Doktorský studijní program Stavební inženýrství
Obor Pozemní stavby

 


Absolventi v oboru Pozemní stavby získají rozsáhlé odborné a teoretické znalosti podle svého zaměření z oblasti navrhování a teorie konstrukcí pozemních staveb, spolehlivosti, životnosti, obnovy a rekonstrukcí staveb, materiálového inženýrství, stavební fyziky, akustiky a osvětlení, numerické analýzy stavebních konstrukcí a jejich částí, zdravotní nezávadnosti staveb, požární bezpečnosti staveb, multikriteriálního hodnocení staveb z hlediska udržitelného rozvoje, recyklace, hodnocení energetické náročnosti staveb, specifické problematiky ochrany a revitalizace památkově chráněných objektů, navrhování inteligentních systémů staveb, mikroklimatu budov, techniky prostředí, progresivních technologií realizace staveb, z oblasti ochrany staveb před zvýšenou vlhkostí, degradačních a biodegradačních procesů, teorie pravděpodobnosti a statistiky a aplikované informatiky. V jednotlivých oborových modulech si studenti mohou dále rozšířit svůj profesní profil o další teoretické znalosti z oblasti přírodních věd, matematiky, fyziky, chemie a architektury. Absolventi oboru Pozemní stavby jsou vybaveni znalostmi, které jim umožňují aplikovat pro analýzu, návrh případně realizaci staveb moderní teoretické a numerické postupy založené na výstižných matematických, fyzikálních a geometrických modelech, ovládají v potřebném rozsahu výpočetní techniku a aplikaci příslušných softwarů a moderních numerických postupů při řešení praktických úloh.


Absolventi oboru Pozemní stavby jsou vybaveni potřebnými znalostmi pro náročný výkon výzkumných, vývojových, koncepčních, konstrukčních a projekčních úkolů z oblasti navrhování a hodnocení pozemních staveb a to jak na úrovni samostatných kvalifikovaných pracovníků, tak případně na úrovni řídících pracovníků.