Doktorský studijní program Stavební inženýrství
Obor Konstrukce a dopravní stavby

 


Studium na doktorském stupni zahrnuje nejprve předměty teoretického základu (jako matematika, stavební mechanika, výpočtová analýza, teorie pružnosti a pevnosti, betonové, zděné, ocelové a dřevěné konstrukce, mechanika zemin, dopravní inženýrství, silniční a železniční stavby) a směřuje k prohloubení znalosti absolventů magisterského stupně v oblasti inženýrských konstrukcí a dopravních staveb. Dalším krokem je státní doktorská zkouška, která prověřuje rozsah a kvalitu znalostí studentů v rámci celého oboru a jejich schopnost získat a realizovat nové poznatky tvůrčím způsobem. V této zkoušce se očekává prokázání odborných teoretických znalostí pokrývající celý obor. V závěru studia doktorandi předloží a obhájí své disertační práce.

Absolventi oboru se uplatní jako pracovníci ve výzkumu a školství, jako specialisté při navrhování a projektování, statických a dynamických analýzách, výstavbě, údržbě a modernizaci inženýrských konstrukcí a mostů, dopravních a podzemních staveb, jako vedoucí pracovníci v institucích zabývajících se organizací různých druhů dopravy a inženýrským urbanismem a ve státní správě. Mohou se uplatnit na mnoha pozicích vyžadujících nejvyšší kvalifikaci.