CTU

České vysoké učení technické v Praze

Fakulta stavební

Anotace předmětů doktorského studia

Inženýrství životního prostředí


D01MAS - Matematická statistika
Garant:prof. RNDr. Daniela Jarušková, CSc.
Katedra:K101 - Katedra matematiky
Anotace:Závislost a nezávislost náhodných veličin. Lineární model. Analýza rozptylu - jednoduché třídění. Regrese s více vysvětlujícími proměnnými. Výběr modelu. Analýza hlavních komponent. Faktorová analýza. Časové řady v časové doméně - Autokorelační funkce. Box-Jenkinsova metodologie. Časové řady ve frekvenční doméně - Fourierova analýza. Testy významnosti frekvencí. Aplikační software IBM SPSS Statistics nebo MatLab.

D02EFM - Experimentální fyzika a teorie měření
Garant:doc. Ing. Petr Semerák, Ph.D.
Katedra:K102 - Katedra fyziky
Anotace:Principy experimentů, sestavování aparatury, sledování měřené veličiny. Základy teorie chyb. Obecné zásady metrologie, veličiny a jednotky, normování a atestace pro jednotlivé úlohy. Přímé měření hmotnosti, délek, času a dalších veličin. Měření nepřímými metodami. Měření neelektrických veličin elektrickými metodami, typy snímačů (převodníků). Zpracovávání naměřených dat a jejich uchovávání v elektronických pamětech. Experiment a měřící systém řízený počítačem, sestava čidlo, měřící přístroj, AD převodník, počítač.

D02IAM - Instrumentální analytické metody
Garant:prof. RNDr. Pavel Demo, CSc.
Katedra:K102 - Katedra fyziky
Anotace:Spektrální metody: Emisní spektrální analýza. Atomová absorpční a fluorescenční spektroskopie. Absorpční spektroskopie v UV a viditelné oblasti. Absorpční spektrální analýza v oblasti vibračně-rotačních spekter (IČ spektroskopie). Rentgenová spektroskopie (rentgenová fluorescenční spektroskopie, rentgenová absorpční analýza, rentgenová difraktometrie). Magnetická rezonanční spektroskopie (nukleární magnetická rezonance, elektronová paramagnetická rezonance). Refraktometrie a interferometrie.
Separační metody: Extrakce. Chromatografie. Plošná chromatografie. Iontově-výměnná chromatografie. Afinitivní chromatografie. Gelová chromatografie. Plynová chromatografie (kolony, absorbenty, detektory). Vysokoúčinná kapalinová chromatografie (termodynamika separace, mobilní a stacionární fáze, detektory).
Elektrochemické metody: Redoxní rovnováha, Elektrochemický článek. Hlavní typy elektrod (elektrody I a II druhu, redoxní, membránové). Potenciometrie (přímá potenciometrie-iontově selektivní elektrody, měření pH, nepřímá potenciometrie). Voltametrie a polarografie. Konduktometrie a dielektrimetrie.

D02OZE - Obnovitelné zdroje energie a ŽP
Garant:doc. RNDr. Vítězslav Vydra, CSc.
Katedra:K102 - Katedra fyziky
Anotace:Předmět se zabývá studiem závislosti mezi energetickými zdroji a kvalitou životního prostředí se zaměřením na využití obnovitelných zdrojů energie v podmínkách České republiky. Sluneční energie, větrná energie, fotovoltaická přeměna, helioenergetika, biomasa.

D02PMY - Polymery
Garant:prof. RNDr. Pavel Demo, CSc.
Katedra:K102 - Katedra fyziky
Anotace:Základní pojmy polymerní chemie (monomer, polymer, polymerizace). Polymerizační reakce (radikálové, řetězové, iontové). Struktura a názvosloví polymerů (geometrické typy polymerních řetězců-lineární, rozvětvený, sesíťovaný; strukturní, triviální a komerční názvy). Fyzikální a chemické vlastnosti polymerů (termodynamika polymerů - skupenské stavy, fázové přechody; mechanické vlastnosti polymerů-pevnost, deformace elastická, viskoelastická, plastická; roztoky a rozpouštědla polymerů-ideální a termodynamicky dobrá rozpouštědla, srážedla). Degradace polymerů-fotochemická, oxidační, biodegradace, koroze.

D05DRP - Doktorandská propedeutika
Garant:doc. Dr. Ing. Václav Liška
Katedra:K105 - Katedra společenských věd
Anotace:Doktorandi získají základní metodologické didaktické postupy při stanovování výuky a vlastním vedení seminářů, cvičení s ohledem na výuku na vysoké škole technického směru. Pozornost je věnována pedagogicko-psychologickým metodám poznávání a hodnocení osobnosti studujícího, psychologii učení, duševní hygieně, psychologickému rozboru výchovných zásad, odměn-trestů a pedagogické komunikaci. Informace o nejčastějších didaktických chybách při výuce u začínajících VŠ pedagogů a možnosti, jak se jich vyvarovat.
V KOSu uvádějte roli - volitelný předmět.

D23ACH - Aplikovaná chemie
Garant:prof. Ing. Milena Pavlíková, Ph.D.
Katedra:K123 - Katedra materiálového inženýrství a chemie
Anotace:Cílem předmětu je zlepšit úroveň chemických znalostí doktorandů a ukázat jim možnosti chemického přístupu k řešení jejich konkrétního projektu. Látka, směs, přípravek, materiál. Čistota a koncentrace. Chemické reakce. Chemická rovnováha. Význam pH. Chemická kinetika. Stechiometrické výpočty, látkové bilance. Chemická podstata stavebních hmot. Chemické procesy při aplikaci stavebních hmot. Chemická degradace a koroze. Význam a možnosti chemické analýzy ve stavebnictví. Chyby chemických rozborů. Správná laboratorní praxe. Zásady bezpečné práce s chemickými přípravky. Chemické riziko a legislativa.

D23AUM - Akustická a ultraakustická měření
Garant:Ing. Lukáš Fiala, Ph.D.
Katedra:K123 - Katedra materiálového inženýrství a chemie
Anotace:Popis experimentů v oblasti fyzikální a prostorové akustiky a aplikace ultraakustiky v oblasti nedestruktivního měření fyzikálních materiálových parametrů. Popis a použití základních přístrojů pro akustická měření, využití generátorů, snímačů, zesilovačů a analyzátorů a záznamových zařízení. Praktické úlohy z prostorové akustiky (měření hladiny hlasitosti, doby dozvuku, stupně průzvučnosti ap.). Praktické úlohy z oboru nedestruktivního měření fyzikálních materiálových vlastností akustickými a ultraakustickými metodami (měření modulů pružnosti, rychlosti řešení vlnění, útlumu vlnění ap.). Praktické úlohy z oblasti ultraakustické defektoskopie (hledání trhlin a dutin v materiálu, určování nehomogenit ap.). Popsání principů a aplikace při využití akustické emise (předvídání krizových situací ap.).

D23IMP - Interakce materiálů a vnějšího prostředí
Garant:doc. Ing. Alena Vimmrová, Ph.D.
Katedra:K123 - Katedra materiálového inženýrství a chemie
Anotace:Problematika změn stavu a vlastností materiálu v závislosti na podmínkách, kterým je vystaven. Charakteristika stavebních materiálů s podrobným popisem materiálů porézních. Vliv teploty a vlhkosti na fyzikální parametry materiálů. Stárnutí materiálů v různých podmínkách. Cyklování pro různé teploty, zmrazování a přehřívání. Vliv chemického působení na vlastnosti materiálů. Životnost s ohledem na přirozenou destrukci a na destrukci v rizikových podmínkách. Vztah kvality životního prostředí s exploatací stavby. Karbonatace betonu oxydem uhličitým ze vzduchu a další vlivy kontaminovaného prostředí na strukturu, vlastnosti a životnost materiálů.

D26EUF - Evropské fondy - možnost spolufinancování projektů
Garant:doc. Ing. Jana Frková, Ph.D.
Katedra:K126 - Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
Anotace:Potence finančních zdrojů z EU plynoucích do ČR a prioritní oblasti pro jejich využití. Manuál pro sestavení projektů spolufinancovaných z prostředků EU (metodologie Studie proveditelnosti projektů). Finanční, ekonomická, citlivostní a riziková analýza těchto projektů. Kvalifikační kritéria hodnocení projektů pro možné financování z prostředků EU.

D27URS - Strategie rozvoje sídel a regionů
Garant:doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc.
Katedra:K127 - Katedra urbanismu a územního plánování
Anotace:Systémové pojetí regionů: struktura krajiny, složky, vazby. Kvalita života ve vztahu k sídlu a regionu. Regionální a sídelní rozvoj ČR v evropském a globálním kontextu. Prevence úpadku sídel a regionů a degradace životního prostředí. Komunální inženýrství. Urbanistická ekonomie a efektivnost sídelních systémů. Regionální rozvoj, regionální politika. Stabilita území, obnova sídel a krajiny. Realizace strategických cílů rozvoje sídel a regionů.

D28ASM - Aplikované statistické metody
Garant:RNDr. Tomáš Vaníček, Ph.D.
Katedra:K128 - Katedra inženýrské informatiky
Anotace:Pojem pravděpodobnosti, náhodná veličina, náhodný vektor, popisná statistika, náhodný výběr, teorie odhadu, testování hypotéz, testy dobré shody, regrese, časové řady. Testy, jejich aplikace při posuzování experimentů, metody použití statistických postupů pro různé typy experimentů, ankety, jejich zpracování a použití.

D28INZ - Inženýrská informatika
Garant:doc. RNDr. Ing. Jaroslav Klvaňa, CSc., Ing. Miroslav Sůra, CSc., RNDr. Tomáš Vaníček, Ph.D.
Katedra:K128 - Katedra inženýrské informatiky
Anotace:V předmětu se doktorandi seznámí - v závislosti na oblasti svého zájmu případně předpokládané doktorské práce - s jednou z oblastí: optimalizační metody a aplikovaná matematická statistika, databáze, počítačová grafika a geografické informační systémy (GIS), umělá inteligence.

D32SWE - Vědecké psaní v angličtině
Garant:prof. Ing. Milan Jirásek, DrSc., doc. Ing. Jan Zeman, Ph.D.
Katedra:K132 - Katedra mechaniky
Anotace:Struktura odborného vědeckého nebo technického článku, gramatické a stylistické aspekty odborného textu, proces tvůrčího vědeckého psaní. Správné začlenění rovnic do textu, typografické zásady, sazba v LaTeXu. Efektivní vyhledávání a zpracování zdrojů v síťovém prostředí, práce s knihovními, open-access a jinými specializovanými zdroji a nástroji. Citace a publikační etika, citační manažery, manuály stylu, podání článku a recenzní řízení. Bibliometrie, nástroje pro hodnocení vědy. Sdílení příkladů úspěšných vědecko-výzkumných výstupů.
Structure of a scientific or technical paper, grammar and style, scientific writing process. Properly integrating equations into text, typographic rules, typesetting in LaTeX. Effectively navigating and leveraging the global networked information environment as well as traditional resources and tools. Citations and publication ethics, citation managers, style guides, manuscript submission, and peer review. Bibliometry, science evaluation tools. Sharing the best practices of successful scholarship.

D34TDK - Teorie dřevěných konstrukcí
Garant:doc. Ing. Petr Kuklík, CSc.
Katedra:K134 - Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí
Anotace:Vliv mikroskopické a makroskopické struktury dřeva na jeho vlastnosti. Reologické vlastnosti dřeva a materiálů na bázi dřeva. Nedestruktivní metody zjišťování vlastností dřeva. Aplikace mechaniky lomu na dřevo. Stabilita prvků při uvážení poddajnosti spojů. Boulení a smykové ochabnutí tenkých stěn a pásů. Prvky složeného průřezu z materiálů s rozdílnými vlastnostmi. Chování dřevěných prvků a spojů při extrémních podmínkách zatížení, vlhkosti a teploty. Navrhování dřevěných konstrukcí použitím statistických metod.

D35GEO - Geologie a hydrogeologie
Garant:prof. Ing. Ivan Vaníček, DrSc., RNDr. Jana Tourková
Katedra:K135 - Katedra geotechniky
Anotace:Druhy hornin, sedimentologie, tektonika, zvětrávání hornin, činnost povrchové a podzemní vody, agresivní vody, sesuvné pohyby, inženýrská regionální geologie, vztah mezi podzemní vodou a horninou, pohyb podzemní vody, vývěry, chemické a fyzikální vlastnosti podzemní vody, minerální vody, regionální hydrogeologie.

D35GMZ - Geotechnický monitoring a terénní zkoušky
Garant:doc. Ing. Jan Záleský, CSc.
Katedra:K135 - Katedra geotechniky
Anotace:Kontrolní sledování - monitoring - konstrukcí a prostředí staveb jako prostředek pro ověřování předpokladů návrhů, volby vstupních parametrů a zajištění spolehlivosti. Vztah mezi vystrojením měřícími prvky a vypovídací schopností pro zpětné analýzy a modelování chování. Popis, provádění a vyhodnocování vybraných terénních zkoušek. Návrh terénních zkoušek a instrumentace pro vybrané typy konstrukcí.

D35ODP - Odpady, hospodaření s odpady
Garant:prof. Ing. Ivan Vaníček, DrSc.
Katedra:K135 - Katedra geotechniky
Anotace:Odpadové hospodářství. Minimalizace a recyklace odpadů a jejich druhotné využití. Druhy odpadů, způsoby jejich likvidace a skládkování. Transport znečišťujících látek a jeho eliminace. Ochrana horninového prostředí, podzemní a povrchové vody před znečištěním ze skládek různých odpadů, obaloven živičných směsí (PCB, LTO), úložišť a odkališť popelovin, při ropných a fenolových haváriích apod. Průzkumy pro skládky, určování návrhových parametrů ochranných, případně asanačních opatření. Rekultivace povrchu skládky a její harmonické začlenění do krajinného systému.

D36EXS - Experimentální ověřování silničních konstrukcí a materiálů
Garant:doc. Ing. František Luxemburk, CSc.
Katedra:K136 - Katedra silničních staveb
Anotace:Stanovení speciálních vlastnosti kameniva (včetně kamenné moučky). Návrh složení a ověření cementové stabilizace. Ověřování vlastností asfaltových silničních pojiv (asfalty, ředěné asfalty, modifikované asfalty, emulze). Návrh složení hutněných a litých asfaltových směsí a materiálové charakteristiky asfaltových směsí (NAT, odolnost proti trvalým deformacím, pevnost v příčném tahu atd.). Vozovkový cementový beton (odolnost proti střídavému účinku mrazu a vody, tixotropie), směsi se zvýšenou odolností proti trvalým deformacím.

D36TDP - Teorie dopravního proudu
Garant:doc. Ing. Petr Slabý, CSc.
Katedra:K136 - Katedra silničních staveb
Anotace:Základní charakteristiky pohybu jednotlivého vozidla. Způsoby měření dynamických charakteristik. Základní způsoby sledování dopravního proudu. Rovnice kontinuity, bodová hustota proudu. Parametry plynulosti pohybu a jejich vztah na spotřebu PHM. Mikroskopické a makroskopické modely dopravního proudu. Sledování rizikových - konfliktních situací.

D41KLI - Hydrologie a klimatologie
Garant:prof. Ing. Tomáš Vogel, CSc.
Katedra:K141 - Katedra hydrauliky a hydrologie
Anotace:Komplexní informace o klimatologii a meteorologii, základní meteorologické a klimatologické prvky, metody sledování, posuzování a vyhodnocování získaných meteorologických dat a jiných charakteristik území, vznik a vývoj počasí, přístroje, hlavní typy podnebí, antropogenní ovlivnění klimatu, klimatické faktory oběhu vody, odtok povrchových vod, hydrologický režim, hydrologické předpovědi. Transmise emisí a imisí v atmosféře, výpočty vleček, deposice škodlivin. Předpisy související s limitním zatížením atmosféry.

D41MOR - Říční morfologie
Garant:Ing. Petr Sklenář, Ph.D.
Katedra:K141 - Katedra hydrauliky a hydrologie
Anotace:Aplikace teorie mezní vrstvy do proudění s volnou hladinou, koncentrace drsnostních prvků, odpory povrchu a odpory průřezu, účinky proudu na částici na omočeném obvodě. Říční průzkum. Odlišnosti formování koryt s pískovým a štěrkovým dnem. Charakteristiky aluviálních koryt a štěrkových koryt a jejich závislost na charakteristikách proudu a vlastnostech materiálu. Řízení odtoku (nádrže) a jeho vliv na splaveninové procesy, degradace a agradace podélného profilu. Břehová eroze v nesoudržných a soudržných materiálech. Vztah morfologických procesů a rostlinných a živočišných společenstev v aquatických ekosystémech.

D41PPH - Podpovrchová hydrologie
Garant:prof. Ing. Tomáš Vogel, CSc.
Katedra:K141 - Katedra hydrauliky a hydrologie
Anotace:Pohyb vody pod zemským povrchem je důležitou součástí hydrologického cyklu. S prouděním vody je spojen i transport rozpuštěných látek, včetně látek ohrožujících životní prostředí. Předmět je zaměřen na vysvětlení základních teoretických a experimentálních metod používaných ke kvantitativnímu popisu hydrologicky významných podpovrchových procesů. Zvláštní pozornost je věnována metodám nezbytným pro numerické modelování proudění a transportu v proměnlivě nasycených půdních a horninových formacích.

D41RTP - Reaktivní transport v půdě
Garant:Ing. Jaromír Dušek, Ph.D.
Katedra:K141 - Katedra hydrauliky a hydrologie
Anotace:Reaktivní chemické látky v životním prostředí. Základní procesy transportu látek v půdě. Koncept průnikové křivky. Parametrizace adsorpce a rozpadu. Řídící rovnice transportu. Matematické přístupy k pohybu látek v pórovitém prostředí: analytické a numerické řešení. Modelování pohybu chemických látek (two-region/two-site model).

D42PRV - Provozní rizika vodohospodářských systémů
Garant:doc. Ing. Ladislav Satrapa, CSc.
Katedra:K142 - Katedra hydrotechniky
Anotace:Vodohospodářský systém. Zobrazení a abstrakce vodohospodářské soustavy (VS). Účely VS, faktory působící na funkci VS. Rizika z neplnění účelů VS, kategorizace a vyjádření rizik, kvantifikace rizik. Řízení rizika. Ekonomické dopady scénářů řízení rizika. Počítačová vizualizace procesu řízení rizika. Propojení vícekriteriálního hodnocení problému s rizikovou analýzou. Dopady poruch vodohospodářských systémů.

D42TEN - Teorie nádrží a vodohospodářských soustav
Garant:doc. Dr. Ing. Pavel Fošumpaur
Katedra:K142 - Katedra hydrotechniky
Anotace:Základem předmětu jsou pravděpodobnostní a systémové metody řešení nádrží a vodohospodářských soustav. Zahrnuje pravděpodobnostní koncepce řešení zásobní a ochranné funkce nádrží, optimalizační problémy v oblasti navrhování i řízení soustav, problematiku řízení v reálném čase včetně využití matematických modelů. Moderní teorie řízení a její aplikace na konkrétní problémy řízení složitých a rozsáhlých vodohospodářských soustav. Matematické modely pro potřeby řízení soustav (zejména simulační modely, adaptivní a učící se modely), využití moderních technologií řízení v reálném čase (expertní systémy), problematika vodohospodářských dispečinků, řízení soustav v nových ekonomických podmínkách.

D43HYP - Hydraulika pórovitého prostředí
Garant:prof. Ing. Milena Císlerová, CSc.
Katedra:K143 - Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství
Anotace:Definice pórovitého prostředí, hnací síly proudění vody v pórovitém prostředí, obecné pohybové rovnice. Hydraulické charakteristiky jevů a jejich zjišťování. Prostorová a časová variabilita hydropedologických charakteristik. Matematické modelování proudění vody v nasyceném a nenasyceném prostředí. Inverzní úloha. Příklady lineárního, dvou a trojrozměrného modelu pohybu vody v půdním profilu.

D43PED - Pedologie
Garant:prof. Ing. Milena Císlerová, CSc.
Katedra:K143 - Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství
Anotace:Půdotvorné faktory, fyzikální a fyzikálně-chemické charakteristiky půd, tepelné vlastnosti půd, půdní voda, hydrostatika a hydrodynamika půdní vody, klasifikace půd, bonitace, hydropedologický průzkum, vodní režim půd. Půdní meliorační opatření při rekultivaci půd. Metody ozdravování půd. likvidace kontaminace půd škodlivinami.

D43TRA - Transportní procesy v povrchových a podzemních vodách
Garant:prof. Ing. Milena Císlerová, CSc.
Katedra:K143 - Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství
Anotace:Transport látek ve vodě - komplexní pojetí problematiky. Popis pohybu rozpuštěných látek: konvekce, hydrodynamická disperze, molekulární difúze. Analytická řešení pro zjednodušené idealizované případy. Numerická řešení transportní rovnice. Určení transportních charakteristik. Modelování pohybu chemických látek (včetně pesticidů, organických polutantů, popř. radioaktivních látek).

D43VOS - Vodohospodářské stavby a malé vodní nádrže
Garant:Ing. Václav David, Ph.D.
Katedra:K143 - Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství
Anotace:Základní vodohospodářské stavby z oboru hydromeliorací - jejich účel, typy a způsoby navrhování. Ve cvičeních formou příkladů i komplexnějších zadání aplikace teoretických znalostí při projektování. Závlahové a odvodňovací stavby, speciální odvodnění, protierozní ochrana zemědělských pozemků, hrazení bystřin, ochrana a organizace povodí, rybníky a malé vodní nádrže.

D44EMV - Experimentální metody ve vodohospodářské problematice
Garant:prof. Ing. Jaroslav Pollert, DrSc.
Katedra:K144 - Katedra zdravotního a ekologického inženýrství
Anotace:Účel a cíle experimentálních metod, matematické a fyzikální modelování, teorie podobnosti - fyzikální modely, metodika modelování výzkumu, laboratorní a polní měřící zařízení, technika měření a metody měření, přístrojové vybavení, základy přístrojů k měření různých veličin neelektricky a elektricky. Měření tlaků, rychlostí a průtoků. Měření dvoufázových soustav. Anemometrická měření rychlostních polí. Měření laserová a ultrazvuková s využitím dopplerova jevu. Reologická měření. Separace nestlačitelných a stlačitelných polydisperzních suspenzí - sedimentační rychlosti individuálních částic a mraku částic, zahušťování, peri- a ortokinetická koagulace, filtrace, odstřeďování. Transportní procesy v tocích a uzavřených profilech.

D44HSC - Hydraulika stokových sítí a čistíren odpadních vod
Garant:prof. Ing. Jaroslav Pollert, Ph.D.
Katedra:K144 - Katedra zdravotního a ekologického inženýrství
Anotace:Proudění ve stokových systémech, způsoby výpočtu extrémních jevů a jejich vlivu na stokovou síť. Objekty na stokové síti, způsoby výpočtu extrémních jevů a možnosti úprav a zlepšení pro optimalizaci průtoku. Objekty v ČOV, jejich hydraulické chování, optimalizace proudění a sedimentace v nádržích a objektech (lapáky písku, primární sedimentační nádrže, aerační nádrže, dosazovací nádrže, transport mezi nádržemi).

D44HYC - Hydrochemie
Garant:prof. Ing. Alexander Grünwald, CSc.
Katedra:K144 - Katedra zdravotního a ekologického inženýrství
Anotace:Fyzikálně-chemické složení vody. Význam těžkých kovů ve vodách. Vliv kovů na samočištění. Organické látky, zejména chlorované uhlovodíky a PC 8 ve vodách.

D44MZV - Metody zušlechťování vody
Garant:prof. Ing. Alexander Grünwald, CSc.
Katedra:K144 - Katedra zdravotního a ekologického inženýrství
Anotace:Cílem předmětu je prohloubit základní poznatky z hydrochemie, hydrobiologie, úpravy a čištění odpadních vod. Procesy nitrifikace a denitrifikace. Teoretické základy, návrhové parametry. Kombinované systémy eliminace dusíku z odpadních vod. Matematické modely pro simulování procesů eliminace dusíku z odpadních vod. Teoretické základy odstraňování fosforu z odpadních vod. Chemické a biologické způsoby. Dimenzování zařízení. Filtrace a kontaktní filtrace.

D44TOX - Toxikologie
Garant:doc. Mgr. Jana Nábělková, Ph.D.
Katedra:K144 - Katedra zdravotního a ekologického inženýrství
Anotace:Testování toxicity látek; ekotoxikologický účinek různých prioritních polutantů na složky životního prostředí; hodnocení ekotoxikologické nebezpečnosti; likvidace havárií prioritních polutantů; metody detekce znečišťujících látek; modelování osudu polutantů v životním prostředí; akvatická toxikologie.

D55GIN - Geoinformatika
Garant:prof. Ing. Aleš Čepek, CSc.
Katedra:K155 - Katedra geomatiky
Anotace:Předmět je věnován problematice návrhu a tvorby geoinformačních systémů, s důrazem na interdisciplinární povahu geoinformatiky, její vazby na geodézii, globální polohové systémy a moderní kartografii. Zpracování a archivace geoprostorových dat v prostředí relačních a objektových databází. Hromadné zpracování a analýzy prostorových dat, jejich prezentace a webové služby a vizualizace. Doporučené standardy a formáty dat v geoinformatice.

D55GIS - Geografické informační systémy
Garant:prof. Ing. Lena Halounová, CSc.
Katedra:K155 - Katedra geomatiky
Anotace:Definice a vymezení geografického informačního systému (GIS). Možnosti užití GIS. Vyjádření a popis světa v GIS. Model prostorových dat. Správa databáze a databázové modely. Zdroje a metody získávání digitálních dat, jejich typy, spojování. Kvalita dat. Funkční nástroje GIS - údržba a analýza geografických dat a atributů, výběrové, klasifikační a měřící funkce, funkce překrytí, funkce v okolí, spojovací funkce, výstupní funkce. Zavedení GIS do užívání.

D62EFR - Ekofyziologie rostlin
Garant:RNDr. Jan Pokorný
Katedra:K162 - Externí katedra
Anotace:Cílem přednášek je propojit pohledy a přístupy uplatňované v geobotanice, v rostlinné fyziologii, hydrobiologii i v ekologii krajiny. Na základě klíčových hlavních fyziologických procesů se vysvětlují adaptace rostlin k limitujícím faktorům v různých biotopech. Podává se přehled o principech, metodách a instrumentaci používané v ekofyziologii rostlin.

D62OPK - Ochrana přírody a krajiny
Garant:Ing. Petr Zasadil, Ph.D. (ČZU Praha, FŽP)
Katedra:K162 - Externí katedra
Anotace:Zhodnocení současného stavu přírody a krajiny, vývojové tendence přírodních prvků, mechanismy poškozování přírody, systém státní ochrany přírody, obecná, územní a druhová ochrana, institucionální a legislativní zázemí, praktické způsoby ochrany přírody, význam přírody pro člověka a jeho činnost.

D62REK - Rekultivace
Garant:Ing. Jan Sixta, CSc., ČZU Praha, FŽP
Katedra:K162 - Externí katedra
Anotace:Rekultivace velkoplošně devastovaných lokalit, například výsypek a odvalů lomů a dolů, poddolovaných a vytěžených lokalit, skládek a půd poškozených kyselými dešti. Technické způsoby rekultivace, využití moderních postupů, fytotextilie, technické textilie, hydroosevy, přemísťování vegetačních elementů, úprava fyzikálních, chemických a biologických vlastností půd a půdotvorných substrátů. Biologické postupy při rekultivacích, technika biologických prací, ochrana rekultivovaných ploch a jejich ekonomické a mimoekonomické využívání.


Stránka ČVUT
Stránka fakulty

Problémy, připomínky a doporučení směrujte prosím na
webmaster@fsv.cvut.cz

Poslední změna: 11. března 2020