Stavební obnova památek - předměty programu

D23TMO - Technologie a materiály pro obnovu historických staveb

Vyučuje:
K123 - katedra materiálového inženýrství a chemie
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Historický vývoj omítek v jednotlivých slohových etapách, vlastnosti historických omítek a malt pro zdění, současné materiálové varianty pro rekonstrukci památek. Historické budovy a současné normové požadavky, možnosti exteriérového a interiérového zateplení historických budov. Dřevěné konstrukce a speciální dřevařské výrobky, stavebně-fyzikální a materiálové poruchy staveb, rekonstrukce dřevěných prvků, povrchové úpravy a ochrana dřeva a dalších materiálů u historických staveb.

D24HKS - historické konstrukce do 19. stol.

Vyučuje:
K124 - katedra konstrukcí pozemních staveb
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Cílem předmětu je odborné seznámení s hlavními typy stavebních historických konstrukcí a povrchovými úpravami historických staveb, které jsou v praxi při řízení památkových postupů a zásahů, a při návrhu rekonstrukce a obnově staveb, stejně jako při provádění jejich průzkumů a posuzování nejčastěji sledovány. V uvedeném předmětu jde především o přehledové seznámení se stavebními materiály historických období, o přehled vývoje jednotlivých stavebních konstrukcí ve vazbě na architektonický výraz a typologii staveb, jejich architektury i interiérů. Součástí bude i poukaz na specifická umělecká řemesla, která se v historii podílela na tvarování a vybavování historických staveb, včetně starších technologií zpracování.

D24PSR - Vybrané statě z poruch, sanací a rekonstrukcí staveb

Vyučuje:
K124 - katedra konstrukcí pozemních staveb
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Výuka předmětu je rozdělena do jednotlivých tematických okruhů a navazuje na předmět 124HRRB „Historické konstrukce a rekonstrukce budov“ a je zaměřena na speciální problematiku ochrany a sanace historických objektů: - degradační a korozivní procesy materiálů a konstrukcí historických a památkově chráněných budov, chemické, fyzikální, biologické a mikrobiologické účinky a vlivy, ochrana a preventivní opatření - progresivní metody sanace zaměřené na zajištění stability, trvanlivosti a životnosti historických a památkově chráněných budov, zpevňování historických konstrukcí kompozity na bázi vysokopevnostních vláken a injektáží látek na bázi minerálů, křemičitanů a nanočástic - zajištění stability a prevence vzniku poruch historických a památkově chráněných budov nacházejících se v oblastech zvýšené přírodní seismicity, popř. v místech zvýšené technické seismicity - problematika zpevňování a zajištění trvanlivosti historických zděných klenbových konstrukcí, vybrané příklady analýzy poruchy, preventivní opatření a sanace, reziduální únosnost kleneb - problematika zpevňování a zajištění trvanlivosti historických kamenných a smíšených svislých zděných konstrukcí (pilíře, stěny) a základů, vybrané příklady analýzy poruchy, preventivní opatření a sanace, reziduální únosnost svislých zděných konstrukcí - aplikace progresivních metod sanace základových konstrukcí historických a památkově chráněných budov - trvanlivost, životnost a sanace betonových a železobetonových historických konstrukcí

D27PHK - Památkové hodnoty kulturní krajiny

Vyučuje:
K127 - katedra urbanismu a územního plánování
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Komplexně pojatý předmět zpracovává témata související s kulturním aspektem historické krajiny a jejím památkovým potenciálem. Zabývá se – ve vazbě na kategorizaci kulturní krajiny Výborem UNESCO (komponovaná, organická a asociativní krajina) – různými konkrétními typy historické kulturní krajiny (tj. např. krajiny určené specifickým typem osídlení a formou organizace zemědělské půdy, krajiny určené dominantní vytrvalou plodinou, krajiny určené dominantní formou využití, krajiny esteticky kultivované vč. krajin komponovaných, krajiny poutních míst a křesťanských legend, krajiny urbanizované, krajiny industriální, krajiny militární, krajiny mytologické, krajiny memoriální či krajiny se vztahem k významné osobnosti) vč. analýz příkladů formou případových studií. Dále řeší otázky pramenů pro poznání a identifikaci historických krajinných struktur, zejména archivní mapové a ikonografické zdroje, metodická východiska užívaná v různých typech krajin při identifikaci a ochraně památkových hodnot krajiny (zejména metodické návody NPÚ) a formy prezentace hodnot historické kulturní krajiny (např. analýza dochovanosti historických krajinných struktur v nástrojích územního plánování). Dalším nezbytným tématem praktická ochrana historických (památkových) hodnot krajiny, jak z hlediska památkové péče (zejména institut krajinné památkové zóny), tak z hlediska ochrany přírody a krajiny (krajinný ráz), stejně jako nezbytná implementace do různých nástrojů územního plánování (ÚPP i ÚPD).

D27UPH - Územní plánování a hodnoty území

Vyučuje:
K127 - katedra urbanismu a územního plánování
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Předmět se zabývá ochranou stávajících hodnot při stanovování budoucího využití území jak v jeho zastavěné, zastavitelné i nezastavěné části. Jedná se o zohlednění přírodních i kulturních specifik dané lokality z pohledu památkové péče, ochrany přírody a krajiny a vlastního subjektivního hodnocení, vycházejícího z pochozích průzkumů a rozborů, studia příslušné literatury znalostí o vývoji a souvislostech daného území. Budou představeny základní územně plánovací podklady a dokumentace, které jsou zdrojem znalostí o současném i budoucím stavu území, zejména územně analytické podklady na úrovni obcí a krajů a územní a regulační plány.

D29AIP - Architektonické intervence v historickém prostředí

Vyučuje:
K129 - katedra architektury
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Možnosti a limity soudobé architektonické tvorby v kontextu historického kulturního prostředí. Zásady a principy architektonických intervencí do historických staveb a památkově chráněných urbánních celků. Praktické příklady střetu/souznění prostorové památkové ochrany s novými architektonickými projekty a realizacemi. Praktické a teoretické příklady soudobých projektů v památkově chráněných lokalitách z hlediska aktuálního veřejně-právního schvalovacího procesu.

D29HMA - Historie moderní české architektury

Vyučuje:
K129 - katedra architektury
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Obsahem je seznámit studenty s vývojem české architektury od druhé poloviny XIX. století až do současnosti s důrazem na urbanismus, vývoj architektonických stylů a nejvýznamnější osobnosti. Děje se tak formou přednášek a vycházek po pražské architektuře příslušného období. Součástí je i srovnání s vývojem evropské architektury té doby a vzájemné vlivy. Výsledkem by měla být základní obeznámenost posluchačů s danou tématikou, orientace ve vývoji architektonických stylů, znalost nejvýznamnějších osobností naší architektonické scény a schopnost zařadit českou architekturu daného období do kontextu evropské a světové tvorby.

D29HMK - Historické mosty a speciální konstrukce

Vyučuje:
K129 - katedra architektury
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Historické mosty a speciální konstrukce jsou architektonickým a technickým dědictvím, které je třeba chránit a obnovovat v souladu s požadavky památkové péče. Mnoho těchto staveb, mezi které patří i významné kulturní památky, se nachází v havarijním stavu. Při rekonstrukci betonových a ocelových mostů je nutné pro zachování jejich funkce konstrukci zpravidla zesílit, případně vyměnit části nosných i nenosných konstrukcí. V tomto ohledu jsou tyto stavby specifické, neboť statická funkce mostu je primární a inženýrsky velmi náročná a proto nelze na zesilování či výměnu zejména nosných částí aplikovat klasické stavební postupy jako při rekonstrukci ostatních staveb průmyslového dědictví. Cílem předmětu je seznámit posluchače s konstrukční podstatou mostních staveb a speciálních konstrukcí, s diagnostickými možnostmi zjištění jejich skutečného stavu a s technologiemi rekonstrukce a konzervace těchto staveb.

D29HSP - Historické stavby v soudobých podmínkách

Vyučuje:
K129 - katedra architektury
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Kurz je zaměřen na hlubší seznámení posluchačů s vývojem architektury a stavby měst v prostoru Čech a Moravy. Slohy a kompozice v dějinách evropské architektury od období jejich vzniku až do současnosti. Spolu se sledováním vlastního vývoje architektury je vnímána širší syntéza typologie, stavitelství, uměleckých řemesel a výtvarných umění, podílejících se na finálním obraze exteriéru i interiéru stavby v celku i detailu. Je zdůrazněn význam determinujících činitelů architektury v soudobém využití historických staveb, vztah konstrukce, funkce a prostoru v architektuře historické a jejím soudobém využití.

D29OSP - Obnova a údržba stavebních památek

Vyučuje:
K129 - katedra architektury
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Předmět seznamuje s příčinami poškození hmoty stavebních památek, s principy údržby historických staveb, metodami ochrany, údržby a obnovy. Kriticky vyhodnocuje možné zásahy do konstrukcí a jejich dopad na podstatu památky. Předmět uvádí posluchače do problematiky projekce rekonstrukcí, teorie obnovy stavebních materiálů památek. Ve dvou seminárních pracích se student osvojí metody analýzy problému a jeho samostatné řešení.

D29PMA - Památková péče o moderní architekturu

Vyučuje:
K129 - katedra architektury
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Předmět bude studenty informovat o aktuální diskuzi na téma ochrany architektury 20. století. Seznámí studenty s aktuálně rozdílným přístupem k ochraně staveb 1. a 2. pol. 20. století. Zatímco hodnoty architektonického dědictví 1. pol. 20. stol. jsou obecně přijímané, hodnoty naší poválečné architektury, zejména té vznikající od 60. let, nejsou zatím odborně dostatečně prozkoumány a interpretovány. Co se týče samotné ochrany, početně jsou zatím stavby ze 2. pol. 20. století mezi KP a NKP zastoupeny velmi nízkým počtem (praktický nástroj ochrany v rámci Památkových zón nebo zájmů UNESCO je nedostatečný a též v rámci územních správ je informovanost o problematice malá). Vyučující, jako člen Pracovní skupiny pro poválečnou architekturu při ČVK ICOMOS ustavené v roce 2016, obdobné skupiny v rámci NPÚ a projektu NAKI II DG16P02R007, Analýza a prezentace hodnot moderní architektury 60. a 70. let 20. století jako součásti národní a kulturní identity ČR, studenty seznámí s aktuálně probíhající diskuzí. Studenti se seznámí též s funkcí Památkového katalogu, dalšími databázemi a aktivitami zabývajícími se mapováním architektury 20. století, pracujícími i s aktuálním principem ochrany zespodu, s probíhajícími výzkumy a publikacemi na dané téma. Cílem předmětu je seznámení s novými tématem památkové péče, která překračují tradiční hodnotící kritéria. problematika bude nastíněna v rovině teoretické (publikace a dokumenty daných institucí), metodologické (metodiky hodnocení NPÚ, výzkumné - nové zobrazovací metody, oraly history, témata výzkumů apod.) i praktické (konkrétní příklady s různými způsoby ochrany a kritérii hodnocení). Student si samostatně zvolí téma své práce ve vazbě na doktorskou práci.

D29PPA - Památková péče v architektuře

Vyučuje:
K129 - katedra architektury
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Předmět je zaměřen na obor památková péče v rámci celospolečenského kontextu a poskytuje orientaci v teorii a praxi této problematiky s důrazem na ochranu stavebního dědictví́ a metody jeho památkové́ obnovy. Péče o památky zahrnuje nezbytný přehled o institucionální struktuře i potřebu orientace v právních i oborových předpisech zaměřených na ochranu kulturního dědictví na národní i mezinárodní úrovni. Součásti výuky je osvojení zásad péče o památkový́ fond, rozbor druhů úprav historického stavebního díla v návaznosti na jeho hodnotový́ potenciál. Výuka také představí aktuální poznatky z oblasti poznávání i praktické́ pece o historický stavební́ fond (tradiční́ i inovativní́ přístupy, techniky a technologie), doplní informace o mezinárodním dění v oboru i o přijatých mezinárodních konvencích a úmluvách. Výuka předmětu je rozdělena do čtyř tématických částí (dějiny památkové péče, památková péče v ČR, památková péče v mezinárodním kontextu, péče o stavební fond) kombinujících přednášky (teoretická východiska), semináře a exkurze (resp. workshopy) do památkových objektů reprezentujících specifickou formu obnovy památek (konzervace, restaurování, rekonstrukce, transformace apod.) V průběhu semestru bude konzultována zadaná seminární práce.

D29SHP - Stavebně historický průzkum

Vyučuje:
K129 - katedra architektury
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
- Původ, okolnosti a smysl vzniku SHP - krátký nástin v milnících - SHP jako proces a jako elaborát - stupně podrobnosti, součásti, specialisté. - SHP jako obor základního i aplikovaného výzkumu - SHP jako mezioborová a mezní disciplína, mající výstup pro badatelskou zobecňující rovinu pro poznání dějin architektury a jednak výstup praktický, směřující ke kvalifikované obnově historického stavebního díla. - Nezbytná mezioborová spolupráce s archeologií a průzkumem restaurátorským - Stavba jako významný historický výpovědní pramen hmotné povahy. Následuje seznámení se základním spektrem písemných pramenů ( přednáška M. Ebel). - SHP jako nezbytný podklad pro kvalifikovanou opravu historického objektu. Příklady aplikace výsledků SHP pro řešení statiky aj. úloh v procesu projektování. - SHP jako proces záchrany informací a pomůcka pro kvalifikované a památkově šetrné řešení problémů při procesu stavby. - 1-2 exkurse a poté praktická úloha studenta ve vztahu k tématu jeho disertace.

D29TST - Tradiční stavitelství 19. a 20. století

Vyučuje:
K129 - katedra architektury
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Předmět je zaměřen na problematiku památkové ochrany rozsáhlého počtu městských staveb z 19. a počátku 20. století, jejichž stavební kvalita je poměrně vysoká, a ve kterých se zachovalo mnoho doplňkových stavebních prvků, jako jsou okna, dveře, podlahy, omítky, štukové prvky, dekorativní malby apod. Stavby z 19. a počátku 20. století poskytují mnohdy velmi plastický obraz životního stylu své doby a zároveň jsou v jejich stavebních prvcích dosud zachovány principy a technologie tradičních řemesel. U těchto staveb je třeba důsledně chránit všechny prvky a najít způsoby jak efektivně opravovat zejména dřevěné a štukové prvky, ale i zámečnické a další součástí těchto staveb, které při opravách často zanikají. Výuka bude vedena po jednotlivých stavebních konstrukcích, se kterými se stavitel musel vyrovnávat, s hlavním důrazem na bytovou výstavbu ve městech. Předmět si klade za cíl doplnit informační základnu o historických stavebních konstrukcích, materiálech a stavitelských technikách a umožnit tak kvalifikovanější přístup k obnově historických objektů a zajistit zachování stavebních technik a řemesel.

D29TVP - Teorie vědecké práce v památkové péči

Vyučuje:
K129 - katedra architektury
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Předmět přináší základní orientaci v historii uvažování o umění a různých metodách tak, aby byl budoucí architekt schopen argumentačního a myšlenkového diskursu v oboru památkové péče. Student bude konfrontován s různými vědeckými postupy, které může aplikovat při konkrétních situacích v památkových objektech. To znamená zhodnocení objektu, jeho výtvarné individuality a jeho zasazení do kontextu doby. Výuka přinese základní přehled názorů na památky v 19. a 20. století. Postupně jsou představeny hlavní metodologické tendence, přičemž důraz je položen na současný stav způsobu bádání v jejich širokém kulturně-historickém rozpětí. Během přednášek jsou postupně představeny hlavní přístupy v západní Evropě i v českém kontextu. Student si postupně osvojí znaleckou analýzu, ikonografii, základní postuláty vídeňské školy v památkové péči a českou tradici oboru. V závěru bude konzultována zadaná seminární práce.

D29UDA - Umělecké dílo v historické architektuře

Vyučuje:
K129 - katedra architektury
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Rozdíl mezi sochařem a architektem je často vnímán tak, že architekt je spoután funkcí svého díla. Je ovšem architektonická praxe vždy tak jednoduchá? Jak začít v kontextu historických památek a uměleckých děl? Předmět rozšiřuje schopnost analýzy a pochopení výtvarného díla u budoucích architektů, bude usilovat o prohloubení zájmu architekta o umění v kontextu veřejného prostoru. Student bude veden ke kontextualizaci díla, pochopení dobové a místní funkce, jeho symboliky, pochopení funkce ornamentu a uměleckého díla v historické architektuře. Veřejná umělecká díla jsou rezervoáry historické paměti. Jejich řeč by měl budoucí architekt tvůrčím způsobem rozvíjet. To neznamená jen schopnost historické reflexe, ale možnosti tvůrčí interpretace díla, dovyslovení myšlenek, které výtvarné dílo obsahuje, či naopak jejich odmítnutí a vyvolání veřejné diskuse. Předmět se dotkne rovněž konceptu veřejného i osobního muzea, potřeby tvůrčí osobní tvůrčí inspirace mimo svět architektury. Cyklus bude uzavřen rámcovým seznámením s myšlením postmoderny, dotkne se funkce nových médií v současném veřejném prostoru. V závěru bude konzultována zadaná seminární práce.

D32TDP - Technická diagnostika památek

Vyučuje:
K132 - katedra mechaniky
Semestr:
letní
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Předmět vysvětluje metody diagnostiky identifikace a stavu historických materiálů, předmětů, konstrukcí a objektů s využitím aplikace tradičních i průlomových technologií. Seznamuje studenty s postupy stavebně technické inspekce památek a možnostmi i limity moderních analytických i diagnostických přístrojů. V rámci laboratorních praktik poskytuje možnost osvojení základních praktických dovedností pro nedestruktivní a šetrně destruktivní zkoušení materiálových vlastností či identifikaci skrytých defektů památek. Zabývá se i speciálními metodami zjišťování efektivnosti a životnosti konzervačních zásahů na památkách, metodami dlouhodobého sledování chování materiálů a konstrukcí vystavených opakovanému namáhání a vlivům prostředí i metodami pořizování dokumentace stavu památek.

D32TWPE - Scientific Writing and Publishing in English

Vyučuje:
K132 - katedra mechaniky
Semestr:
zimní, letní
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Předmět vyučovaný výhradně v angličtině studenty seznámí se strukturou odborného technického článku, gramatickými a stylistickými aspekty odborného textu a procesem tvůrčího vědeckého psaní od přípravy rukopisu až po jeho publikaci (výběr časopisu, podání článku a recenzní řízení). Pozornost bude také věnována efektivnímu vyhledávání a zpracování zdrojů v síťovém prostředí, práci s knihovními, open-access a jinými specializovanými zdroji a nástroji, citacím a publikační etice. Součástí předmětu je i seznámení s citačními manažery, manuály stylu, typografickými zásadami a nástroji pro přípravu odborného textu v LaTeXu. Budou též zmíněny základní pojmy z oblasti bibliometrie a popsány postupy používané při hodnocení vědeckých výsledků.

D55DDP - Digitální dokumentace památkových objektů

Vyučuje:
K155 - Katedra geomatiky
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Předmět „Digitální dokumentace památkových objektů“ se zabývá moderními metodami dokumentace a vizualizace památkových objektů pomocí metod blízké digitální fotogrammetrie, laserového skenování, metodami RPAS (remotely piloted aircraft system, tzv. dronů) a měřické geodézie. Vytvářena jsou digitální ortofota, dále fotoplány a vektorové plány, 3D modely objektů včetně textury, řezy a pohledy. Část předmětu se zabývá virtuální rekonstrukcí nedochovaných či poškozených částí objektů a jejich vizualizací. Pro metody vizualizace je používáno prostředí vyspělé výpočetní techniky a dále virtuální reality. Poslední částí předmětu je podpovrchový nedestruktivní průzkum objektů pomocí georadaru a magnetometru a analýza naměřených dat.

Jazyky

Pro všechny programy je nutná znalost anglického jazyka a volitelného jazyka.

D04ANG - Angličtina

Vyučuje:
K104 - katedra jazyků
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Výuka se zaměřuje na dovednosti ve všech jazykových oblastech, akcentována je schopnost komunikace (mluvené i písemné) pro akademické účely, dále je zahrnuta odborná technická angličtina a základní útvary odborného stylu. Úroveň zkoušky dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky ERR je B1-2, kurz je veden na této úrovni. Probírané písemné útvary: - strukturovaný životopis, - průvodní dopis k CV při odpovědi na inzerované volné pracovní místo, - stručná žádost o grant, - abstrakt odborného článku, přečtení (a předložení u zkoušky) cca 150 stran technického textu, včetně článků z odborných periodik a konferenčních materiálů.

D04CES - Čeština

Vyučuje:
K104 - katedra jazyků
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Kurz češtiny pro cizince se zaměřením na potřeby vysokoškolských studentů ke zvládnutí psaného i mluveného jazyka pomocí základního inventáře lingvistických prostředků potřebných pro dorozumění v běžných situacích každodenního praktického života; u pokročilých studentů k rozvíjení schopnosti samostatně pracovat s jednoduchým odborným textem. Kurz není povinný, není ukončen zápočtem ani zkouškou.

D04FRA - Francouzština

Vyučuje:
K104 - katedra jazyků
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
.Student doktorského studia, který chce složit zkoušku z francouzštiny, má možnost zvolit z nabídky volitelných předmětů katedry Výuka je nepovinná.

D04NEM - Němčina

Vyučuje:
K104 - katedra jazyků
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Student doktorského studia, který chce složit zkoušku z němčiny, má možnost zvolit z nabídky volitelných předmětů katedry Výuka je nepovinná.

D04RUS - Ruština

Vyučuje:
K104 - katedra jazyků
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Student doktorského studia, který chce složit zkoušku z ruštiny, má možnost zvolit z nabídky volitelných předmětů katedry Výuka je nepovinná.

D04SPA - Španělština

Vyučuje:
K104 - katedra jazyků
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Student doktorského studia, který chce složit zkoušku ze španělštiny, má možnost zvolit z nabídky volitelných předmětů katedry Výuka je nepovinná.