Předměty doktorských studijních programů vyučované v češtině

D01AER - Aplikace evolučních rovnic ve stavebním inženýrství

Vyučuje:
K101 - katedra matematiky
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Předmět je zaměřen na studium kvalitativních vlastností matematických modelů přenosu tepla a vlhkosti v porézních materiálech. Přednášky jsou věnovány odvození modelů transportních procesů ve vícefázových systémech a řešení odpovídajících počátečně-okrajových problémů. Hlavní témata (osnova) předmětu: Bilanční rovnice, bilance hmoty a energie. Bilanční rovnice ve vícefázových systémech, přenos tepla a hmoty v porézních materiálech. Konstitutivní rovnice, Darcyho zákon, Fourierův zákon, Fickův zákon, stavové rovnice, tepelně vlhkostní parametry v transportních modelech. Matematická formulace problému, počáteční a okrajové podmínky. Rotheho metoda, Faedova-Galerkinova metoda. Řešení eliptických problémů generovaných metodou časové diskretizace. Existenční a konvergenční věta pro abstraktní parabolický problém. Aplikace na zjednodušené modely vedení tepla a izotermální proudění vlhkosti v porézních materiálech. Sdružený transport tepla a vlhkosti v porézních materiálech.

D01ALM - Systém počítačové algebry Maple

Vyučuje:
K101 - katedra matematiky
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními možnostmi, které pro usnadnění matematicky zaměřené práce nabízí systém Maple. Účastníci získají elementární osobní zkušenost prostřednictvím řady ukázek a samostatnou prací na seminárním úkolu. Obsah: Rozdíly mezi systémem počítačové algebry (Computer Algebra System, CAS) a numericky orientovaným softwarem (např. Matlab). Jádro Maple a knihovny (packages). Dvě základní formy interakce s prostředím Maple – worksheet a document, různé módy interakce (výběr z hlavního menu, kontextové menu, textové příkazy). Systém nápovědy. Základní pojmy a operace: proměnná, výraz, funkce, procedura, úpravy výrazů a funkcí, derivace, integrace, cykly, podmíněné příkazy, zavádění omezujících předpokladů, funkce definované po částech. Grafy funkcí jedné proměnné, dvou proměnných. Kombinování více grafů do jednoho obrázku, anotace grafů. Nastavení barev, typu a velikosti písma. Export obrázků v různých grafických formátech. Práce s pokročilejšími matematickými nástroji: řešení obyčejných diferenciálních rovnic (počáteční i okrajové úlohy), lineární algebra. Možnosti numerických výpočtů. Důležitou součástí je samostatná seminární práce posluchačů motivovaná tématem (třeba jen dílčím) jejich disertační práce.

D01AMN1 - Aplikovaná matematika a numerické metody I

Vyučuje:
K101 - katedra matematiky
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Cílem je seznámit studenty se základní problematikou numerické matematiky. Tématické okruhy jsou: Soustavy lineárních rovnic. Přímé i základní iterační metody. Řešení nelineárních rovnic a jejich soustav Řešení problému vlastních čísel Aproximace funkcí Numerická kvadratura Numerické metody řešení obyčejných diferenciálních rovnic s počátečními a okrajovými podmínkami.

D01AMN2 - Aplikovaná matematika a numerické metody II

Vyučuje:
K101 - katedra matematiky
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Předmět navazuje na Aplikovaná matematika a numerické metody I, cílem je zvládnout metody řešení parciálních diferenciálních rovnic. Řešeny budou jak úlohy eliptické, tak parabolické. Menší pozornost pak bude věnována hyperbolickým problémům. Rovněž budou řešeny otázky efektivního předpodmínění vznikajících soustav lineárních soustav.

D01AP1 - Aplikovaná matematika a numerické metody I

Vyučuje:
K101 - katedra matematiky
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Cílem je seznámit studenty se základní problematikou numerické matematiky. Tematické okruhy jsou: • Soustavy lineárních rovnic. Přímé i základní iterační metody. • Řešení nelineárních rovnic a jejich soustav • Řešení problému vlastních čísel • Aproximace funkcí • Numerická kvadratura • Numerické metody řešení obyčejných diferenciálních rovnic s počátečními a okrajovými podmínkami.

D01AP2 - Aplikovaná matematika a numerické metody II

Vyučuje:
K101 - katedra matematiky
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Předmět navazuje na Aplikovaná matematika a numerické metody I, cílem je zvládnout metody řešení parciálních diferenciálních rovnic. Řešeny budou jak úlohy eliptické, tak parabolické. Menší pozornost pak bude věnována hyperbolickým problémům. Rovněž budou řešeny otázky efektivního předpodmínění vznikajících soustav lineárních soustav.

D01APL - Aplikovaná matematika a numerické metody

Vyučuje:
K101 - katedra matematiky
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Vybrané partie z numerických metod algebry a vybrané partie matematické analýzy a numerických metod analýzy. Některé numerické metody řešení soustav lineárních algebraických funkcí. Obyčejné a parciální diferenciální rovnice a numerické řešení obyčejných diferenciálních rovnic s počátečními a okrajovými podmínkami. Parciální diferenciální rovnice, zvl. eliptické a evoluční rovnice. Numerické řešení parciálních diferenciálních rovnic eliptického, parabolického a hyperbolického typu, zvl. metoda sítí a variační metody. Integrální rovnice a numerické metody jejich řešení, vybrané partie počítačové grafiky a integrální transformace.

D01DDS - Diferenciální rovnice a dynamické systémy

Vyučuje:
K101 - katedra matematiky
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Cílem je seznámit posluchače s některými kvalitativními vlastnostmi obyčejných diferenciálních rovnic a také s konceptem dynamického systému. Obsah: Lineární systémy, nelineární systémy - lokální teorie, nelineární systémy – globální teorie, nelineární systémy - vybrané kapitoly bifurkační teorie

D01DS - Dynamické systémy

Vyučuje:
K101 - katedra matematiky
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Cílem je seznámit posluchače s vybranými kapitolami teorie dynamických systémů. Obsah: Systémy se stabilním asymptotickým chováním, lineární zobrazení a lineární diferenciální rovnice, rekurence a rovnoměrné rozdělení, konzervativní systémy, jednoduché systémy s komplikovanou orbitální strukturou, entropie a chaos, hyperbolické dynamiky, homoklinické trajektorie, paradoxní atraktory. Kapitoly z ergodické teorie a topologických dynamik

D01ER - Evoluční rovnice

Vyučuje:
K101 - katedra matematiky
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Fyzikální odvození typických nerovnovážných úloh fyziky spojitých prostředí, formulace a interpretace počátečních a okrajových podmínek, klasifikace rovnic (parabolické, hyperbolické), metody řešení (Galerkin, časová diskretizace) včetně rekapitulace základní teorie Sobolevových prostorů a vět o vnoření, kvalitativní vlastnosti řešení jako např. stabilita versus nestabilita trajektorií, vznik rázových vln, systémy s pamětí.

D01FAN - Funkcionální analýza

Vyučuje:
K101 - katedra matematiky
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Přednášky budou věnovány studiu Hilbertových a Banachových prostorů a operátorů na nich s ohledem na aplikace v teorii parciálních diferenciálních rovnic. Řekneme si něco o základních větách funkcionální analýzy, tj. Hahnova-Banachova, Banachova-Steinhausova věta a věta o otevřeném zobrazení a uzavřeném grafu. Boudou zavedeny pojmy duál a reflexivita, kvadratický funkcionál, dokázána věta o minimu a souvislost s operátorovou rovnicí. Dále dokážeme Rieszovu větu o reprezentaci a Laxova-Milgramovu větu. Zavedeme slabou konvergenci a dokážeme větu o slabé kompaktnosti jednotkové koule. Ukážeme si, že konvexní spojitý koercivní funkcionál na reflexivním prostoru má minimum. Zmíníme Browderovu větu o monotónních operátorech. Na závěr si ukážeme aplikace na eliptické problémy.

D01FRA - Fraktální množiny

Vyučuje:
K101 - katedra matematiky
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Metrika a topologie euklidovských prostorů. Příklady fraktálních množin: Cantorova množina, Sierpinského trojúhelník a koberec, Kochova křivka, Mengerova houba. Elementární teorie míry. Lebesgueova míra, Hausdorffova míra. Box-counting a Hausdorffova dimenze. Výpočet dimenze. Příklady. Samopodobné množiny. Iterated function systems. Hutchisonův operátor. Atraktor. Věta o kolaci. Barnsleyovo kapradí a další samoafinní množiny.

D01GS - Geostatistika

Vyučuje:
K101 - katedra matematiky
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Geostatistika se zabývá odhady a předpovědí stochastických jevů na Zemi, pracuje s polohově lokalizovanými daty tzv. geodaty a aplikuje obecné statistické postupy na modelování a vyvozování závěrů o geostatistických problémech. Témata: 1. Empirický a teoretický variogram 2. Metody odhadu teoretického variogramu 3. Anizotropní variogram 4. Krigování 5. Ordinary kriging 6. Universal kriging 7. Cokriging 8. Cross- validace 9. Bayesovske metody v krigování 10. Robustní metody v krigování 11. Práce s geostatistickými balíčky softwaru R-project

D01KLE - Kvalitativní vlastnosti řešení lineárních eliptických rovnic

Vyučuje:
K101 - katedra matematiky
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Cílem předmětu je uvést posluchače doktorandského studia do problematiky parciálních diferenciálních rovnic eliptického typu. Obsahem předmětu bude: Laplaceova a Poissonova rovnice jakožto matematické modely ustáleného rozložení teploty v homogenním tělese. Klasická formulace okrajové úlohy pro Laplaceovu a Poissonovu rovnici, Dirichletova, Neumannova a Newtonova okrajová podmínka. Kvalitativní vlastnosti řešení Laplaceovy a Poissonovy rovnice, princip maxima, Harnackova nerovnost. Apriorní odhady řešení a odhady řešení v okolí hranice. Zobecnění kvalitativní teorie řešení pro Laplaceovu a Poissonovu rovnici na obecné lineární diferenciální rovnice eliptického typu.

D01MET - Metrické prostory a topologie

Vyučuje:
K101 - katedra matematiky
Semestr:
zimní, letní
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Topologie a metrika v rovině a prostoru a euklidovských prostorech; konvergence, spojité funkce a zobrazení. Metrické prostory. Topologie metrických prostorů, konvergence, spojité funkce a zobrazení, Urysohnovo lemma, Tietzeova věta. Úplné metrické prostory, Banachovo lemma o pevném bodu. Kompaktní metrické prostory. Kompaktnost v euklidovských prostorech. Lipschitzovské a holderovské funkce. Topologie na množině. Otevřené, uzavřené množiny, uzávěr, hranice. Báze. Spojité funkce a zobrazení. Urysohnovo lemma, Tietzeova věta. Kartézské součiny, projekce. Souvislé a totálně nesouvislé prostory. Kompaktnost. Tichonovova věta pro konečně mnoho prostorů. Věta Arzelá-Ascoli. Stoneova-Weierstrassova věta.

D01MKP - Metoda konečných prvků

Vyučuje:
K101 - katedra matematiky
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Hilbertovy prostory Bilinearní formy a funkcionály Kvadraticky funkcionál, symetrie, positivní definitnost, věta o minimu a souvislost s rovnicí Rieszova věta a Laxova-Milgramova věta Metoda konečných prvků, konvergence (obecně i pro nesymetrický operátor)- Rieszova a Galerkinova metoda Může konvergovat jakkoliv pomalu Za lepší regularity konverguje lépe Metoda nejmenších čtverců Variační zločiny Volba bázových funkcí: h-verze, p-verze, hp-verze, hierarchické báze, kaskáda Konstrukce lineárního systému Metody řešení vzniklých soustav - přímé postupy - iterativní postupy - možnosti předpodmínění

D01MLO - Metody lokální optimalizace

Vyučuje:
K101 - katedra matematiky
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Cílem je seznámit posluchače se základními postupy při hledáni minima reálné funkce jedné proměnné nebo více proměnných, a to jak bez omezení, tak s omezeními. Získané poznatky si posluchači procvičí na úlohách řešených samostatně softwarem nebo programovacím jazykem, který si zvolí (Matlab, SciLab, Octave, Python, C, Fortran atd.). Obsah: Minimalizace funkcí jedné reálné proměnné. Minimalizace funkcí několika reálných proměnných bez omezení. Různé typy podmínek v bodě minima. Metoda sdružených směrů, kvazinewtonovské metody. Minimalizace funkcí několika reálných proměnných s omezeními. Lagrangeovy multiplikátory. Různé typy podmínek v bodě minima. Metoda penalty, metoda aktivní množiny omezení, metoda projekce gradientu, metoda SQP (Sequential Quadratic Programming), metoda vnitřního bodu. Úvod do lineárního programování, simplexová metoda

D01MMPD - Moderní metody řešení lineárních parciálních diferenciálních rovnic eliptického typu

Vyučuje:
K101 - katedra matematiky
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Cílem předmětu je seznámit posluchače s moderními metodami parciálních diferenciálních rovnic. Obsahem předmětu bude: Zavedení pojmu zobecněná derivace a definice a základní vlastnosti Sobolevových prostorů. Variační formulace okrajové úlohy pro Laplaceovu a Poissonovu rovnici, Laxovo- Milgramovo lemma a existence a jednoznačnost slabého řešení okrajové úlohy. Úvod do problematiky regularrity slabého řešení, globální a vnitřní regularita. Greenův operátor,. Zobecnění moderních metod řešení parciálních diferenciálních rovnic pro Laplaceovu a Poissonovu rovnici na obecné lineární diferenciální rovnice eliptického typu.

D01MMPT - Matematické modely proudění nestlačitelných tekutin

Vyučuje:
K101 - katedra matematiky
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Cílem předmětu je odvození matematických modelů ustáleného i neustáleného proudění nestlačitelných tekutin. Obsahem předmětu je: Základní vlastnosti vektorového a tenzorového počtu, základní funkční prostory (Lebesgueovy a Sobolevovy prostory) a některé známé věty integrálního počtu, které budou aplikovány pro odvození matematických modelů (Greenova věta, Stokesova věta, Gaussova-Ostrogradského věta). Pojem kontinua a základní kinematické pojmy, jako jsou tenzor deformací a tenzor malých deformací, tenzor rychlosti deformací, Eulerův a Lagrangeův popis pohybu částic, Reynoldsova transportní věta. Objemové síly, plošné síly, tenzor napětí a jeho vlastnosti ( symetrie). Konstitutivní rovnice, Stokesovská tekutina. Základní typy stokesovských tekutin, ideální tekutina, newtonovská tekutina, tlak tekutiny a dynamický tenzor napětí. Odvození matematických modelů proudění nestlačitelné tekutiny, formulace okrajové úlohy pro ustálené a počátečně-okrajové úlohy pro neustálené proudění nestlačitelné tekutiny.

D01MS1 - Matematická statistika I

Vyučuje:
K101 - katedra matematiky
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Náhodný výběr. Myšlenka statistické inference. Náhodné veličiny a jejich rozdělení. Normální rozdělení. Centrální limitní věta. Vícerozměrné rozdělení. Nezávislost. Nekorelovanost. Teorie odhadu - bodový a intervalový odhad. Testování hypotéz. Pojem testové statistiky a statistické rozhodování. P-hodnota. Jednoduchá lineární regrese - odhad parametrů, testování hypotéz, predikční intervaly, regresní diagnostika. Simulace nezávislých realizací náhodných veličin.

D01MS2 - Matematická statistika II

Vyučuje:
K101 - katedra matematiky
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Vícerozměrné normální rozdělení. Analýza hlavních komponent. Lineární regrese s více vysvětlujícími proměnnými. Nelineární regrese. Bayesova věta. Bayesovy odhady parametrů rozdělení. Bayesovy odhady v lineární regresi. Časové řady v časové a frekvenční doméně. Kalman-Bucyho filtr.

D01MSA2 - Matematická statistika II- Analýza časových řad

Vyučuje:
K101 - katedra matematiky
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Pojem časové řady. Stacionární časové řady. Základní charakteristiky a jejich odhady. ARMA modely. Frekvenční analýza časových řad. Pojem spektrální hustoty. Markovské posloupnosti s konečnou množinou stavů. MCMC a Metropolisův-Hastingsův algoritmus. Idea MCMC pro spojitou množinu stavů.

D01MSP1 - Matematická statistika a pravděpodobnost I- pokročilý kurs

Vyučuje:
K101 - katedra matematiky
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Rozdělení příbuzná s normálními (chí-kvadrát, t-rozdělení). Vícerozměrné normální rozdělení a odhady jeho parametrů. Teorie odhadů – metoda maximální věrohodnosti a metoda momentů. Bayesovy odhady. Metoda hlavních komponent. Lineární regrese s více vysvětlujícími parametry. Nelineární regrese. Lineární a nelineární model v rámci bayesovského odhadování.

D01MST - Matematická statistika

Vyučuje:
K101 - katedra matematiky
Garant:
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Pokročilé metody matematické statistiky, pojmy počtu pravděpodobnosti, diskrétní a spojitá náhodná veličina, vícerozměrná rozdělení a odhady parametrů rozdělení. Seznámení se sekvenčním testováním hypotéz a bayesovskými metodami. Vícerozměrná regrese a testování submodelů. Různé typy spojitých rozdělení, otázky simulace, zvl. metoda inverzní distribuce a zamítací metoda. Vícerozměrné rozdělení. Časové řady, zvl. stacionární časové řady a jejich studium v časové i frekvenční doméně.

D01MTNS - Úvod do matematické teorie Navierových-Stokesových rovnic

Vyučuje:
K101 - katedra matematiky
Semestr:
zimní
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Cílem předmětu je seznámit posluchače se základy matematické teorie Navierových-Stokesových rovnic pro nestlačitelnou tekutinu. Obsahem předmětu je: Popis Navierových-Stokesových rovnic, zavedení základních pojmů, definice základních funkčních prostorů, popis základních vztahů mezi definovanými funkčními prostory, definice klasického a slabého řešení, vyloučení tlaku z definice slabého řešení, Helmholtzova dekompozice, některé elementární vlastnosti slabého řešení. Důkaz existence slabého řešení pomocí Galerkinovy metody v obecné oblasti, diskuse několika různých definic slabého řešení, další kvalitativní vlastnosti slabého řešení, energetická nerovnost, silná energetická nerovnost, podmínky pro energetickou rovnost, problém jednoznačnosti a regularity, základní věta o jednoznačnosti, role počátečních podmínek, stručná diskuse asymptotického chování řešení, stručná diskuse tzv. large solutions, stručná diskuse různých důkazů existence slabého řešení, tzv. mild solutions.

D01NLA - Numerická lineární algebra

Vyučuje:
K101 - katedra matematiky
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Předmět seznamuje studenty se základními výpočetními metodami navazujícími na úlohy lineární algebry, které vznikají v inženýrských úlohách. Budou postupně probrána následující témata. Základní pojmy lineární algebry: vektor, matice, soustava lineárních rovnic, řešitelnost. Normy vektorů a matic, vlastní čísla a vlastní vektory matic. Spektrum matice. Souřadnice vzhledem k bázi, změna báze. Schurův doplněk. Symetrické a pozitivně definitní matice. Gaussova eliminace, LU rozklad. Maticové iterační metody. Jacobiova metoda. Gaussova-Seidelova metoda. Gradientní metody. Metoda největšího spádu. Metoda sdružených gradientů. Kriteria a rychlosti konvergence uvedených metod. Podmíněnost soustavy lineárních rovnic. Metody předpodmínění. Neúplný LU rozklad. Výpočet vlastního vektoru matice. Gramova-Schmidtova ortogonalizace. Diskrétní Fourierova transformace a její vlastnosti. Cirkulentní matice.

D01NMA - Numerické výpočty v Matlabu

Vyučuje:
K101 - katedra matematiky
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními možnostmi, které pro usnadnění numericky zaměřené práce nabízí prostředí a jazyk Matlab. Účastníci získají osobní zkušenost prostřednictvím řady ukázek a samostatnou prací na seminárním úkolu. Obsah: Interaktivní prostředí sw Matlab, systém „toolboxů“. Elementární vlastnosti jazyka Matlab, vektory, matice, struktury, typy proměnných a funkcí. Orientace na uživatelský přístup a vědecko-technické výpočty. Vytváření a vlastnosti M-souborů. Numerické iterační algoritmy pro řešení nelineárních rovnic a soustav lineárních rovnic. Aproximace a interpolace. Metoda nejmenších čtverců a minimalizace funkcí více proměnných. Numerická integrace. Grafické vstupy a výstupy. Symbolické operace. Seznámení se z některými z aplikačních rozšíření, např. Partial Differential Equation Toolbox, Optimization Toolbox, Global Optimization Toolbox.

D01NSM - Nestochastické metody kvantifikace nejistoty

Vyučuje:
K101 - katedra matematiky
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Cílem je seznámit posluchače s některými nestochastickými metodami pro popis nejistoty v parametrech vstupujících do matematického modelu a pro získání informace o nejistotě ve veličině vystupující z modelu (quantity of interest). Obsah: Aleatorická a epistemická nejistota. Představení úloh s nejistými daty s důrazem na diferenciální rovnice. Různé přístupy ke kvantifikaci nejistot. Metoda nejhoršího a nejlepšího scénáře. Základní pojmy teorie fuzzy množin (funkce příslušnosti, alfa-řez, Zadehův princip rozšíření). Fuzzifikace, různé konstrukce funkce příslušnosti a její varianta v Information Gap Theory Y. Ben-Haima. Úvod do Dempsterovy-Shaferovy teorie (DST), funkce belief a plauzibility, Dempsterovo kombinační pravidlo. Pravděpodobnostně zaměřená interpretace DST. Aplikace na inženýrské úlohy s nejistými daty a s netriviálním stavovým problémem. Stavební kameny algoritmů pro jejich numerické řešení – minimalizace funkcí více proměnných, analýza citlivosti, metoda konečných prvků.

D01OBJ - Objektové programování

Vyučuje:
K101 - katedra matematiky
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Základní principy objektově orientovaného programování, ( C++, D, ADA, Fortran), navrhování algoritmů, členění programů na komponenty, koexistence programů různých platforem, přenositelnost programů na různé hardwarové platformy, bezpečnostní aspekty programování, použití kryptografie (šifrování, elektronický podpis apod.). Kodovani.

D01ODE - Obyčejné diferenciální rovnice

Vyučuje:
K101 - katedra matematiky
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Předmět je zaměřen na diferenciální rovnice a techniky jejich řešení. Mnoho jevů v inženýrských vědách lze popsat pomocí diferenciálních rovnic. Proto vědci a inženýři musí znát, jak modelovat praktické úlohy v jazyce difereciálních rovnic a jak tyto rovnice řešit. Obsahem předmětu bude: základní typy diferenciálních rovnic prvního řádu, jejich vlastnosti i způsoby jejich řešení (separace proměnných, homogenní, lineární rovnice, Bernoulliova a Riccatiova rovnice, exaktní rovnice), diferenciální rovnice n-tého řádu, závislost řešení na parametrech a na počátečních podmínkách, úlohy s okrajovými podmínkami, soustavy obyčejných diferenciálních rovnic.

D01PFS - Prostory funkcí

Vyučuje:
K101 - katedra matematiky
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Přednášky budou věnovány studiu prostorů funkcí s ohledem na aplikace v teorii parciálních diferenciálních rovnic. Boudou zavedeny Lebesgueovy a Sobolevovy prostory. Bude dokázána věta o hustotě hladkých funkcí a věta o rozšíření operátoru z husté podmnožiny. Dále bude zavedena Hausdorffova míra a definovány lebesgueovy prostory na hranici a prostory neceločíselného řádu. Budou dokázány věty o vnoření, o stopách, inverzní věta o stopách a kompaktní vnoření. Na závěr si ukážeme aplikace na eliptické problémy.

D01PLS - Pozitivní lineární systémy

Vyučuje:
K101 - katedra matematiky
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Cílem je seznámit posluchače s důležitými částmi teorie nezáporných matic a také positivních operátorů. Obsah: Matice zachovávající kužel, nezáporné matice, semigrupy nezáporných matic, iterativní metody řešení lineárních systémů, konečné markovovské řetězce, příklady. Positivní operátory, spektrální teorie positivních operátorů, příklady a ukázky aplikací.

D01PSM1 - Teorie pravděpodobnosti a matematická statistika

Vyučuje:
K101 - katedra matematiky
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Vícerozměrné normální rozdělení a odhady jeho parametrů. • Regrese s více vysvětlujícími proměnnými. • Metoda hlavních komponent. • Časové řady v časové a frekvenční doméně. • Bayesovské postupy. • Vybrané Monte Carlo metody.

D01RNS - Regularita slabých řešení Navierových-Stokesových rovnic

Vyučuje:
K101 - katedra matematiky
Semestr:
zimní
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Cílem předmětu je seznámit posluchače s problematikou regularity slabých řešení Navierových-Stokesových rovnic (NSR) pro nestlačitelnou tekutinu. Obsahem předmětu je: Popis NSR, zavedení základních pojmů matematické teorie NSR, definice základních funkčních prostorů, definice slabého řešení, stručný důkaz existence slabého řešení pomocí Galerkinovy metody, základní věta o struktuře, epochy iregularity, Hausdorffova míra a dimenze, parabolická míra, velikost množiny časových singulárních bodů, definice tzv. vhodného řešení, regulární a singulární body, parciální regularita, lokální podmínky regularity, dimenze množiny singulárních bodů v časoprostoru, podmíněná regularita, Prodiovy-Serrinovy podmínky, podmíněná regularita založená na jedné nebo dvou komponentách rychlostního pole, podmíněná regularita založená na některých složkách gradientu rychlostního pole, podmíněná regularita založená na tlaku, gradientu tlaku, vířivosti a dalších veličinách.

D01RS - Robustní statistika

Vyučuje:
K101 - katedra matematiky
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Robustní statistika je soubor statistických metod, které nejsou citlivé k malým odchylkám od ideálních předpokladů, za kterých byly tyto metody odvozeny. Robustní statistika se sice již stala součástí hlavního proudu, je implementována i ve většině statistických softwarů, přesto je určitou nadstavbou nad klasickými metodami. Témata: 1. Klasická a robustní statistika 2. Odhad polohy a měřítka 3. Maximálně věrohodné odhady 4. M-odhady polohy 5. Influenční funkce 6. Bod zvratu 7. M-odhady měřítka 8. Asymptotická normalita M-odhadů 9. Balancování mezi vychýlením a rozptylem 10. Hampelova optimalita 11. Linearní model a LS metoda 12. M-odhady v linearním modelu 13. Linearní model s náhodnými prediktory 14. S-odhady(LTS) v linearním modelu

D01SNM - Stochastické numerické metody modelování nejistot

Vyučuje:
K101 - katedra matematiky
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Předmět seznamuje studenty se základními metodami výpočtu závislostí řešení technických úloh na náhodných vstupních datech a s metodami odhadu modelů a jejich parametrů z naměřených dat. Obsah je z velké části věnován výpočetní stránce těchto úloh, souvisejícím numerickým metodám, jejich výpočetní náročnosti a podmínkám konvergence. Jednotlivá témata jsou následující: Numerické řešení deterministické parciální diferenciální rovnice, metoda konečných prvků a metoda sítí, obě jen okrajově. Základní pojmy počtu pravděpodobnosti. Parciální diferenciální rovnice s náhodným parametrem. Metoda Monte Carlo. Kolokační metoda. Stochastická Galerkinova metoda. Prostory řešení úloh s náhodnými daty. Karhunenův-Loeveův rozvoj. Mercerovo lemma. Rozklad kovarianční matice. Rychlost konvergence vzhledem k aproximaci náhodné proměnné. Bayesovské metody. Inverzní analýza.

D01VMT - Variační metody v teorii pružnosti

Vyučuje:
K101 - katedra matematiky
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Předmět je zaměřen na variační formulace a řešení základních statických a kvazistatických problémů matematické teorie pružnosti. Přednášky jsou věnovány okrajovým úlohám v teorii eliptických rovnic s důrazem na otázky existence a jednoznačnosti řešení. Hlavní témata (osnova) předmětu: Tenzor napětí, podmínky rovnováhy, tenzor deformace, rovnice kompatibility deformací, Hookův zákon. Energetické prostory funkcí. Klasická a variační formulace okrajových úloh teorie pružnosti. Rellichova věta, koercivnost deformací, Kornova nerovnost. Koercivní a slabě zdola polospojité funkcionály, Gateauxův diferenciál, variační princip. Řešení základních úloh teorie pružnosti. Pružně nepružná tělesa, modely s vnitřními parametry.

D01VTP - Vektorový a tenzorový počet

Vyučuje:
K101 - katedra matematiky
Semestr:
zimní, letní
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Transformace bází a transformace souřadnic vektorů, křivočaré souřadnice. Tenzorová algebra a analýza v kartézských a křivočarých souřadnicích. Tenzorová funkce a tenzorová pole, diferenciální operátory. Tenzory v geodézii, Marussiho tenzor.

D01VTV - Vysoce výkonné metody pro vědecko-technické výpočty

Vyučuje:
K101 - katedra matematiky
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Iterační metody řešení soustav lineárních algebraických rovnic. Rychlé algoritmy. Gradientní metody. CG a GMRES. Předpodmiňování a jeho metody. Metody více sítí pro eliptické problémy (Multigridní metody). V-cyklus, W-cyklus. Metody typu rozkladu oblasti (Domain Decomposition Methods - DDM). Metody s překrytím, metody bez překrytí. Metody typu Neumann-Neumann. Metoda s vyvážením (Balanced DD). Úplná černá skříň Schwarzova typu s překrytím (Fully Black Box). Speciální metody pro neeliptické a indefinitní úlohy. Typické úlohy, Helmholtzova rovnice, Navierovy-Stokesovy soustavy. Agregace Leontěvovské soustavy. Stacionární vektory pravděpodobnosti stochastických matic. Všechny metody a algoritmy jsou navzájem propojeny a ilustrovány na neakademických příkladech modelů mechaniky, pružnosti, pevnosti a spolehlivosti staveb.

D02AMZP - Analytické metody v životním prostředí

Vyučuje:
K102 - katedra fyziky
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Principy kvantové mechaniky. Vlnový a částicový dualismus, vlnová funkce a její interpretace. Schrodingerova rovnice. Stavba atomu. Excitované stavy. Indukované a spontánní přechody elektronů. Pravděpodobnosti přechodů. Spektrální čáry. Rentgenovské záření, struktura a složení látek. Princip laseru (inverzní populace elektronů, typy laserů-polovodičové, kapalné, plynové). Spektroskopické techniky (spektrometry, ramanovská spektroskopie) a příprava vzorků. Fyzikální základy mikroskopie (optická, skenovací, AFM). Povrchové síly (kapaliny, pevné látky). Měření úhlů smáčení a povrchové energie/napětí na atomárně hladkých/hrubých površích.

D02BEM - Bezkontaktní měřicí metody v experimentální mechanice

Vyučuje:
K102 - katedra fyziky
Semestr:
zimní
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Bezkontaktní optické a elektronické metody měření makro a mikrotopografie povrchů (optická interferenční mikroskopie, konfokální mikroskopie, holografická mikroskopie, SNOM – optická skenovací mikroskopie blízkého pole, moderní metody optické interferometrie, optická deflektometrie, AFM - Atomic Force Microscopy, metody elektronové mikroskopie – SEM, TEM, optické rozptylové metody (BRDF, TIS), fotogrammetrie). Optické metody měření deformací, napětí, posunů a vzdáleností (holografická interferometrie, speckle metrologie, ESPI (Electronic Speckle Pattern Interferometry), moiré metody, fotoelasticimetrie, triangulační metody, projekční metody, korelační metody, kapacitní metody). Optická koherenční tomografie. Bezkontaktní měření vibrací a rychlostí pohybu vyšetřovaných objektů pomocí optických metod (Dopplerovská laserová vibrometrie, Dopplerovská anemometrie).

D02EFTM - Experimentální fyzika a teorie měření

Vyučuje:
K102 - katedra fyziky
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Obecné zásady metrologie, veličiny a jednotky, normování a atestace pro jednotlivé úlohy. Základy teorie nejistot. Zpracovávání naměřených dat. Principy experimentů, sestavování aparatury, sledování měřené veličiny. Přímé měření hmotnosti, délek, času a dalších veličin. Měření nepřímými metodami. Základy praktické elektrotechniky. Měření neelektrických veličin elektrickými metodami, typy snímačů (převodníků). Experiment a měřicí systém řízený počítačem, sestava čidlo, měřicí přístroj, AD převodník, počítač. Měření součinitele tepelné vodivosti a dalších termických parametrů stavebních materiálů.

D02FCH - Fyzikální chemie

Vyučuje:
K102 - katedra fyziky
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Atomární struktura hmoty. Kvantověmechanický popis mikrosvěta. Silové interakce mezi atomy a molekulami. Chemické vazby. Fáze a agregátní stavy hmoty. Fázové rovnováhy a změny skupenství (tání, tuhnutí, vypařování). Fázové diagramy. Fyzikální a chemické vlastnosti pevných látek a tekutin (ideální a reálné plyny a roztoky, viskozita). Povrchy. Adsorpce, adheze, smáčivost povrchů (kontaktní úhly). Měření povrchového napětí a povrchové energie. Hydrofobicita, hydrofilita. Bilanční rovnice a základy fenomenologického popisu transportu hmoty. Difúze, vedení tepla. Základy hydrodynamiky.

D02FPL - Fyzika pevných látek

Vyučuje:
K102 - katedra fyziky
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Model atomu. Fyzikální význam vlnové rovnice. Schrodingerova rovnice. Chemické vazby (iontová, kovalentní, kovová, Van der Waalsova). Agregátní stavy hmoty (plazma, plyn, kapalina, pevná látka). Struktura pevných látek (krystalické, amorfní). Základy krystalografie (symetrie, krystalové mřížky, reciproká mříž, Millerovy indexy). Určování struktury látek (Braggův zákon, difrakce-rentgenovská, neutronová, elektronová). Poruchy krystalových mříží (bodové, dislokace). Typy materiálů (kovy, keramika, sklo, polymery, kompozity, beton) a jejich vlastnosti (mechanické, tepelné, optické, elektrické).

D02IAM - Instrumentální analytické metody

Vyučuje:
K102 - katedra fyziky
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Principy kvantové mechaniky. Vlnový a částicový dualismus, vlnová funkce a její interpretace. Schrodingerova rovnice. Stavba atomu. Excitované stavy. Indukované a spontánní přechody elektronů. Pravděpodobnosti přechodů. Spektrální čáry. Rentgenovské záření, struktura a složení látek. Princip laseru (inverzní populace elektronů, typy laserů-polovodičové, kapalné, plynové). Aplikace v materiálových vědách. Spektroskopické techniky (spektrometry, ramanovská spektroskopie) a příprava vzorků. Fyzikální základy mikroskopie (optická, skenovací, AFM). Povrchové síly (kapaliny, pevné látky). Měření úhlů smáčení a povrchové energie/napětí na atomárně hladkých/hrubých površích.

D02KVM - Vliv klimatu na mostní a stavební konstrukce

Vyučuje:
K102 - katedra fyziky
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Předmět je zaměřen na studium vlivu prostředí na vlastnosti a chování stavebních materiálů a konstrukcí. Tepelné a vlhkostní namáhání konstrukcí, vliv zvýšené koncentrace kysličníku uhličitého, vliv znečištění prostředí. Karbonatace betonu, koroze výztuže. Mrazové cykly.

D02NTS - Nanotechnologie ve stavebnictví

Vyučuje:
K102 - katedra fyziky
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Klasifikace polymerů (přírodní, syntetické). Struktura polymerů (amorfní, krystalické, vlákna, elastomery). Výchozí suroviny pro přípravu polymerních materiálů. Termodynamické a kinetické aspekty mechanizmu polymerizace. Chemické vazby v polymerních řetězcích. Fyzikálně-chemické vlastnosti polymerů (mechanické, tepelné). Princip elektrozvlákňování a NANOSPIDER. Nanovlákna versus makrosvět-rozdíly ve vlastnostech. Modifikace polymerních nanovláken (plazmatické technologie, heterogenní nukleace, bakteriocidita). Vlastnosti tenkých vrstev z polymerních nanovláken (smáčivost, hydrofobicita). Aplikace polymerních nanovláken v moderním stavitelství, ochraně historických památek a v životním prostředí (mikrofiltrace, vodoodpudivost, bakteriocidita). Součástí výuky jsou exkurze na specializovaná pracoviště (NANOSPIDER Fsv ČVUT, Fyzikální ústav AVČR).

D02OPTE - Optika a optoelektronika

Vyučuje:
K102 - katedra fyziky
Semestr:
zimní, letní
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Základy geometrické, fyzikální a kvantové optiky. Zdroje záření. Základy fyzikální elektroniky. Lasery a laserové svazky. Detekce optického záření, fotodetektory. Polarizace a modulace optického záření. Fyzikální principy moderních optických a optoelektronických prvků a přístrojů a jejich aplikace v technice. Optické a optoelektronické senzory a jejich aplikace.

D02OPZ - Optické zobrazení a moderní optika

Vyučuje:
K102 - katedra fyziky
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Geometrická teorie optického zobrazení, zobrazovací funkce. Difrakce a interference světla, difrakční teorie optického zobrazení. Základy fotonové optiky. Nelineární optika a teorie laserů. Interakce světla s látkou, disperze a absorbce světla. Relativistická optika.

D02OZE - Obnovitelné zdroje energie

Vyučuje:
K102 - katedra fyziky
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Technické a fyzikální principy obnovitelných zdrojů energie, energetická návratnost, vliv na životní prostředí, současné trendy. Využití sluneční energie: (a) termické (princip, účinnost – teoretický výpočet i praktické experimentální určení), (b) fotovoltaická přeměna (fotovoltaický článek, p-n přechod). Využití větru: hlavní typy větrných turbín, účinnost. Využití biomasy: možnosti spalování, výroba bioplynu, ušlechtilá tekutá biopaliva. Jaderná energetika: štěpení, fúze. Recyklace vyhořelého jaderného paliva.

D02OZO - Optické zobrazení a metody zpracování obrazu

Vyučuje:
K102 - katedra fyziky
Semestr:
letní
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Geometrická a difrakční teorie optického zobrazení. Základy radiometrie, fotometrie a kolorimetrie. Přenosové vlastnosti optických soustav. Metody dekonvoluce v prostorové a frekvenční oblasti. Digitální metody zpracování obrazu.

D02PEH - Přenos energie a hmoty ve stavebních konstrukcích

Vyučuje:
K102 - katedra fyziky
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Předmět je zaměřen na teorii přenosu energie a hmoty ve stavebních konstrukcích. Šíření tepla zářením, vedením a prouděním. Bilance tepla v konstrukci, rovnice vedení tepla. Šíření hmoty difúzí. Společné řešení rovnic vedení tepla a difúze vlhkosti. Měření některých materiálových parametrů charakterizujících procesy šíření tepla a vlhkosti, například měření teplotní vodivosti stavebních materiálů a její závislosti na vlhkosti, hustotě a teplotě materiálu.

D02POZP - Polymery v ochraně životního prostředí

Vyučuje:
K102 - katedra fyziky
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Klasifikace polymerů (přírodní, syntetické). Struktura polymerů (amorfní, krystalické, vlákna, elastomery). Výchozí suroviny pro přípravu polymerních materiálů. Termodynamické a kinetické aspekty mechanizmu polymerizace. Chemické vazby v polymerních řetězcích. Fyzikálně-chemické vlastnosti polymerů (mechanické, tepelné). Princip elektrozvlákňování a NANOSPIDER. Nanovlákna versus makrosvět-rozdíly ve vlastnostech. Modifikace polymerních nanovláken (plazmatické technologie, heterogenní nukleace, bakteriocidita). Vlastnosti tenkých vrstev z polymerních nanovláken (smáčivost, hydrofobicita). Aplikace polymerních nanovláken v životním prostředí (mikrofiltrace, vodoodpudivost, bakteriocidita).

D02PVN - Polymery v nanotechnologii

Vyučuje:
K102 - katedra fyziky
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Klasifikace polymerů (přírodní, syntetické). Struktura polymerů (amorfní, krystalické, vlákna, elastomery). Výchozí suroviny pro přípravu polymerních materiálů. Termodynamické a kinetické aspekty mechanizmu polymerizace. Chemické vazby v polymerních řetězcích. Fyzikálně-chemické vlastnosti polymerů (mechanické, tepelné). Princip elektrozvlákňování a NANOSPIDER. Nanovlákna versus makrosvět-rozdíly ve vlastnostech. Modifikace polymerních nanovláken (plazmatické technologie, heterogenní nukleace, bakteriocidita). Vlastnosti tenkých vrstev z polymerních nanovláken (smáčivost, hydrofobicita). Aplikace polymerních nanovláken v životním prostředí (mikrofiltrace, vodoodpudivost, bakteriocidita).

D02TEP - Teorie elektromagnetického pole

Vyučuje:
K102 - katedra fyziky
Semestr:
zimní
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Maxwellovy rovnice. Materiálové vztahy. Hraniční podmínky. Lineární a nelineární prostředí. Zákony zachování. Elektrostatické pole. Magnetostatické pole. Elektromagnetické vlny. Polarizace, interference a difrakce elektromagnetických vln. Vyzařování a detekce elektromagnetických vln. Elektrické a magnetické obvody.

D02TER - Rovnovážná a nerovnovážná termodynamika

Vyučuje:
K102 - katedra fyziky
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Terminologie, základní definice, principy a postuláty rovnovážné termodynamiky. Termodynamický systém, fáze, agregátní stav hmoty. Stavové rovnice. Gibbsův popis fázového rozhraní. Podmínky termodynamické rovnováhy. Ehrenfestova klasifikace fázových přechodů. Fázové přechody I. druhu (Clausiova-Clapeyronova rovnice, nukleace). Kondenzace, solidifikace, tání, sublimace. Povrchy. Povrchová energie a povrchové napětí. Youngova-Laplaceova rovnice. Měření povrchového napětí a povrchové energie. Základy termodynamiky malých systémů. Porézní systémy. Základy onsagerovské lineární nerovnovážné termodynamiky. Zobecněné síly, zobecněné toky. Bilanční rovnice pro hmotu, hybnost a energii.

D02TF1 - Teoretická fyzika I (Statistická fyzika)

Vyučuje:
K102 - katedra fyziky
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Stavba a struktura hmoty. Modelování procesů na různých časových a prostorových úrovních popisu. Základy teorie pravděpodobnosti (rozdělovací funkce, diskrétní a spojité proměnné, Stirlingova aproximace). Základy statistické fyziky. Pravděpodobnostní chování mnoha částic (distribuční funkce středování).Fluktuace. Boltzmannovské rozdělení (mikrostavy, fyzikální význam). Statistické soubory (mikrokanonický, kanonický, grandkanonický). Translační, rotační a vibrační partriční funkce. Základy statistické termodynamiky. Určení makroskopických charakteristik tekutin a pevných látek (energie, tepelná kapacita, termodynamické potenciály). Základy kinetické teorie plynů (střední volná dráha, tlak, efúze).

D02TF2 - Teoretická fyzika II (Kinetické procesy v materiálech)

Vyučuje:
K102 - katedra fyziky
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Transport hmoty a energie. Difúzní pohyb částic v tekutinách (plyny, kapaliny) a pevných látkách. Statistický a fenomenologický popis. Fickův zákon, rovnice difúze, analytické řešení. Difúze v malých systémech. Přenos tepla. Fourierův zákon, rovnice vedení tepla, analytické řešení. Vedení tepla v malých systémech. Moderní teorie fázových přechodů. Homogenní a heterogenní nukleace. Nukleační rychlost. Nukleace vodních par v ovzduší-kondenzace. Vznik klastrů pevné fáze v metastabilních tekutinách. Modelování počáteční fáze hydratačních procesů.

D04END - Angličtina pro doktorandy

Vyučuje:
K104 - katedra jazyků
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Výuka se zaměřuje na dovednosti ve všech jazykových oblastech, akcentována je schopnost komunikace (mluvené i písemné) pro akademické účely, dále je zahrnuta odborná technická angličtina a základní útvary odborného stylu. Úroveň zkoušky dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky ERR je B1-2, kurz je veden na této úrovni. Probírané písemné útvary: - strukturovaný životopis, - průvodní dopis k CV při odpovědi na inzerované volné pracovní místo, - stručná žádost o grant, - abstrakt odborného článku, přečtení (a předložení u zkoušky) cca 150 stran technického textu, včetně článků z odborných periodik a konferenčních materiálů.

D05DRP - Doktorandská propedeutika

Vyučuje:
K105 - katedra společenských věd
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Doktorandi získají základní metodologické didaktické postupy při stanovování výuky a vlastním vedení seminářů, cvičení s ohledem na výuku na vysoké škole technického směru. Pozornost je věnována pedagogicko-psychologickým metodám poznávání a hodnocení osobnosti studujícího, psychologii učení, duševní hygieně, psychologickému rozboru výchovných zásad, odměn-trestů a pedagogické komunikaci, Informace o nejčastějších didaktických chybách při výuce u začínajících VŠ pedagogů a možnosti jak se jich vyvarovat. Základní způsobem výuky je přednáška, doplněná u vybraných témat formou semináře s menším počtem studentů v několika skupinách.

D10MA1 - Materiálové inženýrství I

Vyučuje:
K210 - experimentální centrum
Semestr:
zimní, letní
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Klasifikace hmot podle struktury. Vztah mezi strukturou a mechanickými vlastnostmi. Vlastnosti reálných stavebních hmot. Teoretické a skutečně dosahované vlastnosti stavebních hmot. Vliv vnějších podmínek na chování hmot. Hmoty s porézní strukturou. Kompozity. Progresivní trendy v materiálové základně. Programování vlastností nových typů hmot.

D22ARI - Analýza rizik stavebních procesů

Vyučuje:
K122 - katedra technologie staveb
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Alokace rizika projektové dokumentace v úrovni dokumentace ke stavebnímu povolení a prováděcí dokumentace event. dílenské dokumentace. Alokace rizik v systému výstavby - zhotovitel a subzhotovitelé stavby. Rozbor jednotlivých rozhodujících procesů z hlediska rizika (what–if) u procesů s ohledem na Paretovo pravidlo - zemní práce, základy, inženýrské sítě, nosná konstrukce (zděná, monolitická železobetonová, montovaná), zastřešení, hrubé vnitřní práce, úpravy povrchů vnitřní a vnější, dokončovací práce, vnější úpravy a některé další vybrané technologie. Alokace rizik těchto procesů s vazbou na vstupní, mezioperační a výstupní kontroly jakosti. Vyhodnocení rizik s vazbou na zpětné zajištění jakosti. Praktická analýza rizika procesů – projekt (smluvní vztahy – kdo je nositel PD), klimatické vlivy, geologické vlivy, záruční doba, smluvní jakost, výkyvy cen, smluvní sankce, součinnosti mezi subjekty na stavbě a jejich vzájemná závislost, třetí osoby, BOZ (nejen, že úrazovost či nemoci z povolání mají značné finanční dopady, ale jejich minimalizace je součástí podnikové kultury), požární ochrana, ochrana životního prostředí a jiné. Alokace rizik v údržbě objektu. Určení pravděpodobnosti (nebo četnosti) výskytu jmenovaných rizik u jednotlivých procesů a kvantifikace následků, antirisking a derisking. Optimalizace dílčích pravděpodobností a výpočet rizika (např. analýza stromem událostí).

D22PRO - Programování robotů v technologii staveb

Vyučuje:
K122 - katedra technologie staveb
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Základy programování průmyslových robotů v technologii staveb: prvky, pojmy, typy řídicích systémů, programovací jazyky a vývojová prostředí. Základy parametrického modelování a jeho využití pro ovládání průmyslových robotů. Modelování v simulačním SW. Konfigurace, instalace a kalibrace robotů, definice a naprogramování pracovního prostoru. Bezpečnost stavební výroby při použití robotů. Programování robotických pohybů: druhy pohybů, ruční ovládání, provedení programů, optimalizace pohybů dle matematických metod. Ovládání a programování koncových zařízení Modelování a programování technologických stavebních procesů: zdění, 3D tisk, provádění maleb a omítek, kontrolní činnost. Konfigurace vstupních a výstupních signálů, pokročilých senzorů, 3D kamery, zpracování obrazu. Úvod do PLC programování. Expertní programování systémů.

D22RTS - Robotizace v technologii staveb

Vyučuje:
K122 - katedra technologie staveb
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Základy robotiky – Teorie, kinematika, typologie robotů, senzory, podvozky, rozhraní, základy ovládacích systémů, umělá inteligence, strojové učení, strojové vidění. Základy průmyslové automatizace, specifika automatizace stavební výroby, virtualizace jako nezbytný krok pro optimalizaci stavební výroby. Parametrické modelování a jeho využití pro ovládání průmyslových robotů. Specifika technologií digitální fabrikace – 3D tisk, CNC obrábění a tváření, robotické zdění, robotická montáž. Stavebnictví 4.0 – digitalizace ve stavebnictví, kyberneticko-fyzikální systémy pro stavebnictví. Automatizace ve výrobě prefabrikátů a velkoformátových dílců i celých objektů na klíč. Základy návrhu robotů pro stavebnictví z hlediska specifické povahy stavební výroby, systémy pro digitální řízení stávající mechanizace. Staveniště 4.0 – agentní systémy, nositelná elektronika, systémy virtuální reality, drony, systémy identifikace dílců, pokročilé systémy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a řízení kvality. Ambientní robotika ve stavebnictví – inteligentní stavební dílce a jejich využití při realizaci a provozu budov. Robotické systémy pro realizaci pozemních staveb – výškové budovy, halové objekty. Robotické systémy pro realizaci inženýrských staveb – inženýrské sítě, silniční stavby, železniční stavby, podzemní stavby. Přínosy a rizika robotizace ve stavebnictví.

D22SZD - Soudně znalecká činnost pro doktorandy

Vyučuje:
K122 - katedra technologie staveb
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Předmět se seminární formou zabývá problematikou nekvality v investičním procesu a exploataci výsledků systému hmotné výroby. Doktorand se seznamuje se základními principy a částí legislativy v oblasti znalecké činnosti. Předmět postupnou formou analyzuje jednotlivé stavební konstrukce z hlediska posuzování poruch a jejich řešení ve znaleckém posudku znalce a znalecké organizaci. Předmět seznamuje posluchače s postavením jednotlivých účastníků investičního procesu ve znaleckém dokazování končícím znaleckým posudkem. Doktorand se seznamuje se základními principy zákona o znalcích, způsobu zpracování znaleckého posudku, jeho náležitostmi, formou a aplikací v systému hmotné výroby. Teoretické zásady jsou dokumentovány na konkrétních příkladech z vypracovaných znaleckých posudků.

D22TSP - Technologie stavebních procesů pro doktorandy

Vyučuje:
K122 - katedra technologie staveb
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Optimalizace návrhu realizace stavby. Deterministické a stochastické metody modelování procesů hrubé stavby a vývoj nových technologií v podmínkách průmyslu 4.0, i s pomocí robotů. Vazby mezi jednotlivými stavebními procesy vyplývající z prostorové a technologické struktury stavebního procesu. Návrh, optimalizace a multikriteriální posouzení strojních sestav. Softwarové systémy pro návrh pomocných konstrukcí. Mezioborové vztahy v technologii staveb, vazby na navrhování konstrukcí, oblast ekonomickou a ekologickou. Výrobní postup, výrobní princip, výrobní technika, výrobní a přírodní složka stavebního procesu. Technologický zákon a využívání jeho principů. Vývoj nových procesů v oblasti povrchových úprav vnitřních i vnějších, podlahového souvrství, fasádních plášťů a kompletačních dokončovacích prací. Připravenost stavby event. podkladu, optimalizace technologického postupu, aplikace systému sledování jakosti ve smyslu příslušných norem a požadavků stavební výroby, efektivnost kontrolních vstupů (vstupní, mezioperační a výstupní kontroly jakosti). Rozšířená diagnostika stávajících stavebních konstrukcí se speciálním zaměřením na korozní vlivy prostředí v železobetonových konstrukcích a kvalitu betonových konstrukcí. Diagnostika stavebních konstrukcí pomocí infračerveného spektra, diagnostika vlhkosti v konstrukcích pomocí pokročilých impedančních metod. Vady a poruchy způsobené technologiemi.

D22TVO - Technologie výstavby objektů a investičních celků pro doktorandy

Vyučuje:
K122 - katedra technologie staveb
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Stavebně technologické projektování a informační technologie. Optimalizace návrhu realizace objektu a stavby s využitím metodiky stavebně technologického projektování a informačních technologií. Deterministické a stochastické metody modelování realizace stavby. Tvorba kontrolních a zkušebních plánů, environmentálních plánů a plánů bezpečnosti práce v návaznosti na ostatní dokumenty projektu realizace stavby. Návrh výstavby s využitím 4D a 5D BIM modelů, softwarové nástroje pro komplexní navrhování a realizaci staveb v dynamickém prostředí BIM. Model rozšířené virtuální reality pro fáze výstavbových procesů. Návaznost modelování realizace staveb na 4D BIM, zejména na výkazy výměr a rozpočty. Vliv technologie provádění stavby na konstrukční řešení. Softwarové nástroje pro přípravu a řízení realizace staveb. Průběžné přizpůsobení modelu realizace stavby skutečnému stavu postupu výstavby. Specifické metody pro přípravu a řízení realizace megaprojektů

D22UOI - Udržitelnost objektů kritické infrastruktury

Vyučuje:
K122 - katedra technologie staveb
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Nedestruktivní diagnostika a její numerická verifikace u objektů spadajících do kritické infrastruktury. Diagnostikovaní a testovaní materiálů v souladu s požadavkem na trvalou udržitelnost využiti vybraných objektu v celostátní síti důležitých objektů pro fungovaní státu a bezpečnost občanů. Řešení rychlých dynamických dějů, simulaci interakce tlakové vlny výbuchu a konstrukce (nebo konstrukčních prvků) z kompozitních materiálů ale i netradičních stavebních materiálů, vrstvené sklo. Verifikace výstupů diagnostiky konstrukci metody NDT přes komplexní výpočetní modul plně integrovaný v MKP model. Mezi typické aplikace patří: tváření, lisování a stříhání materiálu, simulace dopadů impaktorů a simulace dopadů a nárazů různých konstrukcí, simulace porušování materiálů při vysokých rychlostech zatěžování.

D23ACH - Aplikovaná chemie

Vyučuje:
K123 - katedra materiálového inženýrství a chemie
Semestr:
letní
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Předmět Aplikovaná chemie nabízí studentům informace z klasické a moderní chemie. Cílem předmětu je zlepšit úroveň chemických znalostí doktorandů a ukázat jim možnosti chemického přístupu k řešení jejich konkrétního projektu. Předmět zahrnuje několik tematických okruhů, jmenovitě chemickou analýzu a dělicí, optické a elektrické metody. V rámci chemické analýzy bude porovnán klasický přístup a využití moderní technologie, tzn. základní kvalitativní a kvantitativní analýza. Elektrické metody zahrnují konduktometrii, TDR techniku a vysokoteplotní měření. Princip dělicích metod bude ilustrován na kapalinové chromatografii. Optické metody budou zastoupeny optickou mikroskopií, ED-XRF a FTIR spektroskopií. Dále budou řešeny možnosti určení velikosti a zastoupení částic, klasickou prosévací metodou a laserového analyzátoru.

D23ACHP - Aplikovaná chemie – praktická laboratorní cvičení

Vyučuje:
K123 - katedra materiálového inženýrství a chemie
Semestr:
letní
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Předmět Aplikovaná chemie - praktická laboratorní cvičení navazuje na teoretickou výuku předmětu Aplikovaná chemie. Dle probraných témat bude prakticky prováděno laboratorní měření. Studenti budou seznámeni s obsluhou daného přístroje, možnými výstupy a vhodnými aplikacemi. V rámci chemické analýzy bude porovnán klasický přístup a využití moderní technologie (ED XRDF spektrometr, FTIR spektroskopie). Elektrické metody zahrnují měření s vysokoteplotním dilatometrem a konduktometrii. Jako klasická dělicí metoda bude použita kapalinová chromatografie. Optické metody budou zastoupeny optickou mikroskopií a FTIR spektroskopií. Dále bude realizováno měření velikosti částic pomocí laserového analyzátoru.

D23AUM - Akustická a ultraakustická měření

Vyučuje:
K123 - katedra materiálového inženýrství a chemie
Semestr:
zimní, letní
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Šíření zvuku, základní akustické veličiny, frekvenční charakteristika. Prostorová akustika (měření hladiny hlasitosti, doby dozvuku, stupně průzvučnosti, …) Popis a použití základních přístrojů pro akustická měření, využití generátorů, snímačů, zesilovačů a analyzátorů a záznamových zařízení. Experimentální stanovení akustických vlastností stavebních materiálů – útlum zvuku při průchodu stavebním materiálem, popis měřicí aparatury. Nedestruktivní měření fyzikálních materiálových vlastností akustickými a ultraakustickými metodami (měření modulů pružnosti, rychlosti šíření vlnění, útlumu vlnění, …). Ultraakustická defektoskopie (identifikace trhlin a dutin v materiálu, určování nehomogenit, …)

D23IMP - Interakce materiálu a vnějšího prostředí

Vyučuje:
K123 - katedra materiálového inženýrství a chemie
Semestr:
letní
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Problematika změn vlastností materiálu v závislosti na podmínkách, kterým je vystaven. Vliv vnějšího prostředí na strukturu a vlastnosti stavebních materiálů a na jejich životnost. Změny vlastností vlivem chemické degradace. Karbonatace betonu, koroze kovů. Degradace a stárnutí přírodních materiálů a polymerů. Ochrana materiálů před vnějšími vlivy. Přednášky: 1. Vliv CO2 na stavební materiály, karbonatace betonu 2. Degradace a sanace betonu 3. Elektrochemie 4. Koroze kovových materiálů 5. Biodegradace, sanace dřeva 6. Povrchové úpravy materiálů – ochrana, vady, sanace 7. Stárnutí a degradace polymerů

D23MAI - Materiálové inženýrství

Vyučuje:
K123 - katedra materiálového inženýrství a chemie
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Stavba hmoty, pohled na konfiguraci atomů, periodickou tabulku a její zákonitosti, povaha soudržných sil. Skupenské stavy látek, struktura pevných látek a fázové přechody. Vlastnosti reálných stavebních hmot, základní fyzikální vlastnosti stavebních materiálů, vztah mezi strukturou a vlastnostmi stavebních materiálů. Stavební kámen, jeho vlastnosti, význam ve stavebnictví, konzervace a konsolidace degradovaných kamenných prvků. Dřevo, jeho struktura, vlastnosti, ochrana a aplikace ve stavebnictví. Sklo a plasty, jejich struktura, vlastnosti a použití ve stavebnictví. Beton, jeho struktura a vlastnosti, vliv vnitřních a vnějších faktorů na vlastnosti a chování betonu, speciální typy betonů a degradační vlivy. Kompozitní materiály, jejich struktura, chování a typy. Degradace stavebních materiálů a metody zjišťování struktury a složení stavebních materiálů.

D23MTV - Měření termofyzikálních vlastností materiálů

Vyučuje:
K123 - katedra materiálového inženýrství a chemie
Semestr:
letní
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Tepelná vodivost plynů. Dynamika krystalové mřížky. Tepelná kapacita látek. Přenos tepla vedením a zářením v látkách. Rovnice vedení tepla. Teplotní pole. Metody měření teplotní vodivosti, tepelní vodivosti a tepelní kapacity pro pevné látky, kapaliny a plyny. Impulzní metody měření. Snímače teploty. Lineární a objemová teplotní roztažnost pevných látek, kapalín a plynů. Koeficient teplotní roztažnosti izotropních a anizotropních látek.

D23RTP - Řešení transportních jevů na počítači

Vyučuje:
K123 - katedra materiálového inženýrství a chemie
Semestr:
zimní, letní
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Řešení stacionárních a časově evolučních procesů metodou konečných prvků. Počítačová implementace metody konečných prvků. Programování úloh metody konečných prvků v jazyku C. Metody řešení nelineárních problémů. Konvergence metody konečných prvků, odhad chyby Řešení úloh se změnou fáze a úloh s chemickými reakcemi. Počítačové modelování jednorozměrných úloh Počítačové modelování vícerozměrných úloh Počítačové modelování vícerozměrných úloh s využitím paralelního řešiče

D23TJ1 - Transportní jevy v materiálech I

Vyučuje:
K123 - katedra materiálového inženýrství a chemie
Semestr:
zimní, letní
Zakončení:
zkouška
Anotace:
1. Kinematika termomechaniky kontinua 2. Síly, práce a výkon v termomechanice kontinua 3. Integrální bilanční rovnice termomechaniky kontinua 4. Bilanční rovnice hmotnosti a hybnosti v lokálním tvaru 5. Bilanční rovnice kinetické, potenciální a mechanické energie v lokálním tvaru 6. Termodynamické postuláty a termodynamické věty 7. Termodynamické potenciály 8. Kontinuum bez nevratných procesů, model termoelastického kontinua 9. Bilanční rovnice vnitřní energie v lokálním tvaru 10. Bilanční rovnice celkové energie v lokálním tvaru 11. Bilanční rovnice entropie v lokálním tvaru 12. Jednotný tvar bilančních rovnic v termomechanice 13. Základy teorie směsí, bilanční rovnice hmotnosti složky směsi

D23TJ2 - Transportní jevy v materiálech II

Vyučuje:
K123 - katedra materiálového inženýrství a chemie
Semestr:
zimní, letní
Zakončení:
zkouška
Anotace:
1. Popis porézního prostředí 2. Přenos vodní páry v porézním prostředí 3. Knudsenova difúze a transport povrchové fáze vody v porézním prostředí 4. Přenos vody v kapalné fázi v porézním prostředí 5. Fázové změny vody v porézním prostředí 6. Konvektivní modely přenosu vlhkosti 7. Difúzní modely přenosu vlhkosti 8. Konstrukce materiálových relací pomocí metod nevratné termodynamiky 9. Termodynamický model současného přenosu tepla a vlhkosti 10. Difúzní modely současného přenosu tepla a vlhkosti 11. Konvektivní modely současného přenosu tepla a vlhkosti 12. Současný přenos tepla, vlhkosti a chemických látek 13. Vliv elektrického pole na transport tepla a vlhkosti

D23TMO - Technologie a materiály pro obnovu historických staveb

Vyučuje:
K123 - katedra materiálového inženýrství a chemie
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Historický vývoj omítek v jednotlivých slohových etapách, vlastnosti historických omítek a malt pro zdění, současné materiálové varianty pro rekonstrukci památek. Historické budovy a současné normové požadavky, možnosti exteriérového a interiérového zateplení historických budov. Dřevěné konstrukce a speciální dřevařské výrobky, stavebně-fyzikální a materiálové poruchy staveb, rekonstrukce dřevěných prvků, povrchové úpravy a ochrana dřeva a dalších materiálů u historických staveb.

D24BIP - Building integrated photovoltaics

Vyučuje:
K124 - katedra konstrukcí pozemních staveb
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Description and characteristics of traditional and progressive PV systems (…..), Architectural and technical integration – roofs, facades, semitransparent systems, hybrid systems. Building physics, PV integration into energy system of buildings, energy storage related to buildings. Environmental assessments. Excursion and comment of built examples. PV installation at Faculty of Civil Engineering and at UCEEB research centre will be used preferably. Monitoring.

D24DOS - Vybrané stati z denního osvětlení

Vyučuje:
K124 - katedra konstrukcí pozemních staveb
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Problematiku osvětlení je třeba vnímat jako komplexní otázku, s přesahy do řady technických i netechnických oborů. Připravovaná evropská norma na posuzování denního světla v budovách přináší řadu nových postupů, jak hodnotit kvalitu světelného prostředí v budovách, v osvětlovací praxi objevuje řada nových technologií a nástrojů vhodných pro posouzení a optimalizaci osvětlení v budovách i mimo ně. Pomocí těchto nástrojů jsou v rámci D24SST řešeny světelně technické úlohy s důrazem na zajištění vizuálního komfortu, zdravotní aspekty a s ohledem na specifické funkce daného prostoru. Je hledán vhodný kompromis mezi četnými požadavky kvality vnitřního prostředí, energetickými, ekonomickými i provozními parametry. Nedílnou součástí předmětu je i praktické využití měřicí techniky jako nástroje při stanovení vybraných světelně technických veličin a parametrů, mezi které patří osvětlenost, jas, schopnost materiálu propouštět světlo, vliv znečištění a odrazivosti světla a podobně.

D24EMA - Experimentální metody ve stavební a prostorové akustice

Vyučuje:
K124 - katedra konstrukcí pozemních staveb
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Cílem předmětu je seznámení studentů se zkušebními metodami, které se ve stavební a prostorové akustice používají pro ověřování skutečných akustických vlastností stavebních prvků, budov a zdrojů zvuku. Studenti si osvojí základy měření vzduchové a kročejové neprůzvučnosti, hluku z technického zařízení budov a parametrů prostorové akustiky. Tento předmět volně souvisí s předmětem „Výpočtové metody ve stavební a prostorové akustice“, na rozdíl od něj se věnuje především měření akustických vlastností stavebních prvků a budov. Předmět je rozdělen do tří oblastí: zvukové izolace v budovách, hluku technického zařízení budov a prostorové akustiky. V rámci každé části se studenti seznámí s jedním až dvěma tématy. V případě zvukové izolace v budovách se jedná o měření vzduchové a kročejové neprůzvučnosti mezi místnostmi, hluk technického zařízení je zaměřen na problematiku měření akustického výkonu zdrojů zvuku a hladin akustického tlaku v místnostech a prostorová akustika je věnována především měření doby dozvuku. Základní principy zkušebních metod jsou obsahem přednášek, zatímco semináře jsou zaměřeny na aplikaci poznatků a získání praktických dovedností. Studenti budou měření provádět s moderním přístrojovým vybavením, které zahrnuje zvukový analyzátor, speciální zdroje zvuku pro stavební a prostorovou akustiku a zařízení pro měření akustické intenzity.

D24EMS - Experimentální metody ve stavební tepelné technice

Vyučuje:
K124 - katedra konstrukcí pozemních staveb
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Navazuje se na poznatky z termodynamiky a nauky o materiálech. Postupně jsou probírány experimentální metody potřebné pro lepší praktickou znalost vybraných fyzikálních vlastností stavebních materiálů, z nich složených stavebních konstrukcí a prvků a dále i celých částí budov – tedy od mikro po makro měřítko v pojetí obestavěného prostředí. Mezi takové charakteristické vlastnosti, kterým je zde věnována pozornost, patří především tepelná vodivost, difuze a sorpce vodní páry, nasákavost stavebních materiálů. Na úrovni stavebních konstrukcí především součinitel prostupu tepla, průvzdušnost metodou tlakového spádu, odolnost proti tlakovému dešti, využití termografického snímkování a další. Pro demonstraci metod budou použity laboratoře a vybavení Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT (laboratoř tepelně vlhkostních vlastností, velkorozměrové testovací zařízení obvodových konstrukcí, velká klimatická dvoukomora a experimentální dvou-objekt s výměnnými obvodovými konstrukcemi). Výuka může být aktuálně doplněna exkurzí na probíhající dlouhodobé monitorování některé budovy.

D24FZS - Optimalizace a multikriteriální hodnocení funkční způsobilosti pozemních staveb

Vyučuje:
K124 - katedra konstrukcí pozemních staveb
Semestr:
letní
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Optimalizace objektů pozemních staveb a jejich konstrukčních prvků z hlediska jejich materiálové a energetické náročnosti a s ohledem na splnění požadované úrovně funkčních požadavků a zajištění požadované spolehlivosti a trvanlivosti konstrukce. Hodnocení životního cyklu (LCA) staveb. Optimalizace konstrukcí z hlediska jejich vlivu na životní prostředí. Systémový model. Metody matematické optimalizace. Matematický model optimalizační úlohy. Multikriteriální hodnocení a optimalizace a metody hodnocení a optimalizace environmentálních odpadů staveb.

D24HKS - historické konstrukce do 19. stol.

Vyučuje:
K124 - katedra konstrukcí pozemních staveb
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Cílem předmětu je odborné seznámení s hlavními typy stavebních historických konstrukcí a povrchovými úpravami historických staveb, které jsou v praxi při řízení památkových postupů a zásahů, a při návrhu rekonstrukce a obnově staveb, stejně jako při provádění jejich průzkumů a posuzování nejčastěji sledovány. V uvedeném předmětu jde především o přehledové seznámení se stavebními materiály historických období, o přehled vývoje jednotlivých stavebních konstrukcí ve vazbě na architektonický výraz a typologii staveb, jejich architektury i interiérů. Součástí bude i poukaz na specifická umělecká řemesla, která se v historii podílela na tvarování a vybavování historických staveb, včetně starších technologií zpracování.

D24MMO - Matematické modelování ve stavební fyzice pro doktorandy

Vyučuje:
K124 - katedra konstrukcí pozemních staveb
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Studenti se během kurzu učí, jak sestavovat vlastní výpočetní modely dynamických systémů (přenos tepla a vlhkosti v budovách a stavebních prvcích). Důraz se klade zejména na představení principů numerického řešení vybraných problémů, jejich následnou aplikaci a kritické hodnocení vypočtených výsledků. Pro úspěšné vyřešení příkladů je nutné využít znalosti, které jsou postupně získávány během kurzu. U studentů se předpokládá absolvování některého z předchozích kurzů stavební fyziky a základní znalosti z matematiky.

D24MTV - Modelování tepelných a vlhkostních jevů v budovách

Vyučuje:
K124 - katedra konstrukcí pozemních staveb
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Předmět je zaměřen na numerické modelování transportu tepla a vodní páry ve stavebních konstrukcích a v budovách. Diskutována je problematika řešení různých typů difúzních a konvektivně-difúzních rovnic (např. šíření tepla prouděním a vedením a kombinací těchto transportních mechanismů), a to především s ohledem na využití metody konečných prvků a výpočetní techniky. Hlavní důraz je kladen na praktickou aplikaci CFD (computational fluid dynamics) modelování při řešení vybraných problémů stavební fyziky (např. šíření vzduchu, tepla a vodní páry v různě provozovaných místnostech s různými zdroji tepla, vliv netěsností v konstrukcích na jejich vlhkostní chování, tepelně-vlhkostní chování konstrukcí se vzduchovými dutinami apod.). Studenti budou mít v rámci předmětu možnost s řadou simulačních programů přímo pracovat a ověřit si diskutované jevy a procesy na konkrétních příkladech.

D24PSR - Vybrané statě z poruch, sanací a rekonstrukcí staveb

Vyučuje:
K124 - katedra konstrukcí pozemních staveb
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Výuka předmětu je rozdělena do jednotlivých tematických okruhů a navazuje na předmět 124HRRB „Historické konstrukce a rekonstrukce budov“ a je zaměřena na speciální problematiku ochrany a sanace historických objektů: - degradační a korozivní procesy materiálů a konstrukcí historických a památkově chráněných budov, chemické, fyzikální, biologické a mikrobiologické účinky a vlivy, ochrana a preventivní opatření - progresivní metody sanace zaměřené na zajištění stability, trvanlivosti a životnosti historických a památkově chráněných budov, zpevňování historických konstrukcí kompozity na bázi vysokopevnostních vláken a injektáží látek na bázi minerálů, křemičitanů a nanočástic - zajištění stability a prevence vzniku poruch historických a památkově chráněných budov nacházejících se v oblastech zvýšené přírodní seismicity, popř. v místech zvýšené technické seismicity - problematika zpevňování a zajištění trvanlivosti historických zděných klenbových konstrukcí, vybrané příklady analýzy poruchy, preventivní opatření a sanace, reziduální únosnost kleneb - problematika zpevňování a zajištění trvanlivosti historických kamenných a smíšených svislých zděných konstrukcí (pilíře, stěny) a základů, vybrané příklady analýzy poruchy, preventivní opatření a sanace, reziduální únosnost svislých zděných konstrukcí - aplikace progresivních metod sanace základových konstrukcí historických a památkově chráněných budov - trvanlivost, životnost a sanace betonových a železobetonových historických konstrukcí

D24SPA - Stavební a prostorová akustika

Vyučuje:
K124 - katedra konstrukcí pozemních staveb
Semestr:
letní
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Cílem předmětu je hlouběji seznámit studenty s aktuálním poznáním v oblasti stavební a prostorové akustiky. Část věnovaná prostorové akustice je zaměřena na popis akustického pole uvnitř uzavřených prostorů různých velikostí včetně vázaných prostorů, které slouží buď k poslechu řeči nebo hudby anebo se v nich vyžaduje snížení hluku. Vlastnosti zvukových polí jsou vyjádřeny pomocí vyřešených rovnic, statistických vztahů, počítačovými metodami konečných anebo hraničních prvků a metodou sledování paprsků (raytracing) nebo měřicími metodami založenými na impulsových odezvách a IACC. V této části budou také rozebrány principy konstrukce pohltivých materiálů a difuzorů včetně jejich analytického popisu a metod jejich měření pro různé účely použití. Část věnovaná stavební akustice bude zaměřená na teorii přenosu zvuku šířeného vzduchem a kročejového zvuku stavebními prvky a v budovách. Vzduchová neprůzvučnost se bude věnovat především jednoduchým a vícevrstvým stavebním prvkům a vlivu konstrukčních vlastností (např. rozměrů prvků, způsobu napojení na boční konstrukce, mechanických vazeb mezi prvky apod.) na přenos zvuku. Kročejová neprůzvučnost se bude zaměřovat na plovoucí a povlakové podlahy a jejich podíl na snižování přenosu kročejového zvuku stropními konstrukcemi. V rámci předmětu bude pozornost rovněž věnována bočnímu přenosu zvuku mezi místnostmi v budovách a experimentálním metodám ve stavební akustice. V rámci řízených diskusí budou probrána konkrétní řešení při použití progresivních materiálů na základě doporučené časopisecké literatury.

D24TEO - Tepelná ochrana budov pro doktorandy

Vyučuje:
K124 - katedra konstrukcí pozemních staveb
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Stavebně-energetické koncepce budov s důrazem na nízkoenergetické, pasivní a nulové domy. Provozní a stavebně-konstrukční souvislosti společně s řešením technických systémů budov. Samostatně se probírají specifická řešení pro typologicky odlišné budovy - bydlení, krátkodobé ubytování, administrativní budovy, budovy pro vzdělávání, sociální služby, kulturní účely, atd. Přednášky + samostatné seminární práce.

D24TOB - Tepelná ochrana budov v environmentálních souvislostech

Vyučuje:
K124 - katedra konstrukcí pozemních staveb
Semestr:
letní
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Předmět navazuje na základní poznatky tepelné ochrany budov. Zabývá se cíleně budovami s cíleně mimořádně nízkou provozní energetickou náročností (pasivní a energeticky nulové budovy), kde kvantifikuje environmentální charakteristiky takových řešení. Pozornost se věnuje strategiím řešení kombinací minimalizované energetické potřeby a vhodné integrace prvků využívajících obnovitelných zdrojů energie. Současně se zabývá metodami výpočtů energetických bilancí v měřítku budovy a souboru budov, které jsou použitelné v úvodní etapě navrhování, pro podporu strategických rozhodování na úrovni města jako vstup do nadřazených modelů. Agregované energeticky orientované charakteristiky budov jsou použity pro střednědobé a dlouhodobé prognozy s ohledem na změny klimatu.

D24TRN - Transport radonu stavebními materiály a konstrukcemi

Vyučuje:
K124 - katedra konstrukcí pozemních staveb
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Hlavní témata předmětu: • Teorie difuzního a konvektivního transportu radonu stavebními materiály, matematický popis, metody řešení transportních rovnic • Fyzikální parametry stavebních materiálů popisující transport radonu (součinitel difuze radonu, součinitel prostupu radonu, radonový odpor, difuzní délka) • Metody detekce radonu, využití kontinuálních měřidel koncentrace radonu ke studiu transportu radonu stavebními materiály • Princip a konstrukce zkušebních zařízení vhodných ke studiu transportu radonu stavebními materiály a ke stanovení fyzikálních parametrů popisujících tento transport • Individuální experimenty prováděné studenty na vybraných stavebních materiálech (např. hydroizolačních, tepelně-izolačních, silikátových atd.) s cílem stanovit hodnoty vybraných fyzikálních parametrů popisujících transport radonu a jejich závislostí na teplotě, vlhkosti, homogenitě, chemickém složení, povrchových úpravách, stupni degradace atd. Experimentální část předmětu bude částečně realizována na přístrojích pořízených v rámci projektu OP VVV CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002625.

D24VMA - Výpočtové metody ve stavební a prostorové akustice

Vyučuje:
K124 - katedra konstrukcí pozemních staveb
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Cílem předmětu je seznámení studentů s výpočtovými metodami, které se ve stavební a prostorové akustice, obvykle ve fázi zpracování projektové dokumentace, používají pro pokročilejší predikce akustických vlastností stavebních prvků, budov a zdrojů zvuku. Studenti získají hlubší teoretické znalosti z oblasti zvukové izolace v budovách, hluku technického zařízení budov a prostorové akustiky, které jim umožní více proniknout do problematiky stavební a prostorové akustiky a budou je případně moci dále využít i v rámci své disertační práce. Tento předmět volně souvisí s předmětem „Experimentální metody ve stavební a prostorové akustice“, na rozdíl od něj se věnuje především výpočtovým predikcím akustických vlastností budov. Předmět je rozdělen do tří oblastí: zvukové izolace v budovách, hluku technického zařízení budov a prostorové akustiky. V rámci každé části se studenti seznámí s jedním až dvěma tématy. V případě zvukové izolace v budovách se jedná o výpočty vzduchové a kročejové neprůzvučnosti mezi místnostmi. Hluk technického zařízení je zaměřen na problematiku výpočtů hladin akustického tlaku v místnostech a prostorová akustika je věnována především výpočtu doby dozvuku. Základní principy výpočtových metod jsou obsahem přednášek, zatímco semináře jsou zaměřeny na aplikaci získaných poznatků, a to s využitím moderního software, který umožňuje výpočty zvukové izolace mezi místnostmi, založené na postupech uvedených v technických normách EN ISO 12354, a také vysoce pokročilého programu ODEON pro prostorovou akustiku. Jako podporu pro přesné stanovení vstupních akustických parametrů stavebních prvků budou mít studenti k dispozici počítačové programy umožňující výpočty laboratorní vzduchové a kročejové neprůzvučnosti stěn a stropů a zvukové pohltivosti akustických pohlcovačů.

D25ONZ - Obnovitelné a netradiční zdroje energie pro vytápění a větrání

Vyučuje:
K125 - katedra technických zařízení budov
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Solární energie: fyzikální principy, aktivní systémy vzduchové a vodní, fotovoltaické články, využití pasivních solárních prvků v energetických systémech budov - zimní zahrada solární okno, krátko-, středně- a dlouhodobá akumulace tepelné energie, transparentní izolace, dvojité fasády, energetické střechy. Energie biomasy: problematika paliva - stébelniny, dřeviny, dřevní odpad, štěpky, palety. Geotermální energie: přímé využití, tepelná čerpadla - země - voda - vzduch, akumulace tepla. Energie větru. Zpětné získávání tepla. Palivové články pro vytápění budov.

D25SEA - Vybrané stati k energetickému auditu budov

Vyučuje:
K125 - katedra technických zařízení budov
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Předmět zaměřený na problematiku energetického auditu budov. Seznámení s metodikou zpracování energetického auditu budov z hlediska průzkumu, zhodnocení stávajícího stavu, návrhu úsporných opatření, výpočtu energetické náročnosti, ekonomického a environmentálního vyhodnocení. Analýza energetického a environmentálního chování budov a technických systémů. Seznámení s legislativou a činností energetického specialisty. Forma výuky - konzultace, návštěva vybraných přednášek, samostudium. Při úvodním semináři je sestaven individuální studijní plán předmětu, kde je specifikováno téma semestrální práce a doporučené přednášky a semináře. Téma semestrální práce se zadává individuálně přednostně ve vazbě na téma doktorské práce.

D25SMB - Vybrané stati z modelování energetického chování budov

Vyučuje:
K125 - katedra technických zařízení budov
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Předmět zaměřený na modelování energetického chování budov s využitím pokročilých simulačních nástrojů. Forma výuky - konzultace, návštěva vybraných přednášek, samostudium. Při úvodním semináři je sestaven individuální studijní plán předmětu, kde je specifikováno téma semestrální práce a doporučené přednášky a semináře. Téma semestrální práce se zadává individuálně přednostně ve vazbě na téma doktorské práce. Předmět je zakončený zkouškou formou rozpravy nad předloženou semestrální prací. Využije se pracoviště pro počítačové simulace energetické náročnosti, vnitřního prostředí, pro podporu vývoje BIM knihoven pro TZB. Používané sw nástroje: DesignBuilder, ESP-r, TRNSYS. Příklady témat semestrálních prací: Kritéria optimalizace návrhů energetických systémů budov. Komplexní vs. jednoúčelové simulační programy pro systémy TZB. Modelování dynamických jevů v systémech TZB. Přehled SW pro analýzu energetických systémů budov (TRNSYS, Phoenics, Moist). Modelování, simulace a analýza objektu pomocí SW ESP-r. Modelování tepelně-technických vlastností obvodových konstrukcí, vzduchotechniky a větrání budovy, vytápěcího zařízení, obnovitelných zdrojů. Simulace vlivu změny provozního režimu na spotřebu energie objektu.

D25STP - Vybrané stati z teorie vnitřního prostředí budov

Vyučuje:
K125 - katedra technických zařízení budov
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Doktorský předmět zaměřený na problematiku vnitřního prostředí budov. Forma výuky - konzultace, návštěva vybraných přednášek, samostudium. Ve výuce se využije výuková a demonstrační laboratoř TZB, mobilní sada pro detailní monitoring vnitřního prostředí a experimentální systém pro monitorování vnitřního prostředí objektu. Při úvodním semináři je sestaven individuální studijní plán předmětu, kde je specifikováno téma semestrální práce a doporučené přednášky a semináře. Téma semestrální práce se zadává individuálně přednostně ve vazbě na téma doktorské práce. Předmět je zakončený zkouškou formou rozpravy nad předloženou semestrální prací. Příklady témat: Tepelně-vlhkostní konstituenta prostředí. Odérové mikroklima. Toxické látky v interiéru. Ohrožení mikroby. Aerosoly. Statická elektřina v interiéru. Elektroiontové mikroklima. Elektromagnetická složka prostředí. Psychické mikroklima.

D26ACM - Pokročilé metody řízení nákladů

Vyučuje:
K126 - katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Předmět nabízí možnost zabývat se problematikou pokročilých metod řízení nákladů. Studium je ověřováno na vlastním aplikačním příkladu. • Analýza a kalkulace nákladů životního cyklu (LCC – life cycle cost) projektu a stavby. Deterministický a stochastický přístup. • Řízení nákladů rozsáhlých stavebních projektů (z pozice investora / dodavatele) – plánování nákladů, controlling nákladů, claim management, change management apod. • Kalkulace podle aktivit: Activity-Based Costing (ABC), Time-Driven Activity-Based Costing (T-D ABC) • Řízení podle aktivit a jeho vazby na nákladové řízení: Activity-Based Managemet (ABM) • Strategické nástroje řízení nákladů. • Hodnotový management

D26APM - Pokročilé metody projektového managementu

Vyučuje:
K126 - katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Cílem předmětu je studium a získání znalostí a dovedností s využitím pokročilých metod projektového řízení. Student se seznámí s odlišnými typy životního cyklu projektu (prediktivní, adaptivní a iterativní) a odlišnými přístupy k řízení projektu v závislosti na životním cyklu. Pro jednotlivé přístupy budou představena pozitiva a negativa a diskutována vhodnost využití na konkrétních typech projektů. Pozornost bude věnována zainteresovaným stranám projektu. Student získá schopnost identifikovat, ohodnotit a navrhnout relevantní strategii přístupu k zainteresovaným stranám a bude schopen analyzovat možná rizika plynoucí z jednotlivých zainteresovaných stran. Budou vytvořeny předpoklady pro systematický přístup k řízení projektů, rozvíjena schopnost studenta zohledňovat vliv okolí projektu při řízení i plánování projektu. Student získá znalosti o vytváření podmínek pro zlepšení kontroly průběhu realizace a aplikace nových poznatků v procesech řízení změn v organizacích, řízení programů a portfolií projektů.

D26ASM - Teorie a praxe strategického řízení ve stavebnictví

Vyučuje:
K126 - katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Předmět je zaměřen na teorii managementu velké stavební firmy aplikovanou na oblast strategického rozhodovacího procesu. • analýza stavebního trhu a tvorba možných postupů v oblasti strategického marketingu, investičních strategií a business politiky pro působení dané firmy, • organizační modely pro standardizaci právního postavení v rámci skupiny podniků, rozvoj organizačních modelů a standardizace procesního řízení včetně vazby na jednotlivé typy dodavatelských systémů pro stavební podnikání, • tvorba systémového řešení umožňující optimální návrh informačních systémů pro koordinaci a management procesů získávání zakázek, financování v jednotlivých fázích realizace přípravy a realizace klíčových projektů dané skupiny podniků, • zvláštnosti kapitálových investic stavební firmy do strojů a zařízení nebo pozemků pro navazující stavební development, • řídící proceduru pro nabídkové řízení, plánovací procesy, řízení produktivity postavitelnosti, • řízení rizik z realizace a financování zakázek, zamezení sporů a arbitráží, • možnosti krizového řízení stavebního podniku nebo velkých projektů.

D26ENM - Energetický management

Vyučuje:
K126 - katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Předmět energetický management se zabývá pojmem managementu obecně, energetického managementu, energetického hospodářství a energetické účinnosti v návaznosti na evropskou a národní legislativu. Cílem předmětu je objasnit základní přístupy a budoucí změny v sektoru stavebnictví v oblasti ekonomiky energetické efektivnosti. Absolvent předmětu získá přehled o strategiích směrem k udržitelné energetice budov a zejména jejich energetické efektivnosti. Součástí předmětu je téma vyhodnocení investic do energeticky efektivních opatření, programy podpory energetické efektivnosti a boje proti energetické chudobě, vícekriteriální hodnocení projektů, LCA (long-live cycle assessment) a LCC (long-life cycle cost), dále pak metodika výpočtu nákladového optima.

D26EUF - Studie proveditelnosti projektů a podpora z veřejných zdrojů

Vyučuje:
K126 - katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Cílem předmětu je vybavit studenty informacemi o možných zdrojích podpory realizace výzkumných, investičních či vzdělávacích projektů z veřejných prostředků. Dále se student seznámí s obecným manuálem pro sestavení takovýchto projektů (metodologie Studie proveditelnosti projektu - posouzení efektivnosti a životaschopnosti projektu). Pro osvojení získaných informací studenti dále pracují na konkrétním vlastním projektu z oblasti jejich výzkumné či odborné činnosti. Součástí zpracovaných projektů je také finanční a riziková analýza projektu.

D26IFM - Informační systémy pro Facility Management

Vyučuje:
K126 - katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Předmět se zabývá problematikou informačního modelování a vícerozměrného parametrického objektově orientovaného modelování budov a procesů (BIM) jako moderního nástroje pro řízení (PIM) a provoz (AIM) výstavbových projektů. Propojení BIM a FM. Ovlivnění a optimalizace provozních nákladů v projektové fázi. Efektivní správa nemovitostí včetně údržby a obnovy. Posuzování budov z hlediska dopadů na životní prostředí. Využití IS pro certifikaci/recertifikaci Green Building. Propojení databáze a grafického modelu. Problematika implementace informačních systémů pro FM a překážky, které s implementací souvisejí. Okrajově se předmět zabývá propojením FM s legislativou, veřejnými zakázkami, problematikou dodavatelských systémů (IPD) a využití v různých sektorech stavebnictví.

D26INO - Inovační inženýrství ve stavebnictví

Vyučuje:
K126 - katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Průnik inovačního procesu a investičního procesu. Procesy pro posílení vědecko-technického rozvoje. Inovační management. Dynamické inovační podnikání. Principy řízení inovací v podniku. Smluvní vztahy, zajištění závazku, uplatnění ve fázi financování. Inovační politika jako součást firemní strategie. Hodnocení efektivnosti inovací. Státní programy pro oblast inovačního podnikání ČR, programy EU, mezinárodní programy, mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích. Přímé nástroje podpory. Nepřímé nástroje podpory. Složky systému a zásady řízení. Transfer technologií, organizační formy, sítě transferu technologií. Technologické poradenství. Formy ochrany průmyslového vlastnictví, patenty, ochranné známky, evropské patenty.

D26MIM - Manažerské a informační modely pro řízení stavebnictví

Vyučuje:
K126 - katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Předmět nabízí možnost zabývat se problematikou manažerského a informačního modelování. Studium je ověřováno na vlastním aplikačním nebo hypotetickém příkladu. V případě informačního modelování je obsahovým základem proniknutí do problematiky v oblasti stavebnictví. Obecná osnova: 1. Rešerše možností s vazbou na téma seminární práce. 2. Definování aplikačního nebo vědeckého příkladu pro zpracování manažerského nebo informačního modelu. 3. Dekompozice úlohy a specifikace prvků zpracovávaného modelu. 4. Návrh struktury matematického modelu a volba modelovacího prostředí. 5. Implementace modelu v prostředí vhodného software. 6. Rozbory chování a testování sestaveného modelu. 7. Definice rizikových faktorů ve struktuře modelu, specifikace jejich dopadů na výsledné chování. 8. Vyšetřování možností nástrojů řízení BIM, PIM, AIM. 9. Rozbor implementačních možností informačního modelu. 10. Rozbor a zvážení možností různých druhů analýzy (stabilitní, citlivostní, riziková, statistická). 11. Definice a zpracování výstupních informací z řešené úlohy.

D26MVP - Metody vědecké práce

Vyučuje:
K126 - katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
Semestr:
zimní, letní
Zakončení:
zkouška
Anotace:
• Co je disertace, její struktura a náležitosti, • Věda, základní a aplikovaný výzkum, etika vědecké práce • Znalosti a spirála znalostí SECI ve vědecké práci • Teorie, metodologie, metodika, metoda a nástroj, metody empirické a logické • Indukce, dedukce, Kolbův experimentální cyklus • Výzkumné otázky a hypotézy • Kvantitativní a kvalitativní výzkum, metodologická triangulace • Modelování a kategorizace, modelová zkreslení, ověření modelu • Reliabilita a validita výzkumu Po úspěšném absolvování budou studenti schopni efektivně vyhledávat relevantní informace v elektronických informačních zdrojích, formulovat výzkumné otázky a k nim příslušné hypotézy. Budou schopni zvolit adekvátní metody vědeckého zkoumání a uplatnit systémovost při řešení vědeckých problémů s respektováním principů udržitelnosti. V důsledku aplikace pokročilých metod vědecké práce, multidisciplinární a mezinárodní kooperace a nových trendů v informatice a statistice budou schopni formulovat relevantní a validní závěry své disertace.

D27AEK - Architektura, krajina a aplikovaná ekologie

Vyučuje:
K127 - katedra urbanismu a územního plánování
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Předmět se zabývá širokou problematikou krajinářské architektury, a to zejména vztahu výstavby a krajiny, zapojení zástavby do krajiny, charakteru krajiny (krajinného rázu) a jeho ochrany, krajinného plánování s jeho různými formami a dalších krajinářských otázek (přírodní prostředí sídel, veřejná zeleň, historické formy zeleně, vývoj zahradní a krajinářské tvorby, historie krajinných úprav atd.), nakolik souvisejí s profilem absolventů studia v oboru Architektura a stavitelství. Nedílnou součástí předmětu jsou i otázky aplikované ekologie a ochrany přírody a krajiny, opět ve vazbě na architektonickou, urbanistickou a územně-plánovací tvorbu. Cílem je zdůraznění významu architektonických a urbanistických hledisek krajinářské tvorby a pochopení významu krajiny jako součásti architektonické a urbanistické tvorby a významu krajiny ve struktuře měst a městských regionů. Konkrétní zaměření předmětu se odvíjí od preferencí studenta a tématu jím zpracovávané disertační práce.

D27ASK - Adaptace sídel na změny klimatu

Vyučuje:
K127 - katedra urbanismu a územního plánování
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Předmět uvádí studenta do problematiky změny klimatu jednak celosvětově, pak v pohledu na Evropu a země EU a pak se znalostní základ zaostřuje na střední Evropu, ČR a země mírného klimatického pásu s tím, že jsou sledovány zejména proměnné, které docházejí změn. Smyslem přednášky a zpracování samostatné práce je studentům nastínit současný postup změny klimatu, jeho stávající pravděpodobné příčiny a také důsledky jak v rovině fyzikální, tak v rovině společenské. V rámci přednášky jsou prezentovány výsledky postupů při ustavení resilience a adaptace měst a regionů na změnu klimatu. Výklad je rozšířen o současné poznatky o vhodnosti resilience a rozvoje adaptačních strategií. Dále je akcentován i vývoj strategických dokumentů a smluv ČR v oblasti environmentální bezpečnosti a adaptace (přizpůsobení se) změně klimatu a jejich orientaci na sídla. Hlavní části výuky je popis adaptačních postupů, strategií a akčních plánů a praktická realizace adaptačních opatření v sídlech jak organizačních, tak praktických. Speciální kapitolou budou doporučení a poučení z chyb projektantů při tvorbě veřejných prostor a jiných zařízení v sídlech a jejich okolí.

D27KKZI - Kulturní krajina a znaky její individuality

Vyučuje:
K127 - katedra urbanismu a územního plánování
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Předmět rozvíjí otázku individuality charakteru krajiny jakožto důležitého pojmu pojetí kvality krajiny dle Evropské úmluvy o krajině. Pojem individuálních kvalit krajiny se promítá následně do nástrojů územního a krajinného plánování. Pozornost bude proto věnovaná znakům identity historických kulturních krajin jakožto otisků kulturněhistorických a ekonomických podmínek vývojových etap, analýze historických mapových děl a jejich interpretaci z hlediska hypotetického vizuálního projevu krajinné struktury, analýze historických ikonografických podkladů a identifikaci charakteristických typologických znaků. Výsledný pohled je zaměřen na podobu současné krajiny - identifikaci atributů jednotlivých historických etap proměn krajinného obrazu české krajiny, což směřuje k hledání znaků identity současné kulturní krajiny a jejích jednotlivých typů. Studenti budou analyzovat konkrétní krajiny z hlediska přítomnosti znaků individuality charakteru v jejich vývoji a v současnosti a budou analyzovat shromážděné výsledky, interpretovat jejich význam a navrhovat jejich využití v nástrojích územního a krajinného plánování.

D27PHK - Památkové hodnoty kulturní krajiny

Vyučuje:
K127 - katedra urbanismu a územního plánování
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Komplexně pojatý předmět zpracovává témata související s kulturním aspektem historické krajiny a jejím památkovým potenciálem. Zabývá se – ve vazbě na kategorizaci kulturní krajiny Výborem UNESCO (komponovaná, organická a asociativní krajina) – různými konkrétními typy historické kulturní krajiny (tj. např. krajiny určené specifickým typem osídlení a formou organizace zemědělské půdy, krajiny určené dominantní vytrvalou plodinou, krajiny určené dominantní formou využití, krajiny esteticky kultivované vč. krajin komponovaných, krajiny poutních míst a křesťanských legend, krajiny urbanizované, krajiny industriální, krajiny militární, krajiny mytologické, krajiny memoriální či krajiny se vztahem k významné osobnosti) vč. analýz příkladů formou případových studií. Dále řeší otázky pramenů pro poznání a identifikaci historických krajinných struktur, zejména archivní mapové a ikonografické zdroje, metodická východiska užívaná v různých typech krajin při identifikaci a ochraně památkových hodnot krajiny (zejména metodické návody NPÚ) a formy prezentace hodnot historické kulturní krajiny (např. analýza dochovanosti historických krajinných struktur v nástrojích územního plánování). Dalším nezbytným tématem praktická ochrana historických (památkových) hodnot krajiny, jak z hlediska památkové péče (zejména institut krajinné památkové zóny), tak z hlediska ochrany přírody a krajiny (krajinný ráz), stejně jako nezbytná implementace do různých nástrojů územního plánování (ÚPP i ÚPD).

D27UPH - Územní plánování a hodnoty území

Vyučuje:
K127 - katedra urbanismu a územního plánování
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Předmět se zabývá ochranou stávajících hodnot při stanovování budoucího využití území jak v jeho zastavěné, zastavitelné i nezastavěné části. Jedná se o zohlednění přírodních i kulturních specifik dané lokality z pohledu památkové péče, ochrany přírody a krajiny a vlastního subjektivního hodnocení, vycházejícího z pochozích průzkumů a rozborů, studia příslušné literatury znalostí o vývoji a souvislostech daného území. Budou představeny základní územně plánovací podklady a dokumentace, které jsou zdrojem znalostí o současném i budoucím stavu území, zejména územně analytické podklady na úrovni obcí a krajů a územní a regulační plány.

D27UPK - Územní plánování a krajina

Vyučuje:
K127 - katedra urbanismu a územního plánování
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Východiska a cíle plánovacích procesů v urbánním prostředí a v krajině. Definice a teoretické zdůvodnění sledovaných jevů, popisujících kvalitu krajiny v souladu s cíli územního plánování a jejich implementace do ÚAP obcí a krajů. Interakce sídla a krajiny, tvorba rozhraní mezi zastavěným územím a krajinou, prostupnost, přechodová území a návrh jejich využití v rámci územně plánovacích dokumentací a podkladů. Tvorba koncepcí a plánovacích zásad v krajině a kompatibilita různých nástrojů krajinného plánování – hledání styčných bodů, společných východisek a průsečíků cílů rozvoje. Zvláštní pozornost bude věnovaná možnostem využití výsledků optimalizace vodního režimu krajiny s ohledem na retenci, odtokové poměry, protierozní a protipovodňová opatření v územním plánování a v managementu území a stejně tak požadavků na změny v území s cílem adaptace na změnu klimatu a krajní jevy (sucho a lokální přívalové srážky).

D27USS - Urbanistická struktura sídel

Vyučuje:
K127 - katedra urbanismu a územního plánování
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Široce pojatý předmět pokrývá látku klasického urbanismu jako tvorby prostředí sídel a krajiny, od měřítka regionu po měřítko urbanistického detailu podle konkrétního zaměření studenta a tématu jeho disertační práce. Zejména je věnován prohloubení znalostí teorie a praxe přeměn urbanistické struktury sídel, jejich regenerace, přestavby, funkční a sociální transformace. Pozornost věnována prostorové struktuře a funkční skladbě, urbanistické koncepci a kompozici, koncepci krajiny a specifickým kvalitám obytného prostředí měst, charakteristickým rysům měst, jejich vnějšímu a vnitřnímu obrazu, urbanistickým a architektonickým hodnotám, urbanistickým vizím uspořádání městského organismu, úloze zeleně a krajinných systémů ve struktuře městské a příměstské krajiny a transformacím přírodního prostředí v urbánní struktuře sídel. Dalším nezbytným tématem je praktická ochrana urbanistických hodnot sídel, jak z hlediska památkové péče, tak z hlediska ochrany přírody a krajiny (krajinný ráz), jejich identifikace a implementace do různých nástrojů územního plánování.

D27USUU - Urbanistické struktury – urbanita a udržitelnost

Vyučuje:
K127 - katedra urbanismu a územního plánování
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Předmět rozvíjí poznání významných vlastností urbanistických struktur, projevujících se v kvalitě městského prostředí a v předpokladech udržitelného rozvoje měst. Jedná se o městskost, vyvolanou uspořádáním a formou zástavby a zároveň městskost, vyvolanou životem obyvatel, resp. oživením společenskými funkcemi. Důležitým okruhem problematiky jsou proto veřejná prostranství jejich urbanistická kvalita a typologické tradice, chápané uživateli a poskytující možnosti osvojení prostoru a identifikace s prostorem. Pozornost bude věnovaná rovněž aspektům udržitelnosti rozvoje měst, které souvisejí jak s ekologickými, tak s urbanistickými požadavky - o úsporné a šetrné zacházení s územím a minimalizaci vzniku zátěží vlivem rozvojových tendencí, Významným tématem krajinářské problematikou města jsou otázky řešení zelené infrastruktury města a zejména urbánních prostorů jako součástí systémů sídlení zeleně a jejich funkcí v městské krajině. Studenti budou provádět analýzu konkrétních městských území, identifikaci kvalitativních znaků městského prostředí a interpretaci jejich významu pro udržitelnost rozvoje městské struktury a pro kvalitu městského prostředí.

D27UUP - Urbanismus a územní plánování

Vyučuje:
K127 - katedra urbanismu a územního plánování
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Obsahem předmětu je zpracování seminární práce zaměřené na konkrétní územní celek (obec) a příprava materiálů pro zadání územně plánovací dokumentace. Vyhodnocení stavu území, doplnění Územně analytických podkladů, zhodnocení požadavků vyplývajících z Politiky územního rozvoje a Zásad územního rozvoje, stanovení problémů k řešení v území a zpracování zadání územního plánu dané obce. Součástí práce bude i vyhodnocení funkčních systémů obce a požadavků na doplnění veřejné infrastruktury a stanovení urbanistické koncepce rozvoje na základě vlastního šetření.

D28INZ - Inženýrská informatika

Vyučuje:
K128 - katedra inženýrské informatiky
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
V předmětu se studenti seznámí s metodami z oblastí systémového inženýrství, informačních systémů, procesního modelování včetně metod pro optimalizací procesů, databázových systémů a datových formátů, případně dalších oblastí inženýrské informatiky. Dále se studenti seznámí se současnými aplikacemi metod inženýrské informatiky ve stavebnictví a aktuálním stavem výzkumu těchto metod za účelem uplatnění ve stavebnictví. Hlubší zaměření předmětu bude vždy na oblast zájmu studentů v návaznosti na téma disertační práce. Cílem předmětu bude definovat aplikace metod z oblasti inženýrské informatiky pro výzkumné cíle disertační práce studenta, případně pro podporu těchto výzkumných cílů definovat požadavky na adaptaci stávajících metod nebo nové metody. Výstupy budou zpracovány formou seminární práce.

D28SMZP - Statistické metody v IŽP

Vyučuje:
K128 - katedra inženýrské informatiky
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
V předmětu se studenti seznámí se základními pojmy pravděpodobnosti, kombinatoriky a matematické statistiky. Budou představena základní statistická rozdělení a základní typy náhodných procesů. Pozornost bude též věnována problematice testování hypotéz a hodnocení shody teoretického a empirického rozdělení.

D29AIP - Architektonické intervence v historickém prostředí

Vyučuje:
K129 - katedra architektury
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Možnosti a limity soudobé architektonické tvorby v kontextu historického kulturního prostředí. Zásady a principy architektonických intervencí do historických staveb a památkově chráněných urbánních celků. Praktické příklady střetu/souznění prostorové památkové ochrany s novými architektonickými projekty a realizacemi. Praktické a teoretické příklady soudobých projektů v památkově chráněných lokalitách z hlediska aktuálního veřejně-právního schvalovacího procesu.

D29AIS - Architektura inženýrských staveb

Vyučuje:
K129 - katedra architektury
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Inženýrské stavby jako součást architektonické tvorby, typologická podstata a estetické hodnoty. Historie, typologie a design inženýrských staveb - silnice, železnice, stavby pro energetiku, vodní stavby, mosty, speciální stavby. Krajinotvorná a městotvorná funkce inženýrských staveb a podíl architekta na návrhu těchto staveb.

D29AK - Animace kultury – informální vzdělávání, tvorba kolektivní paměti, participativní metody

Vyučuje:
K129 - katedra architektury
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Garant a vyučující: PhDr. Irena Tyslová, 100 %, VŠE Předmět přináší informace o nástrojích převážně z oblasti pedagogiky, sociologie i managementu inovací, které umožní studentům vytvořit podmínky k úspěšnému zapojení nových či rekonstruovaných budov do společenských vztahů. Jedná se nejen o využití budov, ale hlavně o jejich přijetí veřejností. Studenti budou seznámeni s didaktickými postupy užívanými v oblasti tzv. in-formálního vzdělávání, založených na principech osobní zkušenosti jako klíčového nástroje, i s jejich evaluací. Další klíčový diskurz – sociologický, přinese seznámení s teoriemi tvorby kolektivní paměti, kulturní paměti a míst paměti, a to včetně příkladů jednotlivých nástrojů napomáhajících jejich zpevnění. Opominuta nebude ani významná role médií. Konečně budou studenti seznámeni s principy managementu inovací, předně pak s participativními metodami, umožňujícími vytvořit a vybrat řešení přinášející rovnováhu mezi architektonickou inovaci a požadavky veřejnosti. Kurz se zaměřuje na rozvoj invence, zejména cestou zpracování konkrétních praktických případů, směřuje k samostatnosti studenta a ke kreativnímu uplatnění znalostí a dovedností získaných během dosavadního studia.

D29ARK - Architektura a konstrukce

Vyučuje:
K129 - katedra architektury
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Předmět Architektura a konstrukce v doktorském stupni navazuje na dosažené znalosti z předchozího magisterského studia. Zabývá se architekturou konstrukcí z hlediska jejich konstrukčního principu, použitého materiálu, funkčnosti, finanční náročnosti, realizovatelnosti, ekologie, energie ad. Přispívá k prohlubování vědního oboru teorie architektury a konstrukce pozemních staveb. Moderní konstrukce v konfrontaci se současnou teorií a praxí architektury jsou nedílnou součástí architektonické tvorby, umocňující její estetické hodnoty. Uplatnění progresivních konstrukcí zvyšuje kvalitu staveb rozšířením typologické rozmanitosti polyfunkčních stavebních souborů a jejich integrace v moderních prostorových strukturách. Uplatnění ergonomie, ekologie a ekonomie stavebních konstrukcí je neopominutelnou součástí kvalitního návrhu a fungování stavebního celku. Předmět Architektura a konstrukce napomáhá vědecké práci doktoranda v oboru architektura se zaměřením na oblast stavebních konstrukcí s důrazem na aktuální stavební trendy. Představuje novinky v oboru nosných konstrukcí staveb pro uplatnění v novostavbách i rekonstrukcích.

D29HMA - Historie moderní české architektury

Vyučuje:
K129 - katedra architektury
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Obsahem je seznámit studenty s vývojem české architektury od druhé poloviny XIX. století až do současnosti s důrazem na urbanismus, vývoj architektonických stylů a nejvýznamnější osobnosti. Děje se tak formou přednášek a vycházek po pražské architektuře příslušného období. Součástí je i srovnání s vývojem evropské architektury té doby a vzájemné vlivy. Výsledkem by měla být základní obeznámenost posluchačů s danou tématikou, orientace ve vývoji architektonických stylů, znalost nejvýznamnějších osobností naší architektonické scény a schopnost zařadit českou architekturu daného období do kontextu evropské a světové tvorby.

D29HMK - Historické mosty a speciální konstrukce

Vyučuje:
K129 - katedra architektury
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Historické mosty a speciální konstrukce jsou architektonickým a technickým dědictvím, které je třeba chránit a obnovovat v souladu s požadavky památkové péče. Mnoho těchto staveb, mezi které patří i významné kulturní památky, se nachází v havarijním stavu. Při rekonstrukci betonových a ocelových mostů je nutné pro zachování jejich funkce konstrukci zpravidla zesílit, případně vyměnit části nosných i nenosných konstrukcí. V tomto ohledu jsou tyto stavby specifické, neboť statická funkce mostu je primární a inženýrsky velmi náročná a proto nelze na zesilování či výměnu zejména nosných částí aplikovat klasické stavební postupy jako při rekonstrukci ostatních staveb průmyslového dědictví. Cílem předmětu je seznámit posluchače s konstrukční podstatou mostních staveb a speciálních konstrukcí, s diagnostickými možnostmi zjištění jejich skutečného stavu a s technologiemi rekonstrukce a konzervace těchto staveb.

D29HSP - Historické stavby v soudobých podmínkách

Vyučuje:
K129 - katedra architektury
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Kurz je zaměřen na hlubší seznámení posluchačů s vývojem architektury a stavby měst v prostoru Čech a Moravy. Slohy a kompozice v dějinách evropské architektury od období jejich vzniku až do současnosti. Spolu se sledováním vlastního vývoje architektury je vnímána širší syntéza typologie, stavitelství, uměleckých řemesel a výtvarných umění, podílejících se na finálním obraze exteriéru i interiéru stavby v celku i detailu. Je zdůrazněn význam determinujících činitelů architektury v soudobém využití historických staveb, vztah konstrukce, funkce a prostoru v architektuře historické a jejím soudobém využití.

D29IA - Industriální archeologie - základy vědecké práce v oboru

Vyučuje:
K129 - katedra architektury
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Student si v předmětu osvojí základy industriální archeologie, interdisciplinárního oboru, který zkoumá, eviduje, inventarizuje a chrání doklady hmotných i nehmotných dokumentů, artefaktů, stratigrafií a struktur, lidských sídel a krajin, jež vznikly pro průmyslové procesy či jako jejich důsledek. Metody zkoumání se netýkají jen průzkumů krajiny, sídel a jednotlivých objektů, ale v souvislosti s historií techniky i pracovních a výrobních postupů, které zpětně podobu krajiny, sídel a objektů ovlivňovaly. Hlavním tématem industriální archeologie je průmyslové dědictví, definované Chartou průmyslového dědictví (publikované organizací TICCIH v roce 2003 ad. dokumenty). „Průmyslové dědictví je tvořeno pozůstatky industriální kultury, které mají historickou, technologickou, sociální, architektonickou nebo vědeckou hodnotu.“ V rámci interdisciplinární interpretace se industriální archeologie zabývá i studiem raně industriálních technik, technologií, výrobních zařízení a objektů z období industriální revoluce i epoch bezprostředně následujících. Stěžejní témata předmětu: Definování hodnot průmyslového dědictví Otázky právní ochrany průmyslového dědictví jako nedílné součást kulturního dědictví Současná interpretací průmyslového dědictví, v níž se akcentují aktuální otázky jako: veřejný prostor, kulturní turismus nebo sociální aspekty Otázky různých možností zachování průmyslového dědictví především formou nového využití Význam vzdělání, výchovy, propagace a popularizace průmyslového dědictví Mezinárodními dokumenty a instituce zabývajícími se průmyslovým dědictvím Seznámení se základní literaturou v oboru (zejména anglickou) Obsahem zkoušky a elaborátu jsou jak tyto obecné znalosti, tak vybrané téma vztahující se přímo k doktorandem zkoumanému předmětu.

D29KKS - Komunikace a komunita - site specific projekty, sociologie a psychologie prostoru

Vyučuje:
K129 - katedra architektury
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Studium praktické i teoretické orientace v prostoru (v divadelních i nedivadelních prostředích) a souvislostech.Otevírá se pro zájemce o mezioborovou laboratoř na pomezí žánrů a stylů. Má v úmyslu přesáhnou divadelní tvorbou k jiným profesím a dovednostem. Proto se během studia lze potkat s odbornostmi a odborníky nejen z oblasti divadla, výtvarného umění, designu a architektury, ale i z oblasti sociologie, medicíny a náboženství.

D29OSP - Obnova a údržba stavebních památek

Vyučuje:
K129 - katedra architektury
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Předmět seznamuje s příčinami poškození hmoty stavebních památek, s principy údržby historických staveb, metodami ochrany, údržby a obnovy. Kriticky vyhodnocuje možné zásahy do konstrukcí a jejich dopad na podstatu památky. Předmět uvádí posluchače do problematiky projekce rekonstrukcí, teorie obnovy stavebních materiálů památek. Ve dvou seminárních pracích se student osvojí metody analýzy problému a jeho samostatné řešení.

D29PDK - Průmyslové dědictví – klasifikace konverzí

Vyučuje:
K129 - katedra architektury
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Předmět je zaměřený na opuštěné výrobní a technické stavby, vnímané jako významnou část průmyslového dědictví, a na možnosti jejich nového využití pro aktuální potřeby. V úvodu je představen sortiment výrobních a technických staveb na našem území, včetně jejich hodnocení ve vztahu k umístění, k původní technologii, době jejich vzniku a schopnosti přijmout nové využití. Hlavní část předmětu je věnovaná možnostem alternativního využití opuštěných průmyslových objektů, s důrazem na konverze. Konverze – využití staveb pro nové, nejčastěji neprůmyslové funkce - jsou klasifikovány podle různých hledisek (urbanistických, architektonických, technických, historických), ale i podle různých forem využití (od dočasných a alternativních nízkozásahových využití, aktivit místních komunit až po transformační developerské projekty). Jsou představeny realizované projekty, naše i evropské, s důrazem na vztah mezi charakterem původního objektu a nové vložené funkce, ale i na míru a užitečnost zásahů do původní stavební substance. Pozornost je věnována rovněž vlivu individuálních vlastností jednotlivých staveb, kontextu, okrajových podmínek, dochovaného stavu aj. na možnosti nového využití. V přehledu jsou uváděny i možné zdroje a alternativy financování podobných projektů a jejich vztah k majetkoprávní situaci a platné územně plánovací dokumentaci.

D29PMA - Památková péče o moderní architekturu

Vyučuje:
K129 - katedra architektury
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Předmět bude studenty informovat o aktuální diskuzi na téma ochrany architektury 20. století. Seznámí studenty s aktuálně rozdílným přístupem k ochraně staveb 1. a 2. pol. 20. století. Zatímco hodnoty architektonického dědictví 1. pol. 20. stol. jsou obecně přijímané, hodnoty naší poválečné architektury, zejména té vznikající od 60. let, nejsou zatím odborně dostatečně prozkoumány a interpretovány. Co se týče samotné ochrany, početně jsou zatím stavby ze 2. pol. 20. století mezi KP a NKP zastoupeny velmi nízkým počtem (praktický nástroj ochrany v rámci Památkových zón nebo zájmů UNESCO je nedostatečný a též v rámci územních správ je informovanost o problematice malá). Vyučující, jako člen Pracovní skupiny pro poválečnou architekturu při ČVK ICOMOS ustavené v roce 2016, obdobné skupiny v rámci NPÚ a projektu NAKI II DG16P02R007, Analýza a prezentace hodnot moderní architektury 60. a 70. let 20. století jako součásti národní a kulturní identity ČR, studenty seznámí s aktuálně probíhající diskuzí. Studenti se seznámí též s funkcí Památkového katalogu, dalšími databázemi a aktivitami zabývajícími se mapováním architektury 20. století, pracujícími i s aktuálním principem ochrany zespodu, s probíhajícími výzkumy a publikacemi na dané téma. Cílem předmětu je seznámení s novými tématem památkové péče, která překračují tradiční hodnotící kritéria. problematika bude nastíněna v rovině teoretické (publikace a dokumenty daných institucí), metodologické (metodiky hodnocení NPÚ, výzkumné - nové zobrazovací metody, oraly history, témata výzkumů apod.) i praktické (konkrétní příklady s různými způsoby ochrany a kritérii hodnocení). Student si samostatně zvolí téma své práce ve vazbě na doktorskou práci.

D29POI - Památková ochrana technických a industriálních objektů

Vyučuje:
K129 - katedra architektury
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Předmět je zaměřen na poznání historie a problematiku ochrany specifického úseku fondu kulturních památek a to památek vědy, výroby a techniky, které také zkráceně označujeme jako technické památky nebo technické dědictví. Stručně se dotkne historie jejich vývoje, jejich postavení v rámci výkonu památkové péče, jejich obnovy, konzervace. Cílem kurzu je zprostředkování základního poznání o možnostech ochrany technických objektů a areálů s důrazem na uchování jejich památkové podstaty. V návaznosti na současný vývoj tohoto oboru památkové péče na vzorových příkladech poukáže na problematiku historie ochrany, forem ochrany s vysvětlením platné legislativy a členění výrobních odvětví. Dotkne se aktuálních otázek kvalifikovaného doplňování památkového potenciálu v souvislosti s probíhajícími výzkumy, které jsou směrovány k podchycení stavebního fondu z industriálního období. Stručně se dotkne problematiky zachování movitého fondu technického dědictví, který je jejich nedílnou součástí Budou prezentovány přístupy památkové péče ve vztahu k navrhovaným památkám technického charakteru v ČR na Seznam světového dědictví UNESCO v návaznosti na adekvátní zahraniční příklady.

D29PPA - Památková péče v architektuře

Vyučuje:
K129 - katedra architektury
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Předmět je zaměřen na obor památková péče v rámci celospolečenského kontextu a poskytuje orientaci v teorii a praxi této problematiky s důrazem na ochranu stavebního dědictví́ a metody jeho památkové́ obnovy. Péče o památky zahrnuje nezbytný přehled o institucionální struktuře i potřebu orientace v právních i oborových předpisech zaměřených na ochranu kulturního dědictví na národní i mezinárodní úrovni. Součásti výuky je osvojení zásad péče o památkový́ fond, rozbor druhů úprav historického stavebního díla v návaznosti na jeho hodnotový́ potenciál. Výuka také představí aktuální poznatky z oblasti poznávání i praktické́ pece o historický stavební́ fond (tradiční́ i inovativní́ přístupy, techniky a technologie), doplní informace o mezinárodním dění v oboru i o přijatých mezinárodních konvencích a úmluvách. Výuka předmětu je rozdělena do čtyř tématických částí (dějiny památkové péče, památková péče v ČR, památková péče v mezinárodním kontextu, péče o stavební fond) kombinujících přednášky (teoretická východiska), semináře a exkurze (resp. workshopy) do památkových objektů reprezentujících specifickou formu obnovy památek (konzervace, restaurování, rekonstrukce, transformace apod.) V průběhu semestru bude konzultována zadaná seminární práce.

D29PRA - Průmyslová revoluce - architektura a umění

Vyučuje:
K129 - katedra architektury
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Přednášky se dotýkají problémů architektury, vlivu techniky a vznikajících technologií na její půdorysný, prostorový a vizuální koncept. Jsou doplněny o teoretické koncepty architektury a urbanismu, jež byly ovlivněny vznikem nové společnosti, jejím racionalismem a pragmatismem. Výklad světových dějin architektury na pozadí společenských a ekonomických proměn od Velké francouzské revoluce po současnost. Přednášky jsou doplněny i informace o vlivu rozvoje průmyslu a techniky na výtvarné umění. Témata: - Teorie a praxe architektury Velké francouzské revoluce – východisko pro progresivní i konzervativní revoluce dvacátého století. - Průmyslová revoluce a její vliv na formaci půdorysu města, vznik předměstí a počáteční chaos industrializace, idealistické vize, sociální utopie a reformace, sociální nepokoje. - Zobrazení průmyslové revoluce a průmyslových postupů ve výtvarném umění. - Arts and Crafts – hnutí uměleckých řemesel – reformační snahy zaměřené proti průmyslové výrobě, pokusy o návrat k řízené rukodělné práci, nová estetika a její vliv na evropskou kulturu. - Proměna a přestavba půdorysu města v druhé polovině devatenáctého století, vznik metropole a nové teorie moderního urbanismu, spjaté s bouřlivým industriálním rozvojem ve světě. - Nové technologie a jejich vliv na estetiku a prostorový koncept architektury v devatenáctém a dvacátém století. - Teoretický koncept modernismu, jeho vazby na industrializaci, typizaci, standardizaci a prefabrikaci. Ideál standardu a představa o výlučnosti poslání architekta a inženýra. Tendence řešit sociální problémy společnosti pomocí moderní architektury a urbanismu. - Soudobé technologie, přechod k informační společnosti a jejich vliv na podobu architektury a výtvarného umění.

D29PU - Průmyslové úhory – vývoj politik a příklady realizace

Vyučuje:
K129 - katedra architektury
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Cílem předmětu je poskytnout studentům přehled o vývoji problematiky regenerací brownfieldů skrze zahraniční zkušenosti a umožnit tak srovnání podmínek pro řešení regenerací v České republice. V první části předmět přinese seznámení s historickým vývojem veřejných politik regenerací v západoevropských státech, zejména v Anglii a Francii. Popis se bude opírat o vysvětlení metod řízení, použitých nástrojů a dalších ovlivňujících podmínek. Po získání přehledu o zahraničních přístupech budou studenti seznámeni se situací v České republice a s perspektivami jejího vývoje. Přednášky budou doplněny konkrétními příklady projektů regenerací, které budou ilustrovat výše uvedené druhy politik a různou formu spolupráce veřejného a soukromého sektoru. Budou představeni hlavní aktéři projektů, strategické dokumenty, zdroje financování a další nástroje řízení operací. Pokud existuje dostatečný odstup od realizace jednotlivých operací či projektů, bude prezentován jejich dopad na místní rozvoj a prostředí. V některých případech bude možné diskutovat i o udržitelnosti uvedených příkladů. Poukážeme na roli průmyslového dědictví v určování budoucího charakteru rozvoje.

D29SHP - Stavebně historický průzkum

Vyučuje:
K129 - katedra architektury
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
- Původ, okolnosti a smysl vzniku SHP - krátký nástin v milnících - SHP jako proces a jako elaborát - stupně podrobnosti, součásti, specialisté. - SHP jako obor základního i aplikovaného výzkumu - SHP jako mezioborová a mezní disciplína, mající výstup pro badatelskou zobecňující rovinu pro poznání dějin architektury a jednak výstup praktický, směřující ke kvalifikované obnově historického stavebního díla. - Nezbytná mezioborová spolupráce s archeologií a průzkumem restaurátorským - Stavba jako významný historický výpovědní pramen hmotné povahy. Následuje seznámení se základním spektrem písemných pramenů ( přednáška M. Ebel). - SHP jako nezbytný podklad pro kvalifikovanou opravu historického objektu. Příklady aplikace výsledků SHP pro řešení statiky aj. úloh v procesu projektování. - SHP jako proces záchrany informací a pomůcka pro kvalifikované a památkově šetrné řešení problémů při procesu stavby. - 1-2 exkurse a poté praktická úloha studenta ve vztahu k tématu jeho disertace.

D29TEA - Teorie architektury

Vyučuje:
K129 - katedra architektury
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Předmětem výuky je seznámit studenty s oborem teorie jako metodickým nástrojem interpretace architektury a stavební kultury obecně, respektive názorové reflexe na ní. Současná metodika, úzce propojovaná s filosofií, sociologií a jinými humanitními obory se věnuje problémům výkladu v těchto názorových proudech: - Modernismus vycházející s teoretických podnětů významných představitelů architektury dvacátého století (Le Corbusier, Walter Gropius, Siegfried Giedion, Mies van der Rohe, Kenneth Frampton, Ignasi de Sola Morales, ...) - Sémiotika, nauka o znaku, která se opírá o výklad založený na metodickém vkladu W.Morrise, F.de Saussure, rozvinutá teoreticky v architektuře Ch.Jencksem. - Fenomenologie jako alternativní způsob interpretace architektury, vycházející z filosofie E.Husserla a M. Heideggera, široce uplatněná metodologicky v teorii K.Lynche a především Ch.Norberga Schulze. Je přínosná zejména svým chápáním architektury jako součásti existenciálního a žitého prostoru. - Ikonologie, zabývající se symbolikou a významovostí stavebního díla (E. Panofsky, M.Chadraba) - Architektura a informatika, tendence, která se opírá o recentní poznatky vztahu architektury a digitálního věku a formuje teoretické základy výkladu architektury na prahu 21. století (W. Maas, Rem Koolhaas, BIG apod.) - další témata: architektura a veřejný prostor, scénologie, architektura a výtvarné umění Všechny tyto metodické přístupy jsou konfrontovány s dostupnou teoretickou literaturou, na jejímž základě studenti zpracovávají vybraný objekt stavebního díla - architektury formou teoretické eseje, který má vztah k jimi zpracovávané doktorské práci.

D29TPB - Technický a průmyslový boom - krize – dědictví

Vyučuje:
K129 - katedra architektury
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Předmět představí industriální rozvoj českých zemí v komparaci s evropskými zeměmi na technickém a průmyslovém boomu dlouhého 19. a krátkého 20. století. Upozorní na krizové momenty v technických a ekonomických souvislostech. Zhodnotí možnosti dědictví tohoto nebývalého rozvoje nejen technických a průmyslových oborů, ale i jejich vlivu na dobovou společnost. Porovná dědictví této doby v českých zemích a v zemích EU. Probíraná témata: Doly a kovy: uhlí, železo a ocel - těžba nerostných surovin atd. Tovární komíny – svědkové parního rozvoje (úsporné a adaptivní opětovné použití tepelných elektráren). Nové funkce pro staré továrny - novým životům dávají smysl staré průmyslové budovy - respektovat jejich dědictví a jejich obraz. Nebezpečné průmyslové areály (požáry, chemické zamoření, výbuchy…) - životní prostředí a bezpečnost z energetického hlediska. Podnikové kulturní dědictví (tvůrčí průmysl) – jejich energetické zdroje. Energie a hnací síly - od mlýnů až po jadernou energii. Krásna malých vodních elektráren – jejich původ a nové užití po energetické krizi 80. let 20. století. Městské prostředí – asanace, plynovody, vodovody, kanalizace, elektřina, pošta, telegraf a telefon (PTT), ... a mnoho dalších prvků charakterizujících městské prostředí. Vznik sítí (elektrifikace) a jejich ovlivnění městského i venkovského prostředí. Elektrická síť: od mystického propojení ke komunikačním strategiím. Cestování a doprava, jak se lidé a zboží pohybují - na zemi, na vodě a ve vzduchu - překračují hranice bez obtíží, ovlivňují krajinu (elektrifikace železnic) – nové pohonné hmoty. Zrychlení pohybu (čas v komunikacích a ve společnosti) – od parních vlaků po rychlovlaky (TGV - turbo vlak s plynovými turbínami a s vývojem pantografu s dvojitým vychylováním, který napájel nově TGV v roce 1981) Legenda Concorde – nové způsoby užití paliv (jako chladicí médium) – akceptace nadzvukových strojů v městském a vesnickém prostředí (2. března 1969/21. ledna 1976 - 24. října 2003) Průmyslový turismus po energetických zdrojích.

D29TST - Tradiční stavitelství 19. a 20. století

Vyučuje:
K129 - katedra architektury
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Předmět je zaměřen na problematiku památkové ochrany rozsáhlého počtu městských staveb z 19. a počátku 20. století, jejichž stavební kvalita je poměrně vysoká, a ve kterých se zachovalo mnoho doplňkových stavebních prvků, jako jsou okna, dveře, podlahy, omítky, štukové prvky, dekorativní malby apod. Stavby z 19. a počátku 20. století poskytují mnohdy velmi plastický obraz životního stylu své doby a zároveň jsou v jejich stavebních prvcích dosud zachovány principy a technologie tradičních řemesel. U těchto staveb je třeba důsledně chránit všechny prvky a najít způsoby jak efektivně opravovat zejména dřevěné a štukové prvky, ale i zámečnické a další součástí těchto staveb, které při opravách často zanikají. Výuka bude vedena po jednotlivých stavebních konstrukcích, se kterými se stavitel musel vyrovnávat, s hlavním důrazem na bytovou výstavbu ve městech. Předmět si klade za cíl doplnit informační základnu o historických stavebních konstrukcích, materiálech a stavitelských technikách a umožnit tak kvalifikovanější přístup k obnově historických objektů a zajistit zachování stavebních technik a řemesel.

D29TVP - Teorie vědecké práce v památkové péči

Vyučuje:
K129 - katedra architektury
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Předmět přináší základní orientaci v historii uvažování o umění a různých metodách tak, aby byl budoucí architekt schopen argumentačního a myšlenkového diskursu v oboru památkové péče. Student bude konfrontován s různými vědeckými postupy, které může aplikovat při konkrétních situacích v památkových objektech. To znamená zhodnocení objektu, jeho výtvarné individuality a jeho zasazení do kontextu doby. Výuka přinese základní přehled názorů na památky v 19. a 20. století. Postupně jsou představeny hlavní metodologické tendence, přičemž důraz je položen na současný stav způsobu bádání v jejich širokém kulturně-historickém rozpětí. Během přednášek jsou postupně představeny hlavní přístupy v západní Evropě i v českém kontextu. Student si postupně osvojí znaleckou analýzu, ikonografii, základní postuláty vídeňské školy v památkové péči a českou tradici oboru. V závěru bude konzultována zadaná seminární práce.

D29UDA - Umělecké dílo v historické architektuře

Vyučuje:
K129 - katedra architektury
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Rozdíl mezi sochařem a architektem je často vnímán tak, že architekt je spoután funkcí svého díla. Je ovšem architektonická praxe vždy tak jednoduchá? Jak začít v kontextu historických památek a uměleckých děl? Předmět rozšiřuje schopnost analýzy a pochopení výtvarného díla u budoucích architektů, bude usilovat o prohloubení zájmu architekta o umění v kontextu veřejného prostoru. Student bude veden ke kontextualizaci díla, pochopení dobové a místní funkce, jeho symboliky, pochopení funkce ornamentu a uměleckého díla v historické architektuře. Veřejná umělecká díla jsou rezervoáry historické paměti. Jejich řeč by měl budoucí architekt tvůrčím způsobem rozvíjet. To neznamená jen schopnost historické reflexe, ale možnosti tvůrčí interpretace díla, dovyslovení myšlenek, které výtvarné dílo obsahuje, či naopak jejich odmítnutí a vyvolání veřejné diskuse. Předmět se dotkne rovněž konceptu veřejného i osobního muzea, potřeby tvůrčí osobní tvůrčí inspirace mimo svět architektury. Cyklus bude uzavřen rámcovým seznámením s myšlením postmoderny, dotkne se funkce nových médií v současném veřejném prostoru. V závěru bude konzultována zadaná seminární práce.

D29UPV - Územní plánování venkovského prostoru

Vyučuje:
K129 - katedra architektury
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Cílem předmětu je přiblížit studentům klíčové problémy se kterými se v rámci územního plánování na venkově budou setkávat. Upozornit na specifika venkovského prostoru, jeho charakteristické rysy. Tématy jsou vývoj českého venkovského prostoru, ochrana historického jádra vesnice, půdorys vesnice, venkovská obytná výstavba, vybavenost vesnic, zemědělská výstavba, zemědělská krajina a její hospodářská a ekologická funkce, komunikace a inženýrské sítě na venkově, ochrana veřejných zájmů v územním plánování, tvorba urbanistické koncepce, složení územního plánu – specifika venkova, vyhodnocení a úpravy v konkrétních historických jádrech vesnic, nová venkovská obytná výstavba, rozbor a úprava krajinného úseku.

D29VAR - Venkovská architektura

Vyučuje:
K129 - katedra architektury
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Předmět se zabývá výstavbou na venkově, jejími specifiky, historickými a společenskými konsekvencemi. Hlavní témata představují: Půdorysné a prostorové uspořádání venkovského domu, urbanismus vesnice, sociální diferenciace na vesnici, konstrukce staveb, lidová architektura, regionální architektura, usedlosti, hospodářské stavby, zemědělství, obecní stavby, veřejné prostory, panské stavby, církevní stavby, technické stavby, opravy a úpravy domů na vesnici, hodnocení historického jádra vesnice.

D29VKT - Vybrané kapitoly z typologie staveb

Vyučuje:
K129 - katedra architektury
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Vazby vybraných typologických druhů staveb se současnou praxí a současnými teoriemi architektury a urbanismu jako odraz aktuálních potřeb společnosti. Funkční, dispoziční a provozní požadavky na stavby a soubory ve vztahu k soudobým urbanistickým a architektonickým aspektům. Možnost zvýšení kvality staveb a souborů rozšířením typologické rozmanitosti polyfunkčními stavebními soubory a jejich integrace v moderních prostorových strukturách. Uplatnění ergonomie jako neopominutelné součásti správného návrhu a kvalitního fungování stavby jako celku.

D29VPU - Veřejný prostor: urbánní komunikace v kontextu udržitelného rozvoje

Vyučuje:
K129 - katedra architektury
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Komunikace je základním principem a funkcí města - v historickém stejně jako v urbanistickém smyslu. Veřejný prostor je platformou této komunikace: fyzický veřejný prostor ulic, náměstí, budov a pozemků, přístupných veřejnosti - a virtuální veřejný prostor médií. Komunikace komplexních urbánních hodnot ve vitálním veřejném prostoru je základnou udržitelného rozvoje města. Seminář popisuje souvislosti a procesy rozvoje - nebo úpadku urbánních lokalit v kontextu udržitelného rozvoje tak zvaného vystavěného prostředí a objasňuje jejich komunikativní povahu. Příklady lokalit, které se nedokázaly rozvíjet udržitelným způsobem nebo takovou schopnost pozbyly, jsou východiskem nového pohledu na udržitelný rozvoj vystavěného prostředí a na jeho základní principy. Fenomén urbánní komunikace ve smyslu střetávání společensko-kulturních sil a zájmů, přenosu a přivlastňování materiálních, sociálních a kulturně-civilizačních hodnot obrací pozornost k veřejnému prostoru, k jeho rolím a typům a k jejich fungování. Seminář vysvětluje funkce a typy fyzického veřejného prostoru.

D29ZVP - Základy vědecké práce pro architekty

Vyučuje:
K129 - katedra architektury
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Cílem předmětu je poskytnout základní orientaci v metodě a smyslu vědecké práce. Hlavní témata jsou: Co je disertace, její struktura a náležitosti. Věda, základní a aplikovaný výzkum, etika vědecké práce. Teorie, metodologie, metodika, metoda a nástroj, metody empirické a logické. Indukce, dedukce, Kolbův experimentální cyklus Výzkumné otázky a hypotézy. Kvantitativní a kvalitativní výzkum. Jak psát odborné publikace. Grantová podpora doktorského výzkumu.

D32DIA - Diagnostika konstrukcí

Vyučuje:
K132 - katedra mechaniky
Semestr:
zimní
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Předmět je zaměřen na seznámení se způsobem odběru a získáváním stavebních materiálů pro účely zjišťování jejich vlastností. Studenti jsou seznámeni s diagnostickými metodami určování vlastností materiálů podstatných pro posouzení konstrukcí z pohledu projektanta (statické, dynamické podklady, fyzikální podklady). Navazujícím tématem je použití výpočtových nástrojů s podklady získanými z provedené diagnostiky. Část obsahu předmětu je věnována přístupům a hloubce diagnostických metod. Výsledkem diagnostiky konstrukcí je určení zbytkové životnosti nebo použitelnosti konstrukcí. 1. Diagnostické metody ve stavebnictví 2. Podklady pro realizaci diagnostických metod. 3. Diagnostika stavebních materiálů v laboratorních podmínkách I 4. Diagnostika stavebních materiálů v laboratorních podmínkách II 5. Analýza stavebních materiálů přístupem zjišťování dynamických vlastností materiálů. 6. Dynamické vlastnosti stavebních konstrukcí zjistitelné in situ. Způsoby volby výběru měřících míst, příprava experimentů, očekávané výsledky, jejich zhodnocení. 7. Výpočtové metody pro zpracování podkladů z diagnostiky konstrukcí (statické a dynamické), materiálové vlastnosti jako vstupy pro posouzení konstrukcí. 8. Víceúrovňová analýza stavebních konstrukcí, syntéza výsledků průzkumů. 9. Diagnostika na úrovni potřeby pro návrh rekonstrukcí, modernizací a oprav stavebních konstrukcí. 10. Diagnostika pro potřeby zrychlených rozhodování opatření zásahů do stavebních konstrukcí (potřeby HZS, stavební úřady atd.). 11. Životnost konstrukcí vyplývající z výsledků diagnostiky konstrukcí. Předmět bude vyučován pouze v českém jazyce.

D32DIC - Algoritmy a využití korelace digitálního obrazu v experimentální mechanice

Vyučuje:
K132 - katedra mechaniky
Semestr:
zimní
Zakončení:
zápočet
Anotace:
Studenti budou seznámeni s metodou korelace digitálního obrazu, jejím využití v experimentální mechanice, měřicí linkou, výpočetními algoritmy a interpretací výsledků. Bude podporováno aktivní zapojení studentů při provádění a vyhodnocování experimentů. V případě zájmu budou studenti zapojeni do vývoje nových algoritmů a open-source softwaru. Kromě DIC se studenti seznámí s numerickým modelováním, aby pochopili význam naměřených dat a osvojili si schopnost na výsledky kriticky nahlížet. Součástí bude i představení vysokorychlostních kamer a práce s nimi, včetně pořízení záznamu při experimentu a následné zpracování záznamu.

D32DSK - Dynamika stavebních konstrukcí

Vyučuje:
K132 - katedra mechaniky
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Cílem předmětu je získání znalostí a dovedností potřebných pro pokročilé navrhování konstrukcí zatížených dynamickými účinky. Metody řešení vlastního a vynuceného kmitání konstrukcí pomocí metody konečných prvků. Vlastnosti materiálů při dynamickém namáhání. Dynamická analýza kontinua, šíření vln. Interakce konstrukce a podloží. Přírodní a technická seismicita. Aeroelasticita stavebních konstrukcí, zatížení větrem. Kmitání stavebních konstrukcí - výškové budovy, komíny, stožáry, věže, dopravní konstrukce, základy strojů. Zmenšování dynamických účinků. Základy řešení nelineárních úloh.

D32EX1 - Experimentální analýza konstrukcí I

Vyučuje:
K132 - katedra mechaniky
Semestr:
zimní
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Předmět je určen studentům, kteří neměli možnost se seznámit s cíli, úlohami a základními prostředky experimentální analýzy v průběhu bakalářského nebo magisterského studia. Studenti se v rámci předmětu seznámí se základními postupy a principy experimentální analýzy stavebních konstrukcí. Výklad bude obsahovat přehled experimentů zaměřených na zkoušení vlastností základních stavebních materiálů, popis experimentů určených pro sledování klimatických zatížení stavebních konstrukcí, příklady verifikace a identifikace teoretických modelů na základě experimentálních výsledků, experimenty prováděné na fyzikálních modelech ve větrných tunelech pro stanovení účinků větru, experimenty prováděné na fyzikálních modelech na vibračních stolech pro určení účinků zemětřesení, dlouhodobé monitorování stavebních konstrukcí. Výklad bude dále obsahovat principy přípravy, realizace a vyhodnocení statických zatěžovacích zkoušek stavebních konstrukcí a konstrukčních prvků, základní metody zpracování naměřených signálů pro potřeby dynamických zkoušek, principy přípravy, realizace a vyhodnocení dynamických zkoušek včetně experimentální modální analýzy, základy měření a hodnocení účinků vibrací na stavební konstrukce z hlediska prvního mezního stavu únosnosti a na jejich uživatele z hlediska mezního stavu použitelnosti, ukázky praktických úloh.

D32EX2 - Experimentální analýza konstrukcí II

Vyučuje:
K132 - katedra mechaniky
Semestr:
letní
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Cílem předmětu je prohloubit základní poznatky z experimentální analýzy stavebních konstrukcí získané při předchozím studiu. Výklad bude složen z těchto částí - základní uspořádání měřicí linky používané při experimentech na stavebních konstrukcích, relativní snímače, absolutní snímače, tenzometry, zásady tenzometrických měření, základy stanovení nejistot výsledků měření, experimenty realizované na fyzikálních modelech, základy teorie podobnosti, modelové zákony, experimentální metody pro určení osových sil v táhlech, kabelech a závěsech, praktické příklady realizace (důvod provedení, uspořádání, způsob zpracování výsledků experimentu a základní závěry) statických zatěžovacích zkoušek, dynamických zkoušek a dlouhodobého monitorování stavebních konstrukcí.

D32MEC - Mechanika složených materiálů

Vyučuje:
K132 - katedra mechaniky
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Cílem je ozřejmit základní vlastnosti anizotropních a heterogenních materiálů, filozofii jejich řešení a způsoby homogenizace. Mikro-, mezo-, makro-, pohled na složené materiály. Hillova teorie kompozitů. Variační formulace, Hashin-Shtrikmanův variační princip, důsledky pro metody homogenizace kompozitů. Vlastní pnutí, Eshelbyho síly, metoda Mori-Tanaka, self-consistent, penalizační metoda. Aplikace, válcové skořepiny, deskostěnové konstrukce, vybrané stavební konstrukce (tunely, zemní konstrukce atd.).

D32MFA - Mikroskopická a fázová analýza stavebních materiálů

Vyučuje:
K132 - katedra mechaniky
Semestr:
zimní, letní
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Principy transmisní a reflexní optické mikroskopie. Polarizace světla a její využití při fázové analýze pevných látek. Technika polarizační optické mikroskopie a její aplikace ve výzkumu stavebních materiálů. Příprava vzorků. Principy elektronové mikroskopie a mikroanalýzy. Generování elektronů a jejich interakce se zkoumanými objekty, detekce a interpretace dílčích sekundárních emisí. Scanovací (SEM) a transmisní elektronová mikroskopie (TEM), prvková mikroanalýza (EDX/WDX) a elektronová difrakce (EBSD-O.I.M.). Přehled nejužívanějších dostupných technik ESEM, EDX, WDX, O.I.M). Aplikace SEM a EDAX ve výzkumu stavebních materiálů. Příprava vzorků. RTG (X-ray) fázová a strukturní analýza. Principy RTG analýzy a její aplikace ve strukturním a fázovém výzkumu stavebních materiálů. Fázová identifikace, přednostní strukturní uspořádání a RTG strukturní analýza deformací materiálů. Příprava vzorků.

D32MH1 - Mikromechanika heterogenních materiálů (analytické metody)

Vyučuje:
K132 - katedra mechaniky
Semestr:
zimní
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Předmět pokrývá analytické metody pro víceúrovňové modelování heterogenních materiálů, s důrazem na následující témata: 1. Úvod, shrnutí řídicích rovnicí pružnosti, tenzorový zápis, průměrování 2. Variační principy mechaniky, materiálové symetrie 3. Základní teorie efektivních vlastností, koncentrační faktory, Voigtovy-Reussovy meze 4. Přesné řešení pro dvojfázové kompozity, vyplepšené meze 5. Eshelbyho úloha 6. Odhady efektivních vlastností: řídká aproximace, selfkonzitentní metoda, metoda Mori-Tanaka 7. Vylepšené odhady efektivních vlastností, Hashin-Shtrikmanovy meze 8. Rozšíření na termoelasticitu, vliv počátečních napětí a deformací 9. Rozšíření na stacionární transportní procesy Jednotlivé přednášky budou vedeny v angličtině.

D32MH2 - Mikromechanika heterogenních materiálů II (numericé metody)

Vyučuje:
K132 - katedra mechaniky
Semestr:
letní
Zakončení:
zkouška
Anotace:
V rámci předmětu budou probrány numerické přístupy k modelování heterogenních materiálů, s důrazem na následující témata: 1. Shrnutí metody konečných prvků pro úlohy pružnosti a stacionárního vedení tepla 2. Metoda asymptotického rozvoje pro vedení tepla a pružnosti 3. Numerická homogenizace prvního řádů pro úlohy pružnosti 4. Numerická homogenizace prvního řádů pro úlohy vedení tepla a termoelasticitu 5. Homogenizace nelineárních úloh s aplikacemi na nelineární vedení tepla a pružnost 6. Dvojúrovňové simulace – základní principy a jejich implementace, řešení úloh pružnosti a vedení tepla 7. Redukované modely, kombinace výpočetní homogenizace a mikromechaniky Jednotlivé přednášky budou vedeny v angličtině.

D32MMG1 - Měření a modelování geotechnických úloh I

Vyučuje:
K132 - katedra mechaniky
Semestr:
zimní
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Předmět je věnován měření a modelování základních laboratorních zkoušek metodou konečných prvků. Pozornost je zaměřena na popis nelineárního chování zemin s využitím tradičních materiálových modelů. Poznatky získané z jednoduchých modelů laboratorních zkoušek budou využity při modelování vybraných typů geotechnických konstrukcí. Numerické modelování bude provedeno v programu GEO5 MKP. Předmět bude vyučován v českém a anglickém jazyce. Rozpis po týdenních blocích: 1. týden: Chování materiálů v bodě, závislost napětí-deformace, modul pružnosti, Poissonovo číslo, edometrický modul, objemový modul pružnosti, invarianty tenzoru deformace a napětí, nevratné deformace. 2. týden: Úvod do plasticity, metody návratu na plochu plasticity, Mohrův-Coulombův model. 3. týden: Laboratoř: příprava edometrické zkoušky. 4. týden: Obecná deformační metoda na prutech, úvod do MKP na prutech. 5. týden: Laboratoř: příprava smykové zkoušky. 6. týden: Drucker-Pragerův model plasticity, model Cam-Clay. 7. týden: Trojúhelníkový stěnový prvek, lineární úlohy MKP. 8. týden: Formulace nelineárních úloh MKP, Newtonova-Raphsonova metoda. 9. týden: Sestavení numerického modelu edometrické a triaxiální zkoušky z laboratoře. 10. týden: Modely jednoduchých geotechnických konstrukcí (hloubení jámy, pažicí a opěrné zdi, stabilita svahu). 11. týden: Laboratoř: dokončení odečtu měřených veličin, vyjmutí vzorku z přístrojů, vyhodnocení naměřených dat. 12. týden: Nastavení parametrů modelu z naměřených dat a z literatury. 13. týden: Zápočet, informace ke zkoušce.

D32MMG2 - Měření a modelování geotechnických úloh II

Vyučuje:
K132 - katedra mechaniky
Semestr:
letní
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Předmět je zaměřen na modelování časově závislých úloh v geomechanice. Pokročilá laboratorní měření ve štole Josef budou doplněna numerickým modelováním metodou konečných prvků. Předmět je rozdělen do 4 tematických okruhů: (i) Transport tepla, (ii) Ustálené proudění podzemní vody, (iii) Neustálené proudění podzemní vody, (iv) Sdružený problém transportu vody v plně nasyceném deformujícím se tělese – konsolidace. Numerické modelování bude provedeno v programech GEO5 MKP a SIFEL. Předmět bude vyučován v českém a anglickém jazyce. Rozpis po týdenních blocích: 1-4: Jednodenní kurz měření transportních parametrů – štola Josef. Laboratorní zkouška v propustoměru, změření součinitele tepelné vodivosti a tepelné kapacity na výbrusu horniny. Příprava in situ experimentu a zahájení měření. Data budou sbírána a vyhodnocována postupně po celou dobu semestru. 5-7: Modelování transportu tepla – teoretická formulace stacionárního a nestacionárního vedení tepla, okrajové podmínky, formulace konečných prvků, metody řešení nestacionární úlohy (integrace v čase), modelování vybrané úlohy MKP (program SIFEL). 8-10: Modelování transportu vody – teoretická formulace stacionárního a nestacionárního proudění vody, Darcyho zákon, rovnice kontinuity, okrajové podmínky, přechodová oblast, formulace konečných prvků, modelování vybrané úlohy programem GEO5 MKP. 11-13: Modelování konsolidace – teoretická formulace plně sdruženého problému transportu vody a deformace zemního tělesa za předpokladu plně nasyceného prostředí, formulace konečných prvků, modelování vybrané úlohy programem GEO5 MKP.

D32MPO - Mikromechanika a popis mikrostruktury materiálů

Vyučuje:
K132 - katedra mechaniky
Semestr:
letní
Zakončení:
zkouška
Anotace:
1. Mikrostruktura heterogenních materiálů a jejich popis 2. Obrazová a mikrostrukturní analýza 3. Metody skenovací elektronové mikroskopie SEM a analytické techniky 4. Praktická ukázka SEM a měření (lab.) 5. Nanoindentace a měření vlastností v malém objemu 6. Vyhodnocení elastických a viskoelatických parametrů 7. Praktická ukázka nanoindentoru a měření (lab.) 8. Sférická indentace, plastické parametry materiálu 9. Principy nanomechanické analýzy heterogenních materiálů 10. Dekonvoluce a homogenizace na heterogenních systémech 11. AFM mikroskopie pro 3d mapování povrchu 12. Praktická ukázka AFM a měření (lab.) 13. Propojení měřítek materiálu, víceškálové modelování

D32NU1 - Numerické metody mechaniky I

Vyučuje:
K132 - katedra mechaniky
Semestr:
zimní
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Předmět je určen studentům, kteří neměli možnost se seznámit s numerickými metodami a zejména s metodou konečných prvků během předchozího studia. Je členěn do dvou hlavních částí: - přehled základních rovnic teorie pružnosti, metoda vážených reziduí, silné a slabé řešení, volba aproximačních a testovacích funkcí, - aplikace metody konečných prvků na řešení vybraných problémů inženýrské praxe (1D elasticita, ohýbaný nosník, rošt, úloha jednorozměrného a dvourozměrného vedení tepla) V rámci seminářů budou studenti využívat prototypové implementace v prostředí matlab/octave ilustrující problematiku na vybraných příkladech a diskutovat výsledky. V rámci předmětu budou studenti řešit samostatné nebo týmové úlohy.

D32NU2 - Numerické metody mechaniky II

Vyučuje:
K132 - katedra mechaniky
Semestr:
letní
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Cílem předmětu je prohloubit základní poznatky z aplikace metody konečných prvků pro řešení pokročilých problémů (desky, skořepiny, interakce s podložím). Dále budou probírány metody řešení úloh lineární stability a dynamiky (lineární stabilita, vlastní a vynucené kmitání) a úvod do řešení geometricky a materiálově nelineárních úloh (teoretický základ, míry deformace, limitní a bifurkační body na zatěžovací dráze, metody řešení nelineárních úloh, přímá a nepřímá kontrola zatěžovámí). Budou diskutovány algoritmické a implementační aspekty metody konečných prvků. V rámci seminářů budou studenti využívat prototypové implementace v prostředí matlab/octave ilustrující problematiku na vybraných příkladech a diskutovat výsledky. V rámci předmětu budou studenti řešit samostatné nebo týmové úlohy

D32OPT - Optimalizace stavebních konstrukcí a výpočetních modelů

Vyučuje:
K132 - katedra mechaniky
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Cílem je ozřejmit přístupy a metody optimalizace stavebních konstrukcí a s nimi spojené výpočetní modely. Typy optimalizace stavebních konstrukcí, variační formulace, vybrané optimalizační metody, užití moderních numerických metod - MKP, MHP, SPH, semianalytické metody, modely prutových a deskostěnových konstrukcí. Nelineární optimalizace, pružněplastická analýza, vzpěr. Vlastní pnutí, analýza transformačního pole. Aplikace, modelování ocelových mostů, kontaktní problémy (potrubní tahy, zemní svahy, tunelové obezdívky).

D32PNM - Pokročilé numerické metody ve sdružených multifyzikálních problémech

Vyučuje:
K132 - katedra mechaniky
Semestr:
zimní
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Cílem předmětu je získání znalostí a dovedností potřebných pro řešení sdružených multifyzikálních problémů, jako např. termoelasticita, sdruženeé vedení tepla a vlhkosti, termo-hydro-mechanický problém, elektrodifuze, apod. Nejprve udou shrnuty bilanční rovnice a konstitutivní vztahy vybraných sdružených multifyzikálních úloh. Následuje diskretizace v prostoru a v čase (Galerkinova-Bubnovova metoda, Galerkinova-Petrovova metoda, zobecněné lichoběžníkové pravidlo, atd.). Řešení soustav lineárních algebraických rovnic z MKP (využití symetrie a řídkosti, přímé metody, iterační metody). Řešení soustav nelineárních algebraických rovnic (Newtonova-Raphsonova metoda, metoda délky oblouku). Využití paralelních počítačů pro řešení rozsáhlých úloh pomocí metody rozložení oblasti na podoblasti.

D32PRE - Přetváření a porušování materiálů

Vyučuje:
K132 - katedra mechaniky
Semestr:
zimní
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Předmět je zaměřen na systematický popis nelineárního mechanického chování homogenních i heterogenních materiálů: Formulace konstitutivních rovnic základních materiálových modelů (pružnoplastického, vazkopružného, progresivně se porušujícího materiálu). Matematické modely heterogenních materiálů (základy mezomechaniky). Základy lineární lomové mechaniky (faktor intenzity napětí, energetické kritérium stability lokální trhliny, další kritéria). Základy nelineární lomové mechaniky (trhlina s lokalizovanou zónou plasticity, model kohezivní trhliny, rozměrový efekt). Základy teorie únavových procesů.

D32PRPM - Přetváření a porušování materiálů

Vyučuje:
K132 - katedra mechaniky
Garant:
Semestr:
zimní
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Předmět je zaměřen na systematický popis nelineárního mechanického chování homogenních i heterogenních materiálů: Formulace konstitutivních rovnic základních materiálových modelů (pružnoplastického, vazkopružného, progresivně se porušujícího materiálu). Matematické modely heterogenních materiálů (základy mezomechaniky). Základy lineární lomové mechaniky (faktor intenzity napětí, energetické kritérium stability lokální trhliny, další kritéria). Základy nelineární lomové mechaniky (trhlina s lokalizovanou zónou plasticity, model kohezivní trhliny, rozměrový efekt). Základy teorie únavových procesů.

D32RAM - Analýza a řízení rizika

Vyučuje:
K132 - katedra mechaniky
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
1. Terminology 2. Theory - Probability and mathematical statistics, Reliability 3. Risk analysis/assessment - Hazard identification - Risk quantification - Tools and numerical methods - Classical statistical inference - Bayesian inference - Monte Carlo methods 4. Risk management - Decision analysis - Utility theory in decision analysis - Insurance - Uninsurable risk%

D32SWE - Vědecké psaní v angličtině

Vyučuje:
K132 - katedra mechaniky
Semestr:
letní
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Předmět vyučovaný výhradně v angličtině studenty seznámí se strukturou odborného technického článku, gramatickými a stylistickými aspekty odborného textu a procesem tvůrčího vědeckého psaní od přípravy rukopisu až po jeho publikaci (výběr časopisu, podání článku a recenzní řízení). Pozornost bude také věnována efektivnímu vyhledávání a zpracování zdrojů v síťovém prostředí, práci s knihovními, open-access a jinými specializovanými zdroji a nástroji, citacím a publikační etice. Součástí předmětu je i seznámení s citačními manažery, manuály stylu, typografickými zásadami a nástroji pro přípravu odborného textu v LaTeXu. Budou též zmíněny základní pojmy z oblasti bibliometrie a popsány postupy používané při hodnocení vědeckých výsledků.

D32TDP - Technická diagnostika památek

Vyučuje:
K132 - katedra mechaniky
Semestr:
letní
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Předmět vysvětluje metody diagnostiky identifikace a stavu historických materiálů, předmětů, konstrukcí a objektů s využitím aplikace tradičních i průlomových technologií. Seznamuje studenty s postupy stavebně technické inspekce památek a možnostmi i limity moderních analytických i diagnostických přístrojů. V rámci laboratorních praktik poskytuje možnost osvojení základních praktických dovedností pro nedestruktivní a šetrně destruktivní zkoušení materiálových vlastností či identifikaci skrytých defektů památek. Zabývá se i speciálními metodami zjišťování efektivnosti a životnosti konzervačních zásahů na památkách, metodami dlouhodobého sledování chování materiálů a konstrukcí vystavených opakovanému namáhání a vlivům prostředí i metodami pořizování dokumentace stavu památek.

D32TEM - Tenzorová mechanika

Vyučuje:
K132 - katedra mechaniky
Semestr:
letní
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Předmět studenty seznámí se základy tenzorového počtu a jeho využitím při zápisu a řešení inženýrských úloh. Konkrétní příklady se budou týkat jak mechaniky poddajných těles a tekutin, tak i transportních úloh (např. vedení tepla a vlhkosti). První část semestru bude věnována zavedení tenzorů jakožto lineárních zobrazení, algebraickým operacím s tenzory, tenzorovým polím a jejich diferenciaci a přechodům mezi objemovými a povrchovými integrály založenými na Greenově nebo Gaussově větě. Ve druhé části se tyto matematické nástroje použijí k elegantnímu zápisu a analýze nejrůznějších fyzikálních problémů s ohledem na aplikace ve stavebním inženýrství. Výuka bude kombinovat formu přednášky a semináře. Velký důraz bude kladen na problémy zadávané studentům jako domácí úkoly, které budou sloužit jako podklady pro prezentace a diskusi během seminářů. Cílem předmětu je předat studentům nejen konkrétní znalosti, ale také rozvinout jejich schopnost samostatného myšlení a kritické analýzy. Zároveň jim zběhlost v práci s tenzorovými veličinami výrazně usnadní studium moderní odborné literatury v celé řadě oblastí.

D32TEM_EN - Tensor Mechanics

Vyučuje:
K132 - katedra mechaniky
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška

D32TES - Teorie spolehlivosti

Vyučuje:
K132 - katedra mechaniky
Semestr:
letní
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Látka je rozdělena do tří tematických celků: (i) Důležité vztahy a věty z teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky, (ii) Metody analýzy spolehlivosti konstrukcí (analytické a simulační), (iii) Pokročilé metody spolehlivostní analýzy využívající bayesovské inference ve spojení s metodami MCMC. Rozpis po týdenních blocích: 1:Základní vztahy, pojmy a definice, 2. Vybraná rozdělení pravděpodobnosti a důležité nerovnosti, 3. Transformace hustoty pravděpodobnosti (jedna a více proměnných), 4. Spolehlivost jednoduchých konstrukcí, 5. Vývoj spolehlivosti v čase, 6. Spolehlivostní modely a metody řešení, 7. Obnovované systémy, 8. Uplatnění teorie v normách EC, 9. Analytické metody řešení spolehlivosti, 10. Simulační metody, 11. Simulace typu Monte Carlo, 12. Vzorkování MCMC (Markov chain-Monte Carlo, Bayesova statistická metoda).

D32TWPE - Scientific Writing and Publishing in English

Vyučuje:
K132 - katedra mechaniky
Semestr:
zimní, letní
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Předmět vyučovaný výhradně v angličtině studenty seznámí se strukturou odborného technického článku, gramatickými a stylistickými aspekty odborného textu a procesem tvůrčího vědeckého psaní od přípravy rukopisu až po jeho publikaci (výběr časopisu, podání článku a recenzní řízení). Pozornost bude také věnována efektivnímu vyhledávání a zpracování zdrojů v síťovém prostředí, práci s knihovními, open-access a jinými specializovanými zdroji a nástroji, citacím a publikační etice. Součástí předmětu je i seznámení s citačními manažery, manuály stylu, typografickými zásadami a nástroji pro přípravu odborného textu v LaTeXu. Budou též zmíněny základní pojmy z oblasti bibliometrie a popsány postupy používané při hodnocení vědeckých výsledků.

D32ZAK - Základy nelineární mechaniky

Vyučuje:
K132 - katedra mechaniky
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Materiálová nelinearita, mezní únosnost, křehký a plastický materiál. Mezní stav únosnosti, přírůstková metoda, tuhoplastická analýza, příklady. Přírůstková metoda a metoda počátečních napětí, limitní bod. Aplikace na ocelové prutové a deskostěnové konstrukce. Geometrická nelinearita: Základy teorie konečných deformací. Malé deformace a konečné rotace. Metody řešení soustav nelineárních rovnic metody konečných prvků.

D33AIC - Automatizace v betonovém stavitelství a pro zdění

Vyučuje:
K133 - katedra betonových a zděných konstrukcí
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Cílem předmětu je získání znalostí a dovedností potřebných při navrhování betonových a zděných konstrukcí s využitím automatizovaných výrobních technologií. Předmět se zabývá výrobními technologiemi digitální fabrikace, konstrukčním řešením výrobních zařízení, metodami řízení automatů, definováním vlastností stavebních materiálů, se kterými automaty pracují, a metodami statické analýzy výstavby konstrukcí, realizovaných digitální fabrikací.

D33BEK - Betonové konstrukce

Vyučuje:
K133 - katedra betonových a zděných konstrukcí
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Propojení pravděpodobnostního přístupu a moderních výpočetních metod vytváří efektivní nástroj pro analýzu betonových konstrukcí. Užitím stochastických metod lze docílit optimalizovaného návrhu betonových konstrukcí při zohlednění konkrétních podmínek, nejistot a náhodných jevů. Nelineární analýzou betonových konstrukcí lze vystihnout skutečné chování konstrukce vystavené různému zatížení. Absolvováním předmětu student získá praktické znalosti o využití dat z experimentálních zkoušek pokročilých stavebních materiálů, vývoji materiálových modelů a numerickém modelování betonových konstrukcí s využitím moderních výpočetních metod a postupů.

D33BMO - Betonové mosty

Vyučuje:
K133 - katedra betonových a zděných konstrukcí
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Studium navazuje na magisterský stupeň. Návrh mostu, koncepce návrhu, volba konstrukčního systému, návrh nosných a nenosných částí mostu. Funkce konstrukce a její vazba na technologii výstavby. Posuzování MSP a MSÚ. Požadavky na trvanlivost a robustnost mostů. Funkce předpětí a způsoby ochrany předpínací výztuže. Nové materiály a jejich aplikace. Technologie výstavby betonových mostů a jejich zhodnocení. Integrované mosty, mosty z vysokohodnotných materiálů. Specifika zavěšených a visutých mostů. Vybavení využívané pro pokrokové postupy výstavby. Posuzování stavebních stavů.

D33BOO - Betonové ochranné obálky

Vyučuje:
K133 - katedra betonových a zděných konstrukcí
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Cílem předmětu je seznámit studenty se současným stavem znalostí v oblasti betonových ochranných obálek jaderných reaktorů. Obsahem předmětu budou vybrané problémy z následujících okruhů: Historický vývoj ochranných obálek. Ochranná obálka (kontejnment) a zádržný systém (confinement). Používané typy kontejnmentů, varianty řešení. Přehled platné legislativy a bezpečnostních předpisů. Zatížení a zatěžovací stavy pro návrh konstrukce. Principy statického návrhu konstrukce, návrh předpětí. Funkce těsnící vystýlky, návrh jejího materiálového a konstrukčního řešení. Numerické modelování kontejnmentu a jeho součástí. Technologie výstavby ochranné obálky.

D33BVN - Bezpečnost při výbuchu a nárazu

Vyučuje:
K133 - katedra betonových a zděných konstrukcí
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Předmět seznámí studenty principy zajištění výbuchové odolnosti staveb s využitím pokročilých metod modelování výbuchových jevů, šíření vzdušné rázové vlny prostorem a její interakce s konstrukcemi, šíření výbuchové a rázové vlny konstrukčními prvky a zatížení konstrukcí rázem. Předmět poskytuje informace, které nejsou obsaženy v jiných předmětech povinných studijních plánů. Výuka je zaměřena na využití numerického modelování v této oblasti. Jedná se o modelování metodami nelineární dynamiky s využitím explicitních solverů založených na metodě konečných prvků s prvky fluid dynamics (ALE), částicových modelů (PBM) ale i zjednodušených poloempirických metod. V části zaměřené na numerické modelování je rovněž vyzdvihnuta problematika vstupů do softwarových nástrojů. Jsou vysvětleny možnosti a úskalí stanovení vstupů potřebných do jednotlivých modelů, s hlavním zaměřením na charakteristiky materiálů z hlediska šíření rázové vlny. Důraz je kladen i na vhodný způsob ověření výsledků pomocí verifikace a validace modelů. S ověřováním úzce souvisí experimentální program. V rámci předmětu se student seznámí s možnostmi, jak konstrukce zkoušet, možnostmi zkoušení konstrukcí v menším měřítku apod. Poslední částí předmětu je návrh ochranných opatření pro konstrukce, u kterých je nutné uvažovat zatížení výbuchem nebo rázem.

D33BZK - Betonové a zděné konstrukce

Vyučuje:
K133 - katedra betonových a zděných konstrukcí
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Nové druhy betonu, vlastnosti a uplatnění - vláknobeton, samozhutnitelný beton, vysokopevnostní a vysokohodnotný beton. Pohledový beton. Probarvený beton. Lehký konstrukční beton. Betonové konstrukce - koncepční návrh betonových konstrukcí, navrhování a uplatnění předpjatých prvků a konstrukcí, specifika betonových montovaných a spřažených prefamonolitických konstrukcí. Zděné konstrukce - typy zdiva a vlastnosti zdiva, navrhování zděných konstrukcí, vyztužené zdivo.

D33CHT - Betonové konstrukce vystavené vysokým teplotám

Vyučuje:
K133 - katedra betonových a zděných konstrukcí
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Přednášky - Navrhování konstrukcí na účinky požáru. - Fyzikální a chemické procesy v betonu a v oceli při vysokých teplotách. - Transportní modely (transport tepla, sdružený transport tepla a vlhkosti). - Numerické metody (metoda konečných diferencí, metoda konečných prvků, metody časové diskretizace). - Sdružená termo-mechanická úloha, úloha s poškozením, úloha s pohyblivou hranicí (Stefanova úloha). - Modelování konstrukcí při požáru, analýza konstrukcí po požáru. Semináře - Prohloubení témat probraných na přednáškách, řešení vybraných úloh a konkrétních příkladů s přesahem do seminární práce. Konzultace - Konzultace řešené problematiky, konzultace seminární práce.

D33DEG - Degradace a trvanlivost betonových a zděných konstrukcí

Vyučuje:
K133 - katedra betonových a zděných konstrukcí
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Degradační procesy betonových konstrukcí (degradace chemická, fyzikální, mechanická), včetně způsobů diagnostiky a návrhu a provádění sanačních opatření. Trvanlivost betonových konstrukcí s vhodnými a nevhodnými příklady konstrukcí pozemních a inženýrských staveb. Degradace zděných konstrukcí na příkladech pozemních a inženýrských konstrukcí

D33EAC - Betonové prvky raného stáří

Vyučuje:
K133 - katedra betonových a zděných konstrukcí
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Problematika betonů raného stáří - hydratace, vývoj mikrostruktury betonu, pracovní diagramy betonu raného stáří. Modelování betonu raného stáří. Pokročilé metody analýzy a jejich netradiční uplatnění při návrhu postupu odbedňování s ohledem na dodržení tolerancí průhybu. Návrh kotevních oblastí pro předpínaní betonů velmi raného stáří.

D33EZB - Extrémně zatížené betonové konstrukce

Vyučuje:
K133 - katedra betonových a zděných konstrukcí
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Chování betonu vystaveného zatížením o velké rychlosti přetvoření, jako jsou výbuchy, nárazy (těles, vozidel, apod.), či penetrace (projektily). Šíření rázové vlny v prostoru a materiálu zejména s ohledem na heterogenitu materiálu. Interakce různých extrémních zatížení, např. výbuch s následným požárem. Principy numerického modelování rychlých dynamických jevů.

D33FRC - Vláknobetonové kompozity

Vyučuje:
K133 - katedra betonových a zděných konstrukcí
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Vláknobeton jako konstrukční materiál nachází stále větší uplatnění ve stavebnictví. Nelineární chování a vlastnosti materiálu vybízí k využití nelineárních výpočetních metod pro návrh vláknobetonových konstrukcí. Správnost získaných výsledků je podložena vývojem a kalibrací materiálových modelů. Absolvováním předmětu student získá znalosti o krátkodobém a dlouhodobém chování vláknobetonu, obecných pravidlech, předpisech a doporučení pro návrh vláknobetonových konstrukcí a uplatnění moderních výpočetních přístupů pro predikci vzniku a rozvoje trhlin.

D33FUZ - Application of Fuzzy Set Theory in Civil Engineering

Vyučuje:
K133 - katedra betonových a zděných konstrukcí
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Cílem předmětu je získání znalostí a dovedností potřebných při práci s neurčitostmi nebo nedostatečným množstvím informací, které lze využít při numerickém popisu chování materiálů a konstrukčních systémů. Předmět se zabývá rozdíly mezi klasickými množinami a fuzzy množinami, definicí fuzzy množin, základními operacemi s fuzzy množinami, fuzzy aritmetikou, rozdíly mezi klasickou a fuzzy logikou, fuzzy logickým modelováním a způsoby tvorby fuzzy logických modelů. Základní principy teorie fuzzy množin a fuzzy logiky. Fuzzy čísla a fuzzy aritmetika. Materiálové modelování pomocí fuzzy logiky. Určování hraničních mezí výsledků analýz pomocí fuzzy množin. Příklady aplikace fuzzy logiky a fuzzy čísel ve stavebnictví.

D33KHK - Komplexní hodnocení betonových a zděných konstrukcí

Vyučuje:
K133 - katedra betonových a zděných konstrukcí
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Předmět je zaměřen na komplexní hodnocení existujících zděných a betonových konstrukcí v kontextu stávajících technických norem a jejich principů. Základní témata v rámci výuky předmětu jsou: - teoretické základy hodnocení existujících konstrukcí a základní odlišnosti od navrhování nových konstrukcí - metody hodnocení existujících betonových a zděných konstrukcí ve vztahu k platným technickým předpisům - diagnostické metody a jejich vhodnost pro jednotlivé materiály a typy konstrukcí - stanovení návrhových charakteristik materiálů na základě vyhodnocení provedených zkoušek (průzkumu) - zásady a provádění praktického hodnocení existujících zděných konstrukcí - zásady a provádění praktického hodnocení existujících betonových, železobetonových a předpjatých konstrukcí - zásady návrhu a ověření existujících konstrukcí při opravách a přestavbách

D33LCA - Životní cyklus betonových konstrukcí

Vyučuje:
K133 - katedra betonových a zděných konstrukcí
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Přístupy k návrhu betonových konstrukcí podle principů udržitelného stavění. Posouzení životního cyklu železobetonových a betonových konstrukcí. Environmentální aspekty v navrhování betonových konstrukcí. Využití kompozitů pro zlepšení trvanlivosti a prodloužení životnosti konstrukcí. Recyklace v oblasti betonových a železobetonových konstrukcí. Life Cycle Design of concrete structures. Life Cycle Assessment of reinforced concrete and concrete structures. Environmental aspects in the design of concrete structures. Application of composite materials for enhancement of durability and extension of lifetime of structures. Recycling related to concrete and reinforced concrete structures.

D33NBK - Metody navrhování betonových konstrukcí

Vyučuje:
K133 - katedra betonových a zděných konstrukcí
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Pokročilé navrhování železobetonových konstrukcí - porovnání výpočetních modelů a metod. Nelineární působení, betonové konstrukce v režimu vysokých hodnot namáhání. Plastické chování, vznik plastických kloubů, natočení v plastických oblastech, rotační kapacita. Omezení únosnosti, kontrola přetvoření prvků.

D33PRB - Předpjatý beton

Vyučuje:
K133 - katedra betonových a zděných konstrukcí
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Předem a dodatečně předpjatý beton, moderní předpínací systémy, lanové a tyčové předpínání. Nekovové druhy výztuže a jejich kotvení, vlastnosti, aplikace, nesoudržná výztuž, volné kabely, materiály pro zemní kotvy. Specifika předpjatých konstrukcí, vlivy objemových změn betonu na dlouhodobé působení. Předpínání v pozemních stavbách a v inženýrských stavbách - aplikace na konstrukcích. Trvanlivost a životnost předpjatých konstrukcí a rekonstrukce.

D33TEB - Technologie betonu - betony vyztužené vlákny

Vyučuje:
K133 - katedra betonových a zděných konstrukcí
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Typy materiálů a vláken pro vyztužování betonu. Jak ovlivňuje přítomnost vláken vlastnosti betonu. Technologické problémy realizace betonů vyztužených vlákny. Technologické postupy zhotovení betonů s vlákny. Zkoušení vlastností betonů s vlákny. Homogenita vyztužení vlákny a její kontrola. Pracovní diagram vláknobetonu. Chování betonů s vlákny po vzniku trhliny, metody jeho vyhodnocení a zohlednění při návrhu konstrukce (index houževnatosti, absorbovaná energie, ekvivalentní napětí). Příklady použití betonů s vlákny.

D33TFM - Užití teorie fuzzy množin ve stavebnictví

Vyučuje:
K133 - katedra betonových a zděných konstrukcí
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Cílem předmětu je získání znalostí a dovedností potřebných při práci s neurčitostmi nebo nedostatečným množstvím informací, které lze využít při numerickém popisu chování materiálů a konstrukčních systémů. Předmět se zabývá rozdíly mezi klasickými množinami a fuzzy množinami, definicí fuzzy množin, základními operacemi s fuzzy množinami, fuzzy aritmetikou, rozdíly mezi klasickou a fuzzy logikou, fuzzy logickým modelováním a způsoby tvorby fuzzy logických modelů. Základní principy teorie fuzzy množin a fuzzy logiky. Fuzzy čísla a fuzzy aritmetika. Materiálové modelování pomocí fuzzy logiky. Určování hraničních mezí výsledků analýz pomocí fuzzy množin. Příklady aplikace fuzzy logiky a fuzzy čísel ve stavebnictví.

D33TK1 - Teorie konstrukcí I

Vyučuje:
K133 - katedra betonových a zděných konstrukcí
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Materiálové charakteristiky, vývoj vlhkosti a teploty, krátkodobá a dlouhodobá přetvoření, dotvarování a smršťování - modely predikce, analýza na úrovni bodu a celého průřezu, diferenční smršťování a dotvarování, analýza konstrukcí se změnami statického systému, problematika časového vývoje průhybů, nelineární analýza, teorie kroucení, tenkostěnné konstrukce - použití metody lomenic, konečných prvků, konečných pásů, ochabnutí smykem a jeho projevy.

D33TSB - Tenkostěnné a štíhlé betonové konstrukce

Vyučuje:
K133 - katedra betonových a zděných konstrukcí
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Skořepinové konstrukce - konstrukční typy, postupy výstavby, specifika statického působení, metodika výpočtu, zjednodušené postupy výpočetní analýzy, stabilita skořepin. Štíhlé betonové konstrukce - předpoklady návrhu, metodiky návrhu, skutečné působení, analytické metody řešení, účinky dotvarování. Ploché oblouky - teorie působení konstrukcí, stabilita, nelineární výpočty, prolomení oblouků.

D33UBJ - Užití betonu v jaderných zařízeních

Vyučuje:
K133 - katedra betonových a zděných konstrukcí
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Cílem předmětu je získání znalostí a dovedností potřebných při navrhování a ověřování spolehlivosti betonových konstrukcí v jaderných zařízení. V rámci tohoto předmětu je studována problematika vlivu ionizujícího záření na mechanické vlastnosti betonu a jeho složek, možnosti numerického modelování vlivu ionizujícího záření na beton a betonové konstrukce, dále interakce koria a betonu a možnosti zajištění hermetičnosti kritických betonových konstrukcí a konstrukčních prvků.

D34ARVR - Analýza, řízení a vypořádání rizik technických děl

Vyučuje:
K134 - katedra ocelových a dřevěných konstrukcí
Semestr:
zimní, letní
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Teorie rizik, zdroje rizik v lidském systému, zdroje rizik v technických systémech, tj. Zařízení, technologie, procesy a technické vybavení, příčiny diagonálních rizik, práce s riziky v inženýrských oborech - metody, postupy a nástroje, stanovení nebezpečí, metody rizikového inženýrství používané v jednoduchých a složitých technických systémech, řízení rizik pro spolehlivost podpory, zabezpečení a bezpečnost, zásady řízení rizik, odpovědnosti za řízení rizik, řízení rizik v čase, rizikové inženýrství, vypořádání rizik – opatření, systém podpory rozhodování pro řízení rizik technických zařízení, plán řízení rizik.

D34DRK - Dřevěné konstrukce

Vyučuje:
K134 - katedra ocelových a dřevěných konstrukcí
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů v oblasti dřeva, materiálů na bázi dřeva a pokročilého navrhování dřevěných konstrukcí. Základem kurzu je úvod do chování a modelování anizotropních materiálů. Studenti budou seznámeni s moderními a klasickými metodami hodnocení a klasifikace dřeva a materiálů na bázi dřeva. V oblasti spojů bude popsáno jejich chování včetně experimentálního testování a numerického modelování. Nakonec budou diskutovány modely degradace a stárnutí dřevěných konstrukcí.

D34KDK - Kovové a dřevěné konstrukce pro doktorandy

Vyučuje:
K134 - katedra ocelových a dřevěných konstrukcí
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Prostorová tuhost konstrukcí. Spoje konstrukcí. Tenkostěnné konstrukce. Ocelobetonové spřažené konstrukce. Konstrukce ze skla a oceli. Rekonstrukce ocelových konstrukcí. Hliníkové konstrukce. Konstrukce schodišť. Navrhování na účinky požáru. Navrhování na účinky výbuchu. Ochrana proti korozi. Prostorové dřevěné konstrukce. Dřevo a materiály na bázi dřeva. Spoje prvků dřevěných konstrukcí. Kompozitní nosníky, rámy, oblouky, lávky. Ochrana dřevěných konstrukcí před znehodnocením. Navrhování na účinky požáru.

D34OCM - Ocelové mosty

Vyučuje:
K134 - katedra ocelových a dřevěných konstrukcí
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Předmět pojednává o pokročilých metodách navrhování ocelových a spřažených ocelobetonových mostů a zaměřuje se na specifická témata, týkající se ocelových mostů. Řeší se holisticky základní otázky mostů velkých rozpětí, mostů pro vysokorychlostní železnice, únava ocelových mostů, zbytková životnost ocelových mostů z pohledu únavy, hodnocení a diagnostika ocelových mostů, zesilování ocelových mostů kompozity, zesilování ocelových mostů předpínáním a pokročilé technologie v metodách výstavby.

D34POB - Požární bezpečnost

Vyučuje:
K134 - katedra ocelových a dřevěných konstrukcí
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Studenti se seznámí s pokročilými řešeními experimentálního a numerického poznání požáru. V této oblasti bude řešena problematika měřítka, měření, ventilace a hašení, včetně přechodu od energetických do chemických modelů. V oblasti přestupu tepla do konstrukce budou studenti seznámeni s modely požární ochrany včetně částečně chráněných prvků a styčníků. Mechanické chování bude zaměřeno na poznání předpovědi degradace stavebních materiálů a na otázky hoření dřeva a jeho příspěvku do požárního zatížení.

D34RRKD - Řízení rizik komplexních děl při provozu

Vyučuje:
K134 - katedra ocelových a dřevěných konstrukcí
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Vlastnosti složitých technických zařízení, zdroje rizik technických zařízení při provozu, úplné řízení kvality a pravidla pro řízení rizik, metody práce s riziky technických zařízení při provozu, spolehlivost / zabezpečení / správa technických zařízení, kultura bezpečnosti a pravidla bezpečnosti, limity a podmínky, zkoušky kritičnosti technických zařízení, sledování rizik a testy, inspekce založené na riziku, údržba, reakce na nehody a poruchy technických zařízení, pravidla a odpovědnost za řízení rizik technických zařízení zaměřená na bezpečnost, systém podpory rozhodování pro řízení rizik a plán řízení rizik.

D34SKK - Skleněné konstrukce

Vyučuje:
K134 - katedra ocelových a dřevěných konstrukcí
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Předmět je zaměřen na prohloubení znalostí v oboru navrhování nosných konstrukcí ze skla: stanovení pevnosti skla s ohledem na křehký lom, pevnostně upravovaná skla, řešení stability sloupů, nosníků a stěn, vliv materiálových vlastností viskoelastických polymerních fólií na chování vrstvených skel při zatížení, návrh mechanických a lepených spojů pro konstrukční prvky ze skla.

D34TDK - Teorie dřevěných konstrukcí

Vyučuje:
K134 - katedra ocelových a dřevěných konstrukcí
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Vliv mikroskopické a makroskopické struktury dřeva na jeho vlastnosti. Reologické vlastnosti dřeva a materiálů na bázi dřeva. Nedestruktivní metody zjišťování vlastností dřeva. Aplikace mechaniky lomu na dřevo. Stabilita prvků při uvážení poddajnosti spojů. Boulení a smykové ochabnutí tenkých stěn a pásů. Prvky složeného průřezu z materiálů s rozdílnými vlastnostmi. Chování dřevěných prvků a spojů při extrémních podmínkách zatížení, vlhkosti a teploty. Navrhování dřevěných konstrukcí použitím statistických metod.

D34TO1 - Teorie ocelových konstrukcí I

Vyučuje:
K134 - katedra ocelových a dřevěných konstrukcí
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Spolehlivost ocelových konstrukcí. Stabilita prutů celková a místní. Stabilita plošných konstrukcí. Vliv netuhosti průřezu na chování tenkostěnného prutu. Tenkostěnné za studena tvarované pruty a plošné konstrukce. Interakce nosných a nenosných konstrukcí. Kompozitní konstrukce z materiálů s rozdílnými vlastnostmi. Ocelobetonové konstrukce

D34TO2 - Teorie ocelových konstrukcí II

Vyučuje:
K134 - katedra ocelových a dřevěných konstrukcí
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Cílem předmětu je prostudování cizojazyčné literatury vztahující se k tématu disertace (příprava „State of the art“). Zaměření pokrývá následující okruhy v celém spektru: ocelové konstrukce, spřažené ocelobetonové konstrukce, skleněné konstrukce a konstrukce hybridní (z různých materiálů). Výsledkem je seminární práce v českém jazyce obsahující rozbor a hodnocení podstatných přínosů z nastudované literatury, stanovení vhodné české terminologie a příprava ke psaní vědeckého příspěvku podle daných pravidel. Seminární práce je podrobena rozpravě a hodnocení

D34YSMK - Stabilita a modelování ocelových konstr.

Vyučuje:
K134 - katedra ocelových a dřevěných konstrukcí
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Předmět je zaměřen na analytické i numerické metody analýz štíhlých deskových i prutových konstrukcí, které jsou základem ocelových a ocelobetonových konstrukcí. Studenti se seznámí s modely pro řešení stabilitních a pevnostních otázek ve svém vývoji s aplikací do budoucna. Studenti se připraví na analýzu deskových a prutových prvků včetně modelování styčníků. Bude probrán vliv různých pracovních diagramů ortotropních i anizotropních materiálů, geometrických a strukturálních imperfekcí, přesnost kalibrování materiálových a validace a verifikace konstrukčních modelů.

D35DZ - Dynamika zemin

Vyučuje:
K135 - katedra geotechniky
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Předmět studenty seznámí se základy dynamiky zemin tj. s vlnami v pružném prostředí a vlastnostmi dynamicky zatížených zemin. Studenti se seznámí s metodami laboratorního a terénního určování dynamických vlastností zemin. Budou představeny moderní metody zjišťování dynamického smykového modulu pomocí bender elementů. Pozornost bude věnována také vlivu způsobu určení dynamické vlastnosti na její vypovídající přesnost a vhodnost jednotlivých veličin pro řešení konkrétních geomechanických úloh. Studenti budou řešit samostatně základní úlohy určení dynamických vlastností zemin na základě rychlosti šíření vln v zeminách a penetračních zkoušek. Studenti budou samostatně či týmově realizovat laboratorní měření pro určení dynamického modulu zeminy ve smyku.

D35DZH - Dynamika zemin a hornin

Vyučuje:
K135 - katedra geotechniky
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Vlastnosti dynamicky zatížených zemin a hornin a jejich určování (laboratorní zkoušky, měření in-situ),vlastnosti podloží z hlediska dynamiky, pohyby horninového a zeminového masivu vyvolané zemětřesením a způsob šíření vlnění v zeminách (tlakové, smykové a Rayleighovo vlnění, zesílení vlnění, polarizace vlnění), zatížení technickou seizmicitou, odezva a posouzení technické seizmicity, posouzení vlivu dynamických účinků na geotechnické konstrukce – svahy, skalní stěny, plošné základy, zárubní a opěrné konstrukce, (výpočty Mononobe-Okabe, Richards-Elms, Newmark), tunely, trhací práce

D35GMZ - Geotechnický monitoring a terénní zkoušky

Vyučuje:
K135 - katedra geotechniky
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Kontrolní sledování - monitoring - konstrukcí a prostředí staveb jako prostředek pro ověřování předpokladů návrhů, volby vstupních parametrů výpočtů a zajištění spolehlivosti. Vztah mezi vystrojením měřícími prvky a vypovídací schopností pro charakterizování odezvy prostředí a vývoje chování konstrukce v reálném měřítku. Zajištění dat ke zpětným analýzám a modelování chování prostředí a konstrukcí. Praktická výuka liniových sledování 3D deformací ve vystrojeném vrtu v areálu Fakulty stavební. Příklady instalací a sběru dat pro různé typy snímačů deformací, mechanického napětí i teploty. Popis, provádění a vyhodnocování vybraných terénních zkoušek. Příklady užití terénních zkoušek, vyhodnocení výsledků a aplikací ve výpočtech a modelování. Návrh terénních zkoušek a instrumentací pro vybrané typy konstrukcí a prostředí.

D35MPS - Mechanika podzemních staveb

Vyučuje:
K135 - katedra geotechniky
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Statické posuzování a navrhování podzemních konstrukcí. Klasifikace výpočtových metod, základní výpočtové postupy stavu napětí a deformace v okolí podzemního díla. Stabilita, provozuschopnost a bezpečnost podzemních děl, stanovení zatížené ostění z hlediska jeho typu (včetně svorníkování a zpevňování hornin) a vhodnost tunelovacích technik. Použití softwarových produktů (GEO MKP, PLAXIS 2D i 3D, UDEC), hodnocení spolehlivosti výsledků.

D35MRPK - Modelování pro řízení při přírodních katastrofách

Vyučuje:
K135 - katedra geotechniky
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Sesuvy – úvod: co je sesuv, proč a jak vzniká, základní vstupní data pro hodnocení stability území. Typy sesuvů a klasifikace, charakteristické znaky, území náchylná k sesuvům, ČGS/USGS. Mechanický popis, metody výpočtu stability svahu (mezní rovnováha, numerické metody). Vstupní parametry pro hodnocení stability území, metody zjišťování (laboratorní / terénní zkoušky). Spouštěcí vlivy – citlivost k vstupním parametrům pro výpočty stability. Modelování a zpětná analýza sesuvů, ověření přiléhavosti výstupů - požadavky na monitoring. Případové studie. Povodně: Hydrologické podklady, měření, nejistoty, změny klimatu a ovlivněná data. Modelování v hydrologii a proudění povrchových vod – numerické modely. Omezování následků povodní – analýzy zranitelnosti území, technická a měkká opatření, fyzikální modely. Objekty kritické infrastruktury – manipulace a řízení při povodních. Případové studie přírodních a zvláštních povodní z ČR a zahraničí

D35NVP - Numerické výpočty podzemních staveb

Vyučuje:
K135 - katedra geotechniky
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
V daném předmětu jsou probrány základní odlišnosti statických výpočtů podzemních staveb od výpočtů pozemních konstrukcí (nepřesnost vstupních údajů, vliv technologie provádění, hlavní zdroje chyb, význam parametrických studií a zpětných analýz). Jsou vysvětleny zásady posouzení tunelů realizovaných pomocí Nové rakouské tunelovací metody (stabilita nevystrojeného výrubu, posouzení primárního ostění ze stříkaného betonu, posouzení vlivu podpůrných prvků). Dále je probrán způsob modelování ražeb pomocí tunelovacích strojů (TBM) v horninách a zeminových štítů (EPBS) v zeminách (včetně vlivu tlaků před čelbou). Jsou také vysvětleny zásady posouzení segmentového ostění při mecahnizované ražbě. Problematika sedání nadloží je probrána obecně bez vlivu tunelovacích metod. Jsou představeny a porovnány základní nástroje pro výpočet a posouzení podzemních staveb (empirické vztahy, manuální výpočty, numerické metody, dostupný software).

D35VSMZ - Vybrané statě z mechaniky zemin a environmentální geotechniky

Vyučuje:
K135 - katedra geotechniky
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Předmět zaměřen na vyšší požadavky kladené na mechaniku zemin spojené s navrhováním geotechnických konstrukcí, především s ohledem na Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí. Logické schéma postupu návrhu geotechnických konstrukcí – geologický model, geotechnický model, výpočetní model, fáze realizace a kontroly. Postupy odběru vzorků, realizace polních a laboratorních zkušebních metod, zajišťující věrohodné ocenění vlastností zemin. Ocenění návrhových situací ovlivňující mezní stavy porušení a použitelnosti. Význam počáteční napjatosti, změn napjatosti (drah napětí). Analytické výpočetní metody. Numerické výpočetní metody (MKP). Deformace za 1 D, 2D a 3 D podmínek včetně časového efektu (konsolidace zemin). Rozdílnost mezi krátkodobou a dlouhodobou stabilitou, únosností. Progresivní porušování zemin. Různé typy vztahu mezi napětím a deformací pro různé typy zemin a jejich výchozí stav. Rozdílné chování zemin nasycených a nenasycených. V části geoenvironmentálního inženýrství bude pozornost zaměřena na geoenvironmentální průzkum, sanační metody pro odstranění ekologických zátěží, výstavbu na brownfields, využití geotermální energie, přírodní katastrofy (povodně, sesuvy, skalní řícení) Součástí předmětu jsou laboratorní praktika v laboratoři mechaniky zemin.

D35ZKVS - Zemní konstrukce vodních a environmentálních staveb

Vyučuje:
K135 - katedra geotechniky
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Podrobné seznámení se specifikami a požadavky na zemní konstrukce vodních staveb (sypané přehrady, nízké hráze, protipovodňové hráze, historické rybniční hráze, průplavy), resp. na zemní konstrukce environmentálních staveb (různé typy skládek, odkališť, výsypek. Zemina jako základní stavební materiál, její formy zpracování, zhutnění a formy kontroly. Vhodnost zemin do jednotlivých částí zemních konstrukcí (těsnící prvek, filtr, stabilizační oblast). Ověřování mezního stavu použitelnosti, jak ve vztahu ke splnění základní funkce – nadržení vody, těsnění, tak limitace deformací zemního tělesa s ohledem na její funkčnost, resp. využití povrchu v budoucnu. Ověřování mezního stavu porušení se specifikací na mezní stavy typické pro vodní stavby – stabilita, únosnost, vztlak, povrchová eroze, vnitřní eroze (včetně jejích základních typů). Odlišnosti mezi chováním zemních konstrukcí s trvalejším kontaktem s vodou (princip nasycené zeminy) oproti konstrukcím jejichž funkce nevyžaduje trvalý kontakt s vodou (princip částečně nasycených zemin). Součástí předmětu jsou laboratorní praktika v laboratoři mechaniky zemin.

D36EXS - Experimentální ověřování materiálů a konstrukcí dopravních staveb

Vyučuje:
K136 - katedra silničních staveb
Semestr:
zimní
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Témata seminářů s tematicky zaměřenými přednáškami: • Přístupy a zkoušky stanovení nadstavbových vlastností kameniva (včetně kamenné moučky) • Principy návrhu složení a ověření hydraulickými pojivy stmelených směsí a směsí recyklace prováděné za studena • Asfaltová pojiva a přístupy pokročilých zkoušek (performance-based testy, funkční přístup k posuzování, reologické modely) • Využívání reologických měření asfaltových pojiv pomoci dynamického smykového reometru • Měřené technické charakteristiky a vlastnosti s využitím DSR u asfaltových pojiv (tuhost, únava, dotvarování) a zkouška MSCR • Návrh složení hutněných a litých asfaltových směsí a materiálové charakteristiky • Funkční zkoušky asfaltových směsí – principy, výhody a podstata pro charakterizaci kompozitů • Vozovkový cementový beton (odolnost proti střídavému účinku mrazu a vody, tixotropie) Laboratorní praktika: • Základní zkoušky asfaltových pojiv, včetně dynamické viskozity a silové duktility • Zkoušky prováděné na dynamickém smykovém reometru • Zkoušky prováděné na průhybovém trámečkovém reometru, včetně laboratorního stárnutí asfaltových pojiv • Dynamické funkční zkoušky prováděné na univerzálních testerech (tuhost, dotvarování, únava, dynamické moduly apod.) • Procvičování návrhu a optimalizace složení asfaltové nebo hydraulickým pojivem stmelené asfaltové směsi • Provádění zadaných úloh s ověřováním pokročilých charakteristik asfaltového pojiva nebo asfaltové směsi nebo hydraulickým pojivem stmelené směsi

D36MEK - Místní komunikace

Vyučuje:
K136 - katedra silničních staveb
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Specifika místních (a zejména městských) komunikací vůči pozemním komunikacím v extravilánu, ovlivňující faktory. Bezpečnost dopravy při návrhu MK. Projekční zásady, zásady výpočtu kapacity komunikací a křižovatek, zařízení pro pěší a cyklistickou dopravu. Doprava v klidu – možnosti, zásady. Zajištění rozhledu na křižovatkách a přechodech pro chodce. Návrh světelného řízení, návrh koordinace. Principy zklidňování dopravy, trendy při návrhu prostoru MK

D36MEV - Mechanika vozovek

Vyučuje:
K136 - katedra silničních staveb
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Typy konstrukcí vozovek, jejich základní modely, přístupy k výpočtu (teoretické řešení vícevrstvých systémů). Požadavky na komplexní návrhovou metodu, charakteristiky silničních stavebních materiálů, okrajové podmínky (podmínky v podloží, klimatické podmínky apod.). Diagnostika a hodnocení technického stavu vozovek a podloží – metody. Nedestruktivní diagnostika vozovek a podloží – georadarová metoda. Degradace vozovky. Výpočet zesílení. Hospodaření s vozovkami.

D36PK1 - Pozemní komunikace I

Vyučuje:
K136 - katedra silničních staveb
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Projektování pozemních komunikací. Hodnocení variant tras pozemních komunikací. Použití multikriteriální analýzy. Výběr kritérií a stanovení jejich váhy. Metoda multidimenzionální analýzy. Negativní vlivy automobilové dopravy a možnosti jejich snižování. Nehodovost, hluk, vibrace, znečišťování ovzduší, zábor pozemků. Modelování trasy ve 3D, prostorový a estetický účinek trasy a jeho ověřování. Silniční software. Základní principy BIM v oblasti pozemních komunikací, koncepční software a software pro n-D analýzu ve fázi projektování.

D36PK2 - Pozemní komunikace II

Vyučuje:
K136 - katedra silničních staveb
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Stavba, rekonstrukce a opravy pozemních komunikací Podloží, jeho únosnost, úprava. Zkoušky zemin. Kamenivo, všeobecné a speciální požadavky. Asfaltová pojiva, druhy, modifikace. Materiály a konstrukce podkladních vrstev pozemních komunikací. Asfaltové směsi pro stavbu a opravu pozemních komunikací. Cementobetonové kryty vozovek. Technologie oprav cementobetonových krytů. Správa a údržba pozemních komunikací. Diagnostika vozovek. Znovuzpracování silničních stavebních směsí.

D36TDP - Dopravní průzkumy a teorie dopravního proudu

Vyučuje:
K136 - katedra silničních staveb
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Dopravní průzkumy – členění, druhy, analýza dopravy, výhledové intenzity. Speciální dopravní průzkumy – cyklisté, pěší, parkování, MHD, vážení vozidel. Základní způsoby sledování dopravního proudu. Základní charakteristiky pohybu jednotlivého vozidla. Rovnice kontinuity, bodová hustota proudu. Parametry plynulosti pohybu a jejich vztah na spotřebu PHM. Mikroskopické a makroskopické modely dopravního proudu. Sledování rizikových - konfliktních situací

D36TVU - Teorie vozovek a jejich udržitelnost

Vyučuje:
K136 - katedra silničních staveb
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Typy konstrukcí vozovek, jejich základní modely, přístupy k výpočtu (teoretické řešení vícevrstvých systémů). Požadavky na komplexní návrhovou metodu, charakteristiky silničních stavebních materiálů, okrajové podmínky v podloží, klimatické podmínky apod.). Diagnostika a hodnocení technického stavu vozovek a podloží – metody. Nedestruktivní diagnostika vozovek a podloží – georadarová metoda.

D37DJD - Diagnostika jízdní dráhy ve vztahu k měření hluku

Vyučuje:
K137 - katedra železničních staveb
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Předmět je zaměřen zejména na diagnostiku kolejové jízdní dráhy u železničních a tramvajových tratí. V rámci teoretické části předmětu se studenti zaměří na diagnostiku a zatřídění povrchových vad kolejnic ovlivňujících akustickou situaci v okolí kolejové trati při průjezdu vozidla. Dále budou v rámci předmětu vysvětleny pojmy opotřebení kolejnic a údržba jízdní dráhy. Studenti se seznámí se metodami nedestruktivního zkoušení kolejnic a systémem evidence vad kolejnic. Blíže se seznámí se základními metodami defektoskopie se zaměřením na měření vlnkovitosti a drsnosti kolejnice, které jsou klíčové v aktuálně zaváděné celoevropské metodice Cnossos. V praktické části se student seznámí se základy měření vlnkovitosti a drsnosti kolejnice. V rámci měření v terénu bude studentem ve spolupráci s vyučujícím proveden sběr dat s využitím zařízení na měření vlnkovitosti a drsnosti kolejnice. Naměřená data budou studentem vyhodnocena. Výstupem z praktické části bude zpracovaný protokol z měření.

D37EOMK - Experimentální ověřování materiálů a konstrukcí železničních staveb

Vyučuje:
K137 - katedra železničních staveb
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Předmět je zaměřen na podrobné seznámení s metodami hodnocení kvality železniční dopravní cesty a jejích součástí. Důraz je kladen na experimentální ověřování materiálů, stavebních prvků a konstrukcí a klasifikaci zjištěných vad. Součástí výuky je provedení experimentálních měření v laboratorních podmínkách i na železniční tratí, vyhodnocení výsledků a diskuse nad nimi.

D37MHKD - Měření hluku v kolejové dopravě

Vyučuje:
K137 - katedra železničních staveb
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Předmět studenty seznámí s principem moderní metody lokalizace zdrojů hluku v kolejové dopravě na reálném projíždějícím vozidle. V rámci praktické části předmětu bude probíhat měření v terénu pomocí moderního zařízení - akustické kamery, která umožňuje zobrazení naměřeného akustického signálu v obraze z videokamery. Studenti se v rámci praktické části naučí toto zařízení ovládat. V rámci post-processingu bude studentem provedena důkladná analýza frekvenční oblasti signálu. Na základě provedené frekvenční analýzy bude studentem stanoveno, které zdroje hluku lze označit za významné a které lze zanedbat. Na závěr bude navrženo optimální protihlukové opatření.

D37MNSP - Metody navrhování a sanací pražcového podloží

Vyučuje:
K137 - katedra železničních staveb
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Předmět je zaměřen na podrobné studium problematiky navrhování konstrukce pražcového podloží v ČR a Evropě, včetně ochrany proti klimatickým účinkům a vlivu podzemní vody. Cílem předmětu je seznámení studentů se speciálními materiály pro použití do konstrukce pražcového podloží (geosyntetika, hydro- a tepelně-izolační materiály, antivibrační prvky) a s poruchami pražcového podloží a metodami jejich odstranění. Součástí výuky je seznámení s vybranými přístroji a zařízeními pro analýzu kvality pražcového podloží a jejich praktickým využitím.

D37TBK - Teorie bezstykové koleje

Vyučuje:
K137 - katedra železničních staveb
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Cílem předmětu je rozšíření znalostí o bezstykové koleji železničních a tramvajových tratí dosažených v magisterském studiu. Náplní předmětu je rešerše o bezstykové koleji, teorie o výpočtu stability bezstykové koleje a modelování chování bezstykové koleje pod zatížením provozem a klimatickými podmínkami..

D37ZHKD - Zdroje hluku v kolejové dopravě

Vyučuje:
K137 - katedra železničních staveb
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Předmět se zaměřuje na problematiku vzniku a šíření hluku v kolejové dopravě. V rámci teoretické části studenti získají znalosti o problematice hluku, jeho lokalizaci a šíření s důrazem na kolejovou dopravu. Budou seznámeni se základními i inovativními aplikacemi protihlukových opatření, jak na straně vozidla, tak na straně infrastruktury a naučí se implementovat jejich optimální kombinaci pro dosažení co nejlepšího účinku. Praktickou částí předmětu je měření v terénu, kde budou s pomocí moderní akustické kamery lokalizovány dominantní zdroje hluku na reálném jedoucím vozidle.

D41HDS - Hydrologický diskuzní seminář

Vyučuje:
K141 - katedra hydrauliky a hydrologie
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Diskuzní seminář je určen pro studenty doktorského studia, jejichž téma disertační práce se dotýká hydrologie v měřítku půdního profilu a svahu, podpovrchové hydrologie, transportních procesů v pórovitém prostředí nebo hydrologických toků v systému půda-rostlina-atmosféra. Seminář bude sloužit k prezentaci výzkumné práce, výměně informací a zkušeností, obhajobě vlastních výsledků a jejich diskuzi ve skupině s důrazem na pochopení a kritické zhodnocení použitých postupů. Doplňkově budou organizovány tématické semináře věnované nejvýznamnějším publikacím a aktuálním problémům oboru. Seminář může být také platformou pro navázání spolupráce mezi účastníky a poskytne informace, jak napsat a kontinuálně aktualizovat literární rešerši relevantních témat, nebo jak publikovat v časopisech uvedených v databázi Journal Citation Report.

D41HKZ - Hydrologie kritické zóny

Vyučuje:
K141 - katedra hydrauliky a hydrologie
Semestr:
letní
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Kritickou zónu tvoří relativně tenká vrstva zahrnující zemský povrch a jeho okolí, shora omezená rozhraním mezi atmosférou a vegetací a zdola horninovým podložím. Kritická zóna je prostředím interakcí mezi vodou, půdou, horninami, vzduchem a živými organizmy. Tyto interakce ovlivňují toky energie, vody, uhlíku a dalších látek v blízkosti zemského povrchu. Porozumění procesům probíhajícím v kritické zóně je nezbytným předpokladem pro predikci následků povrchového znečištění, dopadů změn klimatu a změn využití krajiny. Předmět je zaměřen na kvantitativní popis procesů spojených s prouděním vody, přenosem energie a transportem látek v kritické zóně s důrazem na procesy probíhající v systému půda-rostlina-atmosféra. Pozornost je věnována hydraulickým charakteristikám pórovitého prostředí a řídícím rovnicím proudění vody, transportu rozpuštěných látek a přenosu tepla. Dále počátečním a okrajovým podmínkám těchto rovnic a dílčím hydraulickým a transportním procesům, jako jsou: infiltrace, evaporace, redistribuce, kapilární vzlínání, odběr vody kořeny rostlin, transpirace vegetačního krytu, hypodermický odtok, preferenční proudění, transport kontaminantů a přenos tepla v půdním profilu.

D41HYO - Hydraulika objektů

Vyučuje:
K141 - katedra hydrauliky a hydrologie
Semestr:
letní
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Předmět studenty seznámí s problematikou hydrauliky objektů na vodních tocích se zvláštním zaměřením na otázku proudění za povodňových průtoků. V případě propustků se studium zaměří zejména na zdůraznění odlišnosti přístupu k řešení ztráty na vtoku na vtoku do propustku při proudění s volnou hladinou a tlakovém režimu, na prostorový průběh hladiny za vtokem do propustku při proudění s volnou hladinou, problematiku vzdutého vodního skoku za vtokem do propustku a hloubku vody v případě ovlivnění prouděním v propustku a na přístupy ke stanovení ztráty na výtoku z propustku při tlakovém proudění v propustku. Výuka se dále zaměření na hydrauliku mostů se středovými pilíři, porovnání přístupů založených na aplikaci Bernoulliho rovnice a věty o hybnosti, problematiku obtékání pilířů a tvorbu výmolů, hydrauliku mostů při zatopení horního čela mostovky, velikost zúžené hloubky pod mostovkou při tomto režimu, problematiku ovlivnění tohoto režimu proudění dolní vodou. Další část studia bude věnována problematice přepadu přes jezové těleso nebo širokou korunu při zatopení dolní vodou, a to zejména při jeho vysokém stupni. Studenti budou seznámeni s výsledky výzkumů prováděných jak na fyzikálních, tak i 3D matematických modelech

D41IHL - Kvantitativní hydrologie

Vyučuje:
K141 - katedra hydrauliky a hydrologie
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Cílem tohoto předmětu je prohloubení znalostí kvantitativní analýzy hydrologických procesů (atmosférických srážek, evapotranspirace a odtoku) v podmínkách povodí s využitím při řešení úloh vodního hospodářství a krajinného inženýrství. Semináře budou zaměřeny na pozorování meteorologických a klimatologických veličin a jejich kvantifikaci v systému povodí – vodní nádrž a bilančních úlohách ochrany a tvorby vodních zdrojů. Pozornost bude věnována vztahům geneze odtoku a kvality vody v závislosti na využívání krajiny, změnách klimatu a socio-ekonomických faktorech.

D41MOR - Říční morfologie

Vyučuje:
K141 - katedra hydrauliky a hydrologie
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Činnost tekoucích povrchových vod z hlediska morfologických změn zemského povrchu lze definovat bezpochyby jako jednu z dominantních. Říční krajina patří i k nejdynamičtěji se vyvíjejícím krajinným prvkům. Předmět se proto zaměřuje na oblasti, které určují hlavní potenciál v přeměnách a vývojových stádiích vodních toků. Stěžejním hydrologickým tématem studia bude koncept korytotvorného dominantního průtoku a pulsních změn vlivem povodňových průtoků. Dále budou studována přirozená vývojová stádia vodních koryt a říční nivy, která lze dokumentovat přímými pozorováními v terénu, jednoduchým laboratorním experimentem nebo distančními monitorovacími metodami. Pozornost bude věnována nejen kvalitativním popisným způsobům transportních procesů a morfologických změn, ale i způsobům jejich kvantifikace nebo dynamickým procesům v rámci jejich modelování. Předmět se zaměří i na roli lidských činností v rámci negativních i pozitivních ovlivnění vývojových tendencí a říčního systému. Hlavní oblastí pro aktivní vstup posluchačů předmětu v rámci zpracovávaných seminárních prací, popř. přípravy jednoduchých demonstračních experimentů, je studium a analýza vzájemně se ovlivňujících přirozených nebo antropogenně vnesených faktorů v rámci aplikace dynamického modelu vývoje. Dalšími oblastmi jsou stabilita břehů, hlavní faktory a způsoby vedoucí k jejímu porušení, monitoring vývoje a nápravná a stabilizační opatření, vazba mezi erozí dna a břehů koryta a způsoby názorné demonstrace. Předmět je otevřen i pro další, posluchači vnesená témata, související např. s problematikou vztahu říčních morfologických procesů a živočišných a rostlinných společenstev v tekoucích vodách (renaturace a revitalizace).

D41PPH - Podpovrchová hydrologie

Vyučuje:
K141 - katedra hydrauliky a hydrologie
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Hydraulické charakteristiky pórovitého prostředí, řídící rovnice proudění vody, počáteční a okrajové podmínky; Infiltrace, redistribuce, evaporace, průsak, kapilární vzlínání, hypodermický odtok; Proudění v nasycených formacích; Transport kontaminantů, hydrodynamická disperze, řídící rovnice transportu, počáteční a okrajové podmínky, nekonzervativní transport.

D41PPO - Protipovodňová ochrana

Vyučuje:
K141 - katedra hydrauliky a hydrologie
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Operativní řízení protipovodňové ochrany: Meteorologie, hydrologie a hydraulika povodní. Míra rizika. Protipovodňová opatření technická a netechnická. Institucionální a legislativní aspekty ochrany před povodněmi. Předpovědní a hlásný systém, organizace procesu výstrahy, povodňové plány. Humanitární aspekty. Územní plánování v zátopových oblastech: Mapování povodňových rizik. Stavby v povodněmi ohrožených oblastech. Protipovodňová ochrana v územním plánování obcí v ČR.

D41RTP - Reaktivní transport v půdě

Vyučuje:
K141 - katedra hydrauliky a hydrologie
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Předmět je zaměřen na procesy ovlivňující transport rozpuštěných chemických látek v přírodních pórovitých systémech. Vedle reaktivních látek je konceptualizace základních transportních procesů uvážena pro nereagující (konzervativní) látky. Důraz je kladen na matematický popis pohybu vody a transportu rozpuštěných látek v půdách včetně transformačních procesů (počáteční a okrajové podmínky, řídící rovnice, analytické a numerické řešení, parametrizace vstupních koeficientů). Pozornost bude dále věnována konceptu průnikové křivky, parametrizaci procesů adsorpce a biochemického rozpadu, modelování transportu látek pomocí two-region/two-site modelu, databázím transportních parametrů organických látek a rozdílným přístupům k posouzení mobility organických látek ve vadózní zóně.

D41VPR - Vícefázová proudění

Vyučuje:
K141 - katedra hydrauliky a hydrologie
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Předmět poskytuje pokročilé poznatky o proudění dvou- a třífázových směsí (kombinace fází kapalina – pevná částice – plyn) v aplikacích pro napjatou hladinu (tlakové potrubí) a volnou hladinu (kanál, koryto, stoka). Diskutovány jsou základní fyzikální zákonitosti proudění směsí, důraz je kladen na popis mechanismů řídících chování směsi (disperze, sedimentace, tření na rozhraní proudu a vnitřní tření včetně projevů newtonského a nenewtonského chování atd.). Představeny jsou teorie a na nich založené výpočetní modely a jejich použití je demonstrováno na praktických příkladech, např. čerpání a dopravy kalů v technologických procesech, hydraulické dopravy sypanin potrubím či pohybu splavenin říčními a bystřinnými koryty. Uvedeny jsou i příklady aplikace vícefázových proudění v komerčních výpočetních softwarech včetně CFD (Computational Fluid Dynamics) softwarů. Studentovi přidělené konkrétní téma je rozvedeno v jeho seminární práci.

D42FMH - Fyzikální modelování v hydrotechnice

Vyučuje:
K142 - katedra hydrotechniky
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Fyzikální modelování v hydrotechnickém výzkumu, volba optimální metodiky. Teorie podobnosti složitých hydrodynamických jevů, rozměrová analýza. Modelování okrajových podmínek. Měřicí technika a měřicí metody. Zpracování výsledků. Aerodynamické modely. Teorie podobnosti, metodika a techniky modelování. Metody analogií, kontinuální, diferenční, strukturní a hybridní analogy. Metody zkoumání hydraulických jevů "in situ".

D42MHS - Modelování tlakových hydraulických systémů vodních elektráren

Vyučuje:
K142 - katedra hydrotechniky
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Dynamika hydraulického systému vodní elektrárny ovlivňuje nejen jeho funkci pro zajišťování služeb energetické soustavy, ale zejména ovlivňuje návrhové parametry pro dimenzování tlakových přivaděčů, vyrovnávacích komor. Simulace chování systému při jeho přechodových stavech (ať už provozních či havarijních) je velmi důležitá i pro pochopení vazeb mezi jednotlivými prvky systému. I v dynamických systémech lze s určitými zjednodušeními použít statické charakteristiky a ty použít i pro dynamickou analýzu. Příkladem mohou být charakteristiky turbín.

D42MMH - Matematické modelování v hydraulickém výzkumu

Vyučuje:
K142 - katedra hydrotechniky
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Předmět je zaměřen na numerické modelování proudění vody s volnou hladinou a jeho aplikace v praktických hydrotechnických úlohách říční hydrauliky. Z hlediska dimenzionality se orientuje především na problematiku jednorozměrného a dvourozměrného modelování. Teoretická část předmětu se věnuje obecným možnostem zkoumání charakteristik proudění, matematickému popisu proudění, klasifikaci numerických modelů proudění vody se zaměřením na matematickou formulaci výchozí soustavy řídících rovnic, přístupy k modelování turbulence, prostorovou schematizaci, diskretizaci a numerické řešení problému s využitím nejužívanějších metod řešení řídích rovnic (metoda sítí, metoda konečných prvků, metoda konečných objemů). V praktické rovině se předmět věnuje podmínkám pro praktickou aplikaci modelů, požadavkům na vstupní data a jejich přesnost včetně využití moderních dat dálkového průzkumu země, specifikaci okrajových podmínek, kalibraci modelů a způsobům vyhodnocování výsledků a prezentace výstupů.

D42MPP - Měření parametrů modelů a prototypů vodních turbín

Vyučuje:
K142 - katedra hydrotechniky
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Seznámení se s terminologií, metodikou měření, příslušnými normami, princip a způsob měření jednotlivých fyzikálních veličin, výpočet pravděpodobné chyby, zpracování dat, jejich přepočet a grafické znázornění. Provedení praktické ukázky měření na zkušebně včetně zpracování naměřených dat.

D42RESV - Rizika a expertní systémy ve vodním hospodářství

Vyučuje:
K142 - katedra hydrotechniky
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Úvod předmětu představuje seznámení se zdroji poruch ve vodohospodářských systémech, definicí rizika, kategorizací a vyjádřením rizika a s riziky z neplnění účelu vodního díla nebo systému. Následuje představení možností kvantifikace rizik a aplikace rizikové analýzy při vícekriteriálním hodnocení úloh a problémů. Podstatnou částí předmětu bude uvedení do problematiky znalostních a expertních systémů (základní pojmy a principy), seznámení s principy práce se znalostmi a seznámení se základními činnostmi a postupy z oblasti znalostního inženýrství. V rámci seznámení s technologií zpracování expertních znalostí budou studenti také seznámeni s procesy objevování, zachytávání, vytváření, klasifikace a reprezentace expertních znalostí. Poznatky z výuky teorie budou aplikovány na pilotních příkladech znalostních metod ve vodohospodářské praxi.

D42TCK - Teorie a chování konstrukcí vodních staveb

Vyučuje:
K142 - katedra hydrotechniky
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Úvodní část studia předmětu se věnuje aproximaci zatížení (působení vody, vlastní síly, teplotních změn, zemin a hornin, seizmických účinků atd.) a příslušné odezvě konstrukcí. Dále je předmětem studia přetvoření masivních konstrukcí spolu s podložím vzhledem k širokému uplatnění masivních konstrukcí jako součástí vodních staveb. Detailní zaměření se týká dále zejména konstrukcí ze zemních a kamenitých násypů, betonových konstrukcí a ocelových konstrukcí. V souvislosti s častým výskytem vibrací na konstrukcích vodních děl (zejména technologii) budou studenti seznámeni s účinky a analýzou seizmicity, dynamických namáhání a únavy konstrukcí vodních děl. Pro předpovídání chování konstrukcí a zpětnou analýzu budou prezentovány zásady formulace problému, okrajové podmínky a možnosti řešení, zejména se zaměřením na modely chování - lineární, rovinné a prostorové úlohy. Pro přiblížení problematiky provozních nejistot budou popsány možnosti aplikace teorie spolehlivosti v analýze chování konstrukcí vodních staveb, a to pro stavební konstrukce i technologické prvky nebo systémy.

D42VSO - Vodohospodářské soustavy

Vyučuje:
K142 - katedra hydrotechniky
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Základem předmětu jsou stochastické a systémové metody řešení nádrží a vodohospodářských soustav. Zahrnuje pravděpodobnostní koncepce řešení zásobní a ochranné funkce nádrží, optimalizační problémy v oblasti navrhování a řízení soustav, problematiku řízení v reálném čase včetně využití matematických modelů. Moderní teorie řízení a její aplikace. Lineární programování, nelineární programování, dynamické programování. Vícekriteriální optimalizace. Matematické modely pro potřeby řízení soustav (zejména simulační modely, adaptivní a učící se modely), využití moderních technologií řízení v reálném čase (expertní systémy), problematika vodohospodářských dispečinků, řízení soustav v nových ekonomických podmínkách.

D43EHY - Experimentální hydropedologie

Vyučuje:
K143 - katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Předmět studenty seznámí s principy moderních metod monitoringu a experimentálního výzkumu v oblasti hydropedologie a transportních procesů v půdě. Studenti se seznámí s metodami laboratorního a terénního měření vlhkosti a teploty půdy, měření toků a potenciálu vody v podpovrchovém prostředí. Budou představeny moderní metody zjišťování hydraulických charakteristik půd. Budou vysvětleny principy nedestruktivních diagnostických metod (neutronová radiografie, nukleární magnetická rezonance, rentgenová tomografie) a způsoby jejich uplatnění v geo-vědách. Studenti budou řešit samostatnou nebo týmovou úlohu s realizací měření v terénu nebo v laboratoři včetně analýzy získaných dat a prezentace výsledků. Součástí výuky jsou exkurze na experimentální povodí a lokality.

D43HYP - Hydraulika pórovitého prostředí

Vyučuje:
K143 - katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Teoretické základy proudění vody v proměnlivě nasyceném pórovitém prostředí. Odvození základních pohybových rovnic, jejich počátečních a okrajových podmínek. Možné způsoby jejich řešení, numerické simulační modely. Podmínky použitelnosti v reálných přírodních podmínkách. Problematika hydraulických charakteristik, teorie používané při jejich stanovení. Způsoby zpracování vstupů do simulačních modelů. Variabilita hydraulických charakteristik. Heterogenita a preferenční proudění. Během seminářů práce se simulačními modely a přípravnými programy, zpracování konkrétních studií, včetně analýzy výsledků. Konkrétní zadání úloh jsou volena s ohledem na téma dizertační práce jednotlivých studentů.

D43IHY - Izotopová hydrologie

Vyučuje:
K143 - katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Předmět studenty seznámí s principy moderních metod izotopové hydrologie stabilních i nestabilních izotopů ve vodách pro určení pohybu vody v prostředí. Studenti se seznámí s metodami terénních odběrů přírodních vzorků i přípravy umělých stopovačů na bázi stabilních izotopů. Studenti využijí metodu laserové spektroskopie stabilních izotopů vodíku a kyslíku ve vodách. Studentům budou přednesena problematika dalších izotopů přítomných ve vodách a jejich využití pro odhad stáří podzemní vody, či indikaci podílu podzemních vod na tvorbě celkového odtoku. Součástí předmětu bude zpracování naměřených dat metodami izotopové separace odtoku, průměrné doby zdržení vody v povodí a odhad výparu v podmínkách laboratoře. Studenti budou řešit samostatnou nebo týmovou úlohu s realizací měření v terénu nebo v laboratoři při experimentu průniku látky porézním prostředím včetně analýzy získaných dat a prezentace výsledků. Součástí výuky jsou exkurze na experimentální povodí a lokality.

D43MEP - Monitoring erozních procesů

Vyučuje:
K143 - katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Předmět studenty seznámí s principy moderních metod monitoringu erozních procesů a monitoringu transportu sedimentu a na sediment vázaných polutantů. Monitoring transportu látek povrchovým odtokem bude popsán v návaznosti na erozně transportní modely a možnosti verifikace jejich řídících rovnic. Základem předmětu bude ověření praktických dovedností a postupů, v terénu i v laboratoři. Jednotlivé složky monitoringu: bezkontatktní monitoring erodovaných povrchů (laserscan, blízká fotogrammetrie, Structure From Motion) a volumetrické analýzy; monitoring in-situ (erozní plochy, záchytné vaky); monitoring s využitím simulátoru deště; kontinuální a epizodní monitoring v malém vodním toku (turbidimetry a automatické vzorkovače); monitoring s využitím elektromagnetických stopovačů; monitoring zachycení sedimentu v nádržích. Studenti budou řešit samostatnou nebo týmovou úlohu s realizací měření v terénu nebo v laboratoři včetně analýzy získaných dat a prezentace výsledků. Součástí výuky jsou exkurze na experimentální povodí a lokality.

D43MHPP - Modelování hydrologických procesů v povodí

Vyučuje:
K143 - katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Prakticky orientovaný kurz seznámí studenty s vybranými numerickými modely pro simulaci hydrologických a transportních povrchových i podpovrchových procesů na měřítku malého povodí. Studenti budou využívat dostupná data a modely pro prostorově i časově distribuovaný popis simulovaných dějů. Zaměření konkrétní úlohy i metoda řešení problému budou individuálně upraveny podle tématu výzkumného záměru studenta. Simulace hydologických procesů v povodí budou realizovány v prostředí některého z programů MIKE SHE, Hydrogeosphere, Hydrus nebo WMS. Příprava dat a vizualizace výstupů v prostředí ArcGIS.

D43MMPP - Metody měření povrchových procesů na malém měřítku

Vyučuje:
K143 - katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Cílem je studenty seznámit s jednotlivými složkami procesu povrchového odtoku a eroze. Podmínkami za kterých tyto procesy vznikají, jaké jsou možnosti měření a způsoby jejich modelování. Základem předmětu je měření a následná analýza dat pomocí dešťových simulací na měřítku ploch elementárních odtokových ploch v řádech decimetrů až metrů čtverečních. Studenti budou seznámeni metodami a možnostmi monitorigu pomocí dešťových simulací včetně laboratorních metod změřených na analýzy fyzikálně chemických vlastností transportovaných látek. Experimentálně získané hodnoty budou využity pro numerické modelování. Optimalizace výpočetních vztahů, kalibrace a verifikace modelů. Testován extrapolace z malého měřítka na velikost povodí. Studenti budou zapojeni do pracovních týmů aby si osvojili postupy měření a budou zpracovávat samostatnou úlohu zaměřenou na vyhodnocení a modelování. Součástí výuky jsou exkurze na experimentální lokality v terénu.

D43MTN - Modelování transportu vody a látek v nasyceném prostředí

Vyučuje:
K143 - katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Předmět je zaměřen na aplikaci specializovaných software pro simulaci proudění vody a transportu látek v nasyceném porézním prostředí. Přednášky jsou věnovány teorii proudění podzemní vody a rozpuštěných látek, matematickému popisu, obecnému postupu při použití metody numerického modelování, vhodnosti použití různých numerických metod a přesnosti numerického řešení. Pro práci na seminářích bude k dispozici software umožňující numerické řešení řídících rovnic třírozměrného nestacionárního proudění podzemní vody v heterogenním a neizotropním horninovém prostředí a rovnic pro řešení transportních procesů – difúze, advekce-disperze, adsorpce a radioaktivního rozpadu, využívající jednak metodu sítí a jednak metodu konečných prvků. V rámci seminářů a konzultací budou studenti řešit různé úlohy proudění vody v nasyceném horninovém prostředí (transport vody a látek v hydrogeologické struktuře, průsak zemní hrází, proudění v okolí podzemních staveb). Postup řešení zahrnuje sestavení konceptuálního modelu, stanovení okrajových a počátečních podmínek, vytvoření modelu proudění, jeho kalibrace, vlastní výpočet a vyhodnocení výstupů pomocí poskytnutého software.

D43PMOP - Pokročilé metody v ochraně a organizaci povodí

Vyučuje:
K143 - katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Předmět je zaměřen na pochopení a procvičení popisu a kvantifikace základních hydrologických procesů v povodí (vztahy mezi srážkou – retencí – odtokem – transportem – depozicí) a to jak vody, tak pevných částic a rozpuštěného i nerozpuštěného znečištění. Student bude ve vybraném povodí sledovat uvedené vztahy a procesy, pokusí se je pomocí různých metod kvantifikovat a hledat kritické hodnoty a lokality. Následně bude hledat způsoby možné kompenzace, kvantifikovat vliv možných ochranných opatření a porovná velikost vynaložených nákladů k úsporám díky zajištěné ochraně. Diskutovány budou zejména otázky efektivity, účinnosti a reálné aplikovatelnosti různých typů opatření v reálných podmínkách. Pro zjištění aktuálního stavu bude student v terénu pracovat s moderním měřícím vybavením, umožňujícím studovat jak momentální stav půdy, tak vegetace, průtokový režim toku a další parametry krajiny. Předmět je prakticky orientován a bude shrnovat dříve nabyté znalosti z dílčích podrobných předmětů, zaměřených na studium jednotlivých procesů v detailním a teoretickém měřítku. Pokud bude studentů ve skupině více, bude akcentována týmová práce, pokud možno se zaměřením na různé procesy, ale i různé aktivity a způsoby využití území.

D43SAED - Sběr a analýza vybraných environmentálních dat

Vyučuje:
K143 - katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
V rámci předmětu se studenti seznámí s moderními technikami monitorování zejména meteorologických, hydrologických a hydropedologických procesů v kulturní krajině a získají teoretický základ týkající se zpracování velkých datových sad. Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou navrhování terénních monitorovacích schémat, optimalizace využití dostupné měřící techniky, analýzy a vizualizace primární environmentální dat tak, aby byla využitelná pro navazující numerické modelování nebo vysvětlení sledovaných procesů. Terénní přístrojové vybavení bude demonstrováno v rámci exkurze na instrumentové experimentální povodí. Zpracovávána budou historická i aktuální real-time data. Prostorová a časová variabilita bude vyhodnocována pomocí specializovaných softwarů. Statistické zpracování dat bude provedeno pomocí programu R, prostorová data budou vyhodnocována v prostředí ArcGIS.

D43TEZ - Teoretické základy tvorby a ochrany krajiny

Vyučuje:
K143 - katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Předmět studenty seznámí s teoretickými základy tvorby a ochrany krajiny a krajinného inženýrství. Důraz bude kladen na komplexní pojetí problematiky a spíše než na partikulární úlohy jednotlivých disciplín spíše na vzájemné vazby, vztahy, podmíněnosti, příčiny a následky procesů v krajině. V rámci předmětu bude definováno pro individuálního studenta, či lépe pro skupinu studentů téma a oblast, kde dochází k interakci lidské činnosti s prostředím (krajinou). Cílem práce následně bude pochopení vzájemných vztahů a procesů v dané lokalitě, možné ovlivnění prostředí – krajiny – plánovanou aktivitou a nástin možných kompenzačních opatření nebo změn návrhu původního záměru. Smyslem práce bude týmová práce, hledání multioborových přístupů a řešení, uplatnění komplexního pohledu v kombinaci s moderními přístupy multikriteriálního hodnocení.

D43TPPV - Transportní procesy v povrchových a podzemních vodách

Vyučuje:
K143 - katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Předmět je pokračováním předmětu Hydraulika pórovitého prostředí. Základy teorie transportu rozpuštěných látek pod zemským povrchem. Mísitelné proudění, konzervativní transport. Advekčně disperzní rovnice, počáteční a okrajové podmínky, metody řešení. Určení pole rychlostí. Charakteristiky disperze, prostorová závislost, metody určení. Identifikace parametrů. Transport reaktivních látek, typy chemických reakcí. Multifázové proudění, NAPLy, způsoby řešení. Numerické simulační modely. Pohyb vody a migrantů v přírodním prostředí, preferenční proudění a transport. Aplikace simulačních modelů řady HYDRUS. Geochemické a multifázové simulační modely. Zpracování konkrétních individuálních úloh. Při výuce tohoto programu se předpokládá absolvování předmětu Hydraulika pórovitého prostředí. V případě, že tomu tak není, zařazují se v úvodních lekcích dle potřeby základy teorie proudění v pórovitém prostředí, doplněné samostudiem vybrané literatury s testováním potřebných znalostí.

D43TSFP - Transport sedimentu a fosforu v povodích

Vyučuje:
K143 - katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
klasifikovaný zápočet
Anotace:
Předmět studenty seznámí s principy modelování vodní eroze a následného transportu sedimentu a na sediment vázaných nutrientů. Základními používanými nástroji budou empiricky založené distribuované transportní modely (Watem/SEDEM, SWAT, aj.). Součástí náplně budou postupy kalibrace i verifikace, možnosti zajištění relevantních vstupních dat, principy bilancování fosforu v rozsáhlých povodích, význam a retenční kapacita jednotlivých komponent krajiny (zemědělská půda, ostatní plochy, vodní toky, vodní nádrže). Budou popsány a na příkladech ukázány postupy zajištění terénních dat (měření v povodí, na tocích i zaměření sedimentu v nádržích). Studenti budou řešit samostatnou nebo týmovou úlohu s realizací měření v terénu, sestavení modelu, analýzy získaných dat a prezentace výsledků. Součástí výuky jsou exkurze na experimentální povodí a modelové lokality.

D44CHZP - Chemie životního prostředí

Vyučuje:
K144 - katedra zdravotního a ekologického inženýrství
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Cílem předmětu je prohloubení znalostí doktoranda v problematice chemie životního prostředí, jejichž základ je vyučován v bakalářském studiu oboru Stavební inženýrství, případně v navazujícím studiu v oboru Inženýrství životního prostředí a Vodní hospodářství a vodní stavby. Rozsah teoretické výuky: chemie pěti sfér životního prostředí: hydrosféra (orientace zejména na specifické znečištění vod – mikropolutanty), atmosféra (anorganické a organické plynné škodliviny, změna složení globální atmosféry, monitoring znečištění atmosféry, chemie prostředí budov), pedosféra a geochemie (chemické látky/polutanty v půdním prostředí, interakce voda – půda, koloidy v půdě), antroposféra (průmyslová ekologie a zelená chemie, udržitelná energie a materiály), biosféra (environmentální biochemie a toxikologie). Praktická laboratorní výuka bude zaměřena na specifické mikropolutanty (těžké kovy, pesticidy, vysokomolekulární organické látky) a jejich analýzu především ve vodách, dnových sedimentech a půdách s vazbou na vlastnosti prostředí (základní chemická kvalita vod, složení a zrnitost sedimentu a půdy, atd.).

D44MMC - Měření a modelování čistíren odpadních vod

Vyučuje:
K144 - katedra zdravotního a ekologického inženýrství
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Přehled měření na čistírnách odpadních vod a jejich použití. Základem tohoto předmětu je znalost procesů na ČOV. Studenti se seznámí s možnostmi měření na jednotlivých stupních čištění odpadních vod. Na základě znalostí procesů se dozví možnosti měření a jejich uplatnění pro řízení čistírny odpadních vod. Praktická cvičení budou organizovaná přímo na ÚČOV Praha a budou zaměřená na: 1. Měření průtoku 2. Měření kyslíku v aktivaci 3. Měření sedimentace a kalového indexu 4. Měření hustotního profilu v dosazovací nádrži 5. Vyhodnocení kamerových záznamů z dosazovacích nádrží 6. Využití měřených hodnot v matematických modelech 7. Modelování procesů v čistírnách odpadních vod

D44MMO - Modelování systému městského odvodnění

Vyučuje:
K144 - katedra zdravotního a ekologického inženýrství
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Cílem předmětu je aktivní osvojení si znalostí matematického popisu transportních a transformačních procesů v přírodních a technických systémech a jejich modelování v jednotlivých prvcích systému městského odvodnění i v celém integrovaném systému zahrnujícím stokovou síť, čistírnu odpadních vod a vodní tok. Nejprve budou probrány základy matematického popisu transportních a transformačních procesů v přírodních a technických systémech. Na ně bude navazovat seznámení s nejběžnějšími modely modelování kvality vody ve stokové síti, na ČOV a ve vodních tocích. Poslední částí bude aktivní práce se software umožňujícím simulaci integrovaného systému městského odvodnění a modelování různých scénářů a opatření a jejich důsledků.

D44MPU - Monitoring procesů v odvodnění urbanizovaných území

Vyučuje:
K144 - katedra zdravotního a ekologického inženýrství
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Předmět se soustředí na pokročilé technicky monitoringu procesů v městském odvodnění a analýzu dat. Studenti se zdokonalí v principech fungování jednotlivých senzorů/technik a ve způsobech pořízení dat (on-site, dálkový průzkum, real-time, on-line, off-line). Dále studenti získají teoretickou a praktickou znalost monitoringu meteorologických charakteristik (srážky, teploty, vítr, vlhkost ad.), monitoringu charakteristik proudění ve stokových sítích v městské vodohospodářské infrastruktuře, monitoringu jakosti vody a sedimentu a monitoringu ekologických a ekomorfologických charakteristik drobných městských toků. Analýza dat se zaměří zejména na posouzení nejistot měření, propagaci těchto nejistot jednoduchými modely a analýzu dlouhých časových řad.

D44MPV - Monitoring a modelování procesů ve vodárenství a v aplikovaných oborech

Vyučuje:
K144 - katedra zdravotního a ekologického inženýrství
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Obsahem předmětu je monitoring vodovodních sítí se zřetelem na minimální, průměrné i extrémní průtoky včetně stanovení zatěžovacích parametrů v podmínkách minimálních, průměrných a maximálních odběrů vody, odběrů požární vody, kvalitativní parametry sledované v distribuční síti, recirkulačních okruzích ve vybraných aplikovaných oborech jako jsou balneotechnika, potravinářský a farmaceutický průmysl a v dalších odvětvích aplikovaného vodárenství. Monitoring bude prováděn v praktických provozních podmínkách, a na sestavených fyzikálních modelech distribuční a cirkulační sítě. Dále bude sledován vliv materiálu trubní sítě na změny kvality vody a aplikace různých desinfekčních a koagulačních činidel.

D54AIG - Analýza dat v inženýrské geodézii

Vyučuje:
K154 - katedra speciální geodézie
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Náplní je zpracování, simulace či modelování dat zejména z měření inženýrské geodézie. Předmět je zaměřen na programové prostředky a možnosti zpracování, analýzy a statistického hodnocení. Předpokládá se pochopení a využití vyspělých matematických algoritmů, ať už při řešení metodou nejmenších čtverců či jinými metodami vyrovnání nebo řešení. V rámci předmětu jsou obvykle řešeny individuálně úlohy související s tématem disertační práce s požadavkem funkčního softwarového výstupu.

D54GMS - Grafický informační systém MicroStation

Vyučuje:
K154 - katedra speciální geodézie
Semestr:
zimní, letní
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Koncepce systému, popis vztahů jeho komponent. Rozhraní systému, komunikace mezi systémem, uživatelem a perifériemi. Vstup a výstup grafických dat, editace dat v grafické a negrafické podobě. Propojení s databázemi. Uživatelské modifikace systému, programování nadstaveb a maker.

D54GPP - Geodézie v podzemních prostorách

Vyučuje:
K154 - katedra speciální geodézie
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Geodézie v podzemních prostorách v sobě zahrnuje měřické činnosti pro doly, tunely, metro, kanalizace, kolektory, sklepy a jeskyně. Inovativní postupy polohového, výškového, připojovacího a usměrňovacího, vytyčovacího a kontrolního měření s možností modelování a ověřování v UEF Josef (podzemní výukové středisko). Metody a postupy dokumentace skutečného stavu podzemních děl s ověřením v UEF Josef.

D54GUP - Geodetické úlohy a jejich přesnost

Vyučuje:
K154 - katedra speciální geodézie
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Úlohy protínání, polygonové pořady a geodetické sítě z hlediska jejich přesnosti včetně řešení založených na metodě nejmenších čtverců (chybový model, vliv měření a podkladu, kovarianční matice souřadnic, střední elipsa chyb, křivka střední chyby v rovině, izočáry pro střední chybu souřadnicovou).

D54MET - Metrologie 3D měření

Vyučuje:
K154 - katedra speciální geodézie
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Zpracování a analýza 3D měření se zaměřením na výpočty a rozbory přesnosti s ohledem na 3D skenování a geodetická 3D měření. Součástí jsou také možnosti ověřování přesnosti polárních i jiných 3D skenerů, totálních stanic a multistanic. Kromě hodnocení absolutní přesnosti předmět obsahuje také specifickou oblast zaměřenou na určování posunů a přetvoření strojních a stavebních objektů včetně možného porovnání s projektovaným tvarem a to včetně matematických nástrojů ztotožnění.

D54TAG - Teorie vlivu atmosféry na geodata

Vyučuje:
K154 - katedra speciální geodézie
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Zemská atmosféra, teplotní režim atmosféry, vlhkost v atmosféře, tlak vzduchu. Sluneční záření. Radiační bilance zemského povrch. Index lomu vzduchu (fázový, skupinový). Atmosférická refrakce. Regulární a náhodná složka refrakce. Astronomická refrakce, zemská refrakce, geodetická refrakce (vertikální, horizontální refrakce), nivelační refrakce, diferenční refrakce, délková refrakce. Geodetická refrakce ve vysokohorském a v plochém terénu. Metody zkoumání a určování vlivu refrakce na geodata.

D54TCH - Teorie chyb

Vyučuje:
K154 - katedra speciální geodézie
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Předmět navazuje na výuku vyrovnávacího počtu a matematické statistiky na bakalářském a magisterském stupni studia. Cílem je prohloubit znalosti studentů v oboru teorie pravděpodobnosti a vyrovnávacího počtu s důrazem na analýzy geodetických a fyzikálních měření, která jsou zatížena systematickými a náhodnými chybami. Součástí předmětu je zpracování projektu zaměřeného na statickou analýzu měření a výsledků v oboru studentovi disertační práce. Náplň předmětu je uzpůsobována konkrétní problematice, kterou se student zabývá v rámci své disertační práce.

D54TIG - Teoretické základy inženýrské geodézie

Vyučuje:
K154 - katedra speciální geodézie
Semestr:
zimní, letní
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Vytyčování – apriorní analýza, hodnocení kvality vytyčení, plánování a optimalizace, vliv fyzikálního měření. Kontrolní měření. Využití moderní měřící, výpočetní a zobrazovací techniky. Místní geodetické sítě (charakteristiky přesnosti, hodnocení kvality, design a problematika připojení). Měření posunů a přetvoření (obecná formulace, metody a jejich hodnocení, pevné body, analýza výsledků a interpretace).

D54TMS - Teorie měřicích systémů

Vyučuje:
K154 - katedra speciální geodézie
Semestr:
zimní, letní
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Měřicí systém – klasifikace a struktura měřicích systémů, základy automatizace, klasifikace snímačů, pasivní snímače (odporové, kapacitní, indukčnostní), aktivní snímače (indukční, optoelektronické). Transformace vybraných fyzikálních veličin na elektrické – snímače pro určení délky, úhlu, sklonu, náklonu, zrychlení, teploty, tlaku, vlhkosti. Charakteristiky měřicích systémů – statické a dynamické charakteristiky. Čárkový kód. Analýza signálů – klasifikace signálů a jejich analýza, analýza časových řad, komponenty časových řad, filtry a filtrace. Automatizované měřicí systém nivelační, teodolitové, laserové, skenerové, fotogrammetrické, inerciální. Automatizované geodetické měřicí systémy při statické a dynamické zkoušce stavební a strojní konstrukce a při řízení stavebních strojů

D54TZS - Teoretické základy 3D skenování

Vyučuje:
K154 - katedra speciální geodézie
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
3D skenování – základní vlastnosti, dělení, bezpečnost. Polární skenery – princip, elektronické měření délek, vlastnosti, vybrané systémy. Základnové skenery – princip, CCD snímače, kalibrace, vlastnosti, vybrané systémy. Kinematické systémy – princip, inerciální navigace, souřadnicové systémy, vlastnosti, vybrané systémy. Zpracování – metody a specifika vyrovnávacího počtu v oboru 3D skenování, transformace, ICP, triangulace, ortogonální prokládání, 2D/3D kresba. Vybrané softwary. Kontrola kvality měření, kalibrace a kalibrační postupy.

D55AHK - Analýza historických kartografických děl

Vyučuje:
K155 - Katedra geomatiky
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Historie kartografie u nás i v zahraničí. Analýzy vyjadřovacích prostředků na starých mapách. Analýzy přesnosti a obsahu starých map. Zpřístupnění starých map. Analýzy vývoje krajiny a aplikace využití starých map v současnosti.

D55DDP - Digitální dokumentace památkových objektů

Vyučuje:
K155 - Katedra geomatiky
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Předmět „Digitální dokumentace památkových objektů“ se zabývá moderními metodami dokumentace a vizualizace památkových objektů pomocí metod blízké digitální fotogrammetrie, laserového skenování, metodami RPAS (remotely piloted aircraft system, tzv. dronů) a měřické geodézie. Vytvářena jsou digitální ortofota, dále fotoplány a vektorové plány, 3D modely objektů včetně textury, řezy a pohledy. Část předmětu se zabývá virtuální rekonstrukcí nedochovaných či poškozených částí objektů a jejich vizualizací. Pro metody vizualizace je používáno prostředí vyspělé výpočetní techniky a dále virtuální reality. Poslední částí předmětu je podpovrchový nedestruktivní průzkum objektů pomocí georadaru a magnetometru a analýza naměřených dat.

D55DFM - Digitální fotogrammetrie

Vyučuje:
K155 - Katedra geomatiky
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Předmět je koncipován jako nadstavbový kurz fotogrammetrie. Přináší klasické metody v nové digitální podobě průsekové i stereofotogrammetrie 21. století, dále specializované technologie družicové fotogrammetrie, fotogrammetrie pro RPAS (remotely piloted aircraft system) Nové technologie fotogrammetrie jsou zde aplikovány pro GIS, BIM, mapování a zejména při dokumentaci historických stavebních objektů (přesná digitální dokumentace interiérů a interiérů, kleneb, plastik, soch aj., editace 3D dat, vizualizace a animace), dále tvorba tematických vrstev do GIS, zejména DTM a DMP. Do fotogrammetrie se v poslední době řadí i některé metody přímého určování 3D souřadnic bodů (3D skenování, IBMR - image based modelling and rendering).

D55DKN - Digitální katastr nemovitostí

Vyučuje:
K155 - Katedra geomatiky
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Cílem předmětu je studenty seznámit s Informačním systémem katastru nemovitostí (ISKN) a jeho vazbou na další informační systémy státní správy, zejména na systém Základních registrů, jak je definuje zákon č. 111/2009 Sb. Obsahové zaměření: - Informační systém katastru nemovitostí, - Registr územní identifikace, adres a nemovitostí, - legislativní normy, vyhlášky a zákony související s KN, - struktura a organizace resortu zeměměřictví a katastru v České republice, - Směrnice INSPIRE a její role na ČÚZK, - Digitální výstupy z KN, - Data a služby poskytované ČÚZK.

D55DMK - Digitální kartografie

Vyučuje:
K155 - Katedra geomatiky
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Aplikace digitálních metod při tvorbě kartografických výstupů. Zdroje dat a jejich dostupnost, databáze geografických dat na území ČR i v evropském a mezinárodním kontextu. Principy tvorby topografických a tematických map, využití software pro tvorbu map. Teoretické aspekty digitální kartografie. Kartografické výstupy z GIS se zaměřením na moderní metody vizualizace prostorových jevů. Webová kartografie, cloudové technologie, webové služby a aplikace.

D55DPZ - Digitální zpracování dat DPZ

Vyučuje:
K155 - Katedra geomatiky
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Předmět je zaměřen na klasické i nové metody zpracování obrazu. Mimo klasické postupy DPZ z hlediska analýzy digitálního obrazu a klasifikace (řízená a neřízená klasifikace, příznaky a snižování rozměrnosti datového souboru, určení úspěšnosti klasifikace) jsou zohledněny i nové klasifikační postupy texturální, hyperspektrální a zpracování radarových obrazových dat. Důležitou součástí je propojení výuky s GIS, fotogrammetrií a DPZ, inovované jsou též postupy filtrace s ohledem na DMT, rektifikaci a ortogonalizaci VHR družicových dat i na vyhledávání dílčích primitiv o obraze spojené s programováním.

D55FRG - Fyzická a regionální geografie

Vyučuje:
K155 - Katedra geomatiky
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Předmět obsahuje základní údaje o metodách sběru, třídění a vyhodnocování geografických dat, metodice tvorby geografických studií a geografickém modelování se zaměřením regionální aplikace týkající se České republiky. Základní orogragické, demografické, ekonomické, politické informace, aj. informace potřebné pro studování rozsáhlých geosystémů a jejich vizualizaci metodami kartografie a dálkového průzkumu Země. Komplexní zpracování geografické studie vybraného zahraničního regionu. Základní báze geografických dat ČR - ZABAGED.

D55GIN - Geoinformatika

Vyučuje:
K155 - Katedra geomatiky
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Předmět je věnován problematice návrhu a tvorby geografických informačních systémů, s důrazem na interdisciplinární povahu geoinformatiky, její vazby na geodézii, globální polohové systémy, dálkový průzkum Země a digitální kartografii. Zpracování a archivace geografických dat v prostředí relačních či NoSQL databází. Hromadné zpracování a analýzy geografických dat, jejich prezentace, webové služby a vizualizace. Doporučené standardy a formáty dat.

D55GIS - Geografické informační systémy

Vyučuje:
K155 - Katedra geomatiky
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Předmět je zaměřen na významný rozvoj GIS v posledních letech s ohledem na nové metody sběru geografických dat, datové sklady, veřejná i placená data. Základní úlohy jsou cíleny na koncepci ukládání prostorových dat a zpracování tzv. velkých dat (big data). Velmi důležitou složkou vedení a tvorby GIS je stanovení cílů a potřeb, přesnosti, možnosti údržby, analýzy a vizualizace dat pro veřejnou správu, vědecké i komerční účely.

D55GLS - Globální souřadnicové systémy

Vyučuje:
K155 - Katedra geomatiky
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Prohloubení znalostí o metodice a výsledcích tvorby soudobých globálních souřadnicových systémů, které vznikají na základě použití pozorovacích metod kosmické geodézie. Nové možnosti i aplikace GNSS (zejména GPS, Galileo, ale i Glonass), metody VLBI (Interferometrie s dlouhými základnami), metoda SLR (měření vzdálenosti stanice družice pomocí laseru) a metoda DORIS (dopplerovská pozorování). Novinky oboru včetně zásadních informací o definování a realizaci nebeského souřadnicového systému ICRS, realizace ITRS, Evropský terestrický systém ETRS a jeho realizace, realizace globálních souřadnicových systémů v ČR.

D55GPS - Globální poziční systémy (GPS)

Vyučuje:
K155 - Katedra geomatiky
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Matematické a fyzikální principy globálních polohových systémů. Soudobé aparatury, softwarové prostředky, geodetické aplikace. Pohyb družic GNSS v tíhovém poli Země. Princip kódových a fázových měření GNSS. Specifika různých navigačních systémů (GPS, GLONASS, Galileo, Compass). Přesné geodetické aplikace GNSS. Problém řešení fázových celočíselných ambiguit. Statistické metody vyrovnání měření v reálném čase, filtrace data. Mezinárodní služby IGS a IERS.

D55KMV - Kartografické metody výzkumu

Vyučuje:
K155 - Katedra geomatiky
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Georeferencování mapových děl, teorie rovinných i prostorových transformací v kartografii. Softwarové zajištění zpřístupnění map na internetu, vývoj webových mapových aplikací. Analýzy přesnosti map a metody jejich hodnocení. Interaktivní atlasová kartografie. Využití 3D v kartografii, 3D vizualizace.

D55KOG - Kosmická geodézie

Vyučuje:
K155 - Katedra geomatiky
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Cílem výuky je získat slušnou orientaci v předmětu z jeho aplikačního hlediska. Pohyb umělých družic v gravitačním poli Země, vliv negravitačních sil. Rezonance ve drahách umělých družic Země. Metody pozorování kosmické geodézie. Geodetické družice a družicové mise. Laserová lokace družic. Laserová lokace Měsíce. Interferometrie s velmi dlouhými základnami. Globální polohové systémy. Řešení obrácených úloh kosmické geodézie – určení parametrů gravitačního pole Země kombinovanými metodami, určení průběhu geoidu, určení časových variací gravitačního pole Země. Teorie rotace Země a metody určování parametrů orientace Země.

D55MKK - Metody kognitivní kartografie

Vyučuje:
K155 - Katedra geomatiky
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Teorie vnímání map, uživatelské aspekty map. Využití eye-tracking metod pro analýzy čitelnosti a uživatelské přívětivosti map. Využití moderních metod rozšířené (augmented) a virtuální (virtual) reality. Navigace pomocí rozšířené a virtuální reality. Moderní mapy pro hendikepované.

D55MKT - Matematická kartografie

Vyučuje:
K155 - Katedra geomatiky
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Základní vztahy v matematické kartografii, zobrazovací rovnice, vlastnosti zobrazení. Určení zobrazení "neznámé" mapy. Metodika návrhu zobrazeni vybraného geografického celku. Kritická analýza historických metod zobrazení geoprostoru České republiky - možnost optimalizace stávajících zobrazení. Matematická kartografie v zahraničí - systém UTM.