Pozemní stavby - předměty programu

D01AP1 - Aplikovaná matematika a numerické metody I

Vyučuje:
K101 - katedra matematiky
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Cílem je seznámit studenty se základní problematikou numerické matematiky. Tematické okruhy jsou: • Soustavy lineárních rovnic. Přímé i základní iterační metody. • Řešení nelineárních rovnic a jejich soustav • Řešení problému vlastních čísel • Aproximace funkcí • Numerická kvadratura • Numerické metody řešení obyčejných diferenciálních rovnic s počátečními a okrajovými podmínkami.

D01AP2 - Aplikovaná matematika a numerické metody II

Vyučuje:
K101 - katedra matematiky
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Předmět navazuje na Aplikovaná matematika a numerické metody I, cílem je zvládnout metody řešení parciálních diferenciálních rovnic. Řešeny budou jak úlohy eliptické, tak parabolické. Menší pozornost pak bude věnována hyperbolickým problémům. Rovněž budou řešeny otázky efektivního předpodmínění vznikajících soustav lineárních soustav.

D01MS1 - Matematická statistika I

Vyučuje:
K101 - katedra matematiky
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Náhodný výběr. Myšlenka statistické inference. Náhodné veličiny a jejich rozdělení. Normální rozdělení. Centrální limitní věta. Vícerozměrné rozdělení. Nezávislost. Nekorelovanost. Teorie odhadu - bodový a intervalový odhad. Testování hypotéz. Pojem testové statistiky a statistické rozhodování. P-hodnota. Jednoduchá lineární regrese - odhad parametrů, testování hypotéz, predikční intervaly, regresní diagnostika. Simulace nezávislých realizací náhodných veličin.

D01MS2 - Matematická statistika II

Vyučuje:
K101 - katedra matematiky
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Vícerozměrné normální rozdělení. Analýza hlavních komponent. Lineární regrese s více vysvětlujícími proměnnými. Nelineární regrese. Bayesova věta. Bayesovy odhady parametrů rozdělení. Bayesovy odhady v lineární regresi. Časové řady v časové a frekvenční doméně. Kalman-Bucyho filtr.

D02FCH - Fyzikální chemie

Vyučuje:
K102 - katedra fyziky
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Atomární struktura hmoty. Kvantověmechanický popis mikrosvěta. Silové interakce mezi atomy a molekulami. Chemické vazby. Fáze a agregátní stavy hmoty. Fázové rovnováhy a změny skupenství (tání, tuhnutí, vypařování). Fázové diagramy. Fyzikální a chemické vlastnosti pevných látek a tekutin (ideální a reálné plyny a roztoky, viskozita). Povrchy. Adsorpce, adheze, smáčivost povrchů (kontaktní úhly). Měření povrchového napětí a povrchové energie. Hydrofobicita, hydrofilita. Bilanční rovnice a základy fenomenologického popisu transportu hmoty. Difúze, vedení tepla. Základy hydrodynamiky.

D02NTS - Nanotechnologie ve stavebnictví

Vyučuje:
K102 - katedra fyziky
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Klasifikace polymerů (přírodní, syntetické). Struktura polymerů (amorfní, krystalické, vlákna, elastomery). Výchozí suroviny pro přípravu polymerních materiálů. Termodynamické a kinetické aspekty mechanizmu polymerizace. Chemické vazby v polymerních řetězcích. Fyzikálně-chemické vlastnosti polymerů (mechanické, tepelné). Princip elektrozvlákňování a NANOSPIDER. Nanovlákna versus makrosvět-rozdíly ve vlastnostech. Modifikace polymerních nanovláken (plazmatické technologie, heterogenní nukleace, bakteriocidita). Vlastnosti tenkých vrstev z polymerních nanovláken (smáčivost, hydrofobicita). Aplikace polymerních nanovláken v moderním stavitelství, ochraně historických památek a v životním prostředí (mikrofiltrace, vodoodpudivost, bakteriocidita). Součástí výuky jsou exkurze na specializovaná pracoviště (NANOSPIDER Fsv ČVUT, Fyzikální ústav AVČR).

D02TER - Rovnovážná a nerovnovážná termodynamika

Vyučuje:
K102 - katedra fyziky
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Terminologie, základní definice, principy a postuláty rovnovážné termodynamiky. Termodynamický systém, fáze, agregátní stav hmoty. Stavové rovnice. Gibbsův popis fázového rozhraní. Podmínky termodynamické rovnováhy. Ehrenfestova klasifikace fázových přechodů. Fázové přechody I. druhu (Clausiova-Clapeyronova rovnice, nukleace). Kondenzace, solidifikace, tání, sublimace. Povrchy. Povrchová energie a povrchové napětí. Youngova-Laplaceova rovnice. Měření povrchového napětí a povrchové energie. Základy termodynamiky malých systémů. Porézní systémy. Základy onsagerovské lineární nerovnovážné termodynamiky. Zobecněné síly, zobecněné toky. Bilanční rovnice pro hmotu, hybnost a energii.

D02TF1 - Teoretická fyzika I (Statistická fyzika)

Vyučuje:
K102 - katedra fyziky
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Stavba a struktura hmoty. Modelování procesů na různých časových a prostorových úrovních popisu. Základy teorie pravděpodobnosti (rozdělovací funkce, diskrétní a spojité proměnné, Stirlingova aproximace). Základy statistické fyziky. Pravděpodobnostní chování mnoha částic (distribuční funkce středování).Fluktuace. Boltzmannovské rozdělení (mikrostavy, fyzikální význam). Statistické soubory (mikrokanonický, kanonický, grandkanonický). Translační, rotační a vibrační partriční funkce. Základy statistické termodynamiky. Určení makroskopických charakteristik tekutin a pevných látek (energie, tepelná kapacita, termodynamické potenciály). Základy kinetické teorie plynů (střední volná dráha, tlak, efúze).

D02TF2 - Teoretická fyzika II (Kinetické procesy v materiálech)

Vyučuje:
K102 - katedra fyziky
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Transport hmoty a energie. Difúzní pohyb částic v tekutinách (plyny, kapaliny) a pevných látkách. Statistický a fenomenologický popis. Fickův zákon, rovnice difúze, analytické řešení. Difúze v malých systémech. Přenos tepla. Fourierův zákon, rovnice vedení tepla, analytické řešení. Vedení tepla v malých systémech. Moderní teorie fázových přechodů. Homogenní a heterogenní nukleace. Nukleační rychlost. Nukleace vodních par v ovzduší-kondenzace. Vznik klastrů pevné fáze v metastabilních tekutinách. Modelování počáteční fáze hydratačních procesů.

D22ARI - Analýza rizik stavebních procesů

Vyučuje:
K122 - katedra technologie staveb
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Alokace rizika projektové dokumentace v úrovni dokumentace ke stavebnímu povolení a prováděcí dokumentace event. dílenské dokumentace. Alokace rizik v systému výstavby - zhotovitel a subzhotovitelé stavby. Rozbor jednotlivých rozhodujících procesů z hlediska rizika (what–if) u procesů s ohledem na Paretovo pravidlo - zemní práce, základy, inženýrské sítě, nosná konstrukce (zděná, monolitická železobetonová, montovaná), zastřešení, hrubé vnitřní práce, úpravy povrchů vnitřní a vnější, dokončovací práce, vnější úpravy a některé další vybrané technologie. Alokace rizik těchto procesů s vazbou na vstupní, mezioperační a výstupní kontroly jakosti. Vyhodnocení rizik s vazbou na zpětné zajištění jakosti. Praktická analýza rizika procesů – projekt (smluvní vztahy – kdo je nositel PD), klimatické vlivy, geologické vlivy, záruční doba, smluvní jakost, výkyvy cen, smluvní sankce, součinnosti mezi subjekty na stavbě a jejich vzájemná závislost, třetí osoby, BOZ (nejen, že úrazovost či nemoci z povolání mají značné finanční dopady, ale jejich minimalizace je součástí podnikové kultury), požární ochrana, ochrana životního prostředí a jiné. Alokace rizik v údržbě objektu. Určení pravděpodobnosti (nebo četnosti) výskytu jmenovaných rizik u jednotlivých procesů a kvantifikace následků, antirisking a derisking. Optimalizace dílčích pravděpodobností a výpočet rizika (např. analýza stromem událostí).

D22PRO - Programování robotů v technologii staveb

Vyučuje:
K122 - katedra technologie staveb
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Základy programování průmyslových robotů v technologii staveb: prvky, pojmy, typy řídicích systémů, programovací jazyky a vývojová prostředí. Základy parametrického modelování a jeho využití pro ovládání průmyslových robotů. Modelování v simulačním SW. Konfigurace, instalace a kalibrace robotů, definice a naprogramování pracovního prostoru. Bezpečnost stavební výroby při použití robotů. Programování robotických pohybů: druhy pohybů, ruční ovládání, provedení programů, optimalizace pohybů dle matematických metod. Ovládání a programování koncových zařízení Modelování a programování technologických stavebních procesů: zdění, 3D tisk, provádění maleb a omítek, kontrolní činnost. Konfigurace vstupních a výstupních signálů, pokročilých senzorů, 3D kamery, zpracování obrazu. Úvod do PLC programování. Expertní programování systémů.

D22RTS - Robotizace v technologii staveb

Vyučuje:
K122 - katedra technologie staveb
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Základy robotiky – Teorie, kinematika, typologie robotů, senzory, podvozky, rozhraní, základy ovládacích systémů, umělá inteligence, strojové učení, strojové vidění. Základy průmyslové automatizace, specifika automatizace stavební výroby, virtualizace jako nezbytný krok pro optimalizaci stavební výroby. Parametrické modelování a jeho využití pro ovládání průmyslových robotů. Specifika technologií digitální fabrikace – 3D tisk, CNC obrábění a tváření, robotické zdění, robotická montáž. Stavebnictví 4.0 – digitalizace ve stavebnictví, kyberneticko-fyzikální systémy pro stavebnictví. Automatizace ve výrobě prefabrikátů a velkoformátových dílců i celých objektů na klíč. Základy návrhu robotů pro stavebnictví z hlediska specifické povahy stavební výroby, systémy pro digitální řízení stávající mechanizace. Staveniště 4.0 – agentní systémy, nositelná elektronika, systémy virtuální reality, drony, systémy identifikace dílců, pokročilé systémy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a řízení kvality. Ambientní robotika ve stavebnictví – inteligentní stavební dílce a jejich využití při realizaci a provozu budov. Robotické systémy pro realizaci pozemních staveb – výškové budovy, halové objekty. Robotické systémy pro realizaci inženýrských staveb – inženýrské sítě, silniční stavby, železniční stavby, podzemní stavby. Přínosy a rizika robotizace ve stavebnictví.

D22SZD - Soudně znalecká činnost pro doktorandy

Vyučuje:
K122 - katedra technologie staveb
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Předmět se seminární formou zabývá problematikou nekvality v investičním procesu a exploataci výsledků systému hmotné výroby. Doktorand se seznamuje se základními principy a částí legislativy v oblasti znalecké činnosti. Předmět postupnou formou analyzuje jednotlivé stavební konstrukce z hlediska posuzování poruch a jejich řešení ve znaleckém posudku znalce a znalecké organizaci. Předmět seznamuje posluchače s postavením jednotlivých účastníků investičního procesu ve znaleckém dokazování končícím znaleckým posudkem. Doktorand se seznamuje se základními principy zákona o znalcích, způsobu zpracování znaleckého posudku, jeho náležitostmi, formou a aplikací v systému hmotné výroby. Teoretické zásady jsou dokumentovány na konkrétních příkladech z vypracovaných znaleckých posudků.

D22TSP - Technologie stavebních procesů pro doktorandy

Vyučuje:
K122 - katedra technologie staveb
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Optimalizace návrhu realizace stavby. Deterministické a stochastické metody modelování procesů hrubé stavby a vývoj nových technologií v podmínkách průmyslu 4.0, i s pomocí robotů. Vazby mezi jednotlivými stavebními procesy vyplývající z prostorové a technologické struktury stavebního procesu. Návrh, optimalizace a multikriteriální posouzení strojních sestav. Softwarové systémy pro návrh pomocných konstrukcí. Mezioborové vztahy v technologii staveb, vazby na navrhování konstrukcí, oblast ekonomickou a ekologickou. Výrobní postup, výrobní princip, výrobní technika, výrobní a přírodní složka stavebního procesu. Technologický zákon a využívání jeho principů. Vývoj nových procesů v oblasti povrchových úprav vnitřních i vnějších, podlahového souvrství, fasádních plášťů a kompletačních dokončovacích prací. Připravenost stavby event. podkladu, optimalizace technologického postupu, aplikace systému sledování jakosti ve smyslu příslušných norem a požadavků stavební výroby, efektivnost kontrolních vstupů (vstupní, mezioperační a výstupní kontroly jakosti). Rozšířená diagnostika stávajících stavebních konstrukcí se speciálním zaměřením na korozní vlivy prostředí v železobetonových konstrukcích a kvalitu betonových konstrukcí. Diagnostika stavebních konstrukcí pomocí infračerveného spektra, diagnostika vlhkosti v konstrukcích pomocí pokročilých impedančních metod. Vady a poruchy způsobené technologiemi.

D22TVO - Technologie výstavby objektů a investičních celků pro doktorandy

Vyučuje:
K122 - katedra technologie staveb
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Stavebně technologické projektování a informační technologie. Optimalizace návrhu realizace objektu a stavby s využitím metodiky stavebně technologického projektování a informačních technologií. Deterministické a stochastické metody modelování realizace stavby. Tvorba kontrolních a zkušebních plánů, environmentálních plánů a plánů bezpečnosti práce v návaznosti na ostatní dokumenty projektu realizace stavby. Návrh výstavby s využitím 4D a 5D BIM modelů, softwarové nástroje pro komplexní navrhování a realizaci staveb v dynamickém prostředí BIM. Model rozšířené virtuální reality pro fáze výstavbových procesů. Návaznost modelování realizace staveb na 4D BIM, zejména na výkazy výměr a rozpočty. Vliv technologie provádění stavby na konstrukční řešení. Softwarové nástroje pro přípravu a řízení realizace staveb. Průběžné přizpůsobení modelu realizace stavby skutečnému stavu postupu výstavby. Specifické metody pro přípravu a řízení realizace megaprojektů

D22UOI - Udržitelnost objektů kritické infrastruktury

Vyučuje:
K122 - katedra technologie staveb
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Nedestruktivní diagnostika a její numerická verifikace u objektů spadajících do kritické infrastruktury. Diagnostikovaní a testovaní materiálů v souladu s požadavkem na trvalou udržitelnost využiti vybraných objektu v celostátní síti důležitých objektů pro fungovaní státu a bezpečnost občanů. Řešení rychlých dynamických dějů, simulaci interakce tlakové vlny výbuchu a konstrukce (nebo konstrukčních prvků) z kompozitních materiálů ale i netradičních stavebních materiálů, vrstvené sklo. Verifikace výstupů diagnostiky konstrukci metody NDT přes komplexní výpočetní modul plně integrovaný v MKP model. Mezi typické aplikace patří: tváření, lisování a stříhání materiálu, simulace dopadů impaktorů a simulace dopadů a nárazů různých konstrukcí, simulace porušování materiálů při vysokých rychlostech zatěžování.

D24BIP - Building integrated photovoltaics

Vyučuje:
K124 - katedra konstrukcí pozemních staveb
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Description and characteristics of traditional and progressive PV systems (…..), Architectural and technical integration – roofs, facades, semitransparent systems, hybrid systems. Building physics, PV integration into energy system of buildings, energy storage related to buildings. Environmental assessments. Excursion and comment of built examples. PV installation at Faculty of Civil Engineering and at UCEEB research centre will be used preferably. Monitoring.

D24DOS - Vybrané stati z denního osvětlení

Vyučuje:
K124 - katedra konstrukcí pozemních staveb
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Problematiku osvětlení je třeba vnímat jako komplexní otázku, s přesahy do řady technických i netechnických oborů. Připravovaná evropská norma na posuzování denního světla v budovách přináší řadu nových postupů, jak hodnotit kvalitu světelného prostředí v budovách, v osvětlovací praxi objevuje řada nových technologií a nástrojů vhodných pro posouzení a optimalizaci osvětlení v budovách i mimo ně. Pomocí těchto nástrojů jsou v rámci D24SST řešeny světelně technické úlohy s důrazem na zajištění vizuálního komfortu, zdravotní aspekty a s ohledem na specifické funkce daného prostoru. Je hledán vhodný kompromis mezi četnými požadavky kvality vnitřního prostředí, energetickými, ekonomickými i provozními parametry. Nedílnou součástí předmětu je i praktické využití měřicí techniky jako nástroje při stanovení vybraných světelně technických veličin a parametrů, mezi které patří osvětlenost, jas, schopnost materiálu propouštět světlo, vliv znečištění a odrazivosti světla a podobně.

D24EMA - Experimentální metody ve stavební a prostorové akustice

Vyučuje:
K124 - katedra konstrukcí pozemních staveb
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Cílem předmětu je seznámení studentů se zkušebními metodami, které se ve stavební a prostorové akustice používají pro ověřování skutečných akustických vlastností stavebních prvků, budov a zdrojů zvuku. Studenti si osvojí základy měření vzduchové a kročejové neprůzvučnosti, hluku z technického zařízení budov a parametrů prostorové akustiky. Tento předmět volně souvisí s předmětem „Výpočtové metody ve stavební a prostorové akustice“, na rozdíl od něj se věnuje především měření akustických vlastností stavebních prvků a budov. Předmět je rozdělen do tří oblastí: zvukové izolace v budovách, hluku technického zařízení budov a prostorové akustiky. V rámci každé části se studenti seznámí s jedním až dvěma tématy. V případě zvukové izolace v budovách se jedná o měření vzduchové a kročejové neprůzvučnosti mezi místnostmi, hluk technického zařízení je zaměřen na problematiku měření akustického výkonu zdrojů zvuku a hladin akustického tlaku v místnostech a prostorová akustika je věnována především měření doby dozvuku. Základní principy zkušebních metod jsou obsahem přednášek, zatímco semináře jsou zaměřeny na aplikaci poznatků a získání praktických dovedností. Studenti budou měření provádět s moderním přístrojovým vybavením, které zahrnuje zvukový analyzátor, speciální zdroje zvuku pro stavební a prostorovou akustiku a zařízení pro měření akustické intenzity.

D24EMS - Experimentální metody ve stavební tepelné technice

Vyučuje:
K124 - katedra konstrukcí pozemních staveb
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Navazuje se na poznatky z termodynamiky a nauky o materiálech. Postupně jsou probírány experimentální metody potřebné pro lepší praktickou znalost vybraných fyzikálních vlastností stavebních materiálů, z nich složených stavebních konstrukcí a prvků a dále i celých částí budov – tedy od mikro po makro měřítko v pojetí obestavěného prostředí. Mezi takové charakteristické vlastnosti, kterým je zde věnována pozornost, patří především tepelná vodivost, difuze a sorpce vodní páry, nasákavost stavebních materiálů. Na úrovni stavebních konstrukcí především součinitel prostupu tepla, průvzdušnost metodou tlakového spádu, odolnost proti tlakovému dešti, využití termografického snímkování a další. Pro demonstraci metod budou použity laboratoře a vybavení Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT (laboratoř tepelně vlhkostních vlastností, velkorozměrové testovací zařízení obvodových konstrukcí, velká klimatická dvoukomora a experimentální dvou-objekt s výměnnými obvodovými konstrukcemi). Výuka může být aktuálně doplněna exkurzí na probíhající dlouhodobé monitorování některé budovy.

D24FZS - Optimalizace a multikriteriální hodnocení funkční způsobilosti pozemních staveb

Vyučuje:
K124 - katedra konstrukcí pozemních staveb
Semestr:
letní
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Optimalizace objektů pozemních staveb a jejich konstrukčních prvků z hlediska jejich materiálové a energetické náročnosti a s ohledem na splnění požadované úrovně funkčních požadavků a zajištění požadované spolehlivosti a trvanlivosti konstrukce. Hodnocení životního cyklu (LCA) staveb. Optimalizace konstrukcí z hlediska jejich vlivu na životní prostředí. Systémový model. Metody matematické optimalizace. Matematický model optimalizační úlohy. Multikriteriální hodnocení a optimalizace a metody hodnocení a optimalizace environmentálních odpadů staveb.

D24MMO - Matematické modelování ve stavební fyzice pro doktorandy

Vyučuje:
K124 - katedra konstrukcí pozemních staveb
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Studenti se během kurzu učí, jak sestavovat vlastní výpočetní modely dynamických systémů (přenos tepla a vlhkosti v budovách a stavebních prvcích). Důraz se klade zejména na představení principů numerického řešení vybraných problémů, jejich následnou aplikaci a kritické hodnocení vypočtených výsledků. Pro úspěšné vyřešení příkladů je nutné využít znalosti, které jsou postupně získávány během kurzu. U studentů se předpokládá absolvování některého z předchozích kurzů stavební fyziky a základní znalosti z matematiky.

D24MTV - Modelování tepelných a vlhkostních jevů v budovách

Vyučuje:
K124 - katedra konstrukcí pozemních staveb
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Předmět je zaměřen na numerické modelování transportu tepla a vodní páry ve stavebních konstrukcích a v budovách. Diskutována je problematika řešení různých typů difúzních a konvektivně-difúzních rovnic (např. šíření tepla prouděním a vedením a kombinací těchto transportních mechanismů), a to především s ohledem na využití metody konečných prvků a výpočetní techniky. Hlavní důraz je kladen na praktickou aplikaci CFD (computational fluid dynamics) modelování při řešení vybraných problémů stavební fyziky (např. šíření vzduchu, tepla a vodní páry v různě provozovaných místnostech s různými zdroji tepla, vliv netěsností v konstrukcích na jejich vlhkostní chování, tepelně-vlhkostní chování konstrukcí se vzduchovými dutinami apod.). Studenti budou mít v rámci předmětu možnost s řadou simulačních programů přímo pracovat a ověřit si diskutované jevy a procesy na konkrétních příkladech.

D24SPA - Stavební a prostorová akustika

Vyučuje:
K124 - katedra konstrukcí pozemních staveb
Semestr:
letní
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Cílem předmětu je hlouběji seznámit studenty s aktuálním poznáním v oblasti stavební a prostorové akustiky. Část věnovaná prostorové akustice je zaměřena na popis akustického pole uvnitř uzavřených prostorů různých velikostí včetně vázaných prostorů, které slouží buď k poslechu řeči nebo hudby anebo se v nich vyžaduje snížení hluku. Vlastnosti zvukových polí jsou vyjádřeny pomocí vyřešených rovnic, statistických vztahů, počítačovými metodami konečných anebo hraničních prvků a metodou sledování paprsků (raytracing) nebo měřicími metodami založenými na impulsových odezvách a IACC. V této části budou také rozebrány principy konstrukce pohltivých materiálů a difuzorů včetně jejich analytického popisu a metod jejich měření pro různé účely použití. Část věnovaná stavební akustice bude zaměřená na teorii přenosu zvuku šířeného vzduchem a kročejového zvuku stavebními prvky a v budovách. Vzduchová neprůzvučnost se bude věnovat především jednoduchým a vícevrstvým stavebním prvkům a vlivu konstrukčních vlastností (např. rozměrů prvků, způsobu napojení na boční konstrukce, mechanických vazeb mezi prvky apod.) na přenos zvuku. Kročejová neprůzvučnost se bude zaměřovat na plovoucí a povlakové podlahy a jejich podíl na snižování přenosu kročejového zvuku stropními konstrukcemi. V rámci předmětu bude pozornost rovněž věnována bočnímu přenosu zvuku mezi místnostmi v budovách a experimentálním metodám ve stavební akustice. V rámci řízených diskusí budou probrána konkrétní řešení při použití progresivních materiálů na základě doporučené časopisecké literatury.

D24TOB - Tepelná ochrana budov v environmentálních souvislostech

Vyučuje:
K124 - katedra konstrukcí pozemních staveb
Semestr:
letní
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Předmět navazuje na základní poznatky tepelné ochrany budov. Zabývá se cíleně budovami s cíleně mimořádně nízkou provozní energetickou náročností (pasivní a energeticky nulové budovy), kde kvantifikuje environmentální charakteristiky takových řešení. Pozornost se věnuje strategiím řešení kombinací minimalizované energetické potřeby a vhodné integrace prvků využívajících obnovitelných zdrojů energie. Současně se zabývá metodami výpočtů energetických bilancí v měřítku budovy a souboru budov, které jsou použitelné v úvodní etapě navrhování, pro podporu strategických rozhodování na úrovni města jako vstup do nadřazených modelů. Agregované energeticky orientované charakteristiky budov jsou použity pro střednědobé a dlouhodobé prognozy s ohledem na změny klimatu.

D24TRN - Transport radonu stavebními materiály a konstrukcemi

Vyučuje:
K124 - katedra konstrukcí pozemních staveb
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Hlavní témata předmětu: • Teorie difuzního a konvektivního transportu radonu stavebními materiály, matematický popis, metody řešení transportních rovnic • Fyzikální parametry stavebních materiálů popisující transport radonu (součinitel difuze radonu, součinitel prostupu radonu, radonový odpor, difuzní délka) • Metody detekce radonu, využití kontinuálních měřidel koncentrace radonu ke studiu transportu radonu stavebními materiály • Princip a konstrukce zkušebních zařízení vhodných ke studiu transportu radonu stavebními materiály a ke stanovení fyzikálních parametrů popisujících tento transport • Individuální experimenty prováděné studenty na vybraných stavebních materiálech (např. hydroizolačních, tepelně-izolačních, silikátových atd.) s cílem stanovit hodnoty vybraných fyzikálních parametrů popisujících transport radonu a jejich závislostí na teplotě, vlhkosti, homogenitě, chemickém složení, povrchových úpravách, stupni degradace atd. Experimentální část předmětu bude částečně realizována na přístrojích pořízených v rámci projektu OP VVV CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002625.

D24VMA - Výpočtové metody ve stavební a prostorové akustice

Vyučuje:
K124 - katedra konstrukcí pozemních staveb
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Cílem předmětu je seznámení studentů s výpočtovými metodami, které se ve stavební a prostorové akustice, obvykle ve fázi zpracování projektové dokumentace, používají pro pokročilejší predikce akustických vlastností stavebních prvků, budov a zdrojů zvuku. Studenti získají hlubší teoretické znalosti z oblasti zvukové izolace v budovách, hluku technického zařízení budov a prostorové akustiky, které jim umožní více proniknout do problematiky stavební a prostorové akustiky a budou je případně moci dále využít i v rámci své disertační práce. Tento předmět volně souvisí s předmětem „Experimentální metody ve stavební a prostorové akustice“, na rozdíl od něj se věnuje především výpočtovým predikcím akustických vlastností budov. Předmět je rozdělen do tří oblastí: zvukové izolace v budovách, hluku technického zařízení budov a prostorové akustiky. V rámci každé části se studenti seznámí s jedním až dvěma tématy. V případě zvukové izolace v budovách se jedná o výpočty vzduchové a kročejové neprůzvučnosti mezi místnostmi. Hluk technického zařízení je zaměřen na problematiku výpočtů hladin akustického tlaku v místnostech a prostorová akustika je věnována především výpočtu doby dozvuku. Základní principy výpočtových metod jsou obsahem přednášek, zatímco semináře jsou zaměřeny na aplikaci získaných poznatků, a to s využitím moderního software, který umožňuje výpočty zvukové izolace mezi místnostmi, založené na postupech uvedených v technických normách EN ISO 12354, a také vysoce pokročilého programu ODEON pro prostorovou akustiku. Jako podporu pro přesné stanovení vstupních akustických parametrů stavebních prvků budou mít studenti k dispozici počítačové programy umožňující výpočty laboratorní vzduchové a kročejové neprůzvučnosti stěn a stropů a zvukové pohltivosti akustických pohlcovačů.

D25ONZ - Obnovitelné a netradiční zdroje energie pro vytápění a větrání

Vyučuje:
K125 - katedra technických zařízení budov
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Solární energie: fyzikální principy, aktivní systémy vzduchové a vodní, fotovoltaické články, využití pasivních solárních prvků v energetických systémech budov - zimní zahrada solární okno, krátko-, středně- a dlouhodobá akumulace tepelné energie, transparentní izolace, dvojité fasády, energetické střechy. Energie biomasy: problematika paliva - stébelniny, dřeviny, dřevní odpad, štěpky, palety. Geotermální energie: přímé využití, tepelná čerpadla - země - voda - vzduch, akumulace tepla. Energie větru. Zpětné získávání tepla. Palivové články pro vytápění budov.

D25SEA - Vybrané stati k energetickému auditu budov

Vyučuje:
K125 - katedra technických zařízení budov
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Předmět zaměřený na problematiku energetického auditu budov. Seznámení s metodikou zpracování energetického auditu budov z hlediska průzkumu, zhodnocení stávajícího stavu, návrhu úsporných opatření, výpočtu energetické náročnosti, ekonomického a environmentálního vyhodnocení. Analýza energetického a environmentálního chování budov a technických systémů. Seznámení s legislativou a činností energetického specialisty. Forma výuky - konzultace, návštěva vybraných přednášek, samostudium. Při úvodním semináři je sestaven individuální studijní plán předmětu, kde je specifikováno téma semestrální práce a doporučené přednášky a semináře. Téma semestrální práce se zadává individuálně přednostně ve vazbě na téma doktorské práce.

D25SMB - Vybrané stati z modelování energetického chování budov

Vyučuje:
K125 - katedra technických zařízení budov
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Předmět zaměřený na modelování energetického chování budov s využitím pokročilých simulačních nástrojů. Forma výuky - konzultace, návštěva vybraných přednášek, samostudium. Při úvodním semináři je sestaven individuální studijní plán předmětu, kde je specifikováno téma semestrální práce a doporučené přednášky a semináře. Téma semestrální práce se zadává individuálně přednostně ve vazbě na téma doktorské práce. Předmět je zakončený zkouškou formou rozpravy nad předloženou semestrální prací. Využije se pracoviště pro počítačové simulace energetické náročnosti, vnitřního prostředí, pro podporu vývoje BIM knihoven pro TZB. Používané sw nástroje: DesignBuilder, ESP-r, TRNSYS. Příklady témat semestrálních prací: Kritéria optimalizace návrhů energetických systémů budov. Komplexní vs. jednoúčelové simulační programy pro systémy TZB. Modelování dynamických jevů v systémech TZB. Přehled SW pro analýzu energetických systémů budov (TRNSYS, Phoenics, Moist). Modelování, simulace a analýza objektu pomocí SW ESP-r. Modelování tepelně-technických vlastností obvodových konstrukcí, vzduchotechniky a větrání budovy, vytápěcího zařízení, obnovitelných zdrojů. Simulace vlivu změny provozního režimu na spotřebu energie objektu.

D25STP - Vybrané stati z teorie vnitřního prostředí budov

Vyučuje:
K125 - katedra technických zařízení budov
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Doktorský předmět zaměřený na problematiku vnitřního prostředí budov. Forma výuky - konzultace, návštěva vybraných přednášek, samostudium. Ve výuce se využije výuková a demonstrační laboratoř TZB, mobilní sada pro detailní monitoring vnitřního prostředí a experimentální systém pro monitorování vnitřního prostředí objektu. Při úvodním semináři je sestaven individuální studijní plán předmětu, kde je specifikováno téma semestrální práce a doporučené přednášky a semináře. Téma semestrální práce se zadává individuálně přednostně ve vazbě na téma doktorské práce. Předmět je zakončený zkouškou formou rozpravy nad předloženou semestrální prací. Příklady témat: Tepelně-vlhkostní konstituenta prostředí. Odérové mikroklima. Toxické látky v interiéru. Ohrožení mikroby. Aerosoly. Statická elektřina v interiéru. Elektroiontové mikroklima. Elektromagnetická složka prostředí. Psychické mikroklima.

D29ARK - Architektura a konstrukce

Vyučuje:
K129 - katedra architektury
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Předmět Architektura a konstrukce v doktorském stupni navazuje na dosažené znalosti z předchozího magisterského studia. Zabývá se architekturou konstrukcí z hlediska jejich konstrukčního principu, použitého materiálu, funkčnosti, finanční náročnosti, realizovatelnosti, ekologie, energie ad. Přispívá k prohlubování vědního oboru teorie architektury a konstrukce pozemních staveb. Moderní konstrukce v konfrontaci se současnou teorií a praxí architektury jsou nedílnou součástí architektonické tvorby, umocňující její estetické hodnoty. Uplatnění progresivních konstrukcí zvyšuje kvalitu staveb rozšířením typologické rozmanitosti polyfunkčních stavebních souborů a jejich integrace v moderních prostorových strukturách. Uplatnění ergonomie, ekologie a ekonomie stavebních konstrukcí je neopominutelnou součástí kvalitního návrhu a fungování stavebního celku. Předmět Architektura a konstrukce napomáhá vědecké práci doktoranda v oboru architektura se zaměřením na oblast stavebních konstrukcí s důrazem na aktuální stavební trendy. Představuje novinky v oboru nosných konstrukcí staveb pro uplatnění v novostavbách i rekonstrukcích.

D32TWPE - Scientific Writing and Publishing in English

Vyučuje:
K132 - katedra mechaniky
Semestr:
zimní, letní
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Předmět vyučovaný výhradně v angličtině studenty seznámí se strukturou odborného technického článku, gramatickými a stylistickými aspekty odborného textu a procesem tvůrčího vědeckého psaní od přípravy rukopisu až po jeho publikaci (výběr časopisu, podání článku a recenzní řízení). Pozornost bude také věnována efektivnímu vyhledávání a zpracování zdrojů v síťovém prostředí, práci s knihovními, open-access a jinými specializovanými zdroji a nástroji, citacím a publikační etice. Součástí předmětu je i seznámení s citačními manažery, manuály stylu, typografickými zásadami a nástroji pro přípravu odborného textu v LaTeXu. Budou též zmíněny základní pojmy z oblasti bibliometrie a popsány postupy používané při hodnocení vědeckých výsledků.

D33TFM - Užití teorie fuzzy množin ve stavebnictví

Vyučuje:
K133 - katedra betonových a zděných konstrukcí
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Cílem předmětu je získání znalostí a dovedností potřebných při práci s neurčitostmi nebo nedostatečným množstvím informací, které lze využít při numerickém popisu chování materiálů a konstrukčních systémů. Předmět se zabývá rozdíly mezi klasickými množinami a fuzzy množinami, definicí fuzzy množin, základními operacemi s fuzzy množinami, fuzzy aritmetikou, rozdíly mezi klasickou a fuzzy logikou, fuzzy logickým modelováním a způsoby tvorby fuzzy logických modelů. Základní principy teorie fuzzy množin a fuzzy logiky. Fuzzy čísla a fuzzy aritmetika. Materiálové modelování pomocí fuzzy logiky. Určování hraničních mezí výsledků analýz pomocí fuzzy množin. Příklady aplikace fuzzy logiky a fuzzy čísel ve stavebnictví.

D34DRK - Dřevěné konstrukce

Vyučuje:
K134 - katedra ocelových a dřevěných konstrukcí
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů v oblasti dřeva, materiálů na bázi dřeva a pokročilého navrhování dřevěných konstrukcí. Základem kurzu je úvod do chování a modelování anizotropních materiálů. Studenti budou seznámeni s moderními a klasickými metodami hodnocení a klasifikace dřeva a materiálů na bázi dřeva. V oblasti spojů bude popsáno jejich chování včetně experimentálního testování a numerického modelování. Nakonec budou diskutovány modely degradace a stárnutí dřevěných konstrukcí.

D34POB - Požární bezpečnost

Vyučuje:
K134 - katedra ocelových a dřevěných konstrukcí
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Studenti se seznámí s pokročilými řešeními experimentálního a numerického poznání požáru. V této oblasti bude řešena problematika měřítka, měření, ventilace a hašení, včetně přechodu od energetických do chemických modelů. V oblasti přestupu tepla do konstrukce budou studenti seznámeni s modely požární ochrany včetně částečně chráněných prvků a styčníků. Mechanické chování bude zaměřeno na poznání předpovědi degradace stavebních materiálů a na otázky hoření dřeva a jeho příspěvku do požárního zatížení.

D34SKK - Skleněné konstrukce

Vyučuje:
K134 - katedra ocelových a dřevěných konstrukcí
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Předmět je zaměřen na prohloubení znalostí v oboru navrhování nosných konstrukcí ze skla: stanovení pevnosti skla s ohledem na křehký lom, pevnostně upravovaná skla, řešení stability sloupů, nosníků a stěn, vliv materiálových vlastností viskoelastických polymerních fólií na chování vrstvených skel při zatížení, návrh mechanických a lepených spojů pro konstrukční prvky ze skla.

Jazyky

Pro všechny programy je nutná znalost anglického jazyka a volitelného jazyka.

D04ANG - Angličtina

Vyučuje:
K104 - katedra jazyků
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Výuka se zaměřuje na dovednosti ve všech jazykových oblastech, akcentována je schopnost komunikace (mluvené i písemné) pro akademické účely, dále je zahrnuta odborná technická angličtina a základní útvary odborného stylu. Úroveň zkoušky dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky ERR je B1-2, kurz je veden na této úrovni. Probírané písemné útvary: - strukturovaný životopis, - průvodní dopis k CV při odpovědi na inzerované volné pracovní místo, - stručná žádost o grant, - abstrakt odborného článku, přečtení (a předložení u zkoušky) cca 150 stran technického textu, včetně článků z odborných periodik a konferenčních materiálů.

D04CES - Čeština

Vyučuje:
K104 - katedra jazyků
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Kurz češtiny pro cizince se zaměřením na potřeby vysokoškolských studentů ke zvládnutí psaného i mluveného jazyka pomocí základního inventáře lingvistických prostředků potřebných pro dorozumění v běžných situacích každodenního praktického života; u pokročilých studentů k rozvíjení schopnosti samostatně pracovat s jednoduchým odborným textem. Kurz není povinný, není ukončen zápočtem ani zkouškou.

D04FRA - Francouzština

Vyučuje:
K104 - katedra jazyků
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
.Student doktorského studia, který chce složit zkoušku z francouzštiny, má možnost zvolit z nabídky volitelných předmětů katedry Výuka je nepovinná.

D04NEM - Němčina

Vyučuje:
K104 - katedra jazyků
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Student doktorského studia, který chce složit zkoušku z němčiny, má možnost zvolit z nabídky volitelných předmětů katedry Výuka je nepovinná.

D04RUS - Ruština

Vyučuje:
K104 - katedra jazyků
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Student doktorského studia, který chce složit zkoušku z ruštiny, má možnost zvolit z nabídky volitelných předmětů katedry Výuka je nepovinná.

D04SPA - Španělština

Vyučuje:
K104 - katedra jazyků
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Student doktorského studia, který chce složit zkoušku ze španělštiny, má možnost zvolit z nabídky volitelných předmětů katedry Výuka je nepovinná.