Doktorský studijní program Stavební inženýrství
Obor Systémové inženýrství ve stavebnictví a investiční výstavbě

 


Doktorské studium a vědecká práce v rámci oboru je zaměřena na rozvoj metodologií v oblasti teorie systémů a informační technologie. Studované předměty zvyšují teoretickou úroveň znalostí studentů. Předměty pokrývají oblasti obecné teorie systémů, systémové metodologie, systémové dynamiky, teorie rozhodování, informačních systémů, umělé inteligence, kombinatorických algoritmů a programování. Předměty jsou doplněny semináři na konkrétní odborná témata. Studenti jsou seznámeni s metodami vědecké práce, které uplatňují ve svých výzkumných projektech a následně v dizertační práci.

Dizertační práce řeší problémy z oblasti stavebnictví a computer science. Studenti uplatňují systémový přístup k řešení problémů v komplexních systémech. Aplikační oblastí jsou stavební firmy, jejich informační a manažerské systémy. Témata dizertačních prací jsou věnována oblastem bezpečnosti dat, data miningu, building stock managementu, web services, firemním procesům, strategickému rozhodování a problematice BIM včetně začlenění do procesů firmy.


Absolventi pracují ve výzkumných a vývojových útvarech firem a vysokých škol. Další uplatnění je v konzultantských firmách zaměřených na řízení, kde uplatňují systémový přístup při řešení komplexních problémů. Podílejí se také na vývoji a implementaci rozsáhlých informačních systémů.