Doktorský studijní program Vodní hospodářství a vodní stavby

 


Studijní obor je zaměřen na vědeckovýzkumnou činnost v oblasti vodního hospodářství, vodních zdrojů a vodních staveb. Při řešení výzkumných problémů je kladen důraz na kvantitativní a interdisciplinární přístup. Doktorské práce se soustřeďují na široké spektrum výzkumných otázek zahrnujících problematiku: povrchové a podpovrchové hydrologie včetně hydrologie urbanizovaných povodí, proudění v otevřených korytech, pohybu splavenin a kontaminantů, protipovodňové ochrany a revitalizace vodních toků, proudění v potrubí, projektování, výstavby a provozu vodních děl, řízení odtoku nádržemi, vodní dopravy, hydroenergetiky, komplexního řešení vodohospodářských a ekologických prvků v krajině, půdní eroze, ochrany povrchových a podzemních vod před znečištěním, vodohospodářských soustav v podmínkách měnícího se klimatu, úpravy povrchových a podzemních vod, kvality vody v distribučních sítích pitné vody a ve stokových sítích, intenzifikace čistírenských procesů, a vodohospodářskou problematiku lázeňských zařízení. Ve všech uvedených oblastech je věnována pozornost užití a rozvoji experimentálních metod a aplikaci matematických modelů.

Absolventi studijního oboru naleznou uplatnění jak v akademickém prostoru, jako vědeckopedagogičtí pracovníci na vysokých školách a vědeckovýzkumní pracovníci ústavů AV ČR, tak ve sféře resortního výzkumu a v oblasti komerčního podnikání zaměřeného na konzultační a expertní činnost. Své znalosti mohou uplatnit i jako špičkoví odborníci ve vodohospodářských firmách.