Doktorský studijní program Geodézie a kartografie

 


Doktorské studium v programu Geodézie a kartografie je široce pojatým moderním prostorem pro výchovu odborníků v oblastech teoretické, inženýrské a kosmické geodézie, dálkového průzkumu Země, geografických informačních systémů a dalších.

Student se v rámci studia může úzce specializovat na zvolenou oblast, a to včetně současných špičkových technologií jako je 3D skenování nebo digitální fotogrammetrie včetně využití dronů. Jsou vyučovány předměty, které umožňují seznámení s problematikou aplikované matematiky a numerickými metodami, matematickou statistikou, teorií chyb v geodézii a kartografii, teorií optického zobrazení v aplikaci na geodézii a dále s digitální fotogrammetrií, digitálním katastrem nemovitostí a digitální kartografií, teoretickými základy inženýrské geodézie, nejmodernějšími metodám určování polohy, technikám kosmické geodézie, navigace a informačním technologiím včetně GIS a BIM.

Absolvent bude po ukončení studia schopen interdisciplinární vědeckovýzkumné práce např. ve specializaci teoretické a inženýrské geodézie, budování geodetických bodových polí, automatizovaného zpracování geodetických informací, návrhu a tvorbě odvětvových GIS, aplikacích dálkového průzkumu Země a digitální fotogrammetrie ve spojení s laserovým skenováním, využití možností digitální kartografie a robustních mapových serverů a rovněž i v oblasti nejrozsáhlejšího informačního systému ve státní správě ISKN.

Absolvent doktorského studia podle svého odborného profilu nalezne uplatnění nejen v resortu zeměměřictví a katastru, ale rovněž ve všech odvětvích, využívajících pro svou rozhodovací a řídící činnost geoinformace, jako např. v tvorbě a ochraně životního prostředí, vodohospodářství, v logistice, integrovaných záchranných systémech, územním plánování apod. Dále se absolventi doktorského studia uplatní jako mladí odborní asistenti s perspektivou jejich dalšího odborného a pedagogického růstu.