Doktorský studijní program Integrální bezpečnost

 

Stavebnictví čelí řadě výzev, mezi které patří například bezpečnost osob a budov, snižování spotřeby energie a surovin z neobnovitelných zdrojů omezování emisí škodlivin jak při výrobě stavebních materiálů a výstavbě, tak i při následném užívání staveb, opravy a údržba chátrající infrastruktury či zachování architektonického dědictví pro budoucí generace. V reakci na tyto výzvy dochází k významnému vědeckému pokroku v oblastech poznání a modelování komplexních multifyzikálních a sociálních procesů. Hlavním cílem programu Integrální bezpečnost je vychovávat kvalifikované odborníky, kteří budou schopni zmíněné a nově vyvstávající výzvy identifikovat a vyvíjet pro ně adekvátní řešení v oblasti bezpečnosti s využitím nejmodernějších vědeckých poznatků a metod.

Koncepce studia je založena na holistickém přístupu – sjednocení a utřídění poznatků, hlubokém pochopení podstaty pokročilých matematických modelů a jejich vzájemných souvislostí. Studenti mají možnost seznámit se s nejmodernějšími metodami a technologiemi formou "hands-on experience", tedy sami produkty používají ve výuce i při vlastní vědecké činnosti. Při studiu je věnována pozornost rozvoji schopnosti získávat informace z mezinárodních vědeckých zdrojů a zdokonalování prezentačních a publikačních schopností v angličtině.

Pro dosažení uvedených cílů je na Stavební fakultě v doktorském studiu významným způsobem rozšiřována nabídka odborných předmětů se zaměřením na pokročilé modelování. Hlavní důraz je kladen na tvůrčí vědeckou činnost doktorandů. Za tímto účelem je studijní program Integrální bezpečnost zajištěn týmem školitelů z řad akademických pracovníků fakulty, kteří patří mezi špičkové experty v oboru. Jejich erudice a zkušenosti vycházejí z dosavadní rozsáhlé vědecké a publikační činnosti a mezinárodních zkušeností.

Daný studijní program byl připraven tak, aby rozvíjel myšlení studentů a jejich schopnosti se samostatně celoživotně vzdělávat v předmětech z oblasti stavebně projekční činnosti a bezpečnostních problematik s orientací na moderní metody modelování rizik, požáru, výbuchu, evakuace a konstrukcí. Základem výuky je komplexní přehled problematiky a procvičení současných možností předpovědi jevů. Důraz je kladen na poslední poznatky v oboru, a to včetně širších kulturních a environmentálních souvislostí, znalostí technických a technologických, uměleckých, ekologických, sociologických, demografických a ekonomických disciplín, včetně disciplín relevantních pro bezpečnostní praxi a znalosti právních předpisů. Cílem tohoto studijního programu je zejména příprava odborníků v oblasti stavitelství a vzdělávání se zaměřením na bezpečnost.


výbuch

požár

sesuv

povodeň