CTU

České vysoké učení technické v Praze

Fakulta stavební

Anotace předmětů doktorského studia

Systémové inženýrství ve stavebnictví a investiční výstavbě


D01AM1 - Aplikovaná matematika I
Garant:doc. RNDr. Josef Jirásko, CSc.
Katedra:K101 - Katedra matematiky
Anotace:Základní pojmy teorie grafů, toky v sítích, párování, přiřazovací problémy, maďarský algoritmus, Hamiltonovské cesty a kružnice, barevnost grafů. Základy teorie fuzzy množin a fuzzy rozhodování. Metody vícekriteriálního hodnocení variant Agrepref a Electre. Logická výstavba matematiky, jazyk, formule, axiomy a odvozovací pravidla.

D01AM2 - Aplikovaná matematika II
Garant:doc. RNDr. Josef Jirásko, CSc.
Katedra:K101 - Katedra matematiky
Anotace:Lineární diferenční rovnice a jejich soustavy. Úlohy matematického programování, konvexní funkce, konvexní a kvadratické programování. Lineární, cyklické kódy a jejich dekódování, Hammingovy kódy a BCH-kódy.

D05DRP - Doktorandská propedeutika
Garant:doc. Dr. Ing. Václav Liška
Katedra:K105 - Katedra společenských věd
Anotace:Doktorandi získají základní metodologické didaktické postupy při stanovování výuky a vlastním vedení seminářů, cvičení s ohledem na výuku na vysoké škole technického směru. Pozornost je věnována pedagogicko-psychologickým metodám poznávání a hodnocení osobnosti studujícího, psychologii učení, duševní hygieně, psychologickému rozboru výchovných zásad, odměn-trestů a pedagogické komunikaci. Informace o nejčastějších didaktických chybách při výuce u začínajících VŠ pedagogů a možnosti, jak se jich vyvarovat.
V KOSu uvádějte roli - volitelný předmět.

D26EUF - Evropské fondy - možnost spolufinancování projektů
Garant:doc. Ing. Jana Frková, Ph.D.
Katedra:K126 - Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
Anotace:Potence finančních zdrojů z EU plynoucích do ČR a prioritní oblasti pro jejich využití. Manuál pro sestavení projektů spolufinancovaných z prostředků EU (metodologie Studie proveditelnosti projektů). Finanční, ekonomická, citlivostní a riziková analýza těchto projektů. Kvalifikační kritéria hodnocení projektů pro možné financování z prostředků EU.

D28AVK - Architektury výpočetních a komunikačních systémů
Garant:doc. RNDr. Jiří Demel, CSc.
Katedra:K128 - Katedra inženýrské informatiky
Anotace:Základy digitální logiky, logické obvody. Strojová reprezentace dat, číselné soustavy, organizace počítače, strojový jazyk. Typy pamětí, sběrnice, periferie a jejich rozhraní. Víceprocesorové architektury.

D28DBB - Databázové systémy a datové formáty pro informační modelování budov
Garant:Ing. Jiří Kaiser, Ph.D.
Katedra:K128 - Katedra inženýrské informatiky
Anotace:Modelování stavu systému pomocí stavových diagramů (UML), datové modelování pomocí Entity Relationsip diagramu, platform independent data model, normalizace datového modelu, datové typy, platform specific data model. Implementace datového modelu v databázovém systému a plnění daty (data definition language, data manipulation language). Získávání dat z databáze (data query language) - dotazy do databáze, agregace dat, poddotazy, spojování tabulek.
Databáze pro manažerské informační systémy - postupy návrhu, ETL procesy, způsoby uložení dat a jejich optimalizace, zpracování dat, datová tržiště.
Datové formáty pro informační modelování budov (BIM) - IFC, IFCXML, COBie - obsah, struktura, využití.

D28ISR - Informační systémy pro podporu řízení a rozhodování
Garant:doc. RNDr. Ing. Jaroslav Klvaňa, CSc.
Katedra:K128 - Katedra inženýrské informatiky
Anotace:Struktura systému řízení (SŘ). Architektury SŘ. Klasifikace SŘ. Optimalizace v SŘ. Role informace v SŘ - informační systémy pro podporu řízení a rozhodování (ISŘR), Management Information Systems (MIS). Metodiky projektování, realizace a řízení ISŘR resp. MIS.

D28KOA - Kombinatorické algoritmy
Garant:doc. RNDr. Jiří Demel, CSc.
Katedra:K128 - Katedra inženýrské informatiky
Anotace:Základy teorie NP-úplnosti. Klasifikace úloh. Pokročilejší polynomiální algoritmy (obecné párování, toky v sítích). Přehled možností řešení NP-těžkých úloh. Metody "hrubé síly", metody větví a mezí, backtracking. Dynamické programování. Použití celočíselného LP, generování omezujících podmínek. Heuristiky pro problém obchodního cestujícího a barvení grafu. Aproximační algoritmy a aproximační schémata. Metoda lokálního prohledávání. Použití náhody při kombinatorické optimalizaci.

D28KYB - Kybernetika
Garant:Ing. Miroslav Sůra, CSc.
Katedra:K128 - Katedra inženýrské informatiky
Anotace:Využití analogie mezi neživými a živými stroji/organismy. Struktura, proces, zpětná vazba. Regulace, řízení (se zpětnou vazbou, s pamětí). Rovnováha, stabilita, citlivost, neuronové sítě. Systémy technické, sociální, sociotechnické a jejich modelování.

D28MDS - Modelování dynamiky socioekonomických systémů
Garant:doc. Ing. Dalibor Vytlačil, CSc.
Katedra:K128 - Katedra inženýrské informatiky
Anotace:Úvod do modelování dynamiky tvrdých systémů. Sestavení systémové matice. Analýza a projektování pomocí teorie tolerancí a syntézy zátěžové veličiny. Principy systémové dynamiky pro modelování změn parametrů měkkých systémů. Typy prvků a vazeb v dynamických modelech. Návrh modelů pro systémy se zpětnými vazbami. Simulace chování systémů a tvorba politik.

D28MPB - Procesní modelování v informačním modelování budov
Garant:Ing. Jiří Kaiser, Ph.D.
Katedra:K128 - Katedra inženýrské informatiky
Anotace:Procesní modelování, modely spolupráce, modely choreografie, datové modelování v procesních modelech, standard Business Process Model and Notation (BPMN). Využití modelování procesů v informačním modelování budov. Adaptace standardu BPMN pro tvorbu BIM Execution Plan (BEP) a Information Delivery Manual (IDM). Principy návrhu informačních systémů, modelování požadavků na informační systémy, základy Unified Modeling Language (UML). Informační model budovy jako informační systém. Využití principů a nástrojů modelování informačních systémů při plánování tvorby a užívání informačního modelu budovy (BIM).

D28OPC - Objektové programování a C#
Garant:Ing. Miroslav Sůra, CSc.
Katedra:K128 - Katedra inženýrské informatiky
Anotace:Cíl: student bude schopný navrhnout a vytvořit (problémově orientovanou) aplikaci, zvolit a použít přiměřený postup a architekturu (případně některé návrhové vzory), rozumět důvodům použití konkrétní struktury aplikace.
Obsahem kurzu je především: Principy objektového programování, třídy, typy a objekty. Třída, její členy, rozsah platnosti; modifikátory. Instanciace tříd. Datové členy, metody, property; instanční a statické členy. Abstraktní třídy, interface. Dědičnost; generické třídy. Aplikace a knihovny, návrh formulářů, ovládací prvky, kontejnery, komponenty. Speciální třídy - výjimky, výčty, seznamy, asociační pole, vlákna; třída Attribute. Architektura MVC, zpracování událostí; Singleton, Listener, Messenger, Wrapper class. Reflexe.

D28OPT - Optimalizační modelování
Garant:Ing. Jana Kučerová, CSc.
Katedra:K128 - Katedra inženýrské informatiky
Anotace:Statická lineární a nelineární optimalizace. Dynamická optimalizace. Optimalizace hierarchických systémů. Optimalizace stochastických systémů. Simulace systémů a procesů. Spolehlivost systémů.

D28OSP - Operační systémy
Garant:doc. RNDr. Jiří Demel, CSc.
Katedra:K128 - Katedra inženýrské informatiky
Anotace:Operační systémy jako programové produkty. Modely procesů a vláken, jejich implementace. Algoritmy plánování činnosti procesoru. Stránkování, segmentace, virtuální paměť. Synchronizace procesů, ochrana proti uváznutí. Distribuované systémy, počítačové sítě.

D28SSI - Specifika stavebnictví a investiční výstavby
Garant:doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc.
Katedra:K128 - Katedra inženýrské informatiky
Anotace:Lokální podmíněnost a lokální rozrůzněnost stavby. Dlouhodobost ve výstavbě a užívání stavby a míra neurčitosti. Rozsah a nákladnost ve vztahu k významnosti a prioritám. Heterogennost investičního díla a složitost modelů, projektů a programů. Specifika získávání zakázek (výběrová řízení) a stabilita programu firmy, marketing firmy. Rozsah kooperací na konečném díle a míra odpovědnosti.

D28TER - Teorie rozhodování
Garant:Ing. Jana Kučerová, CSc.
Katedra:K128 - Katedra inženýrské informatiky
Anotace:Rozhodování deterministické, za neurčitosti, za rizika, "soft" rozhodování. Konstrukce rozhodovacích modelů, pokročilé metody multikriteriálního rozhodování, rozhodovací stromy. Pokročilé modely teorie her. Rozhodování v procesech řízení. Podmíněnost rozhodování informační, legislativní a organizační podporou. Operativní a strategické rozhodování.

D28TGR - Teorie grafů
Garant:doc. RNDr. Jiří Demel, CSc.
Katedra:K128 - Katedra inženýrské informatiky
Anotace:Teorie grafů - základní pojmy, formulace grafových úloh, základní algoritmy řešení se zřetelem na efektivnost výpočtu. Souvislost, silná souvislost, stromy a kostry, nejkratší cesty, toky v sítích, párování, eulerovské tahy, hamiltonovské cesty, nezávislost, barevnost, kliky, rovinné grafy.

D28TII - Teorie informace a informační systémy
Garant:prof. Ing. Zdeněk Molnár, CSc.
Katedra:K128 - Katedra inženýrské informatiky
Anotace:Data, informace, znalosti. Syntaktická, sémantická a pragmatická stránka informace. Infrastruktura informatiky (technická, legislativní, organizační, etická), informační ekologie. Architektura a infrastruktura informačních systémů (IS). Přístupy k výstavbě IS (procesní, hierarchický, objektový), nákup versus vlastní vývoj. Zavádění IS (řízení změny, lidský faktor a organizační shoda). Efektivnost IS a význam IS pro strategický rozvoj organizace.

D28TSO - Teorie systémů, projektování a optimalizace systémů
Garant:doc. RNDr. Ing. Jaroslav Klvaňa, CSc.
Katedra:K128 - Katedra inženýrské informatiky
Anotace:Isomorfismus a homomorfismus. Strukturální a funkcionální pojetí systému. Identifikace systému, zvlášť dynamického. Metody postupu projektování: "Shora dolů", kompozitní, modulární, objektové, vrstvené. Statická a dynamická optimalizace. Optimalizace hierarchických systémů. Stochastické systémy. Simulace systémů a procesů. Spolehlivost systémů. analýza rizika.

D28TSP - Teorie systémů a systémové projektování
Garant:doc. Ing. Dalibor Vytlačil, CSc.
Katedra:K128 - Katedra inženýrské informatiky
Anotace:Obecná teorie systémů. Základní pojmy. Postup při systémovém řešení problémů. Identifikace systému a jazyky zápisu. Maticový zápis. Metodologie měkkých systémů. Úlohy na systému. Cíle a strategie systému. Architektura socioekonomických systémů. Predikce chování a metody počítačové simulace.

D28UIN - Umělá inteligence
Garant:doc. RNDr. Jiří Demel, CSc.
Katedra:K128 - Katedra inženýrské informatiky
Anotace:Umělá inteligence jako soubor úloh. Dimenze neurčitosti úloh umělé inteligence (pravděpodobnost, mlhavost, rozpoznatelnost, neurčitost reakce na událost, deterministický chaos). Úlohy podle zvládnutelnosti algoritmů: optimalizace z více alternativ, podobnost, zkušenost, adaptabilita, vyhledávání jiného prostředí, rozpoznání obrazců a řeči (rozhodování při neúplné informaci), predikce, abstrakce, generalizace.

D28ZSZ - Znalostní systémy a znalostní inženýrství
Garant:prof. Ing. Zdeněk Molnár, CSc.
Katedra:K128 - Katedra inženýrské informatiky
Anotace:Teoretická východiska (znalost jako relace mezi informacemi, zkušeností, cílovým chováním, genetikou a vírou). Analýza a základy konstrukce znalostního (expertního) systému (explicitní a skryté znalosti). Systémy řízení znalostí (Knowledge Management Systems - KMS) a jejich funkce (tvorba, zachycení, uchování, Řízení a využití znalostí). Praktické případy využití KMS (Business Inteligence a Competitive Inteligence) a získávání strategické výhody.

D32SWE - Vědecké psaní v angličtině
Garant:prof. Ing. Milan Jirásek, DrSc., doc. Ing. Jan Zeman, Ph.D.
Katedra:K132 - Katedra mechaniky
Anotace:Struktura odborného vědeckého nebo technického článku, gramatické a stylistické aspekty odborného textu, proces tvůrčího vědeckého psaní. Správné začlenění rovnic do textu, typografické zásady, sazba v LaTeXu. Efektivní vyhledávání a zpracování zdrojů v síťovém prostředí, práce s knihovními, open-access a jinými specializovanými zdroji a nástroji. Citace a publikační etika, citační manažery, manuály stylu, podání článku a recenzní řízení. Bibliometrie, nástroje pro hodnocení vědy. Sdílení příkladů úspěšných vědecko-výzkumných výstupů.
Structure of a scientific or technical paper, grammar and style, scientific writing process. Properly integrating equations into text, typographic rules, typesetting in LaTeX. Effectively navigating and leveraging the global networked information environment as well as traditional resources and tools. Citations and publication ethics, citation managers, style guides, manuscript submission, and peer review. Bibliometry, science evaluation tools. Sharing the best practices of successful scholarship.

D62LGK - Logika
Garant:prof. Ing. Dr. Roman Bek, DrSc. (FS - ČVUT)
Katedra:K162 - Externí katedra
Anotace:Výrokově-logická báze formálních jazyků. Otázky bezespornosti a úplnosti. Predikátové logiky. Deduktivní a induktivní odvození, nemonotónní odvozování. Netradiční logiky, mlhavé relace, konstrukce mlhavých výroků, jejich bezespornost a úplnost. Principy logické výstavby celků a jejich dynamiky. Epistemické operátory.

D75TFJ - Teorie formálních jazyků a programování
Garant:RNDr. Vladimír Hora, CSc.
Katedra:K175 - Výpočetní a informační centrum
Anotace:Obecná definice jazyka, formální jazyky. Operace, příkazy, výrazy, procedury, cykly. Základy teorie gramatik a překladačů. Program jako jazyková konstrukce. Abstraktní datové typy. Základní metodologie programování. Strojové, vyšší a účelové orientované jazyky programování. Program, automat a Turingův stroj.


Stránka ČVUT
Stránka fakulty

Problémy, připomínky a doporučení směrujte prosím na
webmaster@fsv.cvut.cz

Poslední změna: 15. listopadu 2018