Geodézie a kartografie - předměty programu

D01APL - Aplikovaná matematika a numerické metody

Vyučuje:
K101 - katedra matematiky
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Vybrané partie z numerických metod algebry a vybrané partie matematické analýzy a numerických metod analýzy. Některé numerické metody řešení soustav lineárních algebraických funkcí. Obyčejné a parciální diferenciální rovnice a numerické řešení obyčejných diferenciálních rovnic s počátečními a okrajovými podmínkami. Parciální diferenciální rovnice, zvl. eliptické a evoluční rovnice. Numerické řešení parciálních diferenciálních rovnic eliptického, parabolického a hyperbolického typu, zvl. metoda sítí a variační metody. Integrální rovnice a numerické metody jejich řešení, vybrané partie počítačové grafiky a integrální transformace.

D01MST - Matematická statistika

Vyučuje:
K101 - katedra matematiky
Garant:
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Pokročilé metody matematické statistiky, pojmy počtu pravděpodobnosti, diskrétní a spojitá náhodná veličina, vícerozměrná rozdělení a odhady parametrů rozdělení. Seznámení se sekvenčním testováním hypotéz a bayesovskými metodami. Vícerozměrná regrese a testování submodelů. Různé typy spojitých rozdělení, otázky simulace, zvl. metoda inverzní distribuce a zamítací metoda. Vícerozměrné rozdělení. Časové řady, zvl. stacionární časové řady a jejich studium v časové i frekvenční doméně.

D01VTP - Vektorový a tenzorový počet

Vyučuje:
K101 - katedra matematiky
Semestr:
zimní, letní
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Transformace bází a transformace souřadnic vektorů, křivočaré souřadnice. Tenzorová algebra a analýza v kartézských a křivočarých souřadnicích. Tenzorová funkce a tenzorová pole, diferenciální operátory. Tenzory v geodézii, Marussiho tenzor.

D02OPTE - Optika a optoelektronika

Vyučuje:
K102 - katedra fyziky
Semestr:
zimní, letní
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Základy geometrické, fyzikální a kvantové optiky. Zdroje záření. Základy fyzikální elektroniky. Lasery a laserové svazky. Detekce optického záření, fotodetektory. Polarizace a modulace optického záření. Fyzikální principy moderních optických a optoelektronických prvků a přístrojů a jejich aplikace v technice. Optické a optoelektronické senzory a jejich aplikace.

D02OPZ - Optické zobrazení a moderní optika

Vyučuje:
K102 - katedra fyziky
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Geometrická teorie optického zobrazení, zobrazovací funkce. Difrakce a interference světla, difrakční teorie optického zobrazení. Základy fotonové optiky. Nelineární optika a teorie laserů. Interakce světla s látkou, disperze a absorbce světla. Relativistická optika.

D32TWPE - Scientific Writing and Publishing in English

Vyučuje:
K132 - katedra mechaniky
Semestr:
zimní, letní
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Předmět vyučovaný výhradně v angličtině studenty seznámí se strukturou odborného technického článku, gramatickými a stylistickými aspekty odborného textu a procesem tvůrčího vědeckého psaní od přípravy rukopisu až po jeho publikaci (výběr časopisu, podání článku a recenzní řízení). Pozornost bude také věnována efektivnímu vyhledávání a zpracování zdrojů v síťovém prostředí, práci s knihovními, open-access a jinými specializovanými zdroji a nástroji, citacím a publikační etice. Součástí předmětu je i seznámení s citačními manažery, manuály stylu, typografickými zásadami a nástroji pro přípravu odborného textu v LaTeXu. Budou též zmíněny základní pojmy z oblasti bibliometrie a popsány postupy používané při hodnocení vědeckých výsledků.

D54AIG - Analýza dat v inženýrské geodézii

Vyučuje:
K154 - katedra speciální geodézie
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Náplní je zpracování, simulace či modelování dat zejména z měření inženýrské geodézie. Předmět je zaměřen na programové prostředky a možnosti zpracování, analýzy a statistického hodnocení. Předpokládá se pochopení a využití vyspělých matematických algoritmů, ať už při řešení metodou nejmenších čtverců či jinými metodami vyrovnání nebo řešení. V rámci předmětu jsou obvykle řešeny individuálně úlohy související s tématem disertační práce s požadavkem funkčního softwarového výstupu.

D54GMS - Grafický informační systém MicroStation

Vyučuje:
K154 - katedra speciální geodézie
Semestr:
zimní, letní
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Koncepce systému, popis vztahů jeho komponent. Rozhraní systému, komunikace mezi systémem, uživatelem a perifériemi. Vstup a výstup grafických dat, editace dat v grafické a negrafické podobě. Propojení s databázemi. Uživatelské modifikace systému, programování nadstaveb a maker.

D54GPP - Geodézie v podzemních prostorách

Vyučuje:
K154 - katedra speciální geodézie
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Geodézie v podzemních prostorách v sobě zahrnuje měřické činnosti pro doly, tunely, metro, kanalizace, kolektory, sklepy a jeskyně. Inovativní postupy polohového, výškového, připojovacího a usměrňovacího, vytyčovacího a kontrolního měření s možností modelování a ověřování v UEF Josef (podzemní výukové středisko). Metody a postupy dokumentace skutečného stavu podzemních děl s ověřením v UEF Josef.

D54GUP - Geodetické úlohy a jejich přesnost

Vyučuje:
K154 - katedra speciální geodézie
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Úlohy protínání, polygonové pořady a geodetické sítě z hlediska jejich přesnosti včetně řešení založených na metodě nejmenších čtverců (chybový model, vliv měření a podkladu, kovarianční matice souřadnic, střední elipsa chyb, křivka střední chyby v rovině, izočáry pro střední chybu souřadnicovou).

D54MET - Metrologie 3D měření

Vyučuje:
K154 - katedra speciální geodézie
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Zpracování a analýza 3D měření se zaměřením na výpočty a rozbory přesnosti s ohledem na 3D skenování a geodetická 3D měření. Součástí jsou také možnosti ověřování přesnosti polárních i jiných 3D skenerů, totálních stanic a multistanic. Kromě hodnocení absolutní přesnosti předmět obsahuje také specifickou oblast zaměřenou na určování posunů a přetvoření strojních a stavebních objektů včetně možného porovnání s projektovaným tvarem a to včetně matematických nástrojů ztotožnění.

D54TAG - Teorie vlivu atmosféry na geodata

Vyučuje:
K154 - katedra speciální geodézie
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Zemská atmosféra, teplotní režim atmosféry, vlhkost v atmosféře, tlak vzduchu. Sluneční záření. Radiační bilance zemského povrch. Index lomu vzduchu (fázový, skupinový). Atmosférická refrakce. Regulární a náhodná složka refrakce. Astronomická refrakce, zemská refrakce, geodetická refrakce (vertikální, horizontální refrakce), nivelační refrakce, diferenční refrakce, délková refrakce. Geodetická refrakce ve vysokohorském a v plochém terénu. Metody zkoumání a určování vlivu refrakce na geodata.

D54TCH - Teorie chyb

Vyučuje:
K154 - katedra speciální geodézie
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Předmět navazuje na výuku vyrovnávacího počtu a matematické statistiky na bakalářském a magisterském stupni studia. Cílem je prohloubit znalosti studentů v oboru teorie pravděpodobnosti a vyrovnávacího počtu s důrazem na analýzy geodetických a fyzikálních měření, která jsou zatížena systematickými a náhodnými chybami. Součástí předmětu je zpracování projektu zaměřeného na statickou analýzu měření a výsledků v oboru studentovi disertační práce. Náplň předmětu je uzpůsobována konkrétní problematice, kterou se student zabývá v rámci své disertační práce.

D54TIG - Teoretické základy inženýrské geodézie

Vyučuje:
K154 - katedra speciální geodézie
Semestr:
zimní, letní
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Vytyčování – apriorní analýza, hodnocení kvality vytyčení, plánování a optimalizace, vliv fyzikálního měření. Kontrolní měření. Využití moderní měřící, výpočetní a zobrazovací techniky. Místní geodetické sítě (charakteristiky přesnosti, hodnocení kvality, design a problematika připojení). Měření posunů a přetvoření (obecná formulace, metody a jejich hodnocení, pevné body, analýza výsledků a interpretace).

D54TMS - Teorie měřicích systémů

Vyučuje:
K154 - katedra speciální geodézie
Semestr:
zimní, letní
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Měřicí systém – klasifikace a struktura měřicích systémů, základy automatizace, klasifikace snímačů, pasivní snímače (odporové, kapacitní, indukčnostní), aktivní snímače (indukční, optoelektronické). Transformace vybraných fyzikálních veličin na elektrické – snímače pro určení délky, úhlu, sklonu, náklonu, zrychlení, teploty, tlaku, vlhkosti. Charakteristiky měřicích systémů – statické a dynamické charakteristiky. Čárkový kód. Analýza signálů – klasifikace signálů a jejich analýza, analýza časových řad, komponenty časových řad, filtry a filtrace. Automatizované měřicí systém nivelační, teodolitové, laserové, skenerové, fotogrammetrické, inerciální. Automatizované geodetické měřicí systémy při statické a dynamické zkoušce stavební a strojní konstrukce a při řízení stavebních strojů

D54TZS - Teoretické základy 3D skenování

Vyučuje:
K154 - katedra speciální geodézie
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
3D skenování – základní vlastnosti, dělení, bezpečnost. Polární skenery – princip, elektronické měření délek, vlastnosti, vybrané systémy. Základnové skenery – princip, CCD snímače, kalibrace, vlastnosti, vybrané systémy. Kinematické systémy – princip, inerciální navigace, souřadnicové systémy, vlastnosti, vybrané systémy. Zpracování – metody a specifika vyrovnávacího počtu v oboru 3D skenování, transformace, ICP, triangulace, ortogonální prokládání, 2D/3D kresba. Vybrané softwary. Kontrola kvality měření, kalibrace a kalibrační postupy.

D55AHK - Analýza historických kartografických děl

Vyučuje:
K155 - Katedra geomatiky
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Historie kartografie u nás i v zahraničí. Analýzy vyjadřovacích prostředků na starých mapách. Analýzy přesnosti a obsahu starých map. Zpřístupnění starých map. Analýzy vývoje krajiny a aplikace využití starých map v současnosti.

D55DFM - Digitální fotogrammetrie

Vyučuje:
K155 - Katedra geomatiky
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Předmět je koncipován jako nadstavbový kurz fotogrammetrie. Přináší klasické metody v nové digitální podobě průsekové i stereofotogrammetrie 21. století, dále specializované technologie družicové fotogrammetrie, fotogrammetrie pro RPAS (remotely piloted aircraft system) Nové technologie fotogrammetrie jsou zde aplikovány pro GIS, BIM, mapování a zejména při dokumentaci historických stavebních objektů (přesná digitální dokumentace interiérů a interiérů, kleneb, plastik, soch aj., editace 3D dat, vizualizace a animace), dále tvorba tematických vrstev do GIS, zejména DTM a DMP. Do fotogrammetrie se v poslední době řadí i některé metody přímého určování 3D souřadnic bodů (3D skenování, IBMR - image based modelling and rendering).

D55DKN - Digitální katastr nemovitostí

Vyučuje:
K155 - Katedra geomatiky
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Cílem předmětu je studenty seznámit s Informačním systémem katastru nemovitostí (ISKN) a jeho vazbou na další informační systémy státní správy, zejména na systém Základních registrů, jak je definuje zákon č. 111/2009 Sb. Obsahové zaměření: - Informační systém katastru nemovitostí, - Registr územní identifikace, adres a nemovitostí, - legislativní normy, vyhlášky a zákony související s KN, - struktura a organizace resortu zeměměřictví a katastru v České republice, - Směrnice INSPIRE a její role na ČÚZK, - Digitální výstupy z KN, - Data a služby poskytované ČÚZK.

D55DMK - Digitální kartografie

Vyučuje:
K155 - Katedra geomatiky
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Aplikace digitálních metod při tvorbě kartografických výstupů. Zdroje dat a jejich dostupnost, databáze geografických dat na území ČR i v evropském a mezinárodním kontextu. Principy tvorby topografických a tematických map, využití software pro tvorbu map. Teoretické aspekty digitální kartografie. Kartografické výstupy z GIS se zaměřením na moderní metody vizualizace prostorových jevů. Webová kartografie, cloudové technologie, webové služby a aplikace.

D55DPZ - Digitální zpracování dat DPZ

Vyučuje:
K155 - Katedra geomatiky
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Předmět je zaměřen na klasické i nové metody zpracování obrazu. Mimo klasické postupy DPZ z hlediska analýzy digitálního obrazu a klasifikace (řízená a neřízená klasifikace, příznaky a snižování rozměrnosti datového souboru, určení úspěšnosti klasifikace) jsou zohledněny i nové klasifikační postupy texturální, hyperspektrální a zpracování radarových obrazových dat. Důležitou součástí je propojení výuky s GIS, fotogrammetrií a DPZ, inovované jsou též postupy filtrace s ohledem na DMT, rektifikaci a ortogonalizaci VHR družicových dat i na vyhledávání dílčích primitiv o obraze spojené s programováním.

D55FRG - Fyzická a regionální geografie

Vyučuje:
K155 - Katedra geomatiky
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Předmět obsahuje základní údaje o metodách sběru, třídění a vyhodnocování geografických dat, metodice tvorby geografických studií a geografickém modelování se zaměřením regionální aplikace týkající se České republiky. Základní orogragické, demografické, ekonomické, politické informace, aj. informace potřebné pro studování rozsáhlých geosystémů a jejich vizualizaci metodami kartografie a dálkového průzkumu Země. Komplexní zpracování geografické studie vybraného zahraničního regionu. Základní báze geografických dat ČR - ZABAGED.

D55GIN - Geoinformatika

Vyučuje:
K155 - Katedra geomatiky
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Předmět je věnován problematice návrhu a tvorby geografických informačních systémů, s důrazem na interdisciplinární povahu geoinformatiky, její vazby na geodézii, globální polohové systémy, dálkový průzkum Země a digitální kartografii. Zpracování a archivace geografických dat v prostředí relačních či NoSQL databází. Hromadné zpracování a analýzy geografických dat, jejich prezentace, webové služby a vizualizace. Doporučené standardy a formáty dat.

D55GIS - Geografické informační systémy

Vyučuje:
K155 - Katedra geomatiky
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Předmět je zaměřen na významný rozvoj GIS v posledních letech s ohledem na nové metody sběru geografických dat, datové sklady, veřejná i placená data. Základní úlohy jsou cíleny na koncepci ukládání prostorových dat a zpracování tzv. velkých dat (big data). Velmi důležitou složkou vedení a tvorby GIS je stanovení cílů a potřeb, přesnosti, možnosti údržby, analýzy a vizualizace dat pro veřejnou správu, vědecké i komerční účely.

D55GLS - Globální souřadnicové systémy

Vyučuje:
K155 - Katedra geomatiky
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Prohloubení znalostí o metodice a výsledcích tvorby soudobých globálních souřadnicových systémů, které vznikají na základě použití pozorovacích metod kosmické geodézie. Nové možnosti i aplikace GNSS (zejména GPS, Galileo, ale i Glonass), metody VLBI (Interferometrie s dlouhými základnami), metoda SLR (měření vzdálenosti stanice družice pomocí laseru) a metoda DORIS (dopplerovská pozorování). Novinky oboru včetně zásadních informací o definování a realizaci nebeského souřadnicového systému ICRS, realizace ITRS, Evropský terestrický systém ETRS a jeho realizace, realizace globálních souřadnicových systémů v ČR.

D55GPS - Globální poziční systémy (GPS)

Vyučuje:
K155 - Katedra geomatiky
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Matematické a fyzikální principy globálních polohových systémů. Soudobé aparatury, softwarové prostředky, geodetické aplikace. Pohyb družic GNSS v tíhovém poli Země. Princip kódových a fázových měření GNSS. Specifika různých navigačních systémů (GPS, GLONASS, Galileo, Compass). Přesné geodetické aplikace GNSS. Problém řešení fázových celočíselných ambiguit. Statistické metody vyrovnání měření v reálném čase, filtrace data. Mezinárodní služby IGS a IERS.

D55KMV - Kartografické metody výzkumu

Vyučuje:
K155 - Katedra geomatiky
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Georeferencování mapových děl, teorie rovinných i prostorových transformací v kartografii. Softwarové zajištění zpřístupnění map na internetu, vývoj webových mapových aplikací. Analýzy přesnosti map a metody jejich hodnocení. Interaktivní atlasová kartografie. Využití 3D v kartografii, 3D vizualizace.

D55KOG - Kosmická geodézie

Vyučuje:
K155 - Katedra geomatiky
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Cílem výuky je získat slušnou orientaci v předmětu z jeho aplikačního hlediska. Pohyb umělých družic v gravitačním poli Země, vliv negravitačních sil. Rezonance ve drahách umělých družic Země. Metody pozorování kosmické geodézie. Geodetické družice a družicové mise. Laserová lokace družic. Laserová lokace Měsíce. Interferometrie s velmi dlouhými základnami. Globální polohové systémy. Řešení obrácených úloh kosmické geodézie – určení parametrů gravitačního pole Země kombinovanými metodami, určení průběhu geoidu, určení časových variací gravitačního pole Země. Teorie rotace Země a metody určování parametrů orientace Země.

D55MKK - Metody kognitivní kartografie

Vyučuje:
K155 - Katedra geomatiky
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Teorie vnímání map, uživatelské aspekty map. Využití eye-tracking metod pro analýzy čitelnosti a uživatelské přívětivosti map. Využití moderních metod rozšířené (augmented) a virtuální (virtual) reality. Navigace pomocí rozšířené a virtuální reality. Moderní mapy pro hendikepované.

D55MKT - Matematická kartografie

Vyučuje:
K155 - Katedra geomatiky
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Základní vztahy v matematické kartografii, zobrazovací rovnice, vlastnosti zobrazení. Určení zobrazení "neznámé" mapy. Metodika návrhu zobrazeni vybraného geografického celku. Kritická analýza historických metod zobrazení geoprostoru České republiky - možnost optimalizace stávajících zobrazení. Matematická kartografie v zahraničí - systém UTM.

Jazyky

Pro všechny programy je nutná znalost anglického jazyka a volitelného jazyka.

D04ANG - Angličtina

Vyučuje:
K104 - katedra jazyků
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Výuka se zaměřuje na dovednosti ve všech jazykových oblastech, akcentována je schopnost komunikace (mluvené i písemné) pro akademické účely, dále je zahrnuta odborná technická angličtina a základní útvary odborného stylu. Úroveň zkoušky dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky ERR je B1-2, kurz je veden na této úrovni. Probírané písemné útvary: - strukturovaný životopis, - průvodní dopis k CV při odpovědi na inzerované volné pracovní místo, - stručná žádost o grant, - abstrakt odborného článku, přečtení (a předložení u zkoušky) cca 150 stran technického textu, včetně článků z odborných periodik a konferenčních materiálů.

D04CES - Čeština

Vyučuje:
K104 - katedra jazyků
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Kurz češtiny pro cizince se zaměřením na potřeby vysokoškolských studentů ke zvládnutí psaného i mluveného jazyka pomocí základního inventáře lingvistických prostředků potřebných pro dorozumění v běžných situacích každodenního praktického života; u pokročilých studentů k rozvíjení schopnosti samostatně pracovat s jednoduchým odborným textem. Kurz není povinný, není ukončen zápočtem ani zkouškou.

D04FRA - Francouzština

Vyučuje:
K104 - katedra jazyků
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
.Student doktorského studia, který chce složit zkoušku z francouzštiny, má možnost zvolit z nabídky volitelných předmětů katedry Výuka je nepovinná.

D04NEM - Němčina

Vyučuje:
K104 - katedra jazyků
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Student doktorského studia, který chce složit zkoušku z němčiny, má možnost zvolit z nabídky volitelných předmětů katedry Výuka je nepovinná.

D04RUS - Ruština

Vyučuje:
K104 - katedra jazyků
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Student doktorského studia, který chce složit zkoušku z ruštiny, má možnost zvolit z nabídky volitelných předmětů katedry Výuka je nepovinná.

D04SPA - Španělština

Vyučuje:
K104 - katedra jazyků
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Student doktorského studia, který chce složit zkoušku ze španělštiny, má možnost zvolit z nabídky volitelných předmětů katedry Výuka je nepovinná.