Doktorský studijní program Architektura a stavitelství
Obor Trvale udržitelný rozvoj a průmyslové dědictví

 

Program je formován s cílem vyškolit odborníky pro péči o průmyslové dědictví na území ČR, které je součástí evropské industriální paměti. Vysvětlí způsoby jeho evidence, hodnocení a kategorizace i hledání možností jeho záchrany včetně forem nového využití. Součástí programu je i aktuální téma tzv. průmyslových úhorů (brownfields), průmyslem znehodnocených a posléze opuštěných ploch. Náplň programu přesahuje i do nezbytných témat sociologických, environmentálních i témat industriální archeologie.


Absolvent doktorského studia bude hluboce erudovaným inženýrem, s komplexními znalostmi architektonické a konstrukční tvorby, historických a teoretických kořenů architektury a urbanizmu. Rovněž bude seznámen nejen se soudobými, ale i historickými konstrukcemi (s teorií a technologií konstrukcí) a materiály staveb, s technologickými postupy jejich zabezpečení a bude připraven řešit i úkoly regenerace a rozvoje městského a venkovského prostoru. Na rozdíl od absolventa magisterského studia bude vybaven rozšířeným vědecko-teoretickým základem, umožňujícím zaujímat nové postoje, vytvářet nové metody a řešení nově vznikajících problémů v rámci trvale udržitelného rozvoje, to vše s ohledem na ekologické důsledky rozvoje městského a venkovského prostoru. Bude připraven nalézt uplatnění především jako koncepční pracovník v důležitých institucích, zabývajících se rozvojem sídel, jejich regenerací a obnovou včetně rekonstrukcí památkových objektů, dále pak v řídících a rozhodovacích funkcích orgánů státní správy, v pedagogických a vědeckých funkcích na vysokých školách a výzkumných pracovištích.

 

Informační a komunikační platforma pro studenty doktorského studijního programu Architektura a stavitelství (PSI)

Platforma vznikla díky projektu Inovace stávajícího doktorského studijního programu Architektura a stavitelství a vytvoření nových architektonických programů. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002393