Česko-anglická terminologie

 

Česko-anglická terminologie na ČVUT

Fakulta stavební                - Faculty of Civil Engineering
České vysoké učení technické v Praze      - Czech Technical University in Prague

děkan                     - Dean
proděkan                    - Vice-dean
proděkan pro pedagogickou činnost       - Vice-dean for Education
proděkan pro rozvoj              - Vice-dean for Development
proděkan pro vědeckovýzkumnou činnost     - Vice-dean for Science and Research
proděkan pro zahraniční vztahy         - Vice-dean for International Relations
proděkan pro výstavbu             - Vice-dean for Construction
tajemník fakulty                - Faculty Treasurer 
předseda AS                  - Chairman of the Academic Senate


Katedry

K101 katedra matematiky               - Department of Mathematics 
K102 katedra fyziky                 - Department of Physics 
K104 katedra jazyků                 - Department of Languages 
K105 katedra společenských věd            - Department of Social Sciences 
K122 katedra technologie staveb           - Department of Construction Technology 
K123 katedra materiálového inženýrství a chemie   - Department of Material Engineering 
                                 and Chemistry 
K124 katedra konstrukcí pozemních staveb       - Department of Architectural Engineering 
K125 katedra technických zařízení budov       - Department of Indoor Environmental and 
                                Building Services Engineering
K126 katedra ekonomiky a řízení stavebnictví     - Department of Construction Management and 
                                 Economics
K127 katedra urbanismu a územního plánování     - Department of Urban Design, Town and 
                                 Regional Planning 
K128 katedra inženýrské informatiky         - Department of Applied Informatics 
K129 katedra architektury              - Department of Architecture 
K132 katedra mechaniky                - Department of Mechanics 
K133 katedra betonových a zděných konstrukcí     - Department of Concrete and Masonry 
                                   Structures 
K134 katedra ocelových a dřevěných konstrukcí    - Department of Steel and Timber Structures
K135 katedra geotechniky               - Department of Geotechnics 
K136 katedra silničních staveb            - Department of Road Structures 
K137 katedra železničních staveb           - Department of Railway Structures 
K141 katedra hydrauliky a hydrologie         - Department of Hydraulics and Hydrology 
K142 katedra hydrotechniky              - Department of Hydraulic Structures 
K143 katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství - Department of Landscape Water Conservation 
K144 katedra zdravotního a ekologického inženýrství - Department of Sanitary and Ecological
                                  Engineering 
K154 katedra speciální geodézie           - Department of Special Geodesy 
K155 katedra geomatiky                - Department of Geomatics


Vědecká pracoviště

K210 Experimentální centrum             - Experimental Centre 
K220 Centrum experimentální geotechniky       - Centre of Experimental Geotechnics 
K250 Vodohospodářské experimentální centrum     - Water Management Experimental Centre


Servisní pracoviště

středisko technicko-provozních služeb     - Technical and Operating Centre
výukové středisko Mariánská          - Educational Facility Mariánská
výukové středisko Telč             - Educational Facility Telč
referát úklidu                 - Cleaning Service
referát ostrahy objektu            - Facility Security Office
úsek údržby                  - Maintenance Office
archív                     - Archive
K375 Výpočetní a informační centrum      - Computing and Information Centre
K376 středisko správy serverů a sítí      - Servers and Network Management
K377 středisko vývoje a správy aplikací    - Application Development and Management
K378 středisko podpory uživatelů        - HelpDesk
K379 středisko audiovizuální techniky     - Audiovisual Support
K380 Akreditovaná zkušební laboratoř      - Accredited Testing Laboratory


Děkanát

vedení fakulty, děkanát            - Dean´s Office
přidružená agenda děkanátu           - Dean´s Office Affiliated Agenda
referát bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Health and Safety Department 
referát požární ochrany            - Fire Protection Office
referát znalecké činnosti           - Expert Assessment Office
právní oddělení                - Legal Department
studijní oddělení               - Student Administration
oddělení pro vědu a výzkum           - Department of Science and Research
zahraniční oddělení              - Department of International Relations
oddělení pro doplňkovou činnost        - Economic Activity Office
investiční oddělení              - Investment Office
PR a marketing                 - Department of PR and Marketing
osobní oddělení                - Personnel Department
ekonomické oddělení              - Economics Department
oddělení práce a mzdy             - Payroll Office
správce hmotného majetku            - Material Assets Office

pokladna                    - Payments Office
podatelna                   - Mail Room
úsek dopravy                  - Transport Office


Studijní programy


Bakalářské studijní programy      - Bachelor Degree Study Programmes
Stavební inženýrství          - Civil Engineering
Konstrukce pozemních staveb      - Building Structures 
Konstrukce a dopravní stavby      - Structural and Transportation Engineering 
Vodní hospodářství a vodní stavby   - Water Management and Water Structures 
Inženýrství životního prostředí    - Environmental Engineering 
Management a ekonomika ve stavebnictví - Management and Economics in the Building Industry 
Příprava, realizace a provoz staveb  - Preparation, Erection and Operation of Constructions
Požární bezpečnost staveb       - Fire Safety of Constructions

Stavitelství              - Building Engineering
Realizace pozemních a inženýrských   - Erection of Buildings and Engineering Constructions
staveb

Geodézie a kartografie         - Geodesy and Cartography
Geodézie a kartografie         - Geodesy and Cartography 
Geodézie, kartografie a geoinformatika - Geodesy, Cartography and Geoinformatics

Architektura a stavitelství      - Architecture and Building Sciences
Architektura a stavitelství      - Architecture and Building Sciences 

Civil Engineering - vyučovaný v angličtině
Building Structures 

Magisterské studijní programy     - Master Degree Study Programmes
Stavební inženýrství          - Civil Engineering
Konstrukce pozemních staveb      - Building Structures 
Konstrukce a dopravní stavby      - Structural and Transportation Engineering 
Vodní hospodářství a vodní stavby   - Water Management and Water Structures 
Inženýrství životního prostředí    - Environmental Engineering 
Projektový management a inženýring   - Project Management and Engineering 
Materiálové inženýrství        - Materials Engineering
Stavební management          - Construction Management
Příprava, realizace a provoz staveb  - Preparation, Erection and Operation of Constructions
Integrální bezpečnost staveb      - Integral Safety of Constructions

Geodézie a kartografie         - Geodesy and Cartography 
Inženýrská geodézie          - Engineering geodesy 
Geomatika               - Geomatics

Architektura a stavitelství      - Architecture and Building Sciences
Architektura a stavitelství      - Architecture and Building Sciences

Budovy a prostředí           - Buildings and Environment
Budovy a prostředí           - Buildings and Environment

Inteligentní budovy          - Intelligent Buildings
Inteligentní budovy          - Intelligent Buildings

Civil Engineering
Building Structures
Advanced Master´s in Structural Analysis of Monuments and Historical Constructions
Sustainable Constructions under Natural Hazards and Catastrophic Events

Buildings and Environment - vyučovaný v angličtině
Buildings and Environment 

Doktorské studijní programy      - Doctoral Degree Study Programmes
Fyzikální a materiálové inženýrství  - Physical and Material Engineering 
Inženýrství životního prostředí    - Environmental Engineering 
Konstrukce a dopravní stavby      - Building and Structural Engineering 
Matematika ve stavebním inženýrství  - Mathematics in Civil Engineering 
Pozemní stavby             - Building Engineering 
Stavební management a inženýring    - Construction Management and Engineering 
Vodní hospodářství a vodní stavby   - Water Engineering and Water Management 
Stavební management a inženýring    - Construction Management and Engineering
Geodézie a kartografie         - Geodesy and Cartography
Architektura a stavitelství      - Architecture and Building Engineering 
Průmyslové dědictví
Stavebí obnova památek
Architecture and Sustainable Development               
Akustika                - Acoustics 


Zaměstnanci

profesor                   - professor 
docent                    - associate professor 
odborný asistent               - assistant professor 
vedoucí katedry               - head of department
zástupce vedoucího katedry          - deputy head 
sekretářka                  - secretary 
doktorand                  - postgraduate student 
externí pracovník              - external lecturer 
vědecký pracovník              - researcher 
technik                   - technician 
spolupracovník                - cooperating person  

 

Česko-anglická terminologie
Anglicko-česká terminologie