CTU

České vysoké učení technické v Praze

Fakulta stavební

Anotace předmětů doktorského studia

Konstrukce a dopravní stavby


D01AP1 - Aplikovaná matematika a numerické metody I
Garant:doc. RNDr. Petr Mayer, Dr.
Katedra:K101 - Katedra matematiky
Anotace:Základní matematické modely a jejich počítačové realizace. Numerické metody řešení soustav lineárních algebraických rovnic. Numerické metody řešení obyčejných diferenciálních rovnic s počátečními a okrajovými podmínkami.

D01AP2 - Aplikovaná matematika a numerické metody II
Garant:doc. RNDr. Petr Mayer, Dr.
Katedra:K101 - Katedra matematiky
Anotace:Parciální diferenciální rovnice a jejich klasifikace. Teorie eliptických, parabolických a hyperbolických okrajových a evolučních úloh a jejich počítačové realizace.

D01MS1 - Matematická statistika I
Garant:prof. RNDr. Daniela Jarušková, CSc.
Katedra:K101 - Katedra matematiky
Anotace:1. Náhodný výběr - základní charakteristiky. Dvou a vícerozměrný náhodný výběr. Grafické zobrazování dat. 2. Myšlenka statistické inference. Jedno i vícerozměrné normální rozdělení. Centrální limitní věta. 3. Teorie odhadu - bodový a intervalový odhad. Aplikace na normální rozdělení. Predikční interval. 4. Testování hypotéz - sestavení testovacího problému. Pojem testové statistiky. P-hodnota. Testování parametrů jednorozměrného a dvourozměrného normálního rozdělení. 5. Lineární regrese - odhad parametrů, testování hypotéz, predikční intervaly, regresní diagnostika. 6. Simulace náhodných veličin a vektorů normálně rozdělených.

D01MS2 - Matematická statistika II
Garant:prof. RNDr. Daniela Jarušková, CSc.
Katedra:K101 - Katedra matematiky
Anotace:1. Závislost a nezávislost náhodných veličin. 2. Lineární model. Analýza rozptylu - jednoduché a dvojné třídění. Korelační analýza. 3. Diskriminační analýza. 4. Analýza hlavních komponent. Faktorová analýza. 5. Časové řady v časové doméně - Autokorelační funkce. Box-Jenkinsova metodologie. 6. Časové řady ve frekvenční doméně - Fourierova analýza. Testy významnosti frekvencí.

D01OBJ - Objektové programování
Garant:doc. RNDr. Petr Mayer, Ph.D.
Katedra:K101 - Katedra matematiky
Anotace:Základní principy objektově orientovaného programování, (C++, D, ADA, Fortran), navrhování algoritmů, členění programů na komponenty, koexistence programů různých platforem, přenositelnost programů na různé hardwarové platformy, bezpečnostní aspekty programování, použití kryptografie (šifrování, elektronický podpis apod.). Kódováni.

D02KVM - Vliv klimatických vlivů na mostní a stavební konstrukce
Garant:doc. Ing. Petr Semerák, Ph.D.
Katedra:K102 - Katedra fyziky
Anotace:Předmět je zaměřen na studium vlivu okolního klimatického prostředí na vlastnosti a chování stavebních a mostních konstrukcí. Sluneční energie, větrná energie, gradienty teplotních polí a vlhkostních polí okolního prostředí.

D02PEH - Přenos energie a hmoty ve stavebních konstrukcích
Garant:doc. RNDr. Vítězslav Vydra, CSc.
Katedra:K102 - Katedra fyziky
Anotace:Předmět je zaměřen na teorii přenosu energie a hmoty ve stavebních konstrukcích s ohledem na měření fyzikálních parametrů charakterizujících tento proces; měření teplotních polí, vlhkostních polí stavebních konstrukcí, slunečního záření a energie větru.

D02TER - Rovnovážná a nerovnovážná termodynamika
Garant:prof. RNDr. Pavel Demo, CSc.
Katedra:K102 - Katedra fyziky
Anotace:Fenomenologická termodynamika rovnovážných procesů (principy, postuláty). Lineární nerovnovážná termodynamika (zobecněné síly a toky, symetrie). Přenosové jevy (difúze, konvekce, vedení tepla).
Úvod do teorie fázových přechodů (fáze, agregátní stav, Gibbsovo pravidlo fází, kondensace, solidifikace).

D02TF1 - Teoretická fyzika I (Statistická fyzika)
Garant:prof. RNDr. Pavel Demo, CSc.
Katedra:K102 - Katedra fyziky
Anotace:Stavba a struktura hmoty. Modelování procesů na různých časových a prostorových úrovních popisu.
Základy statistické fyziky (stochastické procesy, pravděpodobnostní pojetí, statistická rozdělení, střední hodnoty, fluktuace).
Statistická termodynamika tekutin a pevných látek (soubory, základní postuláty, termodynamické funkce ideálního a reálného plynu, teorie kapalin a roztoků, krystaly).

D02TF2 - Teoretická fyzika II (Kinetické procesy v materiálech)
Garant:prof. RNDr. Pavel Demo, CSc.
Katedra:K102 - Katedra fyziky
Anotace:Difúzní pohyb částic v plynné, kapalné a pevné fázi (Fickův zákon, rovnice difúze a její řešení, modely difúze na atomární úrovni popisu).
Přenos tepla (Fourierův zákon, rovnice vedení tepla a její řešení). Teorie fázových přechodů (parametr uspořádání, spinodální rozklad, nukleace, koalescence, solidifikace, dendritický a lamelární růst, morfologická stabilita fázového rozhraní).
Nanotechnologie (nanovrstvy, kvantové tečky, molekulární motory).

D05DRP - Doktorandská propedeutika
Garant:doc. Dr. Ing. Václav Liška
Katedra:K105 - Katedra společenských věd
Anotace:Doktorandi získají základní metodologické didaktické postupy při stanovování výuky a vlastním vedení seminářů, cvičení s ohledem na výuku na vysoké škole technického směru. Pozornost je věnována pedagogicko-psychologickým metodám poznávání a hodnocení osobnosti studujícího, psychologii učení, duševní hygieně, psychologickému rozboru výchovných zásad, odměn-trestů a pedagogické komunikaci. Informace o nejčastějších didaktických chybách při výuce u začínajících VŠ pedagogů a možnosti, jak se jich vyvarovat.
V KOSu uvádějte roli - volitelný předmět.

D10MDS - Metody diagnostiky systémů
Garant:doc. Ing. Jiří Litoš, Ph.D.
Katedra:K110 - Experimentální centrum
Anotace:Základy experimentálního měření a instrumentace zkoušených prvků a konstrukcí. Teorie experimentu, měření a zpracování výsledků. Konstrukce a principy jednotlivých druhů snímačů, aplikace tenzometrie, zkušební stroje a zařízení. Statické a dynamické zatěžovací zkoušky konstrukcí, prvků a dílců. Destruktivní a nedestruktivní zkušební metody. Diagnostika stavebních konstrukcí.

D10SPM - Strategický projektový management
Garant:Ing. Šárka Pešková, Ph.D.
Katedra:K110 - Experimentální centrum
Anotace:Podávání projektu a jejich řízení v˙praxi od jejich zahájení, plánování, provádění, kontroly, až k bodu ukončení. Filozofie řízení pracovního týmů a implementace výstupů do praxe. Vedení projektové dokumentace a běžné administrativy, doplnění potřebných základních znalostí legislativního rámce České republiky a Evropské unie v daném zaměření.

D23MAI - Materiálové inženýrství
Garant:prof. Ing. Zbyšek Pavlík, Ph.D.
Katedra:K123 - Katedra materiálového inženýrství a chemie
Anotace:Prohloubení znalostí o stavebních hmotách. Popis hmot, výklad vlastností a chování hmot ve vztahu k jejich struktuře a složení. Utřídění současných poznatků o chování hmot a závislosti mechanicko-fyzikálních vlastností na vnějších vlivech a změnách prostředí vytváří souhrn vstupních dat pro programování nových stavebních hmot s optimálními vlastnostmi pro dané stavební aplikace a prognózy výroby nových typů materiálů.

D26EUF - Evropské fondy - možnost spolufinancování projektů
Garant:doc. Ing. Jana Frková, Ph.D.
Katedra:K126 - Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
Anotace:Potence finančních zdrojů z EU plynoucích do ČR a prioritní oblasti pro jejich využití. Manuál pro sestavení projektů spolufinancovaných z prostředků EU (metodologie Studie proveditelnosti projektů). Finanční, ekonomická, citlivostní a riziková analýza těchto projektů. Kvalifikační kritéria hodnocení projektů pro možné financování z prostředků EU.

D28INZ - Inženýrská informatika
Garant:doc. RNDr. Ing. Jaroslav Klvaňa, CSc., Ing. Miroslav Sůra, CSc., RNDr. Tomáš Vaníček, Ph.D.
Katedra:K128 - Katedra inženýrské informatiky
Anotace:V předmětu se doktorandi seznámí - v závislosti na oblasti svého zájmu případně předpokládané doktorské práce - s jednou z oblastí: optimalizační metody a aplikovaná matematická statistika, databáze, počítačová grafika a geografické informační systémy (GIS), umělá inteligence.

D32AFE - Advanced finite element analysis of solids
Garant:prof. Ing. Milan Jirásek, DrSc.
Katedra:K132 - Katedra mechaniky
Anotace:This course will pick up where basic finite element courses stop. We will discuss some classes of failures of finite elements (shear and volumetric locking), and potential remedies (various types of reduced integration, nodal-integration discretizations, and multi-field approaches). Both solid and structural elements will be covered. We will consider static and dynamic response, in the smallđ and large-strain regime. The theory will be illustrated with concrete examples computed with inđhouse (open-source) finite element software, and the commercial program Abaqus (and its openđsource look-alike Calculix).
Předmět se vyučuje pouze v AJ.

D32DIA - Diagnostika konstrukcí
Garant:Ing. Pavel Padevět, Ph.D., Ing. Tomáš Plachý, Ph.D.
Katedra:K132 - Katedra mechaniky
Anotace:Předmět je zaměřen na seznámení se způsobem odběru a získáváním stavebních materiálů pro účely zjišťování jejich vlastností. Studenti jsou seznámeni s diagnostickými metodami určování vlastností materiálů podstatných pro posouzení konstrukcí z pohledu projektanta (statické, dynamické podklady, fyzikální podklady). Navazujícím tématem je použití výpočtových nástrojů s podklady získanými z provedené diagnostiky. Část obsahu předmětu je věnována přístupům a hloubce diagnostických metod. Výsledkem diagnostiky konstrukcí je určení zbytkové životnosti nebo použitelnosti konstrukcí.

D32DSK - Dynamika stavebních konstrukcí
Garant:prof. Ing. Jiří Máca, CSc.
Katedra:K132 - Katedra mechaniky
Anotace:Vlastnosti materiálů při dynamickém namáhání. Dynamická analýza kontinua, šíření vln. Interakce konstrukce a podloží. Přírodní a technická seismicita. Aeroelasticita stavebních konstrukcí, zatížení větrem. Kmitání stavebních konstrukcí - výškové budovy, komíny, stožáry, věže, dopravní konstrukce, základy strojů. Zmenšování dynamických účinků.

D32EX1 - Experimentální analýza konstrukcí I
Garant:prof. Ing. Michal Polák, CSc.
Katedra:K132 - Katedra mechaniky
Anotace:Předmět je určen studentům, kteří neměli možnost se seznámit s cíli, úlohami a základními prostředky experimentální analýzy během předchozího studia. Analýza a všeobecná metodika diagnostiky stavebních konstrukcí. Veličiny a jevy sledované experimentálně. Měřící linka mechanických veličin, přenosové vlastnosti. Vyhodnocovací linka, metody zpracování atd.

D32EX2 - Experimentální analýza konstrukcí II
Garant:prof. Ing. Michal Polák, CSc.
Katedra:K132 - Katedra mechaniky
Anotace:Předmět navazuje na experimentální analýzu konstrukcí I. Měření na stavebních konstrukcích "in situ". Prostředky a zařízení k zatěžování budovy, základy a další konstrukce. Statické a dynamické zkoušky. Metody měření a vyhodnocování, identifikace, monitorování, diagnostika. Experimentální řešení fyzikálního modelu, teorie podobnosti, modelové zákony, stavba modelů.

D32MEC - Mechanika složených materiálů
Garant:prof. Ing. RNDr. Petr Procházka, DrSc.
Katedra:K132 - Katedra mechaniky
Anotace:Cílem je ozřejmit základní vlastnosti anizotropních a heterogenních materiálů, filozofii jejich řešení a způsoby homogenizace. Mikro-, mezo-, makro-, pohled na složené materiály. Hillova teorie kompozitů. Variační formulace, Hashin-Shtrikmanův variační princip, důsledky pro metody homogenizace kompozitů. Vlastní pnutí, Eshelbyho síly, metoda Mori-Tanaka, self-consistent, perturbační metoda. Aplikace, válcové skořepiny, deskostěnové konstrukce, vybrané stavební konstrukce (tunely, zemní konstrukce atd.).

D32NU1 - Numerické metody mechaniky I
Garant:prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc.
Katedra:K132 - Katedra mechaniky
Anotace:Předmět je určen studentům, kteří neměli možnost se seznámit s MKP během předchozího studia. Je členěn do dvou částí: metoda konečných prvků (prutové konstrukce na pružném podkladě, úvod do kmitání a lineární stability řešení úloh teorie pole - vedení tepla a transport vlhkosti, přetváření zemin a jiných porézních látek, adaptivní sítě).

D32NU2 - Numerické metody mechaniky II
Garant:prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc.
Katedra:K132 - Katedra mechaniky
Anotace:Cílem předmětu je prohloubit základní poznatky z aplikace MKP: Metody řešení úloh lineární stability a dynamiky. Geometricky nelineární úlohy (stabilita, limitní a bifurkační body na zatěžovací dráze). Metody řešení úloh lineární a nelineární lomové mechaniky (singulární prvky, faktor intenzity napětí, J-integrál, COD apod.). Pravděpodobnostní modely v MKP (statistický přístup - simulační modely, nestatický přístup - pertubační technika atd.). Metody generace sítí pro MKP. Metody řešení algebraických rovnic.

D32OPT - Optimalizace stavebních konstrukcí a výpočetních modelů
Garant:prof. Ing. RNDr. Petr Procházka, DrSc.
Katedra:K132 - Katedra mechaniky
Anotace:Cílem je ozřejmit přístupy a metody optimalizace výpočetních modelů a stavebních konstrukcí. Typy optimalizace stavebních konstrukcí, variační formulace, vybrané optimalizační metody, užití moderních numerických metod - MKP, MHP, semianalytické metody, modely prutových a deskostěnových konstrukcí. Nelineární optimalizace, pružněplastická analýza, vzpěr. Vlastní pnutí, analýza transformačního pole. Aplikace, modelování ocelových mostů, kontaktní problémy (potrubní tahy, zemní svahy, tunelové obezdívky).

D32PRE - Přetváření a porušování materiálů
Garant:prof. Ing. Jiří Šejnoha, DrSc.
Katedra:K132 - Katedra mechaniky
Anotace:Předmět je zaměřen na nelineární chování homogenních i heterogenních materiálů: Formulace konstitutivních rovnic základních materiálů (pružněplastický, vazkopružný, progresivně se porušující materiál). Matematické modely heterogenních materiálů (základy mezomechaniky). Základy lomové mechaniky (faktor intenzity napětí, energetické kritérium stability lokální trhliny, další kritéria, trhlina s lokalizovanou zónou plasticity SSY, rozměrový efekt, základy nelineární lomové mechaniky, únavové procesy).

D32SWE - Vědecké psaní v angličtině
Garant:prof. Ing. Milan Jirásek, DrSc., doc. Ing. Jan Zeman, Ph.D.
Katedra:K132 - Katedra mechaniky
Anotace:Struktura odborného vědeckého nebo technického článku, gramatické a stylistické aspekty odborného textu, proces tvůrčího vědeckého psaní. Správné začlenění rovnic do textu, typografické zásady, sazba v LaTeXu. Efektivní vyhledávání a zpracování zdrojů v síťovém prostředí, práce s knihovními, open-access a jinými specializovanými zdroji a nástroji. Citace a publikační etika, citační manažery, manuály stylu, podání článku a recenzní řízení. Bibliometrie, nástroje pro hodnocení vědy. Sdílení příkladů úspěšných vědecko-výzkumných výstupů.
Structure of a scientific or technical paper, grammar and style, scientific writing process. Properly integrating equations into text, typographic rules, typesetting in LaTeX. Effectively navigating and leveraging the global networked information environment as well as traditional resources and tools. Citations and publication ethics, citation managers, style guides, manuscript submission, and peer review. Bibliometry, science evaluation tools. Sharing the best practices of successful scholarship.

D32TES - Teorie spolehlivosti konstrukcí
Garant:prof. Ing. Jiří Šejnoha, DrSc.
Katedra:K132 - Katedra mechaniky
Anotace:Teorie spolehlivosti stavebních konstrukcí vychází z popisu řady nejistot, které se rozdělují na náhodnosti a neurčitosti. Ukazuje se, že historický vývoj metod navrhování a hodnocení spolehlivosti stavebních konstrukcí směřuje k soustavnému uplatňování výsledků pravděpodobnostních metod. Vysvětlují se teoretické základy a metodika navrhování a hodnocení spolehlivosti stavebních objektů přijatá za základ nových norem Evropského společenství.

D32ZAK - Základy nelineární mechaniky
Garant:prof. Ing. Petr Řeřicha, DrSc.
Katedra:K132 - Katedra mechaniky
Anotace:Materiálová nelinearita, mezní únosnost: Mezní únosnost průřezu, křehký a plastický materiál. Mezní stav únosnosti, přírůstková metoda, mezní plastická analýza, příklady. Přírůstková metoda a metoda počátečních napětí, hledání limitního bodu. Aplikace na ocelové prutové a deskostěnové konstrukce. Geometrická nelinearita: Základy teorie konečných deformací. Malé deformace a konečné rotace. Stabilita pružných soustav, bifurkace, limitní body. Aplikace na ocelové prutové a deskostěnové konstrukce.

D33BEK - Betonové konstrukce
Garant:prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc.
Katedra:K133 - Katedra betonových a zděných konstrukcí
Anotace:Současná úroveň výzkumu vlastností a chování betonu a betonových konstrukcí. Pokročilé způsoby navrhování. Nelineární analýza betonových konstrukcí. Numerické modelování jako nástroj pro identifikaci chování betonových konstrukcí (vznik a rozvoj trhlin, vliv teploty, smršťování, dotvarování, deformace).

D33BMO - Betonové mosty
Garant:prof. Ing. Jan Vítek, CSc., doc. Ing. Lukáš Vráblík, Ph.D., doc. Ing. Vladislav Hrdoušek, CSc.
Katedra:K133 - Katedra betonových a zděných konstrukcí
Anotace:Vývoj materiálů a konstrukčních detailů pro betonové mosty. Využití moderních progresivních vysokopevnostních a lehkých konstrukčních materiálů. Speciální případy uspořádání a uložení mostních konstrukcí a účinky předpětí - půdorysně zakřivené a šikmé mosty, zavěšené a visuté mosty, konstrukce extradosed. Redistribuce namáhání při speciálních postupech výstavby. Částečné předpětí mostů. Technologie výstavby a jejich vliv na konstrukční uspořádání, včetně předpětí a betonářské výztuže.

D33DEG - Degradace a trvanlivost betonových a zděných konstrukcí
Garant:doc. Ing. Marek Foglar, Ph.D.
Katedra:K133 - Katedra betonových a zděných konstrukcí
Anotace:Degradační procesy betonových konstrukcí (degradace chemická, fyzikální, mechanická), včetně způsobů diagnostiky a návrhu a provádění sanačních opatření. Trvanlivost betonových konstrukcí s vhodnými a nevhodnými příklady konstrukcí pozemních a inženýrských staveb. Degradace zděných konstrukcí na příkladech pozemních a inženýrských konstrukcí.

D33EAC - Betonové prvky raného stáří
Garant:Ing. Michaela Frantová, Ph.D.
Katedra:K133 - Katedra betonových a zděných konstrukcí
Anotace:Problematika betonů raného stáří - hydratace, vývoj mikrostruktury betonu, pracovní diagramy betonu raného stáří. Modelování betonu raného stáří. Pokročilé metody analýzy a jejich netradiční uplatnění při návrhu postupu odbedňování s ohledem na dodržení tolerancí průhybu. Návrh kotevních oblastí pro předpínání betonů velmi raného stáří.

D33EZB - Extrémně zatížené betonové konstrukce
Garant:doc. Ing. Marek Foglar, Ph.D.
Katedra:K133 - Katedra betonových a zděných konstrukcí
Anotace:Chování betonu vystaveného zatížením o velké rychlosti přetvoření, jako jsou výbuchy, nárazy (těles, vozidel, apod.), či penetrace (projektily). Šíření rázové vlny v prostoru a materiálu zejména s ohledem na heterogenitu materiálu. Interakce různých extrémních zatížení, např. výbuch s následným požárem. Principy numerického modelování rychlých dynamických jevů.

D33FRC - Vláknobetonové kompozity
Garant:prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc.
Katedra:K133 - Katedra betonových a zděných konstrukcí
Anotace:Vláknobeton jako konstrukční materiál. Navrhování konstrukcí z vláknobetonu. Využití nelineárních metod pro návrh vláknobetonových prvků a konstrukcí. Tvorba materiálového modelu, jeho kalibrace. Numerická analýza chování vláknobetonových konstrukcí, predikce vzniku a rozvoje trhlin. Dlouhodobé chování vláknobetonových konstrukcí.

D33FUZ - Užití teorie fuzzy množin ve stavebním inženýrství
Garant:prof. Ing. Petr Štemberk, Ph.D.
Katedra:K133 - Katedra betonových a zděných konstrukcí
Anotace:Základní principy teorie fuzzy množin a fuzzy logiky. Fuzzy čísla a fuzzy aritmetika. Materiálové modelování pomocí fuzzy logiky. Určování hraničních mezí výsledků analýz pomocí fuzzy množin. Příklady aplikace fuzzy logiky a fuzzy čísel ve stavebnictví.

D33KHK - Komplexní hodnocení betonových a zděných konstrukcí
Garant:Ing. Michal Drahorád, Ph.D.
Katedra:K133 - Katedra betonových a zděných konstrukcí
Anotace:Předmět je zaměřen na komplexní hodnocení existujících zděných a betonových konstrukcí, tedy zejména:
- teoretické základy hodnocení konstrukcí vs. navrhování nových konstrukcí, vazba na platné technické předpisy
- diagnostické metody a jejich vhodnost pro jednotlivé materiály a typy konstrukcí
- stanovení návrhových charakteristik materiálů na základě vyhodnocení zkoušek (diagnostiky)
- zásady a provádění hodnocení existujících zděných konstrukcí
- zásady a provádění hodnocení existujících betonových, železobetonových a předpjatých konstrukcí
- zásady návrhu a ověření existujících konstrukcí při opravách

D33LCA - Životní cyklus betonových konstrukcí
Garant:Ing. Iva Broukalová, Ph.D.
Katedra:K133 - Katedra betonových a zděných konstrukcí
Anotace:Přístupy k návrhu betonových konstrukcí podle principů udržitelného stavění. Posouzení životního cyklu železobetonových a betonových konstrukcí (cradle-to-grave). Environmentální aspekty v navrhování betonových konstrukcí. Využití kompozitů pro zlepšení trvanlivosti a prodloužení životnosti konstrukcí. Recyklace v oblasti betonových a železobetonových konstrukcí.

D33NBK - Metody navrhování betonových konstrukcí
Garant:doc. Ing. Jitka Vašková, CSc.
Katedra:K133 - Katedra betonových a zděných konstrukcí
Anotace:Pokročilé navrhování železobetonových konstrukcí - porovnání výpočetních modelů a metod. Nelineární působení, betonové konstrukce v režimu vysokých hodnot namáhání.

D33NZV - Netradiční způsob vyztužení
Garant:doc. Ing. Jan Vodička, CSc.
Katedra:K133 - Katedra betonových a zděných konstrukcí
Anotace:Možnosti a hranice ztužení struktury betonu rozptýlenou vláknovou výztuží. Zkoušky vláknobetonu. Možnosti využití vláknobetonu při návrhu betonových konstrukcí.

D33PRB - Předpjatý beton
Garant:prof. Ing. Jan Vítek, CSc.
Katedra:K133 - Katedra betonových a zděných konstrukcí
Anotace:Předem a dodatečně předpjatý beton, moderní předpínací systémy, lanové a tyčové předpínání. Nekovové druhy výztuže a jejich kotvení, vlastnosti, aplikace, nesoudržná výztuž, volné kabely, materiály pro zemní kotvy. Specifika předpjatých konstrukcí, vlivy objemových změn betonu na dlouhodobé působení. Předpínání v pozemních stavbách a v inženýrských stavbách - aplikace na konstrukcích. Trvanlivost a životnost předpjatých konstrukcí a rekonstrukce.

D33RBS - Recyklace v betonovém stavitelství
Garant:doc. Ing. Jan Vodička, CSc.
Katedra:K133 - Katedra betonových a zděných konstrukcí
Anotace:Využití druhotných surovin ze stavebního a demoličního odpadu v cementových kompozitech. Recyklované stavební materiály, stavební a průmyslové odpady jako složky betonu. Recyklace betonových konstrukcí. Aplikace recyklovaných materiálů v konstrukcích. Návrh složení nových kompozitů, jejich charakteristiky. Zkoušení vlastností nových kompozitů z recyklovaných materiálů.

D33RZM - Rekonstrukce a zesilování betonových mostů
Garant:doc. Ing. Roman Šafář, Ph.D.
Katedra:K133 - Katedra betonových a zděných konstrukcí
Anotace:Vlivy způsobující degradaci mostních konstrukcí, především betonu a betonářské i předpínací výztuže. Diagnostika - vizuální prohlídky, nedestruktivní metody a destruktivní metody. Stanovení zatížitelnosti. Způsoby opravy a zesilování betonových mostních konstrukcí.

D33STA - Stabilita prutových a plošných konstrukcí
Garant:prof. Ing. Miroslav Škaloud, DrSc.
Katedra:K133 - Katedra betonových a zděných konstrukcí
Anotace:Předmět seznamuje s metodami analýzy štíhlých prutových a plošných konstrukcí. Pruty a prutové soustavy. Tlačené pruty, ohýbané pruty, kombinace namáhání, prutové soustavy - stabilitní problémy, imperfektní konstrukce, vzpěrná pevnost, mezní únosnost, metody řešení, návrhové postupy. Boulení stěn. Lineární teorie boulení nevyztužených a vyztužených stěn. Nelineární teorie boulení nevyztužených a vyztužených stěn. Stabilita a únosnost trapézových stojin nosníků.

D33TEB - Technologie betonu - betony vyztužené vlákny
Garant:doc. Ing. Karel Trtík, CSc.
Katedra:K133 - Katedra betonových a zděných konstrukcí
Anotace:Typy materiálů a vláken pro vyztužování betonu. Jak ovlivňuje přítomnost vláken vlastnosti betonu. Technologické problémy realizace betonů vyztužených vlákny. Technologické postupy zhotovení betonů s vlákny. Zkoušení vlastností betonů s vlákny. Homogenita vyztužení vlákny a její kontrola. Pracovní diagram vláknobetonu. Chování betonů s vlákny po vzniku trhliny, metody jeho vyhodnocení a zohlednění při návrhu konstrukce (index houževnatosti, absorbovaná energie, ekvivalentní napětí). Příklady použití betonů s vlákny.

D33TK1 - Teorie konstrukcí I
Garant:prof. Ing. Vladimír Křístek, DrSc.
Katedra:K133 - Katedra betonových a zděných konstrukcí
Anotace:Materiálové charakteristiky, vývoj vlhkosti a teploty, krátkodobá a dlouhodobá přetvoření, dotvarování a smršťování - modely predikce, analýza na úrovni bodu a celého průřezu, diferenční smršťování a dotvarování, analýza konstrukcí se změnami statického systému, problematika časového vývoje průhybů, nelineární analýza, teorie kroucení, tenkostěnné konstrukce - použití metody lomenic, konečných prvků, konečných pásů, ochabnutí smykem a jeho projevy.

D33TSB - Tenkostěnné a štíhlé betonové konstrukce
Garant:doc. Ing. Lukáš Vráblík, Ph.D.
Katedra:K133 - Katedra betonových a zděných konstrukcí
Anotace:Skořepinové konstrukce - konstrukční typy, postupy výstavby, specifika statického působení, metodika výpočtu, zjednodušené postupy výpočetní analýzy, stabilita skořepin.
Štíhlé betonové konstrukce - předpoklady návrhu, metodiky návrhu, skutečné působení, analytické metody řešení, účinky dotvarování.
Ploché oblouky - teorie působení konstrukcí, stabilita, nelineární výpočty, prolomení oblouků.

D34TDK - Teorie dřevěných konstrukcí
Garant:doc. Ing. Petr Kuklík, CSc.
Katedra:K134 - Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí
Anotace:Vliv mikroskopické a makroskopické struktury dřeva na jeho vlastnosti. Reologické vlastnosti dřeva a materiálů na bázi dřeva. Nedestruktivní metody zjišťování vlastností dřeva. Aplikace mechaniky lomu na dřevo. Stabilita prvků při uvážení poddajnosti spojů. Boulení a smykové ochabnutí tenkých stěn a pásů. Prvky složeného průřezu z materiálů s rozdílnými vlastnostmi. Chování dřevěných prvků a spojů při extrémních podmínkách zatížení, vlhkosti a teploty. Navrhování dřevěných konstrukcí použitím statistických metod.

D34TO1 - Teorie ocelových konstrukcí I
Garant:prof. Ing. Jiří Studnička, DrSc.
Katedra:K134 - Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí
Anotace:Spolehlivost ocelových konstrukcí. Stabilita prutů celková a místní. Stabilita plošných konstrukcí. Vliv netuhosti průřezu na chování tenkostěnného prutu. Tenkostěnné za studena tvarované pruty a plošné konstrukce. Interakce nosných a nenosných konstrukcí. Kompozitní konstrukce z materiálů s rozdílnými vlastnostmi. Ocelobetonové konstrukce.

D34TO2 - Teorie ocelových konstrukcí II
Garant:prof. Ing. Josef Macháček, DrSc.
Katedra:K134 - Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí
Anotace:Tenkostěnné deskostěnové konstrukce: problematika stability a skutečné únosnosti stěn, celková a lokální stabilita deskostěnové konstrukce, progresivní tenkostěnné konstrukce. Spřažené ocelobetonové konstrukce: pružné a pružnoplastické chování spřažených konstrukcí, moderní spřahovací prvky, analýza nelineárního chování spřažených konstrukcí. Trubkové konstrukce: lokální a celková stabilita konstrukce, konstrukční řešení. Speciální problémy ocelových a ocelobetonových konstrukcí podle individuálního zaměření doktoranda.

D35DZH - Dynamika zemin a hornin
Garant:doc. Dr. Ing. Jan Pruška (vyučuje prof. Ing. Matouš Hilar, MSc., Ph.D., CEng., MICE)
Katedra:K135 - Katedra geotechniky
Anotace:V daném předmětu je probrána problematika zemětřesení (příčiny, popis, důsledky). Dále jsou popsány dynamické vlastnosti zemin (rozhodující parametry, způsob stanovení potřebných parametrů, korelace s dalšími daty) a způsob šíření vlnění v zeminách (tlakové, smykové a Rayleighovo vlnění, zesílení vlnění, polarizace vlnění). Je vysvětleno seismické členění území (zónování). Dále je zahrnuto posouzení seismické stability opěrných konstrukcí (výpočty Mononobe-Okabe, Richards-Elms, Newmark), posouzení svahů a základů (zatížení, odezva, vliv rozměrů, vliv polohy skalního podloží, výpočty dle Lysmera a Halla). Dále jsou probrány vibrace způsobené lidskou činností (stroje, výbuchy, dynamické hutnění), dále také citlivost lidí a konstrukcí na různé druhy vibrací.

D35GMZ - Geotechnický monitoring a terénní zkoušky
Garant:doc. Ing. Jan Záleský, CSc.
Katedra:K135 - Katedra geotechniky
Anotace:Kontrolní sledování - monitoring - konstrukcí a prostředí staveb jako prostředek pro ověřování předpokladů návrhů, volby vstupních parametrů a zajištění spolehlivosti. Vztah mezi vystrojením měřícími prvky a vypovídací schopností pro zpětné analýzy a modelování chování. Popis, provádění a vyhodnocování vybraných terénních zkoušek. Návrh terénních zkoušek a instrumentace pro vybrané typy konstrukcí.

D35MPS - Mechanika podzemních staveb
Garant:doc. Dr. Ing. Jan Pruška
Katedra:K135 - Katedra geotechniky
Anotace:V předmětu se detailně řeší problematika statického posuzování a navrhování podzemních konstrukcí. Zabývá se klasifikací výpočtových metod, vymezuje základní výpočtové postupy stavu napětí a deformace v okolí podzemního díla. Z hlediska statiky podzemních konstrukcí se věnuje značná pozornost otázkám stability, provozuschopnosti a bezpečnosti podzemních děl a z toho vyplývající stanovení zatížení ostění z hlediska jeho typu (včetně svorníkování a zpevňování hornin) a vhodnosti tunelovací techniky. Pro řešení některých úloh je použita řada softwarových produktů (GEO MKP, PLAXIS 2D i 3D, UDEC) a ukázáno hodnocení spolehlivosti výsledků.
Absolvováním předmětu student získá podrobné poznatky o stabilitě podzemních děl, statice jejich výztuží a metodách navrhování a posuzování těchto konstrukcí a dále se naučí samostatně používat a hodnotit některé softwarové produkty.

D35NVP - Numerické výpočty podzemních staveb
Garant:doc. Dr. Ing. Jan Pruška (vyučuje prof. Ing. Matouš Hilar, MSc., Ph.D., CEng., MICE)
Katedra:K135 - Katedra geotechniky
Anotace:V daném předmětu jsou probrány základní odlišnosti statických výpočtů podzemních staveb od výpočtů pozemních konstrukcí (nepřesnost vstupních údajů, vliv technologie provádění, hlavní zdroje chyb, význam parametrických studií a zpětných analýz). Jsou vysvětleny zásady posouzení tunelů realizovaných pomocí Nové rakouské tunelovací metody (stabilita nevystrojeného výrubu, posouzení primárního ostění ze stříkaného betonu, posouzení vlivu podpůrných prvků a posouzení monolitického sekundárního ostění). Dále jsou vysvětleny zásady posouzení segmentového ostění při ražbě pomocí tunelovacích strojů. Také je probrána problematika sedání nadloží. Jsou představeny a porovnány základní nástroje pro výpočet a posouzení podzemních staveb (empirické vztahy, manuální výpočty, numerické metody, dostupný software). Předmět kromě teoretických aspektů přináší řadu praktických návodů a příkladů.

D36EXS - Experimentální ověřování silničních konstrukcí a materiálů
Garant:doc. Ing. František Luxemburk, CSc.
Katedra:K136 - Katedra silničních staveb
Anotace:Stanovení speciálních vlastnosti kameniva (včetně kamenné moučky). Návrh složení a ověření cementové stabilizace. Ověřování vlastností asfaltových silničních pojiv (asfalty, ředěné asfalty, modifikované asfalty, emulze). Návrh složení hutněných a litých asfaltových směsí a materiálové charakteristiky asfaltových směsí (NAT, odolnost proti trvalým deformacím, pevnost v příčném tahu atd.). Vozovkový cementový beton (odolnost proti střídavému účinku mrazu a vody, tixotropie), směsi se zvýšenou odolností proti trvalým deformacím.

D36MEK - Městské komunikace
Garant:doc. Ing. Petr Slabý, CSc.
Katedra:K136 - Katedra silničních staveb
Anotace:Odlišnost projektování městských komunikací od silnic, zásady výpočtu kapacity komunikací. Kapacita křižovatek neřízených, řízených a okružních. Navrhování zařízení pro pěší a cyklistickou dopravu. Doprava v klidu. Zajištění rozhledu na křižovatkách. Návrh světelného řízení, návrh koordinace. Princip zklidňování dopravy, nové trendy při návrhu uličního prostoru. Hledisko bezpečnosti silniční dopravy při návrhu komunikací.

D36MEV - Mechanika vozovek
Garant:doc. Ing. Ludvík Vébr, CSc.
Katedra:K136 - Katedra silničních staveb
Anotace:Výchozí modely konstrukcí vozovek. Teoretické řešení vícevrstvých systémů. Požadavky na komplexní návrhovou metodu, výpočty modelů vozovek. Systémy hospodaření s vozovkou. Diagnostika a hodnocení technického stavu vozovek. Multifunkční měřící vozidlo pro sledování proměnných parametrů. Degradace vozovky. Výpočet zesílení.

D36PK1 - Pozemní komunikace I
Garant:doc. Ing. Ludvík Vébr, CSc.
Katedra:K136 - Katedra silničních staveb
Anotace:Projektování pozemních komunikací. Hodnocení variant tras pozemních komunikací. Použití multikriteriální analýzy. Výběr kritérií a stanovení jejich váhy. Metoda multidimenzionální analýzy. Negativní vlivy automobilové dopravy a možnosti jejich snižování. Nehodovost, hluk, vibrace, znečišťování ovzduší, zábor pozemků. Prostorový a estetický účinek trasy a jeho ověřování. Silniční software.

D36PK2 - Pozemní komunikace II
Garant:doc. Ing. František Luxemburk, CSc.
Katedra:K136 - Katedra silničních staveb
Anotace:Stavba, rekonstrukce a opravy pozemních komunikací Podloží, jeho únosnost, úprava. Zkoušky zemin. Kamenivo, všeobecné a speciální požadavky. Asfaltová pojiva, druhy, modifikace. Materiály a konstrukce podkladních vrstev pozemních komunikací. Asfaltové směsi pro stavbu a opravu pozemních komunikací. Cementobetonové kryty vozovek. Technologie oprav cementobetonových krytů. Správa a údržba pozemních komunikací. Hodnocení vlastností vozovek. Znovuzpracování silničních stavebních směsí.

D36TDP - Teorie dopravního proudu
Garant:doc. Ing. Petr Slabý, CSc.
Katedra:K136 - Katedra silničních staveb
Anotace:Základní charakteristiky pohybu jednotlivého vozidla. Způsoby měření dynamických charakteristik. Základní způsoby sledování dopravního proudu. Rovnice kontinuity, bodová hustota proudu. Parametry plynulosti pohybu a jejich vztah na spotřebu PHM. Mikroskopické a makroskopické modely dopravního proudu. Sledování rizikových - konfliktních situací.

D37TBK - Teorie bezstykové koleje
Garant:doc. Ing. Hana Krejčiříková, CSc.
Katedra:K137 - Katedra železničních staveb
Anotace:Cílem předmětu je rozšíření znalostí o bezstykové koleji železničních a tramvajových tratí dosažených v magisterském studiu. Náplní předmětu je rešerše o bezstykové koleji, teorie o výpočtu stability bezstykové koleje a modelování chování bezstykové koleje.

D43TEZ - Teoretické základy tvorby a ochrany krajiny
Garant:doc. Dr. Ing. Tomáš Dostál
Katedra:K143 - Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství
Anotace:Krajina, její prvky, složky a činitelé - vymezení základních pojmů: definice a klasifikace krajiny, typizace krajiny, složky a faktory krajiny, geomorfologické členění krajiny, klimatické členění, vztah krajiny k vodnímu režimu, půdě, vegetaci, fauně a klimatu, transformace krajiny inženýrskou činností s akcentem na stavebně inženýrskou činnost, problémy řešení krajinného prostoru ve vztahu k sociálně ekonomickým podmínkám. Mimoekonomická činnost a její vliv na krajinu: zeleň jako krajinotvorný prvek, základy rekultivace, estetika krajiny, ochrany přírody, metody hodnocení dynamiky a kvality krajiny.


Stránka ČVUT
Stránka fakulty

Problémy, připomínky a doporučení směrujte prosím na
webmaster@fsv.cvut.cz

Poslední změna: 18. dubna 2019