CTU

České vysoké učení technické v Praze

Fakulta stavební

Anotace předmětů doktorského studia

Vodní hospodářství a vodní stavby


D01AP1 - Aplikovaná matematika a numerické metody I
Garant:doc. RNDr. Petr Mayer, Dr.
Katedra:K101 - Katedra matematiky
Anotace:Základní matematické modely a jejich počítačové realizace. Numerické metody řešení soustav lineárních algebraických rovnic. Numerické metody řešení obyčejných diferenciálních rovnic s počátečními a okrajovými podmínkami.

D01AP2 - Aplikovaná matematika a numerické metody II
Garant:doc. RNDr. Petr Mayer, Dr.
Katedra:K101 - Katedra matematiky
Anotace:Parciální diferenciální rovnice a jejich klasifikace. Teorie eliptických, parabolických a hyperbolických okrajových a evolučních úloh a jejich počítačové realizace.

D01MS1 - Matematická statistika I
Garant:prof. RNDr. Daniela Jarušková, CSc.
Katedra:K101 - Katedra matematiky
Anotace:1. Náhodný výběr - základní charakteristiky. Dvou a vícerozměrný náhodný výběr. Grafické zobrazování dat. 2. Myšlenka statistické inference. Jedno i vícerozměrné normální rozdělení. Centrální limitní věta. 3. Teorie odhadu - bodový a intervalový odhad. Aplikace na normální rozdělení. Predikční interval. 4. Testování hypotéz - sestavení testovacího problému. Pojem testové statistiky. P-hodnota. Testování parametrů jednorozměrného a dvourozměrného normálního rozdělení. 5. Lineární regrese - odhad parametrů, testování hypotéz, predikční intervaly, regresní diagnostika. 6. Simulace náhodných veličin a vektorů normálně rozdělených.

D01MS2 - Matematická statistika II
Garant:prof. RNDr. Daniela Jarušková, CSc.
Katedra:K101 - Katedra matematiky
Anotace:1. Závislost a nezávislost náhodných veličin. 2. Lineární model. Analýza rozptylu - jednoduché a dvojné třídění. Korelační analýza. 3. Diskriminační analýza. 4. Analýza hlavních komponent. Faktorová analýza. 5. Časové řady v časové doméně - Autokorelační funkce. Box-Jenkinsova metodologie. 6. Časové řady ve frekvenční doméně - Fourierova analýza. Testy významnosti frekvencí.

D02FCH - Fyzikální chemie
Garant:prof. RNDr. Pavel Demo, CSc.
Katedra:K102 - Katedra fyziky
Anotace:Elektrické, magnetické, spektroskopické vlastnosti látek (atomová spektra, molekulová spektra, NMR, EPR). Skupenské stavy látek. Reakční kinetika (rozdělení reakcí z kinetického hlediska, reakční rychlost, katalýza). Fázové rovnováhy (adsorpce, adsorpční izotermy, využití adsorpčních jevů). Chemické rovnováhy (Guldbergův-Waagův zákon, rovnovážná konstanta, stupeň konverse,..) Základy elektrochemie (elektrolýza, transportní jevy v roztocích elektrolytů, konduktometrie a její využití, polarizace elektrod). Koloidní soustavy (rozdělení disperzních soustav, struktura koloidů, vlastnosti koloidních soustav, elektrokinetické jevy). Mikrostruktura stavebních látek (betonu). Struktura hydratované cementové pasty. Metody používané pro analýzu cementu, zatvrdlé cementové pasty, betonu (termická analýza, IR spektroskopie, rentgenová difraktometrie, rtuťová porozimetre, adsorpce plynů a par, pyknometrická metoda).

D02IAM - Instrumentální analytické metody
Garant:prof. RNDr. Pavel Demo, CSc.
Katedra:K102 - Katedra fyziky
Anotace:Spektrální metody: Emisní spektrální analýza. Atomová absorpční a fluorescenční spektroskopie. Absorpční spektroskopie v UV a viditelné oblasti. Absorpční spektrální analýza v oblasti vibračně-rotačních spekter (IČ spektroskopie). Rentgenová spektroskopie (rentgenová fluorescenční spektroskopie, rentgenová absorpční analýza, rentgenová difraktometrie). Magnetická rezonanční spektroskopie (nukleární magnetická rezonance, elektronová paramagnetická rezonance). Refraktometrie a interferometrie.
Separační metody: Extrakce. Chromatografie. Plošná chromatografie. Iontově-výměnná chromatografie. Afinitivní chromatografie. Gelová chromatografie. Plynová chromatografie (kolony, absorbenty, detektory). Vysokoúčinná kapalinová chromatografie (termodynamika separace, mobilní a stacionární fáze, detektory).
Elektrochemické metody: Redoxní rovnováha, Elektrochemický článek. Hlavní typy elektrod (elektrody I a II druhu, redoxní, membránové). Potenciometrie (přímá potenciometrie-iontově selektivní elektrody, měření pH, nepřímá potenciometrie). Voltametrie a polarografie. Konduktometrie a dielektrimetrie.

D02TER - Rovnovážná a nerovnovážná termodynamika
Garant:prof. RNDr. Pavel Demo, CSc.
Katedra:K102 - Katedra fyziky
Anotace:Fenomenologická termodynamika rovnovážných procesů (principy, postuláty). Lineární nerovnovážná termodynamika (zobecněné síly a toky, symetrie). Přenosové jevy (difúze, konvekce, vedení tepla).
Úvod do teorie fázových přechodů (fáze, agregátní stav, Gibbsovo pravidlo fází, kondensace, solidifikace).

D02TF1 - Teoretická fyzika I (Statistická fyzika)
Garant:prof. RNDr. Pavel Demo, CSc.
Katedra:K102 - Katedra fyziky
Anotace:Stavba a struktura hmoty. Modelování procesů na různých časových a prostorových úrovních popisu.
Základy statistické fyziky (stochastické procesy, pravděpodobnostní pojetí, statistická rozdělení, střední hodnoty, fluktuace).
Statistická termodynamika tekutin a pevných látek (soubory, základní postuláty, termodynamické funkce ideálního a reálného plynu, teorie kapalin a roztoků, krystaly).

D02TF2 - Teoretická fyzika II (Kinetické procesy v materiálech)
Garant:prof. RNDr. Pavel Demo, CSc.
Katedra:K102 - Katedra fyziky
Anotace:Difúzní pohyb částic v plynné, kapalné a pevné fázi (Fickův zákon, rovnice difúze a její řešení, modely difúze na atomární úrovni popisu).
Přenos tepla (Fourierův zákon, rovnice vedení tepla a její řešení). Teorie fázových přechodů (parametr uspořádání, spinodální rozklad, nukleace, koalescence, solidifikace, dendritický a lamelární růst, morfologická stabilita fázového rozhraní).
Nanotechnologie (nanovrstvy, kvantové tečky, molekulární motory).

D05DRP - Doktorandská propedeutika
Garant:doc. Dr. Ing. Václav Liška
Katedra:K105 - Katedra společenských věd
Anotace:Doktorandi získají základní metodologické didaktické postupy při stanovování výuky a vlastním vedení seminářů, cvičení s ohledem na výuku na vysoké škole technického směru. Pozornost je věnována pedagogicko-psychologickým metodám poznávání a hodnocení osobnosti studujícího, psychologii učení, duševní hygieně, psychologickému rozboru výchovných zásad, odměn-trestů a pedagogické komunikaci. Informace o nejčastějších didaktických chybách při výuce u začínajících VŠ pedagogů a možnosti, jak se jich vyvarovat.
V KOSu uvádějte roli - volitelný předmět.

D26EUF - Evropské fondy - možnost spolufinancování projektů
Garant:doc. Ing. Jana Frková, Ph.D.
Katedra:K126 - Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
Anotace:Potence finančních zdrojů z EU plynoucích do ČR a prioritní oblasti pro jejich využití. Manuál pro sestavení projektů spolufinancovaných z prostředků EU (metodologie Studie proveditelnosti projektů). Finanční, ekonomická, citlivostní a riziková analýza těchto projektů. Kvalifikační kritéria hodnocení projektů pro možné financování z prostředků EU.

D32EX1 - Experimentální analýza konstrukcí I
Garant:prof. Ing. Michal Polák, CSc.
Katedra:K132 - Katedra mechaniky
Anotace:Předmět je určen studentům, kteří neměli možnost se seznámit s cíli, úlohami a základními prostředky experimentální analýzy během předchozího studia. Analýza a všeobecná metodika diagnostiky stavebních konstrukcí. Veličiny a jevy sledované experimentálně. Měřící linka mechanických veličin, přenosové vlastnosti. Vyhodnocovací linka, metody zpracování atd.

D32NU1 - Numerické metody mechaniky I
Garant:prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc.
Katedra:K132 - Katedra mechaniky
Anotace:Předmět je určen studentům, kteří neměli možnost se seznámit s MKP během předchozího studia. Je členěn do dvou částí: metoda konečných prvků (prutové konstrukce na pružném podkladě, úvod do kmitání a lineární stability řešení úloh teorie pole - vedení tepla a transport vlhkosti, přetváření zemin a jiných porézních látek, adaptivní sítě).

D32NU2 - Numerické metody mechaniky II
Garant:prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc.
Katedra:K132 - Katedra mechaniky
Anotace:Cílem předmětu je prohloubit základní poznatky z aplikace MKP: Metody řešení úloh lineární stability a dynamiky. Geometricky nelineární úlohy (stabilita, limitní a bifurkační body na zatěžovací dráze). Metody řešení úloh lineární a nelineární lomové mechaniky (singulární prvky, faktor intenzity napětí, J-integrál, COD apod.). Pravděpodobnostní modely v MKP (statistický přístup - simulační modely, nestatický přístup - pertubační technika atd.). Metody generace sítí pro MKP. Metody řešení algebraických rovnic.

D32PRE - Přetváření a porušování materiálů
Garant:prof. Ing. Jiří Šejnoha, DrSc.
Katedra:K132 - Katedra mechaniky
Anotace:Předmět je zaměřen na nelineární chování homogenních i heterogenních materiálů: Formulace konstitutivních rovnic základních materiálů (pružněplastický, vazkopružný, progresivně se porušující materiál). Matematické modely heterogenních materiálů (základy mezomechaniky). Základy lomové mechaniky (faktor intenzity napětí, energetické kritérium stability lokální trhliny, další kritéria, trhlina s lokalizovanou zónou plasticity SSY, rozměrový efekt, základy nelineární lomové mechaniky, únavové procesy).

D32SWE - Vědecké psaní v angličtině
Garant:prof. Ing. Milan Jirásek, DrSc., doc. Ing. Jan Zeman, Ph.D.
Katedra:K132 - Katedra mechaniky
Anotace:Struktura odborného vědeckého nebo technického článku, gramatické a stylistické aspekty odborného textu, proces tvůrčího vědeckého psaní. Správné začlenění rovnic do textu, typografické zásady, sazba v LaTeXu. Efektivní vyhledávání a zpracování zdrojů v síťovém prostředí, práce s knihovními, open-access a jinými specializovanými zdroji a nástroji. Citace a publikační etika, citační manažery, manuály stylu, podání článku a recenzní řízení. Bibliometrie, nástroje pro hodnocení vědy. Sdílení příkladů úspěšných vědecko-výzkumných výstupů.
Structure of a scientific or technical paper, grammar and style, scientific writing process. Properly integrating equations into text, typographic rules, typesetting in LaTeX. Effectively navigating and leveraging the global networked information environment as well as traditional resources and tools. Citations and publication ethics, citation managers, style guides, manuscript submission, and peer review. Bibliometry, science evaluation tools. Sharing the best practices of successful scholarship.

D41HDS - Hydrologický diskuzní seminář
Garant:doc. Ing. Michal Dohnal, Ph.D., Ing. Jana Votrubová, Ph.D.
Katedra:K141 - Katedra hydrauliky a hydrologie
Anotace:Diskuzní seminář je určen pro studenty doktorského studia, jejichž téma disertační práce se dotýká hydrologie v měřítku půdního profilu a svahu, podpovrchové hydrologie, transportních procesů v pórovitém prostředí nebo hydrologických toků v systému půda-rostlina-atmosféra. Seminář bude sloužit k prezentaci výzkumné práce, výměně informací a zkušeností, obhajobě vlastních výsledků a jejich diskuzi ve skupině s důrazem na pochopení a kritické zhodnocení použitých postupů. Doplňkově budou organizovány tematické semináře věnované nejvýznamnějším publikacím a aktuálním problémům oboru. Seminář může být také platformou pro navázání spolupráce mezi účastníky a poskytne informace, jak napsat a kontinuálně aktualizovat literární rešerši relevantních témat, nebo jak publikovat v časopisech uvedených v databázi Journal Citation Report.

D41IHL - Kvantitativní hydrologie
Garant:doc. Ing. Josef Křeček, CSc., prof. Ing. Tomáš Vogel, CSc.
Katedra:K141 - Katedra hydrauliky a hydrologie
Anotace:Posluchači budou v tomto předmětu seznámeni s dalšími metodami inženýrské hydrologie, jež budou znamenat další rozšíření a prohloubení znalostí ze základního kurzu hydrologie. Semináře budou zaměřeny na pozorování meteorologických a klimatologických veličin, vodní režim povodí, výpočet evaporace, evapotranspirace, na výpočet transformace povodňové vlny celistvými, dělenými i dynamickými metodami.

D41MOR - Říční morfologie
Garant:Ing. Petr Sklenář, Ph.D.
Katedra:K141 - Katedra hydrauliky a hydrologie
Anotace:Aplikace teorie mezní vrstvy do proudění s volnou hladinou, koncentrace drsnostních prvků, odpory povrchu a odpory průřezu, účinky proudu na částici na omočeném obvodě. Říční průzkum. Odlišnosti formování koryt s pískovým a štěrkovým dnem. Charakteristiky aluviálních koryt a štěrkových koryt a jejich závislost na charakteristikách proudu a vlastnostech materiálu. Řízení odtoku (nádrže) a jeho vliv na splaveninové procesy, degradace a agradace podélného profilu. Břehová eroze v nesoudržných a soudržných materiálech. Vztah morfologických procesů a rostlinných a živočišných společenstev v aquatických ekosystémech.

D41MT1 - Mechanika tekutin I
Garant:doc. Ing. Aleš Havlík, CSc., Ing. Daniel Mattas, CSc.
Katedra:K141 - Katedra hydrauliky a hydrologie
Anotace:Lagrangeův a Eulerův model popisu pohybu tekutiny. Dynamika ideální kapaliny. Eulerovy rovnice. Permanentní a nepermanentní pohyb. Hybnost, moment hybnosti, energetická bilance. Rychlostní potenciál. Rovinné a prostorové proudění. Vířivý pohyb a jeho popis. Cirkulace rychlosti. Proudění vazké tekutiny. Rovnice Navier-Stokesovy a jejich řešení. Poiseuilleův a Conetův typ laminárního proudění. Stabilita laminárního proudění. Mechanismus turbulence, charakteristiky. Rovnice Reynoldsovy. Disipace energie turbulentního proudění.

D41MT2 - Mechanika tekutin II
Garant:doc. Ing. Aleš Havlík, CSc., Ing. Daniel Mattas, CSc.
Katedra:K141 - Katedra hydrauliky a hydrologie
Anotace: Modely turbulence. Laminární a turbulentní mezní vrstva. Vyvinuté turbulentní proudění v potrubí a v korytech. Mezní vrstva při obtékání těles. Termodynamická mezní vrstva. Přenosové procesy. Charakteristiky drsnosti tuhého povrchu v tekutině. Vícefázové proudění. Provzdušněný proud. Turbulentní proudění homogenních a heterogenních suspensí. Proudy se splaveninami. Matematické a fyzikální modelování dynamických jevů. Jednorozměrné a dvourozměrné matematické modely. Okrajové podmínky a vstupní údaje pro permanentní a nepermanentní proudění. Teorie hydrodynamické podobnosti. Mezní podmínky a měřítkový efekt.

D41PPH - Podpovrchová hydrologie
Garant:prof. Ing. Tomáš Vogel, CSc.
Katedra:K141 - Katedra hydrauliky a hydrologie
Anotace:Pohyb vody pod zemským povrchem je důležitou součástí hydrologického cyklu. S prouděním vody je spojen i transport rozpuštěných látek, včetně látek ohrožujících životní prostředí. Předmět je zaměřen na vysvětlení základních teoretických a experimentálních metod používaných ke kvantitativnímu popisu hydrologicky významných podpovrchových procesů. Zvláštní pozornost je věnována metodám nezbytným pro numerické modelování proudění a transportu v proměnlivě nasycených půdních a horninových formacích.

D41PPO - Protipovodňová ochrana
Garant:Ing. Ivana Marešová, CSc.
Katedra:K141 - Katedra hydrauliky a hydrologie
Anotace:Operativní řízení protipovodňové ochrany: Meteorologie, hydrologie a hydraulika povodní. Míra rizika. Protipovodňová opatření technická a netechnická. Institucionální a legislativní aspekty ochrany před povodněmi. Předpovědní a hlásný systém, organizace procesu výstrahy, povodňové plány. Humanitární aspekty.
Územní plánování v zátopových oblastech: Mapování povodňových rizik. Stavby v povodněmi ohrožených oblastech. Protipovodňová ochrana v územním plánování obcí v ČR.

D42EXP - Experimentální metody hydraulického výzkumu
Garant:doc. Ing. Petr Valenta, CSc.
Katedra:K142 - Katedra hydrotechniky
Anotace:Matematické a fyzikální modelování v hydraulickém výzkumu, volba optimální metodiky. Teorie podobnosti složitých hydrodynamických jevů, rozměrová analýza. Metodika a techniky hydraulického modelového výzkumu na 2D a 3D modelech. Modelování okrajových podmínek. Měřicí technika a měřicí metody. Zpracování výsledků. Aerodynamické modely, teorie podobnosti, metodika a techniky modelování. Metody analogií, kontinuální, diferenční, strukturní a hybridní analogy. Metody zkoumání hydraulických jevů "in situ".

D42PRV - Provozní rizika vodohospodářských systémů
Garant:doc. Ing. Ladislav Satrapa, CSc.
Katedra:K142 - Katedra hydrotechniky
Anotace:Vodohospodářský systém. Zobrazení a abstrakce vodohospodářské soustavy (VS). Účely VS, faktory působící na funkci VS. Rizika z neplnění účelů VS, kategorizace a vyjádření rizik, kvantifikace rizik. Řízení rizika. Ekonomické dopady scénářů řízení rizika. Počítačová vizualizace procesu řízení rizika. Propojení vícekriteriálního hodnocení problému s rizikovou analýzou. Dopady poruch vodohospodářských systémů.

D42TEN - Teorie nádrží a vodohospodářských soustav
Garant:doc. Dr. Ing. Pavel Fošumpaur
Katedra:K142 - Katedra hydrotechniky
Anotace:Základem předmětu jsou pravděpodobnostní a systémové metody řešení nádrží a vodohospodářských soustav. Zahrnuje pravděpodobnostní koncepce řešení zásobní a ochranné funkce nádrží, optimalizační problémy v oblasti navrhování i řízení soustav, problematiku řízení v reálném čase včetně využití matematických modelů. Moderní teorie řízení a její aplikace na konkrétní problémy řízení složitých a rozsáhlých vodohospodářských soustav. Matematické modely pro potřeby řízení soustav (zejména simulační modely, adaptivní a učící se modely), využití moderních technologií řízení v reálném čase (expertní systémy), problematika vodohospodářských dispečinků, řízení soustav v nových ekonomických podmínkách.

D42TK1 - Teorie konstrukcí vodních staveb I
Garant:prof. Ing. Vojtěch Broža, DrSc.
Katedra:K142 - Katedra hydrotechniky
Anotace:Aplikace teorie spolehlivosti při modelech chování konstrukcí vodních staveb. Modely chování: aproximace zatížení (působení vody, vlastní síly, teplotních změn, zemin a hornin, seizmických účinků atd.). Přetvoření masivních konstrukcí spolu s podložím. Formulace problému, okrajové podmínky, řešení. Konstrukce ze zemních a kamenitých násypů. Betonové, popř. zděné konstrukce. Prostorové, rovinné a lineární úlohy. Teorie tenkostěnných průřezů. Dynamické namáhání. Únava.

D42TK2 - Teorie konstrukcí vodních staveb II
Garant:doc. Ing. Ladislav Satrapa, CSc.
Katedra:K142 - Katedra hydrotechniky
Anotace:Aplikace teorie spolehlivosti při modelech chování konstrukcí vodních staveb. Modely chování: aproximace zatížení (působení vody, vlastní síly, teplotních změn, zemin a hornin, seizmických účinků atd.). Přetvoření masivních konstrukcí spolu s podložím. Formulace problému, okrajové podmínky, řešení. Konstrukce ze zemních a kamenitých násypů. Betonové, popř. zděné konstrukce. Prostorové, rovinné a lineární úlohy. Teorie tenkostěnných průřezů. Dynamické namáhání. Únava.

D43EHY - Experimentální hydropedologie
Garant:doc. Ing. Michal Sněhota Ph.D., doc. Ing. Martin Šanda Ph.D.
Katedra:K143 - Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství
Anotace:Předmět je zaměřen na vysvětlení principů moderních metod monitoringu a experimentálního výzkumu v oblasti podpovrchové hydrologie a transportních procesů v pórovitém prostředí. Studenti se seznámí s metodami měření vlhkosti a teploty půdy, toků a tlaků vody v laboratorních podmínkách a v terénu. Budou vysvětleny principy nedestruktivních snímkovacích metod (neutronová radiografie, magnetická rezonance, rentgenová tomografie) a způsoby jejich uplatnění v geo-vědách. Pozornost bude věnována také použití hydrologických stopovačů se zaměřením na izotopy vodíku a kyslíku. Kromě přednášek budou studenti řešit samostatnou úlohu s realizací měření v terénu nebo v laboratoři včetně analýzy získaných dat a prezentace výsledků

D43HYP - Hydraulika pórovitého prostředí
Garant:prof. Ing. Milena Císlerová, CSc.
Katedra:K143 - Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství
Anotace:Definice pórovitého prostředí, hnací síly proudění vody v pórovitém prostředí, obecné pohybové rovnice. Hydraulické charakteristiky jevů a jejich zjišťování. Prostorová a časová variabilita hydropedologických charakteristik. Matematické modelování proudění vody v nasyceném a nenasyceném prostředí. Inverzní úloha. Příklady lineárního, dvou a trojrozměrného modelu pohybu vody v půdním profilu.

D43TEZ - Teoretické základy tvorby a ochrany krajiny
Garant:doc. Dr. Ing. Tomáš Dostál
Katedra:K143 - Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství
Anotace:Krajina, její prvky, složky a činitelé - vymezení základních pojmů: definice a klasifikace krajiny, typizace krajiny, složky a faktory krajiny, geomorfologické členění krajiny, klimatické členění, vztah krajiny k vodnímu režimu, půdě, vegetaci, fauně a klimatu, transformace krajiny inženýrskou činností s akcentem na stavebně inženýrskou činnost, problémy řešení krajinného prostoru ve vztahu k sociálně ekonomickým podmínkám. Mimoekonomická činnost a její vliv na krajinu: zeleň jako krajinotvorný prvek, základy rekultivace, estetika krajiny, ochrany přírody, metody hodnocení dynamiky a kvality krajiny.

D43TRA - Transportní procesy v povrchových a podzemních vodách
Garant:prof. Ing. Milena Císlerová, CSc.
Katedra:K143 - Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství
Anotace:Transport látek ve vodě - komplexní pojetí problematiky. Popis pohybu rozpuštěných látek: konvekce, hydrodynamická disperze, molekulární difúze. Analytická řešení pro zjednodušené idealizované případy. Numerická řešení transportní rovnice. Určení transportních charakteristik. Modelování pohybu chemických látek (včetně pesticidů, organických polutantů, popř. radioaktivních látek).

D44COV - Čištění odpadních vod
Garant:Ing. Marek Slavíček, Ph.D.
Katedra:K144 - Katedra zdravotního a ekologického inženýrství
Anotace:Biologická rozložitelnost organických látek a metodiky jejího stanovení. Aerobní čištění odpadních vod kulturou ve vznosu - aktivační proces (kinetika odstraňování vícesložkových substrátů, ovlivňující faktory, vláknité bytnění a jeho potlačování). Biofilmové reaktory zkrápěné biologické kolony (teorie, ovlivňující faktory). Anaerobní čištění koncentrovaných odpadních vod a stabilizace kalů (teorie, ovlivňující faktory). Kombinace anaerobního a aerobního čištění. Odstraňování dusíku a fosforu (biologické a chemické procesy).

D44DPS - Dynamika procesů v systému městského odvodnění
Garant:Dr. Ing. Ivana Kabelková
Katedra:K144 - Katedra zdravotního a ekologického inženýrství
Anotace:Nejdůležitější procesy v urbanizovaném povodí, způsob jejich experimentálního podchycení a matematického vyjádření. Základní definice - systém, model, simulace. principy bilancování látek a matematická formulace bilančních rovnic. Stavba matematických modelů, modelováni transportních a transformačních procesů v systému městského odvodnění. Ideální reaktory a skutečné systémy. Praktické používání nejrozšířenějších programů pro simulaci stokových sítí, recipientů a COV (MOUSE, SWMM, QUAL2E, ASIM).

D44EMV - Experimentální metody ve vodohospodářské problematice
Garant:prof. Ing. Jaroslav Pollert, DrSc.
Katedra:K144 - Katedra zdravotního a ekologického inženýrství
Anotace:Účel a cíle experimentálních metod, matematické a fyzikální modelování, teorie podobnosti - fyzikální modely, metodika modelování výzkumu, laboratorní a polní měřící zařízení, technika měření a metody měření, přístrojové vybavení, základy přístrojů k měření různých veličin neelektricky a elektricky. Měření tlaků, rychlostí a průtoků. Měření dvoufázových soustav. Anemometrická měření rychlostních polí. Měření laserová a ultrazvuková s využitím dopplerova jevu. Reologická měření. Separace nestlačitelných a stlačitelných polydisperzních suspenzí - sedimentační rychlosti individuálních částic a mraku částic, zahušťování, peri- a ortokinetická koagulace, filtrace, odstřeďování. Transportní procesy v tocích a uzavřených profilech.

D44HSC - Hydraulika stokových sítí a čistíren odpadních vod
Garant:prof. Ing. Jaroslav Pollert, Ph.D.
Katedra:K144 - Katedra zdravotního a ekologického inženýrství
Anotace:Proudění ve stokových systémech, způsoby výpočtu extrémních jevů a jejich vlivu na stokovou síť. Objekty na stokové síti, způsoby výpočtu extrémních jevů a možnosti úprav a zlepšení pro optimalizaci průtoku. Objekty v ČOV, jejich hydraulické chování, optimalizace proudění a sedimentace v nádržích a objektech (lapáky písku, primární sedimentační nádrže, aerační nádrže, dosazovací nádrže, transport mezi nádržemi).

D44HYC - Hydrochemie
Garant:prof. Ing. Alexander Grünwald, CSc.
Katedra:K144 - Katedra zdravotního a ekologického inženýrství
Anotace:Fyzikálně-chemické složení vody. Význam těžkých kovů ve vodách. Vliv kovů na samočištění. Organické látky, zejména chlorované uhlovodíky a PC 8 ve vodách.

D44IHB - Inženýrská hydrobiologie
Garant:Mgr. Gabriela Šťastná, Ph.D.
Katedra:K144 - Katedra zdravotního a ekologického inženýrství
Anotace:Předmět obsahuje základy hydroekologie, bioindikace a monitoringu jakosti povrchových vod. Pojednává o aplikacích hydrobiologie ve vodárenství a v čištění odpadních vod a o uplatnění hydrobiologie v projektech tvorby a ochrany životního prostředí (revitalizace toků). Součástí předmětu je laboratorní výuka.

D44MDS - Modelování distribučních sítí
Garant:doc. Ing. Iva Čiháková, CSc.
Katedra:K144 - Katedra zdravotního a ekologického inženýrství
Anotace:Modelování vodovodních sítí se zřetelem na průměrné i extrémní průtoky. Stanovení zatěžovacích parametrů v podmínkách minimálních, průměrných a maximálních odběrů vody, odběr požární vody. Kvalitativní parametry sledované v distribuční síti. Matematické modelování distribuční sítě. Kalibrace a verifikace modelů. Materiály trubní sítě. Vliv materiálu trubní sítě na změny kvality vody.

D44MEK - Mechanika kapalin s obsahem tuhých a plynných částic
Garant:prof. Ing. Jaroslav Pollert, DrSc.
Katedra:K144 - Katedra zdravotního a ekologického inženýrství
Anotace:Úvod do teorie suspensí, vlastnosti tuhých, kapalných a plynných částic ve vzájemné vazbě z hlediska jejich pohybu, usazovací rychlosti tuhých částic v kapalině a rychlosti vznášení plynných částic v kapalině, základní rovnice pohybující se suspense - rovnice kontinuity, pohybové a energetické, difúzní a gravitační teorie pohybu suspense, statistické teorie pohybu, dimenzionální analýza a podobnost, tlakový spád při proudění homogenních a heterogenních suspensí, zvláštnosti vertikálního proudu suspense.

D44MIN - Městské inženýrství
Garant:doc. Ing. Petr Šrytr, CSc., doc. Ing. Bohumil Šťastný, Ph.D.
Katedra:K144 - Katedra zdravotního a ekologického inženýrství
Anotace:Obsahem předmětu jsou koordinační technologie řešení technického vybavení území (TVÚ), které lze členit v závislosti na jednotlivých fázích rozhodování (metodologie koordinace TVÚ v úseku územního plánování, v úseku projektování, v úseku realizace a v úseku provozu). Nabízeny jsou též vybrané partie z teoretického základu (topologie, aplikované teorie spolehlivosti, aplikované teorie hromadné obsluhy apod.).

D44MZV - Metody zušlechťování vody
Garant:prof. Ing. Alexander Grünwald, CSc.
Katedra:K144 - Katedra zdravotního a ekologického inženýrství
Anotace:Cílem předmětu je prohloubit základní poznatky z hydrochemie, hydrobiologie, úpravy a čištění odpadních vod. Procesy nitrifikace a denitrifikace. Teoretické základy, návrhové parametry. Kombinované systémy eliminace dusíku z odpadních vod. Matematické modely pro simulování procesů eliminace dusíku z odpadních vod. Teoretické základy odstraňování fosforu z odpadních vod. Chemické a biologické způsoby. Dimenzování zařízení. Filtrace a kontaktní filtrace.

D44OUU - Odvodnění urbanizovaných území
Garant:Dr. Ing. Ivana Kabelková
Katedra:K144 - Katedra zdravotního a ekologického inženýrství
Anotace:Dešťová data pro městskou hydrologii (vytvoření dešťových sérií, katalogu a skutečné historické dešťové řady). Výpočet efektivního deště. Výpočet koncentrace povrchového odtoku. Struktura a stavba matematických modelů srážkoodtokových jevů. Kalibrace a verifikace modelů. Monitorování městských povodí. Vliv systému na životní prostředí. Teorie a praktický výpočet akumulace znečištění ve stokové síti a splachu znečištění z povrchu území. Nové stavební prvky (dešťové nádrže, separátory, regulátory průtoku apod.), popis funkce, výpočet a jejich praktické užití.


Stránka ČVUT
Stránka fakulty

Problémy, připomínky a doporučení směrujte prosím na
webmaster@fsv.cvut.cz

Poslední změna: 15. listopadu 2018