CTU

České vysoké učení technické v Praze

Fakulta stavební

Anotace předmětů doktorského studia

Trvale udržitelný rozvoj a průmyslové dědictví


D05DRP - Doktorandská propedeutika
Garant:doc. Dr. Ing. Václav Liška
Katedra:K105 - Katedra společenských věd
Anotace:Doktorandi získají základní metodologické didaktické postupy při stanovování výuky a vlastním vedení seminářů, cvičení s ohledem na výuku na vysoké škole technického směru. Pozornost je věnována pedagogicko-psychologickým metodám poznávání a hodnocení osobnosti studujícího, psychologii učení, duševní hygieně, psychologickému rozboru výchovných zásad, odměn-trestů a pedagogické komunikaci. Informace o nejčastějších didaktických chybách při výuce u začínajících VŠ pedagogů a možnosti, jak se jich vyvarovat.
V KOSu uvádějte roli - volitelný předmět.

D24MHK - Metody hodnocení komplexní kvality v rámci životního cyklu
Garant:Ing. Antonín Lupíšek, Ph.D.
Katedra:K124 - Katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:Udržitelná výstavba budov, metodologie hodnocení, kritéria hodnocení (environmentální, ekonomická, sociální), stanovení kriteriálních mezí (benchmarků), multikriteriální hodnocení, stanovení vah, hodnocení environmentálních dopadů v rámci životního cyklu - LCA, metody hodnocení komplexní kvality budov, praktická aplikace hodnocení na vybraném objektu.

D25ONZ - Obnovitelné a netradiční zdroje energie pro budovy
Garant:doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.
Katedra:K125 - Katedra technických zařízení budov
Anotace:Solární energie: fyzikální principy, aktivní systémy vzduchové a vodní, fotovoltaické články, využití pasivních solárních prvků v energetických systémech budov - zimní zahrada solární okno, krátko-, středně- a dlouhodobá akumulace tepelné energie, transparentní izolace, dvojité fasády, energetické střechy. Energie biomasy: problematika paliva - stébelniny, dřeviny, dřevní odpad, štěpky, palety. Geotermální energie: přímé využití, tepelná čerpadla - země - voda - vzduch, kalorifery, akumulace tepla. Energie větru. Zpětné získávání tepla. Palivové články pro vytápění budov.

D27USS - Urbanistická struktura sídel
Garant:doc. Ing. arch. Ivan Vorel, CSc., doc. Ing. arch. Jan Mužík, CSc.
Katedra:K127 - Katedra urbanismu a územního plánování
Anotace:Předmět je věnován prohloubení znalostí teorie a praxe přeměn urbanistické struktury sídel, jejich regenerace, přestavby, funkční a sociální transformace. Pozornost věnována prostorové struktuře a funkční skladbě, urbanistické koncepci a kompozici, koncepci krajiny a specifickým kvalitám obytného prostředí měst. Dále také charakteristickým rysům měst, jejich vnějšímu a vnitřnímu obrazu, urbanistickým a architektonickým hodnotám, urbanistickým vizím uspořádání městského organismu. Pozornost bude též věnována úloze zeleně a krajinných systémů ve struktuře městské a příměstské krajiny a transformacím přírodního prostředí v urbánní struktuře.

D29AIS - Architektura inženýrských staveb
Garant:doc. Ing. arch. Karel Hájek, Ph.D.
Katedra:K129 - Katedra architektury
Anotace:Inženýrské stavby jako součást architektonické tvorby, typologická podstata a estetické hodnoty. Historie, typologie a design inženýrských staveb - silnice, železnice, stavby pro energetiku, vodní stavby, mosty, speciální stavby. Krajinotvorná a městotvorná funkce inženýrských staveb a podíl architekta na návrhu těchto staveb.

D29ATV - Architektonická tvorba
Garant:doc. Ing. arch. Václav Dvořák, CSc., Ing. arch. Vladimír Gleich
Katedra:K129 - Katedra architektury
Anotace:Teoretická a koncepční architektonická tvůrčí činnost v oblasti navrhování a rekonstrukce staveb a souborů, včetně historických. Integrované pojetí teoretického i praktického aspektu architektonické tvorby jako komplexní tvůrčí discipliny, počínaje urbanistickým, hmotovým a krajinným konceptem, objemovým, strukturálním a provozně-technickým návrhem stavby, souběžně s formováním prostorů interiéru. Zaměření na vytváření kvalitního architektonického návrhu s maximální harmonií mezi jeho kulturní, estetickou, užitnou, technickou, ekonomickou i společenskou hodnotou.

D29KCV - Kulturně-civilizační vývoj Evropy
Garant:doc. PhDr. Oldřich Ševčík, CSc.
Katedra:K129 - Katedra architektury
Anotace:Předmět zahrnuje sociální a kulturní vývoj v časovém rámci od starověkého Řecka po současnost. Výklad se děje formou tematicky uzavřených sedmi kapitol. Důraz je kladen na seznámení s novými interpretacemi a poznatky. Tematizuje se originalita počátků starořecké kultury a civilizace (význam Sókrata, Platóna - platónské přecenění rozumu, koncept ideálního státu) a Aristotela - klasifikace věd, rozvoj přírodních věd), vztah mýtu, náboženství, filosofie a vědy, specifika řecké vědy (spekulativnost, založení logiky a metodologie, absence vazby na experiment a d.) a její představitelé (Aristotelés, Archimédes atd.); dále nástup křesťanství, jeho dějinné proměny a trvající vklad do moderní společnosti; srovnává se renesance, reformace a protireformace a vyjádření těchto hnutí v architektuře; Galileo a Descartes - zakladatelé moderní vědy (E.Husserl: galileovsko-karteziánská racionalita) a Machiavelli jako zakladatel konceptu moderního státu, krize 17.století a třicetiletá válka; analyzuje se osvícenství jako projekt moderní doby a počátek modernizačních, emancipačních a disciplinačních tendencí (vyjádření těchto tendencí v architektonických projektech této doby; Foucault, Furet k fenoménu osvícenství a francouzské revoluce), zrod moderní vědy (královské akademie, koncept galileovsko-karteziánské racionality a její propojení s technikou a mocí); nástup industrialismu (proměna estetiky průmyslových objektů na přelomu 19. a 20.století) a nacionálních hnutí v 19.století; vztah vědy, techniky a kultury v moderní době (Heidegger k podstatě techniky); výklad uzavírá rozbor fenoménů ekologické krize (plus nástup ekologických a alternativních hnutí), postmoderny, informační společnosti a globalizace.

D29PDC - Průmyslové dědictví ČR - evidence, hodnocení, ochrana
Garant:prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger
Katedra:K129 - Katedra architektury
Anotace:Kurzy se zabývají průmyslovými stavbami - vnímanými jako rozhodující součást průmyslového dědictví. První část je věnovaná sortimentu výrobních staveb na území ČR, způsobům jejich evidence a hodnocení ve vztahu k technologii a době jejich vzniku. Druhá část je věnovaná alternativám záchrany opuštěných industriálních objektů, na pozadí průmyslových úhorů (brownfields), s důrazem na konverze - využití pro nový účel. Průmyslové stavby jako součást kulturního dědictví. Výrobní stavby předindustriálního období - základní charakteristika, vztah ke krajině. Výrobní stavby industriálního období - základní charakteristika, urbanistické souvislosti. Způsoby evidence výrobních staveb, jejich hodnocení, základní kategorie, nástroje k ochraně. Změny výrobních struktur, ztráta původní funkce, odložené továrny, brownfields a průmyslové dědictví. Využití průmyslových objektů pro nové funkce, autenticita, teorie posledního pracovního dne. Využití průmyslových objektů pro nové funkce, předpoklady přizpůsobivosti, vrstevnatost, tvarové intervence.

D29PPG - Pokročilá počítačová grafika
Garant:Ing. Vladimír Hamata, CSc., Ing. Jan Dvořák, Ph.D.
Katedra:K129 - Katedra architektury
Anotace:Aktualizace a inovace znalostí z oboru počítačové grafiky. Prezentace nových principů, metod a nástrojů (programových i technických prostředků) vhodných pro architektonickou tvorbu. Klasifikace počítačových modelů, problematika převodu dat mezi programy. Moderní metody a techniky prezentace grafických výsledků práce.

D29PRA - Průmyslová revoluce a architektura
Garant:prof. Ing. arch. Petr Urlich, CSc.
Katedra:K129 - Katedra architektury
Anotace:Výklad světových dějin architektury na pozadí společenských a ekonomických proměn od Velké francouzské revoluce po současnost. Přednášky se dotýkají problémů architektury, vlivu techniky a vznikajících technologií na její půdorysný, prostorový a vizuální koncept. Jsou doplněny o teoretické koncepty architektury a urbanismu, jež byly ovlivněny vznikem nové společnosti a jejím racionalismem a pragmatismem. Důraz je také kladen na velké a podstatné urbanistické zásahy ve městech. Teorie a praxe architektury Velké franc. revoluce - východisko pro progresivní i konzervativní revoluce 20.stol. Prům. revoluce a její vliv na formaci půdorysu města, vznik předměstí a počáteční chaos industrializace, idealistické vize, sociální utopie a reformace. Arts and Crafts - reformační snahy zaměřené proti průmyslové výrobě, pokusy o návrat k řízené rukodělné práci, nová estetika a její vliv na evropskou kulturu. Proměna a přestavba půdorysu města v 2.pol. 19.st., vznik metropole a nové teorie moderního urbanismu. Nové technologie a jejich vliv na estetiku a prostorový koncept architektury v 19. a 20.století. Teoretický koncept modernismu, jeho vazby na industrializaci, typizaci, standardizaci a prefabrikaci. Ideál standardu. Tendence řešit sociální problémy společnosti pomocí moderní architektury a urbanismu. Soudobé technologie, přechod od industriální společnosti k informatice a její vliv na architekturu. Nanotechnologie a architektura.

D29PZV - Přestavba zemědělské výrobní základny
Garant:doc. Ing. Bedřich Košatka, CSc.
Katedra:K129 - Katedra architektury
Anotace:Vysvětlení problematiky změn v zemědělské výrobní základně způsobených současnými ekonomickými a výrobními podmínkami. Otázky nové výstavby a rekonstrukcí stávajících objektů v menších hospodářstvích (rodinné farmy) a větších střediscích (zemědělská družstva) jsou uvedeny v návaznosti na nové technologie chovu hospodářských zvířat (včetně méně rozšířených chovů) i skladování zemědělských produktů. Řešení staveb a jejich příslušenství navazuje na technologickou část.

D29TEA - Teorie architektury
Garant:prof. Ing. arch. Petr Urlich, CSc.
Katedra:K129 - Katedra architektury
Anotace:Předmětem výuky je seznámit studenty s oborem teorie jako metodickým nástrojem interpretace architektury a stavební kultury obecně, respektive názorové reflexe na ní. Současná metodika, úzce propojovaná s filosofií, sociologií a jinými humanitními obory se věnuje problémům výkladu v těchto názorových proudech:
Modernismus vycházející s teoretických podnětů významných představitelů architektury dvacátého století (Le Corbusier, Walter Gropius, Siegfried Giedion, Mies van der Rohe, ale také Kenneth Frampton, Ignasi de Sola Morales, ...)
Sémiotika, nauka o znaku, která se opírá o výklad založený na metodickém vkladu W.Morrise, F.de Saussure, rozvinutá teoreticky v architektuře Ch.Jencksem.
Fenomenologie jako alternativní způsob interpretace architektury, vycházející z filosofie E.Husserla a M.Heideggera, široce uplatněná metodologicky v teorii K.Lynche a především Ch.Norberga Schulze. Je přínosná zejména svým chápáním architektury jako součásti existenciálního a žitého prostoru.
Ikonologie, zabývající se symbolikou a významovostí stavebního díla (E.Panofsky, M.Chadraba)
Architektura a informatika, tendence, která se opírá o recentní poznatky vztahu architektury a digitálního věku a formuje teoretické základy výkladu architektury na prahu 21. století (W.Maas, Rem Koolhaas apod.)
Všechny tyto metodické přístupy jsou konfrontovány s dostupnou teoretickou literaturou, na jejímž základě studenti zpracovávají vybraný objekt stavebního díla - architektury formou teoretické eseje.

D29VKT - Vybrané kapitoly z typologie staveb
Garant:doc. Ing. arch. Karel Hájek, Ph.D.
Katedra:K129 - Katedra architektury
Anotace:Vazby vybraných typologických druhů staveb se současnou praxí a současnými teoriemi architektury a urbanismu jako odraz aktuálních potřeb společnosti. Funkční, dispoziční a provozní požadavky na stavby a soubory ve vztahu k soudobým urbanistickým a architektonickým aspektům. Možnost zvýšení kvality staveb a souborů rozšířením typologické rozmanitosti polyfunkčními stavebními soubory a jejich integrace v moderních prostorových strukturách. Uplatnění ergonomie jako neopominutelné součásti správného návrhu a kvalitního fungování stavby jako celku.

D29VPU - Veřejný prostor: urbánní komunikace v kontextu udržitelného rozvoje
Garant:doc. Ing. arch. Michal Šourek
Katedra:K129 - Katedra architektury
Anotace:Komunikace je základním principem a funkcí města - v historickém stejně jako v urbanistickém smyslu. Veřejný prostor je platformou této komunikace: fyzický veřejný prostor ulic, náměstí, budov a pozemků, přístupných veřejnosti - a virtuální veřejný prostor médií. Komunikace komplexních urbánních hodnot ve vitálním veřejném prostoru je základnou udržitelného rozvoje města.
Seminář popisuje souvislosti a procesy rozvoje - nebo úpadku urbánních lokalit v kontextu udržitelného rozvoje tak zvaného vystavěného prostředí a objasňuje jejich komunikativní povahu. Příklady lokalit, které se nedokázaly rozvíjet udržitelným způsobem nebo takovou schopnost pozbyly, jsou východiskem nového pohledu na udržitelný rozvoj vystavěného prostředí a na jeho základní principy. Fenomén urbánní komunikace ve smyslu střetávání společensko-kulturních sil a zájmů, přenosu a přivlastňování materiálních, sociálních a kulturně-civilizačních hodnot obrací pozornost k veřejnému prostoru, k jeho rolím a typům a k jejich fungování. Seminář vysvětluje funkce a typy fyzického veřejného prostoru.

D32SWE - Vědecké psaní v angličtině
Garant:prof. Ing. Milan Jirásek, DrSc., doc. Ing. Jan Zeman, Ph.D.
Katedra:K132 - Katedra mechaniky
Anotace:Struktura odborného vědeckého nebo technického článku, gramatické a stylistické aspekty odborného textu, proces tvůrčího vědeckého psaní. Správné začlenění rovnic do textu, typografické zásady, sazba v LaTeXu. Efektivní vyhledávání a zpracování zdrojů v síťovém prostředí, práce s knihovními, open-access a jinými specializovanými zdroji a nástroji. Citace a publikační etika, citační manažery, manuály stylu, podání článku a recenzní řízení. Bibliometrie, nástroje pro hodnocení vědy. Sdílení příkladů úspěšných vědecko-výzkumných výstupů.
Structure of a scientific or technical paper, grammar and style, scientific writing process. Properly integrating equations into text, typographic rules, typesetting in LaTeX. Effectively navigating and leveraging the global networked information environment as well as traditional resources and tools. Citations and publication ethics, citation managers, style guides, manuscript submission, and peer review. Bibliometry, science evaluation tools. Sharing the best practices of successful scholarship.

D35VZP - Využití znehodnocených pozemků pro krajinnou regeneraci a novou výstavbu
Garant:prof. Ing. Ivan Vaníček, DrSc.
Katedra:K135 - Katedra geotechniky
Anotace:Rozsah pozemků v České republice znehodnocený předchozí lidskou činností. Identifikace lokalit - Fáze remediačního procesu - Geoenvironmentální průzkum, vyhodnocení potenciální míry kontaminace - Riziková analýza - Ocenění vývoje kontaminace v čase a prostoru - Dělení sanačních metod. Sanační metody využívající enkapsulace, odizolování zdroje kontaminace - Sanační metody vedoucí ke snížení míry kontaminace prováděné na lokalitě - Změna sanované oblasti v novou zeleň - Příprava sanované oblasti pro novou výstavbu, princip problematiky výstavby na brownfields.

D43ZPR - Životní prostředí
Garant:doc. Dr. Ing. Tomáš Dostál
Katedra:K143 - Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství
Anotace:Vymezení pojmu ekologie, definice krajiny v ekologickém pojetí, objasnění základních ekologických pojmů. Struktura biosféry, růstové procesy, tok energie a výměna látek. Biologická rovnováha, homeostáze a možnosti jejího narušení. Antropogenní ovlivňování přírodních zdrojů - atmosféry, půdy, hydrosféry a ekosystémů. Vztah inženýrské činnosti a agrárních ekosystémů a jejich pozitivní a negativní dopady. Ochrana přírodních zdrojů, ochrana přírody.

D62IAR - Industriální archeologie
Garant:doc. Ing. arch. Lenka Popelová, Ph.D.
Katedra:K162 - Externí katedra
Anotace:Industriální archeologie se zabývá interdisciplinárním studiem raně industriálních technik, technologií, výrobních zařízení a objektů z období industriální revoluce, případně epoch bezprostředně následujících. Tento obor zkoumá, eviduje, inventarizuje veškeré hmotné i nehmotné doklady, dokumenty, artefakty, stratigrafie, konstrukce lidských sídel a urbanizovaných krajin vytvořených pro účely, nebo v důsledku industriálních procesů. Základní období zájmu oboru tvoří časový úsek od počátků průmyslové revoluce ve druhé polovině 18.století až k současnosti, ale zároveň se zabývá jejími ranějšími preindustriálními a protoindustriálními kořeny. Čerpá také ze studií o práci a výrobních postupech v souvislosti s historií techniky. V českých zemích se zájem o tento druh archeologie projevil v souvislosti s archeologickými výzkumy výrobních objektů, prakticky od období raného středověku po industriální revoluci. Tento přístup je v souladu s chartou TICCIH o industriálním dědictví formulovanou roku 2003 v Moskvě.

D62MVZ - Metodologie vědy a základy vědecké práce
Garant:doc. PhDr. Jiří Semrád, CSc.
Katedra:K162 - Externí katedra
Anotace:Úloha vědy ve společnosti. Metodologie vědy. Vztah filozofie a vědy. Druhy poznání. Vědecká práce obecně a specifika vědecké práce ve společenských vědách. Základy vědecké práce. Vědecký problém a jeho formulace. Vědecký fakt. Funkce hypotéz a jejich formulace. Druhy vědecké práce. Vědecký výzkum jako základní způsob vědecké práce. Funkce, druhy a etapy výzkumné činnosti. Jazyk a jeho funkce ve vědeckém poznání (prostředek vyjadřování vědeckých poznatků). Význam logiky pro metodologii. Základní logické kategorie (pojmy, soudy, úsudky), jejich druhy, tvorba. Definice, druhy. Chyby při formulaci definic. Charakteristika jednotlivých fází výzkumu. Průběh přípravné fáze. Plán výzkumu. Problematika výzkumného souboru a další důležitá témata.

D62POT - Památková ochrana technických a industriálních objektů
Garant:Ing. arch. Eva Dvořáková (NPÚ - ústřední pracoviště)
Katedra:K162 - Externí katedra
Anotace:Předmět je zaměřen na poznání historie a problematiku ochrany specifického úseku fondu kulturních památek a to památek vědy, výroby a techniky, které také zkráceně označujeme jako technické památky nebo technické dědictví. Stručně se dotkne historie jejich vývoje, jejich postavení v rámci výkonu památkové péče, jejich obnovy, konzervace. Cílem kurzu je zprostředkování základního poznání o možnostech ochrany technických objektů a areálů s důrazem na uchování jejich památkové podstaty. V návaznosti na současný vývoj tohoto oboru památkové péče na vzorových příkladech poukáže na problematiku historie ochrany, forem ochrany s vysvětlením platné legislativy a členění výrobních odvětví. Dotkne se aktuálních otázek kvalifikovaného doplňování památkového potenciálu v souvislosti s probíhajícími výzkumy, které jsou směrovány k podchycení stavebního fondu z industriálního období. Stručně se dotkne problematiky zachování movitého fondu technického dědictví, který je jejich nedílnou součástí. Budou prezentovány přístupy památkové péče ve vztahu k navrhovaným památkám technického charakteru v ČR na Seznam světového dědictví UNESCO v návaznosti na adekvátní zahraniční příklady.

D62PUV - Průmyslové úhory - Vývoj politik a příklady realizace
Garant:Mgr. A. Lucie Doleželová, Ph.D. (Université Paris XII.)
Katedra:K162 - Externí katedra
Anotace:Kurz bude rozšiřovat znalosti o průmyslových úhorech, jakožto problému ekonomicko-sociálního a územního rozvoje větších územních celků i obcí, ve kterém odkaz na průmyslovou historii má rostoucí význam. Na příkladech z vývoje řízení regenerací v zahraničí bude ukázáno, jaké rozdíly existují mezi centrálně řešenými regeneracemi na státní úrovni a lokálními přístupy. Poukážeme na roli trhu nemovitostí, který je zásadním faktorem rozdělujícím přístupy na ty, které jsou řešené na tržní bázi a přístupy vyžadující veřejné podpory. Konkrétní příklady regenerací budou ilustrovány v rámci politik státních i místních, s jejichž realizací regenerace souvisely. Budou představeni hlavní aktéři projektů, zdroje financování a použité právní nástroje. Pokud existuje dostatečný odstup od realizace jednotlivých operací či projektů, bude prezentován jejich dopad na místní rozvoj a prostředí. V některých případech bude možné diskutovat i o udržitelnosti uvedených příkladů. Poukážeme na roli průmyslového dědictví v určování budoucího charakteru rozvoje. Zahraniční příklady se pokusíme konfrontovat se situací řešení regenerací v České republice, která je sice v počátečním stádiu vývoje a veřejného zájmu, ale která již nyní nabízí možnosti srovnání.

D62RPU - Revitalizace průmyslových úhorů v územním plánování a její příprava
Garant:prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc. (FA ČVUT)
Katedra:K162 - Externí katedra
Anotace:Politika a strategie rozvoje obce a revitalizace úhorů
Strategické plánování a plány rozvoje obce. Strategie revitalizace úhorů v kontextu strategie rozvoje města. Identifikace vhodných funkcí pro nové využití úhorů. Možnosti vstupu města do přípravy revitalizace území s úhory. Formy účasti města na přípravě a realizaci projektů
Nástroje územního plánování a jejich využití pro revitalizaci.
Úloha územního plánování. Relevance nástrojů územního plánování pro revitalizaci úhorů. Nové nástroje v připravovaném novém stavebním zákoně. Aplikace nástrojů územního plánování ve vztahu na vývoj na trhu územního rozvoje. Příklady použití nástrojů územního plánování v kontextu přípravy revitalizace úhorů.
Příklady realizací recyklace urbanistických úhorů v ČR a v zahraničí.
Příklady úspěšné recyklace úhorů z historie (České země). Zahraniční příklady velkých projektů recyklace úhorů z posledních desetiletí. Londýn - Stockley Park (70. až 80.léta 20. století), Londýn - Docklands (od 70.let 20.století až do současnosti), Vídeň - Gasometer a Mehrwert Simmering
Průzkumy trhu a ověření rozvojového potenciálu lokality.
Metody průzkumů trhu a jejich použití. Metody hodnocení regeneračního potenciálu. Rizika, analýza rizik. Stínové propočty. Rozlišení úhorů z hlediska vstupu veřejných zdrojů do jejich revitalizace.
Strategie projektu, stanovení cílů a zásad urbanistického řešení transformace.
Akční plány a akční projekty regenerace jako výstup strategického plánování města.

D62SHP - Stavebně historický průzkum
Garant:doc. Ing. Michal Rykl (FA ČVUT)
Katedra:K162 - Externí katedra
Anotace:SHP jako proces a jako elaborát - stupně podrobnosti, součásti, specialisté. SHP jako obor základního i aplikovaného výzkumu. SHP jako mezioborová a mezní disciplína, mající výstup pro badatelskou zobecňující rovinu pro poznání dějin architektury a jednak výstup praktický, směřující ke kvalifikované obnově historického stavebního díla. Nezbytná mezioborová spolupráce s archeologií a průzkumem restaurátorským. Stavba jako významný historický výpovědní pramen hmotné povahy. SHP jako nezbytný podklad pro kvalifikovanou opravu historického objektu. Příklady aplikace výsledků SHP pro řešení statiky aj. úloh v procesu projektování. SHP jako proces záchrany informací a pomůcka pro kvalifikované a památkově šetrné řešení problémů při procesu stavby.


Stránka ČVUT
Stránka fakulty

Problémy, připomínky a doporučení směrujte prosím na
webmaster@fsv.cvut.cz

Poslední změna: 21. února 2019