CTU

České vysoké učení technické v Praze

Fakulta stavební

Anotace předmětů doktorského studia

Geodézie a kartografie


D01APL - Aplikovaná matematika a numerické metody
Garant:doc. RNDr. František Bubeník, CSc.
Katedra:K101 - Katedra matematiky
Anotace:Vybrané partie z numerických metod algebry a vybrané partie matematické analýzy a numerických metod analýzy. Některé numerické metody řešení soustav lineárních algebraických funkcí. Obyčejné a parciální diferenciální rovnice a numerické řešení obyčejných diferenciálních rovnic s počátečními a okrajovými podmínkami. Parciální diferenciální rovnice, zvl. eliptické a evoluční rovnice. Numerické řešení parciálních diferenciálních rovnic eliptického, parabolického a hyperbolického typu, zvl. metoda sítí a variační metody. Integrální rovnice a numerické metody jejich řešení, vybrané partie počítačové grafiky a integrální transformace.

D01MST - Matematická statistika
Garant:prof. RNDr. Daniela Jarušková, CSc.
Katedra:K101 - Katedra matematiky
Anotace:Základy matematické statistiky, základní pojmy počtu pravděpodobnosti, diskrétní a spojitá náhodná veličina, vícerozměrná rozdělení a odhady parametrů rozdělení. Seznámení s pojmem testování hypotéz (jednovýběrová, dvouvýběrová analýza), s jednoduchou analýzou rozptylu a testy dobré shody a s pojmem regrese (jednoduchá lineární regrese, testování hypotéz v regresi, polynomická regrese). Různé typy spojitých rozdělení, otázky simulace, zvl. metoda inverzní distribuce a zamítací metoda. Vícerozměrné rozdělení. Časové řady, zvl. stacionární časové řady a jejich studium v časové i frekvenční doméně.

D01VTP - Vektorový a tenzorový počet
Garant:Mgr. Milan Bořík, Ph.D.
Katedra:K101 - Katedra matematiky
Anotace:Transformace bází a transformace souřadnic vektorů, křivočaré souřadnice. Tenzorová algebra a analýza v kartézských a křivočarých souřadnicích. Tenzorová funkce a tenzorová pole, diferenciální operátory. Tenzory v geodézii, Marussiho tenzor.

D02OPTE - Optika a optoelektronika
Garant:prof. RNDr. Antonín Mikš, CSc., prof. Ing. Jiří Novák, Ph.D.
Katedra:K102 - Katedra fyziky
Anotace:Základy geometrické, fyzikální a kvantové optiky. Relativistická optika. Základy fyzikální elektroniky. Lasery a gaussovské svazky. Moderní oblasti optiky a jejich aplikace v technice (adaptivní optika, gradientní optika, nelineární optika, akustooptika, elektrooptika). Zdroje a detektory záření. Fyzikální principy moderních optických prvků a přístrojů a jejich aplikace v technice.

D02OPZ - Optické zobrazení a moderní optika
Garant:prof. RNDr. Antonín Mikš, CSc.
Katedra:K102 - Katedra fyziky
Anotace:Geometrická teorie optického zobrazení, zobrazovací funkce. Difrakce a interference světla, difrakční teorie optického zobrazení. Základy fotonové optiky. Nelineární optika a teorie laserů. Interakce světla s látkou, disperze a absorpce světla. Relativistická optika.

D05DRP - Doktorandská propedeutika
Garant:doc. Dr. Ing. Václav Liška
Katedra:K105 - Katedra společenských věd
Anotace:Doktorandi získají základní metodologické didaktické postupy při stanovování výuky a vlastním vedení seminářů, cvičení s ohledem na výuku na vysoké škole technického směru. Pozornost je věnována pedagogicko-psychologickým metodám poznávání a hodnocení osobnosti studujícího, psychologii učení, duševní hygieně, psychologickému rozboru výchovných zásad, odměn-trestů a pedagogické komunikaci. Informace o nejčastějších didaktických chybách při výuce u začínajících VŠ pedagogů a možnosti, jak se jich vyvarovat.
V KOSu uvádějte roli - volitelný předmět.

D26EUF - Evropské fondy - možnost spolufinancování projektů
Garant:doc. Ing. Jana Frková, Ph.D.
Katedra:K126 - Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
Anotace:Potence finančních zdrojů z EU plynoucích do ČR a prioritní oblasti pro jejich využití. Manuál pro sestavení projektů spolufinancovaných z prostředků EU (metodologie Studie proveditelnosti projektů). Finanční, ekonomická, citlivostní a riziková analýza těchto projektů. Kvalifikační kritéria hodnocení projektů pro možné financování z prostředků EU.

D32SWE - Vědecké psaní v angličtině
Garant:prof. Ing. Milan Jirásek, DrSc., doc. Ing. Jan Zeman, Ph.D.
Katedra:K132 - Katedra mechaniky
Anotace:Struktura odborného vědeckého nebo technického článku, gramatické a stylistické aspekty odborného textu, proces tvůrčího vědeckého psaní. Správné začlenění rovnic do textu, typografické zásady, sazba v LaTeXu. Efektivní vyhledávání a zpracování zdrojů v síťovém prostředí, práce s knihovními, open-access a jinými specializovanými zdroji a nástroji. Citace a publikační etika, citační manažery, manuály stylu, podání článku a recenzní řízení. Bibliometrie, nástroje pro hodnocení vědy. Sdílení příkladů úspěšných vědecko-výzkumných výstupů.
Structure of a scientific or technical paper, grammar and style, scientific writing process. Properly integrating equations into text, typographic rules, typesetting in LaTeX. Effectively navigating and leveraging the global networked information environment as well as traditional resources and tools. Citations and publication ethics, citation managers, style guides, manuscript submission, and peer review. Bibliometry, science evaluation tools. Sharing the best practices of successful scholarship.

D54AIG - Analýza dat v inženýrské geodézii
Garant:prof. Ing. Martin Štroner, Ph.D.
Katedra:K154 - Katedra speciální geodézie
Anotace:Náplní je zpracování, simulace či modelování dat zejména z měření inženýrské geodézie. Předmět je zaměřen na programové prostředky a možnosti zpracování, analýzy a statistického hodnocení. Předpokládá se pochopení a využití vyspělých matematických algoritmů, ať už při řešení metodou nejmenších čtverců či jinými metodami vyrovnání nebo řešení.
V rámci předmětu jsou obvykle řešeny individuálně úlohy související s tématem disertační práce s požadavkem funkčního softwarového výstupu.

D54GMS - Grafický systém MicroStation
Garant:prof. Ing. Martin Štroner, Ph.D.
Katedra:K154 - Katedra speciální geodézie
Anotace:Koncepce systému, popis vztahů jeho komponent. Rozhraní systému, komunikace mezi systémem, uživatelem a perifériemi. Vstup a výstup grafických dat, editace dat v grafické a negrafické podobě. Propojení s databázemi. Uživatelské modifikace systému, programování nadstaveb a maker.

D54GUP - Geodetické úlohy a jejich přesnost
Garant:Dr. Ing. Zdeněk Skořepa
Katedra:K154 - Katedra speciální geodézie
Anotace:Nelineární matematický model měření a chybový model geodetické úlohy (vliv měření a podkladu) izočáry pro střední chybu souřadnicovou. Vyrovnání osnovy směrů na stanovisku - opakované série měření (model pro mnohorozměrná měření a odhad parametrů založený na metodě nejmenších čtverců).

D54TAG - Teorie vlivu atmosféry na geodata
Garant:prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc.
Katedra:K154 - Katedra speciální geodézie
Anotace:Zemská atmosféra, teplotní režim atmosféry, vlhkost v atmosféře, tlak vzduchu. Sluneční záření. Index lomu vzduchu (fázový, skupinový). Atmosférická refrakce. Dělení refrakčních jevů - délková, vertikální, horizontální, nivelační refrakce; astronomická, družicová, letecká (fotogrammetrická, skenovací), terestrická refrakce. Metody zkoumání a určení vlivu refrakce na geodata.

D54TCH - Teorie chyb
Garant:prof. Ing. Martin Štroner, Ph.D.
Katedra:K154 - Katedra speciální geodézie
Anotace:Zobecněná MNČ a obecné zákony hromadění středních chyb. Vyrovnávací úlohy s chybami ve výchozích veličinách. Význam matice korelačních koeficientů v souvislosti s rozborem kovariačních matic a využití statistických vlastností měření. Parciální a vícerozměrná korelace. Jednoduchá a vícerozměrná analýza variace. Systematické chyby a využití aparátu matematické statistiky pro rozbory geodetických měření.

D54TIG - Teoretické základy inženýrské geodézie
Garant:prof. Ing. Martin Štroner, Ph.D.
Katedra:K154 - Katedra speciální geodézie
Anotace:Vytyčování - apriorní analýza, hodnocení kvality vytyčení, plánování a optimalizace, vliv fyzikálního měření. Kontrolní měření. Využití moderní měřící, výpočetní a zobrazovací techniky. Místní geodetické sítě (charakteristiky přesnosti, hodnocení kvality, design a problematika připojení). Měření posunů a přetvoření (obecná formulace, metody a jejich hodnocení, pevné body, analýza výsledků a interpretace).

D54TMS - Teorie měřicích systémů
Garant:prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc.
Katedra:K154 - Katedra speciální geodézie
Anotace:Měřicí systém - klasifikace a struktura měřicích systémů; klasifikace snímačů. Transformace vybraných fyzikálních veličin na elektrické - snímače na měření délky, úhlu, sklonu\náklonu, zrychlení, teploty. Charakteristiky měřicích systémů - statické a dynamické charakteristiky. Analýza signálů - klasifikace signálů a jejich analýza, analýza časových řad, komponenty časových řad, filtry a filtrace. Automatizované měřicí systémy - nivelační, teodolitové, laserové, fotogrammetrické, inerciální.

D55ADV - Algoritmy a datové struktury vyrovnávacího počtu
Garant:prof. Ing. Aleš Čepek, CSc.
Katedra:K155 - Katedra geomatiky
Anotace:Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou počítačového řešení úloh vyrovnávacího počtu, především se zaměřením na vyrovnání geodetických sítí. Základní témata jsou: objektové řešení a analýza vyrovnání, praktické využití jazyka XML pro popis geodetických dat, základní datové struktury (matice, seznamy bodu a seznamy nekorelovaných a korelovaných měření, využití dědičnosti při vyrovnání), normální rovnice versus ortogonální rozklady matice rovnic oprav, základní vlastnosti soustav úloh vyrovnávacího počtu a optimalizace využití paměti (řídké matice), odhady kovariancí vyrovnaných veličin a výpočty statistických funkcí pro hodnocení výsledku vyrovnání.

D55DFM - Digitální fotogrammetrie
Garant:prof. Dr. Ing. Karel Pavelka
Katedra:K155 - Katedra geomatiky
Anotace:Komponenty systémů, počítačem podporované analogové vyhodnocení. Programová nadstavba. Superimpozice jako prostředek interakčních řešení. Digitální fotogrammetrie, tvorba digitálních obrazových záznamů. Úpravy a transformace digitálního obrazu, geometrické a radiometrické transformace. Stereofotogrammetrie, digitální korelace a míra kvality. Využití digitální fotogrammetrie, přístroje, perspektiva.

D55DKN - Digitální katastr nemovitostí
Garant:Ing. Petr Souček, Ph.D.
Katedra:K155 - Katedra geomatiky
Anotace:Historický vývoj katastru českých zemí. Současný stav katastrálních a pozemkových map v České republice. Legislativní normy, vyhlášky, zákony. Struktura organizace resortu zeměměřictví a katastru v České republice. Digitální katastr - prostředky, metody, aplikace. Softwarové aplikace. Katastr v zahraničí - zkušenosti, aplikace. Katastr v územních informačních systémech.

D55DMK - Digitální kartografie
Garant:Ing. Růžena Zimová, Ph.D.
Katedra:K155 - Katedra geomatiky
Anotace:Aplikace digitálních metod při tvorbě kartografických výstupů. Zdroje dat a jejich dostupnost, databáze geografických dat na území ČR i v evropském a mezinárodním kontextu. Principy tvorby topografických a tematických map, využití software pro tvorbu map. Kartografické výstupy z GIS, webová kartografie.

D55DPZ - Digitální zpracování dat DPZ
Garant:prof. Ing. Lena Halounová, CSc.
Katedra:K155 - Katedra geomatiky
Anotace:Předmět je zaměřen na prohloubení znalostí v oblasti kontextuální klasifikace, neparametrická klasifikace - váhový vektor, funkce členství, neuronové sítě - shlukování, multitemporální zpracování, radarová analýza apod. Probíraná témata jsou podřízena zaměření disertačních prací a výuka probíhá individuálně.

D55FRG - Fyzická a regionální geografie
Garant:prof. Dr. Ing. Karel Pavelka
Katedra:K155 - Katedra geomatiky
Anotace:Předmět obsahuje základní údaje o metodách sběru, třídění a vyhodnocování geografických dat, metodice tvorby geografických studií a geografickém modelování se zaměřením regionální aplikace týkající se České republiky. Základní orografické, demografické, ekonomické, politické informace, aj. informace potřebné pro studování rozsáhlých geosystémů a jejich vizualizaci metodami kartografie a dálkového průzkumu Země. Komplexní zpracování geografické studie vybraného zahraničního regionu. Základní báze geografických dat ČR - ZABAGED.

D55GIN - Geoinformatika
Garant:prof. Ing. Aleš Čepek, CSc.
Katedra:K155 - Katedra geomatiky
Anotace:Předmět je věnován problematice návrhu a tvorby geoinformačních systémů, s důrazem na interdisciplinární povahu geoinformatiky, její vazby na geodézii, globální polohové systémy a moderní kartografii. Zpracování a archivace geoprostorových dat v prostředí relačních a objektových databází. Hromadné zpracování a analýzy prostorových dat, jejich prezentace a webové služby a vizualizace. Doporučené standardy a formáty dat v geoinformatice.

D55GIS - Geografické informační systémy
Garant:prof. Ing. Lena Halounová, CSc.
Katedra:K155 - Katedra geomatiky
Anotace:Definice a vymezení geografického informačního systému (GIS). Možnosti užití GIS. Vyjádření a popis světa v GIS. Model prostorových dat. Správa databáze a databázové modely. Zdroje a metody získávání digitálních dat, jejich typy, spojování. Kvalita dat. Funkční nástroje GIS - údržba a analýza geografických dat a atributů, výběrové, klasifikační a měřící funkce, funkce překrytí, funkce v okolí, spojovací funkce, výstupní funkce. Zavedení GIS do užívání.

D55GLS - Globální souřadnicové systémy
Garant:prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc.
Katedra:K155 - Katedra geomatiky
Anotace:Základy teorie souřadnicových systémů, nebeský a terestrický souřadnicový systém, vazby mezi nimi. IERS Conventions. Praktická realizace systémů pomocí metod kosmické geodézie.

D55GPS - Globální poziční systémy (GPS)
Garant:prof. Dr. Ing. Leoš Mervart, DrSc.
Katedra:K155 - Katedra geomatiky
Anotace:Matematické a fyzikální principy globálních polohových systémů. Soudobé aparatury, softwarové prostředky, geodetické aplikace.

D55KMV - Kartografické metody výzkumu
Garant:doc. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.
Katedra:K155 - Katedra geomatiky
Anotace:Státní mapová díla, jejich kartometrické vlastnosti. Systémy kladu a značení mapových listů, algoritmizace výpočtu konstrukčních prvků map. Softwarové řešení transformace rovinných i prostorových souřadnic v kartografii. Systém MATKART. Obrazy souřadných sítí v mapě, jejich matematické řešení. Kartografické informace na Internetu. Analýza a hodnocení interaktivních infomap.

D55KOG - Kosmická geodézie
Garant:prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc.
Katedra:K155 - Katedra geomatiky
Anotace:Základní pozorovací metody kosmické geodézie (VLBI, SLR, LLR, GPS, DORIS, družicová altimetrie, gradientometrie). Definice souřadnicových systémů. Základní typy poruch dráhy družice - gravitační a negravitační poruchy. Řešení inverzních úloh - určování parametrů gravitačního pole Země z analýzy rušeného pohybu umělých družic, realizace geocentrických souřadnicových soustav.

D55MKT - Matematická kartografie
Garant:doc. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.
Katedra:K155 - Katedra geomatiky
Anotace:Základní vztahy v matematické kartografii, zobrazovací rovnice, vlastnosti zobrazení. Určení zobrazení "neznámé" mapy. Metodika návrhu zobrazeni vybraného geografického celku. Kritická analýza historických metod zobrazení geoprostoru České republiky - možnost optimalizace stávajících zobrazení. Matematická kartografie v zahraničí - systém UTM.

D55OPC - Objektové programování
Garant:prof. Ing. Aleš Čepek, CSc.
Katedra:K155 - Katedra geomatiky
Anotace:Předmět je zaměřen na aktivní vývoj softwaru a informačních systémů v rámci doktorského studia na oboru geodézie a kartografie. Zasahuje proto tematicky do různých okruhů od teoretické geodézie až po kartografii a geoinformatiku. Technologie objektového programování je zde základem projektově orientované výuky.
U studentů se předpokládá znalost jazyka C++, která ale není nezbytnou podmínkou. Výuka v předmětu je obvykle individuální a je orientovaná na projekty, které vycházejí z hlavního studijního zaměření doktoranda. Alternativně k C++ jsou proto využívány i další objektové jazyky jako Python a Java.
Studenti by měli být předem seznámeni s operačním systémem GNU/Linux a to alespoň na uživatelské úrovni. Jedním z cílů kurzu je podpora šíření a vývoje Svobodného softwaru.


Stránka ČVUT
Stránka fakulty

Problémy, připomínky a doporučení směrujte prosím na
webmaster@fsv.cvut.cz

Poslední změna: 3. července 2019