CTU

České vysoké učení technické v Praze

Fakulta stavební

Anotace předmětů doktorského studia

Pozemní stavby


D01AP1 - Aplikovaná matematika a numerické metody I
Garant:doc. RNDr. Petr Mayer, Dr.
Katedra:K101 - Katedra matematiky
Anotace:Základní matematické modely a jejich počítačové realizace. Numerické metody řešení soustav lineárních algebraických rovnic. Numerické metody řešení obyčejných diferenciálních rovnic s počátečními a okrajovými podmínkami.

D01AP2 - Aplikovaná matematika a numerické metody II
Garant:doc. RNDr. Petr Mayer, Dr.
Katedra:K101 - Katedra matematiky
Anotace:Parciální diferenciální rovnice a jejich klasifikace. Teorie eliptických, parabolických a hyperbolických okrajových a evolučních úloh a jejich počítačové realizace.

D01AP3 - Aplikovaná matematika a numerické metody III
Garant:doc. RNDr. Jan Chleboun, CSc.
Katedra:K101 - Katedra matematiky
Anotace:Základy funkcionální analýzy. Lineární operátory a spektrální teorie. Variační principy a jejich aplikace, slabé řešení. Soboleovy prostory. Metoda konečných prvků.

D01MS1 - Matematická statistika I
Garant:prof. RNDr. Daniela Jarušková, CSc.
Katedra:K101 - Katedra matematiky
Anotace:1. Náhodný výběr - základní charakteristiky. Dvou a vícerozměrný náhodný výběr. Grafické zobrazování dat. 2. Myšlenka statistické inference. Jedno i vícerozměrné normální rozdělení. Centrální limitní věta. 3. Teorie odhadu - bodový a intervalový odhad. Aplikace na normální rozdělení. Predikční interval. 4. Testování hypotéz - sestavení testovacího problému. Pojem testové statistiky. P-hodnota. Testování parametrů jednorozměrného a dvourozměrného normálního rozdělení. 5. Lineární regrese - odhad parametrů, testování hypotéz, predikční intervaly, regresní diagnostika. 6. Simulace náhodných veličin a vektorů normálně rozdělených.

D01MS2 - Matematická statistika II
Garant:prof. RNDr. Daniela Jarušková, CSc.
Katedra:K101 - Katedra matematiky
Anotace:1. Závislost a nezávislost náhodných veličin. 2. Lineární model. Analýza rozptylu - jednoduché a dvojné třídění. Korelační analýza. 3. Diskriminační analýza. 4. Analýza hlavních komponent. Faktorová analýza. 5. Časové řady v časové doméně - Autokorelační funkce. Box-Jenkinsova metodologie. 6. Časové řady ve frekvenční doméně - Fourierova analýza. Testy významnosti frekvencí.

D01OBJ - Objektové programování
Garant:doc. RNDr. Petr Mayer, Ph.D.
Katedra:K101 - Katedra matematiky
Anotace:Základní principy objektově orientovaného programování, (C++, D, ADA, Fortran), navrhování algoritmů, členění programů na komponenty, koexistence programů různých platforem, přenositelnost programů na různé hardwarové platformy, bezpečnostní aspekty programování, použití kryptografie (šifrování, elektronický podpis apod.). Kódováni.

D02FCH - Fyzikální chemie
Garant:prof. RNDr. Pavel Demo, CSc.
Katedra:K102 - Katedra fyziky
Anotace:Elektrické, magnetické, spektroskopické vlastnosti látek (atomová spektra, molekulová spektra, NMR, EPR). Skupenské stavy látek. Reakční kinetika (rozdělení reakcí z kinetického hlediska, reakční rychlost, katalýza). Fázové rovnováhy (adsorpce, adsorpční izotermy, využití adsorpčních jevů). Chemické rovnováhy (Guldbergův-Waagův zákon, rovnovážná konstanta, stupeň konverse,..) Základy elektrochemie (elektrolýza, transportní jevy v roztocích elektrolytů, konduktometrie a její využití, polarizace elektrod). Koloidní soustavy (rozdělení disperzních soustav, struktura koloidů, vlastnosti koloidních soustav, elektrokinetické jevy). Mikrostruktura stavebních látek (betonu). Struktura hydratované cementové pasty. Metody používané pro analýzu cementu, zatvrdlé cementové pasty, betonu (termická analýza, IR spektroskopie, rentgenová difraktometrie, rtuťová porozimetre, adsorpce plynů a par, pyknometrická metoda).

D02MTK - Mechanika a termodynamika kontinua pevné fáze
Garant:doc. RNDr. Martin Kružík, Ph.D.
Katedra:K102 - Katedra fyziky
Anotace:V předmětu budeme studovat modely používané v mechanice kontinua pevné fáze. Jde zejména o isotropní funkce, objektivní funkce, princip nezávislosti na pozorovateli, elastické materiály v konečné pružnosti, linearizovaná teorie, nestlačitelné materiály v konečné pružnosti i linearizované teorii, hyperelasticita, chování modelu vzhledem k determinantu gradientu deformace, definice prvního Piola-Kirchhofova tenzoru napětí v případě hyperelastického materiálu, materiálové modely v konečné pružnosti, elastické konstanty hyperelastického materiálu, homogenní-nehomogenní materiál Rheologické modely, Kelvinův-Voigtův materiál, Maxwellův materiál, viskózní materiály s vedením tepla, termoelastický materiál, adiabatický materiál. Clausiova-Duhemova nerovnost a její důsledky pro konstitutivní vztahy.

D02PMY - Polymery
Garant:prof. RNDr. Pavel Demo, CSc.
Katedra:K102 - Katedra fyziky
Anotace:Základní pojmy polymerní chemie (monomer, polymer, polymerizace). Polymerizační reakce (radikálové, řetězové, iontové). Struktura a názvosloví polymerů (geometrické typy polymerních řetězců-lineární, rozvětvený, sesíťovaný; strukturní, triviální a komerční názvy). Fyzikální a chemické vlastnosti polymerů (termodynamika polymerů - skupenské stavy, fázové přechody; mechanické vlastnosti polymerů-pevnost, deformace elastická, viskoelastická, plastická; roztoky a rozpouštědla polymerů-ideální a termodynamicky dobrá rozpouštědla, srážedla). Degradace polymerů-fotochemická, oxidační, biodegradace, koroze.

D02TER - Rovnovážná a nerovnovážná termodynamika
Garant:prof. RNDr. Pavel Demo, CSc.
Katedra:K102 - Katedra fyziky
Anotace:Fenomenologická termodynamika rovnovážných procesů (principy, postuláty). Lineární nerovnovážná termodynamika (zobecněné síly a toky, symetrie). Přenosové jevy (difúze, konvekce, vedení tepla).
Úvod do teorie fázových přechodů (fáze, agregátní stav, Gibbsovo pravidlo fází, kondensace, solidifikace).

D02TF1 - Teoretická fyzika I (Statistická fyzika)
Garant:prof. RNDr. Pavel Demo, CSc.
Katedra:K102 - Katedra fyziky
Anotace:Stavba a struktura hmoty. Modelování procesů na různých časových a prostorových úrovních popisu.
Základy statistické fyziky (stochastické procesy, pravděpodobnostní pojetí, statistická rozdělení, střední hodnoty, fluktuace).
Statistická termodynamika tekutin a pevných látek (soubory, základní postuláty, termodynamické funkce ideálního a reálného plynu, teorie kapalin a roztoků, krystaly).

D02TF2 - Teoretická fyzika II (Kinetické procesy v materiálech)
Garant:prof. RNDr. Pavel Demo, CSc.
Katedra:K102 - Katedra fyziky
Anotace:Difúzní pohyb částic v plynné, kapalné a pevné fázi (Fickův zákon, rovnice difúze a její řešení, modely difúze na atomární úrovni popisu).
Přenos tepla (Fourierův zákon, rovnice vedení tepla a její řešení). Teorie fázových přechodů (parametr uspořádání, spinodální rozklad, nukleace, koalescence, solidifikace, dendritický a lamelární růst, morfologická stabilita fázového rozhraní).
Nanotechnologie (nanovrstvy, kvantové tečky, molekulární motory).

D02ZNT - Základy nanotechnologie
Garant:prof. RNDr. Pavel Demo, CSc.
Katedra:K102 - Katedra fyziky
Anotace:Nanosvět vs. makrosvět. Nanovlákna na polymerní bázi. Princip zvlákňování. Nanospider. Aplikační potenciál polymerních nanovláken (pasivní - molekulární síta, aktivní). Přetvoření nanovláken pomocí plazmových technologií: hydrofobizace, hydrofilizace, silanizace. Nukleace na nanovláknech. Využití standardních i přetvořených nanovláken v moderním stavitelství a ochraně životního prostředí. Bakteriocidita. Ochranné vrstvy. Experimentální techniky na určování strukturních vlastností nanovláknitých systémů. Exkurse do Centra pro nanotechnologie (Nanospider) a do FZÚ AVČR (plazmatická technologie).

D05DRP - Doktorandská propedeutika
Garant:doc. Dr. Ing. Václav Liška
Katedra:K105 - Katedra společenských věd
Anotace:Doktorandi získají základní metodologické didaktické postupy při stanovování výuky a vlastním vedení seminářů, cvičení s ohledem na výuku na vysoké škole technického směru. Pozornost je věnována pedagogicko-psychologickým metodám poznávání a hodnocení osobnosti studujícího, psychologii učení, duševní hygieně, psychologickému rozboru výchovných zásad, odměn-trestů a pedagogické komunikaci. Informace o nejčastějších didaktických chybách při výuce u začínajících VŠ pedagogů a možnosti, jak se jich vyvarovat.
V KOSu uvádějte roli - volitelný předmět.

D10MDS - Metody diagnostiky systémů
Garant:doc. Ing. Jiří Litoš, Ph.D.
Katedra:K110 - Experimentální centrum
Anotace:Základy experimentálního měření a instrumentace zkoušených prvků a konstrukcí. Teorie experimentu, měření a zpracování výsledků. Konstrukce a principy jednotlivých druhů snímačů, aplikace tenzometrie, zkušební stroje a zařízení. Statické a dynamické zatěžovací zkoušky konstrukcí, prvků a dílců. Destruktivní a nedestruktivní zkušební metody. Diagnostika stavebních konstrukcí.

D22MEC - Mechanizace staveb
Garant:doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc., prof. Ing. Čeněk Jarský, DrSc.
Katedra:K122 - Katedra technologie staveb
Anotace:Zemní práce - povrchové těžení a úprava ploch rypadly, dozery, grejdry, skrejpry. Zhutňování zemin - hutnící válce statické, dynamické, dusadla, pěchy, vibrační desky. Výroba, doprava a zpracování betonů a malt, staveništní a mimostaveništní výroba, potrubní doprava. Doprava a manipulace stavebních materiálů - nákladní automobily a dempry, nakladače, dopravníky, manipulátory. Zvedací prostředky - věžové, mobilní a speciální jeřáby, stavební plošiny, vysokozdvižné vozíky. Stavba a údržba vozovek - stroje pro výrobu a pokládku živičných a cementobetonových ploch, pro zimní a letní údržbu vozovek. Stroje pro zakládání staveb - stroje pro velkoprůměrové vrtání, pro hloubení podzemních stěn, kotevní a injektážní technika. Podzemní a tunelářské práce - ražení štol a tunelů, mikrotunelování, bezvýkopové ukládání potrubí. Zařízení pro recyklaci stavebních materiálů - stroje pro bourání, třídění a recyklaci.

D22MRR - Modelování a řízení rizik v technologii staveb
Garant:prof. Ing. Milík Tichý, DrSc.
Katedra:K122 - Katedra technologie staveb
Anotace:Základní pojmy z oboru rizikologie. Definice rizika a matematický model, příklady. Strategie 4T v ovládání rizika (převzetí, ošetření, ukončení, předání). Nástroje ovládání rizika. Expertní metody ve vyšetřování rizika, expertní týmy a rozhodování o riziku. Modelování, hodnocení a oceňování a management rizik. Management rizik v řízení projektů. Rizika podvodů a korupce. Rizika sporů a znaleckých posudků.

D22NTE - Inovace a speciální technologie (spolupráce s K126)
Garant:doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc., doc. Ing. Dana Měšťanová, CSc.
Katedra:K122 - Katedra technologie staveb
Anotace:Nové technologie od zemních prací až po dokončovací práce. Speciální technologie od zemních prací až po dokončovací práce. Rozdělení technologických postupů při realizaci staveb, s výkladem kladů a nebezpečí při jejich nezvládnutí resp. nedodržení. Technologie: Zemní práce, zhutňování zemin, zakládání, mechanizace na stavbě (zvedací a manipulační prostředky), limity v použití bednící technologie včetně ztraceného bednění, zdící technologie, technologie zastřešení novými způsoby, dokončovací práce.

D22RJS - Řízení jakosti a spolehlivosti
Garant:doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc., prof. Ing. Milík Tichý, DrSc.
Katedra:K122 - Katedra technologie staveb
Anotace:Souvislosti mezi jakostí výstavbového procesu ve všech jeho fázích a spolehlivostí stavby. Defektologické pojmy a jejich hmotné i nehmotné zobrazení; zajištění jakosti nepokrývá pouze realizaci stavby, ale všechny fáze projektu. Komplex možných vad s nástroji na jejich vyloučení nebo odstranění. Tvorba a funkce systémů jakosti. Systém kontroly realizace staveb, kontrolní listy a metody řízení těchto kontrol vč. statistiky. Základy teorie spolehlivosti stavebních objektů, matematický popis spolehlivosti a popis vstupních faktorů vyšetřování v souvislostech se zajišťováním jakosti.

D22SZC - Soudně znalecká činnost
Garant:Ing. Miloslava Popenková, CSc., Ing. Vladimír Vácha, CSc.
Katedra:K122 - Katedra technologie staveb
Anotace:Vady a poruchy stavebních konstrukcí vznikající v procesu realizace stavby, posuzování vad a nedodělků v realizaci stavby z hlediska vstupních, mezioperačních a výstupních kontrol, jejich analýza, vyhodnocení, event. návrh na jejich odstranění. Analýza vad a poruch za účelem prevence chyb při zpracování projektové dokumentace, řešení přípravy a realizace staveb. Základní principy a části legislativy v oblasti stavební výroby. Metodika vypracování znaleckého posudku, ustanovení znalce na podání posudku, prvotní znalecké úkony, podklady pro zpracování posudku, vyhodnocení podkladů, podíl znalce při zabezpečení důkazů, zpracování posudku, závěrečné vyhodnocení.

D22TSH - Technologie staveb pro doktorandy I (procesy HSV a jejich optimalizace)
Garant:prof. Ing. Čeněk Jarský, DrSc., Ing. Václav Pospíchal, Ph.D.
Katedra:K122 - Katedra technologie staveb
Anotace:Optimalizace návrhu realizace výkopů, základů a hrubé stavby. Deterministické a stochastické metody modelování procesů hrubé stavby. Vazby mezi jednotlivými stavebními procesy vyplývající z prostorové a technologické struktury stavebního procesu. Návrh výstavby s využitím 4D a 5D. Návrh, optimalizace a multikriteriální posouzení strojních sestav. Softwarové systémy pro návrh pomocných konstrukcí. Vady a poruchy způsobené technologiemi.

D22TSP - Technologie staveb pro doktorandy II (procesy PSV a jejich optimalizace)
Garant:prof. Ing. Čeněk Jarský, DrSc., Ing. Miloslava Popenková, CSc.
Katedra:K122 - Katedra technologie staveb
Anotace:Mezioborové vztahy v technologii staveb, vazby na navrhování konstrukcí, oblast ekonomickou a ekologickou. Výrobní postup, výrobní princip, výrobní technika, výrobní a přírodní složka stavebního procesu. Technologický zákon a využívání jeho zákonitostí. Vývoj nových procesů v oblasti povrchových úprav vnitřních i vnějších, podlahového souvrství, fasádních plášťů a kompletačních dokončovacích prací. Připravenost stavby event. podkladu, optimalizace technologického postupu, aplikace systému sledování jakosti ve smyslu příslušných norem a požadavků stavební výroby, efektivnost kontrolních vstupů (vstupní, mezioperační a výstupní kontroly jakosti), vliv vad a nedodělků na tvorbu výrobního procesu, metodika kontrolních plánů jakosti výrobního procesu, vazby mezi procesy, environmentální aspekty a bezpečnost a ochrana zdraví při práci.

D22TSR - Technologie staveb pro doktorandy III (Příprava a řízení projektů s IT)
Garant:prof. Ing. Čeněk Jarský, DrSc.
Katedra:K122 - Katedra technologie staveb
Anotace:Optimalizace návrhu realizace objektu a stavby s využitím metodiky stavebně technologického projektování a informačních technologií. Deterministické a stochastické metody modelování realizace stavby. Tvorba kontrolních a zkušebních plánů, environmentálních plánů a plánů bezpečnosti práce v návaznosti na ostatní dokumenty projektu realizace stavby. Návaznost modelování realizace staveb na výkazy výměr a rozpočty. Vliv technologie provádění stavby na konstrukční řešení. Softwarové nástroje pro přípravu a řízení realizace staveb.

D22TVS - Technologické vady staveb
Garant:doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc.
Katedra:K122 - Katedra technologie staveb
Anotace:Analýza a diagnostika vad stavebních konstrukcí vzniklých při realizaci stavby, posuzování vad a nedodělků v realizaci stavby z hlediska vstupních, mezioperačních a výstupních kontrol, vyhodnocení, event. návrh na jejich odstranění (řešeno po jednotlivých technologických etapách). Aplikace získaných poznatků pro prevenci chyb při zpracování dokumentace pro plánování a řízení realizace stavby, řešení přípravy a realizace staveb. Základní principy a části legislativy v oblasti stavební výroby.

D23MAI - Materiálové inženýrství
Garant:prof. Ing. Zbyšek Pavlík, Ph.D.
Katedra:K123 - Katedra materiálového inženýrství a chemie
Anotace:Prohloubení znalostí o stavebních hmotách. Popis hmot, výklad vlastností a chování hmot ve vztahu k jejich struktuře a složení. Utřídění současných poznatků o chování hmot a závislosti mechanicko-fyzikálních vlastností na vnějších vlivech a změnách prostředí vytváří souhrn vstupních dat pro programování nových stavebních hmot s optimálními vlastnostmi pro dané stavební aplikace a prognózy výroby nových typů materiálů.

D24FZS - Optimalizace a multikriteriální hodnocení funkční způsobilosti pozemních staveb
Garant:prof. Ing. Petr Hájek, CSc.
Katedra:K124 - Katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:Optimalizace objektů pozemních staveb a jejich konstrukčních prvků z hlediska jejich materiálové a energetické náročnosti a s ohledem na splnění požadované úrovně funkčních požadavků a zajištění požadované spolehlivosti a trvanlivosti konstrukce. Hodnocení životního cyklu (LCA) staveb. Optimalizace konstrukcí z hlediska jejich vlivu na životní prostředí. Systémový model. Metody matematické optimalizace. Matematický model optimalizační úlohy. Multikriteriální hodnocení a optimalizace a metody hodnocení a optimalizace environmentálních odpadů staveb.

D24KPA - Konstrukční a prostorová akustika
Garant:doc. Ing. Jan Kaňka, Ph.D., Ing. Jiří Nováček, Ph.D.
Katedra:K124 - Katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:Předmět se zabývá fyzikální teorií a zásadami řešení staveb podle objektivních kritérií konstrukční a prostorové akustiky. V části konstrukční akustiky se zabývá metodami hodnocení vzduchové a kročejové neprůzvučnosti konstrukcí mezi místnostmi a obalových konstrukcí budov vystavených hluku z pozemní a letecké dopravy a z průmyslové výroby včetně stavební činnosti. V části prostorové akustiky se zabývá metodami hodnocení a navrhování výrobních prostorů a pracovních nevýrobních prostorů z hlediska ochrany proti hluku a metodami hodnocení a navrhování sálů z hlediska kvality poslechu. Součástí všech témat jsou informace o dnešním stavu v české legislativě v konfrontaci se schválenými či schvalovanými ISO, EN a jinými mezinárodními i národními normami.

D24KSV - Konstrukčně statická problematika navrhování výškových budov
Garant:doc. Ing. Hana Gattermayerová, CSc.
Katedra:K124 - Katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:V předmětu je kladen důraz na komplexní pojetí konstrukčního systému v interakci s vnějším prostředím. Statická a dynamická zatížení budov vyvolávají v konstrukci napětí a deformace, které lze vhodným návrhem nosného systému optimalizovat. Prostředkem k funkčnímu návrhu nosného systému je analýza zatěžovacích účinků spolu s verifikovaným výpočetním modelem konstrukce. Studium předmětu je doporučeno absolventům magisterského studia oborů Pozemní stavby a konstrukce, Konstrukce a materiál a Konstrukce a dopravní stavby.

D24MMO - Matematické modelování ve stavební fyzice pro doktorandy
Garant:Ing. Pavel Kopecký, Ph.D.
Katedra:K124 - Katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:Studenti se během kurzu učí, jak sestavovat vlastní výpočetní modely vybraných problémů ze stavební fyziky, zejména z oblasti šíření tepla a vlhkosti. Důraz se klade zejména na představení principů numerického řešení vybraných problémů, jejich následnou aplikaci a kritické hodnocení výpočetních výsledků. Pro úspěšné vyřešení příkladů je nutné využít znalosti, které jsou postupně získávány během kurzu. U studentů se předpokládá absolvování některého z předchozích kurzů stavební fyziky a základní znalosti z matematiky.

D24MTV - Modelování tepelných a vlhkostních jevů v budovách
Garant:doc. Dr. Ing. Zbyněk Svoboda
Katedra:K124 - Katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:Předmět se zaměřuje na základní fyzikální rovnice popisující transport tepla a vodní páry ve stavebních konstrukcích a na možnosti jejich numerického řešení. Podrobně je rozebrána problematika řešení různých typů difúzních a konvektivně-difúzních rovnic (šíření tepla čistým sáláním, prouděním a vedením a kombinací těchto transportních mechanismů), a to především s ohledem na využití metody konečných prvků a výpočetní techniky. V rámci předmětu je pozornost věnována rovněž programům simulujícím odezvu celého objektu na vnitřní a vnější tepelnou a vlhkostní zátěž. Studenti budou mít v rámci předmětu možnost s řadou simulačních programů přímo pracovat a ověřit si některé skutečnosti na konkrétních příkladech.

D24OBK - Obalové konstrukce z hlediska stavební tepelné techniky
Garant:doc. Ing. František Kulhánek, CSc.
Katedra:K124 - Katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:Normativní požadavky na obalové konstrukce budov. Normativní požadavky související s obalovými konstrukcemi budov. Obvodové pláště budov - jednovrstvé, vrstvené, masivní, lehké obvodové pláště, dodatečné tepelně izolační systémy. Střešní pláště - ploché, Šikmé a strmé střešní pláště. Jednoplášťové střechy, dvouplášťové střechy. Střešní pláště nad prostory s vysokou relativní vlhkostí vzduchu. Vliv obalových konstrukcí na energetické hodnocení objektu, vliv na letní a zimní stabilitu prostoru. Energetické a ekonomické hodnocení.

D24OCH - Ochrana staveb proti vodě, mikroorganismům a radonu
Garant:prof. Ing. Martin Jiránek, CSc., Mgr. Pavla Ryparová
Katedra:K124 - Katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:Předmět seznamuje studenty podrobně s ochranou spodní stavby a obvodového pláště proti vlivům vlhkostí, biologických činitelů a radonu. Hlavní pozornost je kladena na otázky související s průzkumy, diagnostikou a ochrannými opatřeními stavebních konstrukcí. Vše z pohledu koroze, spolehlivosti, trvanlivosti, ekologie a stavebně technických vlastností stavebních materiálů a sanačních prostředků.

D24PBB - Vybrané statě z požární bezpečnosti budov
Garant:doc. Ing. Václav Kupilík, CSc.
Katedra:K124 - Katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:Šíření tepla jednoduchou a složenou válcovou stěnou v aplikaci na protipožární izolace potrubí; přestup tepla v neomezeném a omezeném prostoru zasaženém požárem s využitím bezrozměrných čísel; vzájemné sálání dvou stěn s využitím součinitele vzájemné radiace sálavých ploch; šíření tepelné energie uvolněné při požáru sáláním - přenos tepla mezi dvěma rovnoběžnými a volně orientovanými povrchy, vliv stínících ploch, zvláštnosti sálání a pohlcování plynů, podstata záření plamene; způsob hoření a teplotní pole v hořící kapalině; důsledky výpočtů pro určení požární proluky mezi budovami, přetvoření požárních stěn vlivem vysokých teplot.

D24PSR - Vybrané statě z poruch, sanací a rekonstrukcí staveb
Garant:prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc.
Katedra:K124 - Katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:Analýza vad a poruch staveb prokazuje nutnost zabývat se vzájemnou interakcí stavby a prostředí, interakcí konstrukcí a materiálů, které mají určitou vazbu. Na rozhraní konstrukcí, materiálů a jednotlivých fází vícevrstvých a složených konstrukcí dochází ke vzniku mechanických stavů napjatosti, k chemickým, biochemickým a fyzikálním reakcím, které způsobují poruchy, degradační a korozivní procesy, jejichž následkem dochází ke ztrátě funkční způsobilosti. K mimořádně závažným účinkům a vlivům patří zejména účinky změny teploty a vlhkosti, zejména všestranný účinek vlhkosti, které jsou nejčastější příčinou vzniku poruch a stárnutí staveb. Ochrana staveb před těmito účinky je základní prevencí před vznikem poruch a předčasnou ztrátou funkční způsobilosti. Zvyšující se agresivita prostředí vlivem průmyslových exhalací, dopravy apod. urychluje procesy stárnutí a narušování staveb.

D24SFP - Stavebně fyzikální problematika kompletačních konstrukcí
Garant:Ing. Běla Stibůrková, CSc., doc. Ing. Jan Kaňka, Ph.D.
Katedra:K124 - Katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:Předmět podrobně seznamuje studenty s problematikou stavebně fyzikální analýzy kompletačních konstrukcí. Hlavní pozornost je věnována svislým vnitřním dělícím konstrukcím, podhledům a podlahám. Tyto konstrukce analyzuje z hlediska požadavků na tepelnou techniku, stavební akustiku a požární bezpečnost. Věnuje se stavebně technickým vlastnostem používaných materiálů, požadavkům na hodnocení konstrukcí v souvislosti s podmínkami vnitřního klima, ale i vlivu sledovaných konstrukcí na stabilitní problémy budovy.

D24SST - Vybrané stati ze stavební světelné techniky
Garant:Ing. arch. Lenka Maierová, Ph.D., Ing. Bc. Jaroslav Vychytil, Ph.D.
Katedra:K124 - Katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:Kvalitu osvětlení je třeba vnímat jako komplexní problematiku, s přesahy do řady technických i netechnických oborů. Dostatek jasného světla během dne a dodržování světelné hygieny v noci výrazně ovlivňuje kvalitu života i zdraví člověka. Připravovaná evropská norma na posuzování denního světla v budovách přináší řadu nových postupů, jak hodnotit kvalitu světelného prostředí v budovách. Současně se v osvětlovací praxi objevuje řada nových technologií, požadavků, ale i nástrojů vhodných pro posouzení a optimalizaci osvětlení v budovách i mimo ně. Pomocí těchto nástrojů jsou v rámci D24SST řešeny světelně technické úlohy s důrazem na zajištění vizuálního komfortu a s ohledem na specifické funkce daného prostoru. Je hledán vhodný kompromis mezi četnými požadavky kvality vnitřního prostředí, energetickými, ekonomickými i provozními parametry.

D24TOB - Tepelná ochrana budov v environmentálních souvislostech
Garant:prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc.
Katedra:K124 - Katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:Tepelná ochrana budov (součást stavební fyziky) hraje významnou roli v navrhování a hodnocení stavebních konstrukcí a budov z hlediska udržitelného rozvoje. Předmět připomíná globální souvislosti, popisuje metody environmentálního hodnocení konstrukcí a budov, zabývá se energetickou kvalitou konstrukcí v reálném (zabudovaném) stavu. Věnuje se klasifikaci a navrhování nízkoenergetických budov.
Předmět se vyučuje pouze v letním semestru.

D25EAU - Energetický audit
Garant:prof. Ing. Karel Kabele, CSc.
Katedra:K125 - Katedra technických zařízení budov
Anotace:Seznámení se základními metodami a nástroji pro zpracování energetického auditu budov a jejich praktická aplikace. V části teoretické jsou přednášky, v části praktické pak zpracování předběžného energetického auditu konkrétního objektu na základě vlastního průzkumu ve 3-4 členných skupinách. Aplikace počítačového modelování energetických systémů budov. Metody efektivního průzkumu budov. Úsporná opatření v budovách. Komplexní posouzení zadaného objektu (průmyslová nebo občanská budova) na základě vlastního průzkumu konkrétního objektu pomocí dotazníku a návštěvy objektu. Analýza získaných dat a návrh úsporných opatření. Týmová práce v 3-4 členných studentských týmech. Výuku zajišťuje po stránce materiálového a organizačního zázemí Centrum pro diagnostiku a optimalizaci energetických systémů budov (CDOESB) při katedře TZB.

D25OIB - Optimalizační algoritmy technických zařízení inteligentních budov
Garant:doc. Ing. Bohumír Garlík, CSc.
Katedra:K125 - Katedra technických zařízení budov
Anotace:Obsahem tohoto předmětu doktorského studia na katedře TZB Stavební fakulty ČVUT je řešení problematiky optimalizace a její implementace v procesu systémového řešení inteligentních budov potažmo Smart Cities. Integrovaný řídicí systém budovy se simulací v reálném čase a sledování okamžité spotřeby energií není možný akceptovat bez technické a ekonomické diagnostiky, modelování a optimalizace. Obsah učiva je zaměřen na analýzu - rozbor a zkoumání optimalizačních metod v procesu řešení vnější a vnitřní inteligence budovy. Základním postupem řešení a tím i výkladu problému je metodický postup, který je dán v prvé řadě rozkladem definovaného matematického systému - optimalizace - na jednodušší podsystémové oblasti a to: výběrem zainteresovaných oblastí z numerické matematiky, matematické analýzy, aplikované matematiky, teorie množin, teorie grafů a matematické logiky s cílem pochopení teorie optimalizace až k její praktické aplikaci. Cílem předmětu je popsat základní vlastnosti stochastických algoritmů, včetně algoritmů genetických, testováním algoritmů na analytických a aproximačních funkcích s vyhodnocením závěrů pro uplatnění při technické optimalizaci. Hlavní orientace předmětu bude zaměřena především na tak zvanou technickou optimalizací, kdy neznáme přímo optimalizovanou funkci, ale jsme schopni získat hodnotu optimalizované funkce v libovolném bodě (například měřením určité veličiny). Stochastické optimalizační algoritmy mají tu výhodu, že i s takovými funkcemi dokážou efektivně pracovat.

D25TPB - Teorie vnitřního prostředí budov
Garant:prof. Ing. Karel Kabele, CSc.
Katedra:K125 - Katedra technických zařízení budov
Anotace:Teorie vnitřního prostředí. Tepelně - vlhkostní mikroklima. Kvalita vnitřního vzduchu. Vliv vnitřního prostředí na zdraví. Akustické mikroklima. Světelné mikroklima. Psychické mikroklima, uživatelské chování. Elektrostatické a elektroiontové mikroklima. Monitorování a měření parametrů vnitřního prostředí budov. Hodnocení vnitřního prostředí budov. Syndrom nemocných budov. Zpracování projektu tepelné pohody podle CSN EN ISO 7730.

D25TZ6 - Modelování energetických systémů budov III
Garant:prof. Ing. Karel Kabele, CSc.
Katedra:K125 - Katedra technických zařízení budov
Anotace:Kritéria optimalizace návrhů energetických systémů budov. Komplexní vs. jednoúčelové simulační programy pro systémy TZB. Modelování dynamických jevů v systémech TZB. Přehled SW pro analýzu energetických systémů budov (TRNSYS, Phoenics, Moist). Základy práce v prostředí UNIX. Úvod do práce se SW ESP-r. Modelování, simulace a analýza objektu pomocí SW ESP-r. Modelování tepelně-technických vlastností obvodových konstrukcí, vzduchotechniky a větrání budovy, vytápěcího zařízení, obnovitelných zdrojů. Simulace vlivu změny provozního režimu na spotřebu energie objektu.

D25UOB - Umělé osvětlení
Garant:doc. Ing. Bohumír Garlík, CSc.
Katedra:K125 - Katedra technických zařízení budov
Anotace:Současná světelná technika jako významná součást vnitřního prostředí budov patří mezi jedno z nejrychleji se rozvíjejících odvětví našeho hospodářství. Například v oblasti světelných zdrojů jsou to především kompaktní a lineární zářivky a také oblast luminiscenčních diod zvaných LED diody. Řídící systémy zvyšují komfort působení osvětlovací soustavy a přinášejí významné úspory ve spotřebě elektrické energie. Stejně tak i digitalizace měřicích procesů přináší významné efekty v systému umělého osvětlení. Digitální řídící protokol je v současnosti využíván u elektronických předřadníků a dalších prvků řídící techniky. Integrované systémy osvětlovací techniky na bázi inteligentních řídících systémů lze považovat za stěžejní část výkladu tohoto předmětu. Tělesné a duševní zdraví člověka je silně ovlivňováno světlem. Světlo řídí lidský rytmus dne a noci a díky němu je v podstatě vůbec možný život. Kromě přirozeného světla ovlivňuje lidskou náladu, psychiku a duševní zdraví také umělé osvětlení. I takové otázky jsou součástí řešení obsahem tohoto předmětu.

D25YATM - Aplikovaná termomechanika
Garant:Ing. Daniel Adamovský, Ph.D.
Katedra:K125 - Katedra technických zařízení budov
Anotace:Předmět obsahuje tři základní skupiny, ve kterých se student postupně seznámí s vybranými kapitolami z problematiky vlhkého vzduchu, termodynamiky par a sdílení tepla. Cílem každé kapitoly je seznámit studenty s principy zařízení obvyklých v systémech vytápění, větrání a chlazení, s kterými se setkají v praxi. V kapitole vlhkého vzduchu budou probrány typické i méně používané procesy odehrávající se při úpravě vzduchu ve vzduchotechnické jednotce. Část termodynamiky par je zaměřena na známé okruhy kompresorových a absorpčních chladících zařízení a tepelných čerpadel. V závěrečné kapitole budou vysvětleny procesy a principy vztažené k výměníkům tepla.

D26EUF - Evropské fondy - možnost spolufinancování projektů
Garant:doc. Ing. Jana Frková, Ph.D.
Katedra:K126 - Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
Anotace:Potence finančních zdrojů z EU plynoucích do ČR a prioritní oblasti pro jejich využití. Manuál pro sestavení projektů spolufinancovaných z prostředků EU (metodologie Studie proveditelnosti projektů). Finanční, ekonomická, citlivostní a riziková analýza těchto projektů. Kvalifikační kritéria hodnocení projektů pro možné financování z prostředků EU.

D28INZ - Inženýrská informatika
Garant:doc. RNDr. Ing. Jaroslav Klvaňa, CSc., Ing. Miroslav Sůra, CSc., RNDr. Tomáš Vaníček, Ph.D.
Katedra:K128 - Katedra inženýrské informatiky
Anotace:V předmětu se doktorandi seznámí - v závislosti na oblasti svého zájmu případně předpokládané doktorské práce - s jednou z oblastí: optimalizační metody a aplikovaná matematická statistika, databáze, počítačová grafika a geografické informační systémy (GIS), umělá inteligence.

D32DIA - Diagnostika konstrukcí
Garant:Ing. Pavel Padevět, Ph.D., Ing. Tomáš Plachý, Ph.D.
Katedra:K132 - Katedra mechaniky
Anotace:Předmět je zaměřen na seznámení se způsobem odběru a získáváním stavebních materiálů pro účely zjišťování jejich vlastností. Studenti jsou seznámeni s diagnostickými metodami určování vlastností materiálů podstatných pro posouzení konstrukcí z pohledu projektanta (statické, dynamické podklady, fyzikální podklady). Navazujícím tématem je použití výpočtových nástrojů s podklady získanými z provedené diagnostiky. Část obsahu předmětu je věnována přístupům a hloubce diagnostických metod. Výsledkem diagnostiky konstrukcí je určení zbytkové životnosti nebo použitelnosti konstrukcí.

D32DSK - Dynamika stavebních konstrukcí
Garant:prof. Ing. Jiří Máca, CSc.
Katedra:K132 - Katedra mechaniky
Anotace:Vlastnosti materiálů při dynamickém namáhání. Dynamická analýza kontinua, šíření vln. Interakce konstrukce a podloží. Přírodní a technická seismicita. Aeroelasticita stavebních konstrukcí, zatížení větrem. Kmitání stavebních konstrukcí - výškové budovy, komíny, stožáry, věže, dopravní konstrukce, základy strojů. Zmenšování dynamických účinků.

D32EX1 - Experimentální analýza konstrukcí I
Garant:prof. Ing. Michal Polák, CSc.
Katedra:K132 - Katedra mechaniky
Anotace:Předmět je určen studentům, kteří neměli možnost se seznámit s cíli, úlohami a základními prostředky experimentální analýzy během předchozího studia. Analýza a všeobecná metodika diagnostiky stavebních konstrukcí. Veličiny a jevy sledované experimentálně. Měřící linka mechanických veličin, přenosové vlastnosti. Vyhodnocovací linka, metody zpracování atd.

D32EX2 - Experimentální analýza konstrukcí II
Garant:prof. Ing. Michal Polák, CSc.
Katedra:K132 - Katedra mechaniky
Anotace:Předmět navazuje na experimentální analýzu konstrukcí I. Měření na stavebních konstrukcích "in situ". Prostředky a zařízení k zatěžování budovy, základy a další konstrukce. Statické a dynamické zkoušky. Metody měření a vyhodnocování, identifikace, monitorování, diagnostika. Experimentální řešení fyzikálního modelu, teorie podobnosti, modelové zákony, stavba modelů.

D32NU1 - Numerické metody mechaniky I
Garant:prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc.
Katedra:K132 - Katedra mechaniky
Anotace:Předmět je určen studentům, kteří neměli možnost se seznámit s MKP během předchozího studia. Je členěn do dvou částí: metoda konečných prvků (prutové konstrukce na pružném podkladě, úvod do kmitání a lineární stability řešení úloh teorie pole - vedení tepla a transport vlhkosti, přetváření zemin a jiných porézních látek, adaptivní sítě).

D32NU2 - Numerické metody mechaniky II
Garant:prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc.
Katedra:K132 - Katedra mechaniky
Anotace:Cílem předmětu je prohloubit základní poznatky z aplikace MKP: Metody řešení úloh lineární stability a dynamiky. Geometricky nelineární úlohy (stabilita, limitní a bifurkační body na zatěžovací dráze). Metody řešení úloh lineární a nelineární lomové mechaniky (singulární prvky, faktor intenzity napětí, J-integrál, COD apod.). Pravděpodobnostní modely v MKP (statistický přístup - simulační modely, nestatický přístup - pertubační technika atd.). Metody generace sítí pro MKP. Metody řešení algebraických rovnic.

D32PRE - Přetváření a porušování materiálů
Garant:prof. Ing. Jiří Šejnoha, DrSc.
Katedra:K132 - Katedra mechaniky
Anotace:Předmět je zaměřen na nelineární chování homogenních i heterogenních materiálů: Formulace konstitutivních rovnic základních materiálů (pružněplastický, vazkopružný, progresivně se porušující materiál). Matematické modely heterogenních materiálů (základy mezomechaniky). Základy lomové mechaniky (faktor intenzity napětí, energetické kritérium stability lokální trhliny, další kritéria, trhlina s lokalizovanou zónou plasticity SSY, rozměrový efekt, základy nelineární lomové mechaniky, únavové procesy).

D32SWE - Vědecké psaní v angličtině
Garant:prof. Ing. Milan Jirásek, DrSc., doc. Ing. Jan Zeman, Ph.D.
Katedra:K132 - Katedra mechaniky
Anotace:Struktura odborného vědeckého nebo technického článku, gramatické a stylistické aspekty odborného textu, proces tvůrčího vědeckého psaní. Správné začlenění rovnic do textu, typografické zásady, sazba v LaTeXu. Efektivní vyhledávání a zpracování zdrojů v síťovém prostředí, práce s knihovními, open-access a jinými specializovanými zdroji a nástroji. Citace a publikační etika, citační manažery, manuály stylu, podání článku a recenzní řízení. Bibliometrie, nástroje pro hodnocení vědy. Sdílení příkladů úspěšných vědecko-výzkumných výstupů.
Structure of a scientific or technical paper, grammar and style, scientific writing process. Properly integrating equations into text, typographic rules, typesetting in LaTeX. Effectively navigating and leveraging the global networked information environment as well as traditional resources and tools. Citations and publication ethics, citation managers, style guides, manuscript submission, and peer review. Bibliometry, science evaluation tools. Sharing the best practices of successful scholarship.

D32TES - Teorie spolehlivosti konstrukcí
Garant:prof. Ing. Jiří Šejnoha, DrSc.
Katedra:K132 - Katedra mechaniky
Anotace:Teorie spolehlivosti stavebních konstrukcí vychází z popisu řady nejistot, které se rozdělují na náhodnosti a neurčitosti. Ukazuje se, že historický vývoj metod navrhování a hodnocení spolehlivosti stavebních konstrukcí směřuje k soustavnému uplatňování výsledků pravděpodobnostních metod. Vysvětlují se teoretické základy a metodika navrhování a hodnocení spolehlivosti stavebních objektů přijatá za základ nových norem Evropského společenství.

D32ZAK - Základy nelineární mechaniky
Garant:prof. Ing. Petr Řeřicha, DrSc.
Katedra:K132 - Katedra mechaniky
Anotace:Materiálová nelinearita, mezní únosnost: Mezní únosnost průřezu, křehký a plastický materiál. Mezní stav únosnosti, přírůstková metoda, mezní plastická analýza, příklady. Přírůstková metoda a metoda počátečních napětí, hledání limitního bodu. Aplikace na ocelové prutové a deskostěnové konstrukce. Geometrická nelinearita: Základy teorie konečných deformací. Malé deformace a konečné rotace. Stabilita pružných soustav, bifurkace, limitní body. Aplikace na ocelové prutové a deskostěnové konstrukce.

D33TK1 - Teorie konstrukcí I
Garant:prof. Ing. Vladimír Křístek, DrSc.
Katedra:K133 - Katedra betonových a zděných konstrukcí
Anotace:Materiálové charakteristiky, vývoj vlhkosti a teploty, krátkodobá a dlouhodobá přetvoření, dotvarování a smršťování - modely predikce, analýza na úrovni bodu a celého průřezu, diferenční smršťování a dotvarování, analýza konstrukcí se změnami statického systému, problematika časového vývoje průhybů, nelineární analýza, teorie kroucení, tenkostěnné konstrukce - použití metody lomenic, konečných prvků, konečných pásů, ochabnutí smykem a jeho projevy.

D34TDK - Teorie dřevěných konstrukcí
Garant:doc. Ing. Petr Kuklík, CSc.
Katedra:K134 - Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí
Anotace:Vliv mikroskopické a makroskopické struktury dřeva na jeho vlastnosti. Reologické vlastnosti dřeva a materiálů na bázi dřeva. Nedestruktivní metody zjišťování vlastností dřeva. Aplikace mechaniky lomu na dřevo. Stabilita prvků při uvážení poddajnosti spojů. Boulení a smykové ochabnutí tenkých stěn a pásů. Prvky složeného průřezu z materiálů s rozdílnými vlastnostmi. Chování dřevěných prvků a spojů při extrémních podmínkách zatížení, vlhkosti a teploty. Navrhování dřevěných konstrukcí použitím statistických metod.

D34TO1 - Teorie ocelových konstrukcí I
Garant:prof. Ing. Jiří Studnička, DrSc.
Katedra:K134 - Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí
Anotace:Spolehlivost ocelových konstrukcí. Stabilita prutů celková a místní. Stabilita plošných konstrukcí. Vliv netuhosti průřezu na chování tenkostěnného prutu. Tenkostěnné za studena tvarované pruty a plošné konstrukce. Interakce nosných a nenosných konstrukcí. Kompozitní konstrukce z materiálů s rozdílnými vlastnostmi. Ocelobetonové konstrukce.

D34TO2 - Teorie ocelových konstrukcí II
Garant:prof. Ing. Josef Macháček, DrSc.
Katedra:K134 - Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí
Anotace:Tenkostěnné deskostěnové konstrukce: problematika stability a skutečné únosnosti stěn, celková a lokální stabilita deskostěnové konstrukce, progresivní tenkostěnné konstrukce. Spřažené ocelobetonové konstrukce: pružné a pružnoplastické chování spřažených konstrukcí, moderní spřahovací prvky, analýza nelineárního chování spřažených konstrukcí. Trubkové konstrukce: lokální a celková stabilita konstrukce, konstrukční řešení. Speciální problémy ocelových a ocelobetonových konstrukcí podle individuálního zaměření doktoranda.

D43TEZ - Teoretické základy tvorby a ochrany krajiny
Garant:doc. Dr. Ing. Tomáš Dostál
Katedra:K143 - Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství
Anotace:Krajina, její prvky, složky a činitelé - vymezení základních pojmů: definice a klasifikace krajiny, typizace krajiny, složky a faktory krajiny, geomorfologické členění krajiny, klimatické členění, vztah krajiny k vodnímu režimu, půdě, vegetaci, fauně a klimatu, transformace krajiny inženýrskou činností s akcentem na stavebně inženýrskou činnost, problémy řešení krajinného prostoru ve vztahu k sociálně ekonomickým podmínkám. Mimoekonomická činnost a její vliv na krajinu: zeleň jako krajinotvorný prvek, základy rekultivace, estetika krajiny, ochrany přírody, metody hodnocení dynamiky a kvality krajiny.


Stránka ČVUT
Stránka fakulty

Problémy, připomínky a doporučení směrujte prosím na
webmaster@fsv.cvut.cz

Poslední změna: 24. února 2020