prvků v jazycích Fortran a C. Metody řešení nelineárních problémů. Řešení úloh se změnou fáze a úloh s chemickými reakcemi.

D23TJ1 - Transportní jevy v materiálech I
Garant:prof. Ing. Robert Černý, DrSc.
Katedra:K123 - Katedra materiálového inženýrství a chemie
Anotace:Teorie přenosu hmotnosti, hybnosti, momentu hybnosti a energie, bilanční rovnice. Stavové a fenomenologické rovnice pevných látek, kapalin a plynů. Bilanční rovnice ve vícesložkových systémech. Přenos tepla a látky v porézních materiálech. Přenos mechanického vlnění v materiálech. Teorie podobnosti, princip modelování.

D23TJ2 - Transportní jevy v materiálech II
Garant:prof. Ing. Robert Černý, DrSc.
Katedra:K123 - Katedra materiálového inženýrství a chemie
Anotace:Teorie přenosu náboje, elektromagnetické hybnosti, momentu hybnosti a energie. Materiálové relace v elektrodynamice. Interakce střídavého elektromagnetického pole o vysokých frekvencích s různými typy materiálů. Optické vlastnosti materiálů. Reflektivita a transmisivita opticky nehomogenních kovových a nekovových materiálů. Interakce laserového záření s kovy a polovodiči.

D32AFE - Advanced finite element analysis of solids
Garant:prof. Ing. Milan Jirásek, DrSc.
Katedra:K132 - Katedra mechaniky
Anotace:This course will pick up where basic finite element courses stop. We will discuss some classes of failures of finite elements (shear and volumetric locking), and potential remedies (various types of reduced integration, nodal-integration discretizations, and multi-field approaches). Both solid and structural elements will be covered. We will consider static and dynamic response, in the smallđ and large-strain regime. The theory will be illustrated with concrete examples computed with inđhouse (open-source) finite element software, and the commercial program Abaqus (and its openđsource look-alike Calculix).
Předmět se vyučuje pouze v AJ.

D32DIA - Diagnostika konstrukcí
Garant:Ing. Pavel Padevět, Ph.D., Ing. Tomáš Plachý, Ph.D.
Katedra:K132 - Katedra mechaniky
Anotace:Předmět je zaměřen na seznámení se způsobem odběru a získáváním stavebních materiálů pro účely zjišťování jejich vlastností. Studenti jsou seznámeni s diagnostickými metodami určování vlastností materiálů podstatných pro posouzení konstrukcí z pohledu projektanta (statické, dynamické podklady, fyzikální podklady). Navazujícím tématem je použití výpočtových nástrojů s podklady získanými z provedené diagnostiky. Část obsahu předmětu je věnována přístupům a hloubce diagnostických metod. Výsledkem diagnostiky konstrukcí je určení zbytkové životnosti nebo použitelnosti konstrukcí.

D32MFA - Mikroskopická a fázová analýza stavebních materiálů
Garant:RNDr. Lubomír Kopecký
Katedra:K132 - Katedra mechaniky
Anotace:Principy transmisní a reflexní optické mikroskopie. Polarizace světla a její využití při fázové analýze pevných látek. Přehled nejužívanějších dostupných technik optické mikroskopie. Aplikace optické mikroskopie ve výzkumu stavebních materiálů.
Principy elektronové mikroskopie a mikroanalýzy. Generování elektronů a jejich interakce se zkoumanými objekty, detekce a interpretace sekundárních emisí. Scanování (SEM) a transmisní elektronová mikroskopie (TEM) a mikroanalýza (EDAX). Přehled nejužívanějších dostupných technik SEM, TEM, EDAX. Aplikace SEM a EDAX ve výzkumu stavebních materiálů. Hodnota informace SEM a EDAX a její interpretace.
RTG (X-ray) fázová a strukturní analýza. Principy a využití RTG analýzy při strukturním a fázovém výzkumu stavebních materiálů. Fázová identifikace, přednostní strukturní uspořádání sledovaných fází. RTG strukturní analýza při výzkumu deformací materiálů.

D32MPO - Mikromechanika a popis mikrostruktury materiálů
Garant:doc. Ing. Jiří Němeček, Ph.D.
Katedra:K132 - Katedra mechaniky
Anotace:Předmět je zaměřen na seznámení s moderními měřícími metodami a jejich návazností na výpočetní metody pro stanovení mikromechanických charakteristik a dále jejich uplatnění pro popis materiálů. V popředí zájmu jsou cementové kompozity a geopolymery. Předmět bude obsahovat základy z následujících oblast: - Experimentální metody mikromechaniky - především nanoindentace, mikroskopie atomových sil a elektronová mikroskopie pro různé typy materiálů. - Metody stanovení mikromechanických vlastností pro heterogenní mikrostruktury v submikrónové oblasti. - Modely pro popis mikrostruktury stavebních materiálů. - Metody výpočtu vlastností kompozitu a homogenizace (analytické, MKP, FFT). - Kalorimetrie. - Praktická měření a aplikace na stavební materiály.

D32NU1 - Numerické metody mechaniky I
Garant:prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc.
Katedra:K132 - Katedra mechaniky
Anotace:Předmět je určen studentům, kteří neměli možnost se seznámit s MKP během předchozího studia. Je členěn do dvou částí: metoda konečných prvků (prutové konstrukce na pružném podkladě, úvod do kmitání a lineární stability řešení úloh teorie pole - vedení tepla a transport vlhkosti, přetváření zemin a jiných porézních látek, adaptivní sítě).

D32NU2 - Numerické metody mechaniky II
Garant:prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc.
Katedra:K132 - Katedra mechaniky
Anotace:Cílem předmětu je prohloubit základní poznatky z aplikace MKP: Metody řešení úloh lineární stability a dynamiky. Geometricky nelineární úlohy (stabilita, limitní a bifurkační body na zatěžovací dráze). Metody řešení úloh lineární a nelineární lomové mechaniky (singulární prvky, faktor intenzity napětí, J-integrál, COD apod.). Pravděpodobnostní modely v MKP (statistický přístup - simulační modely, nestatický přístup - pertubační technika atd.). Metody generace sítí pro MKP. Metody řešení algebraických rovnic.

D32PRE - Přetváření a porušování materiálů
Garant:prof. Ing. Jiří Šejnoha, DrSc.
Katedra:K132 - Katedra mechaniky
Anotace:Předmět je zaměřen na nelineární chování homogenních i heterogenních materiálů: Formulace konstitutivních rovnic základních materiálů (pružněplastický, vazkopružný, progresivně se porušující materiál). Matematické modely heterogenních materiálů (základy mezomechaniky). Základy lomové mechaniky (faktor intenzity napětí, energetické kritérium stability lokální trhliny, další kritéria, trhlina s lokalizovanou zónou plasticity SSY, rozměrový efekt, základy nelineární lomové mechaniky, únavové procesy).

D32SWE - Vědecké psaní v angličtině
Garant:prof. Ing. Milan Jirásek, DrSc., doc. Ing. Jan Zeman, Ph.D.
Katedra:K132 - Katedra mechaniky
Anotace:Struktura odborného vědeckého nebo technického článku, gramatické a stylistické aspekty odborného textu, proces tvůrčího vědeckého psaní. Správné začlenění rovnic do textu, typografické zásady, sazba v LaTeXu. Efektivní vyhledávání a zpracování zdrojů v síťovém prostředí, práce s knihovními, open-access a jinými specializovanými zdroji a nástroji. Citace a publikační etika, citační manažery, manuály stylu, podání článku a recenzní řízení. Bibliometrie, nástroje pro hodnocení vědy. Sdílení příkladů úspěšných vědecko-výzkumných výstupů.
Structure of a scientific or technical paper, grammar and style, scientific writing process. Properly integrating equations into text, typographic rules, typesetting in LaTeX. Effectively navigating and leveraging the global networked information environment as well as traditional resources and tools. Citations and publication ethics, citation managers, style guides, manuscript submission, and peer review. Bibliometry, science evaluation tools. Sharing the best practices of successful scholarship.

D32TES - Teorie spolehlivosti konstrukcí
Garant:prof. Ing. Jiří Šejnoha, DrSc.
Katedra:K132 - Katedra mechaniky
Anotace:Teorie spolehlivosti stavebních konstrukcí vychází z popisu řady nejistot, které se rozdělují na náhodnosti a neurčitosti. Ukazuje se, že historický vývoj metod navrhování a hodnocení spolehlivosti stavebních konstrukcí směřuje k soustavnému uplatňování výsledků pravděpodobnostních metod. Vysvětlují se teoretické základy a metodika navrhování a hodnocení spolehlivosti stavebních objektů přijatá za základ nových norem Evropského společenství.

D62FPL - Fyzika pevných látek
Garant:prof. RNDr. Pavel Demo, CSc.
Katedra:K162 - Externí katedra
Anotace:Struktura krystalů, souměrnost, přímá a reciproká mřížka, difrakce rentgenového záření, neutronů a elektronů na krystalu, textura, anizotropie fyzikálních vlastností krystalických látek. Vazebné síly. Dynamika krystalické mřížky. Elektronová teorie kovů, vlastnosti kovů, volné elektrony v kovech, elektrická a tepelná vodivost kovů. Pásová teorie pevných látek, kovy, izolátory, polovodiče, dynamika pohybu elektronu v pásové teorii. Magnetické vlastnosti, diamagnetismus, paramagnetismus, feromagnetismus. Jiné strukturní stavy kovů, amorfní kovy, nanokrystaly. Superplasticita. Některé experimentální metody studia pevných látek, měření elektrického odporu, magnetická jaderná rezonance, difrakce neutronů.


Stránka ČVUT
Stránka fakulty

Problémy, připomínky a doporučení směrujte prosím na
webmaster@fsv.cvut.cz

Poslední změna: 25. února 2019