Formuláře

Doktorského studia | Projekty VaV | Habilitační a profesorské řízení | Ostatní

 


Formuláře doktorského studia

Hodnocení studentů doktorského studia za aktuální období

Formuláře - Přijímací řizeni do DS:
Přihláška k doktorskému studiu    DOC ; PDF - změna 6.5.2020
Hodnocení znalostí a schopností žadatele v DS programu    DOC ; PDF - změna 6.5.2020
Návrh přijímací komise pro přijetí ke studiu v DS programech    DOC ; PDF - změna 6.5.2020
Protokol přijímacího řízení (DS)    DOC ; PDF - změna 6.5.2020
Poučení studenta/stážisty Fakulty stavební ČVUT v Praze o BOZP a PO
Individuální studijní plán - tisk je možný pouze z IS KOS
Žádost o přiznání mimořádného stipendia doktorandovi studujícímu v cizím jazyce    DOC ; PDF - nové 25.2.2019

Formuláře - Průběh studia:
Žádost o přerušení doktorského studia    DOC ; PDF - změna 29.1.2019
Žádost o změnu formy doktorského studia    DOC ; PDF
Žádost o změnu oboru v doktorském studiu    DOC ; PDF
Žádost o povolení vykonání zahraniční stáže v rámci doktorského studia    DOC ; PDF
Návrh katedry na přijetí doktoranda/studenta na krátkodobý pobyt (stáž)    DOC ; PDF - nové 12.3.2019
Rodičovství:
Žádost o evidenci uznané doby rodičovství    DOC ; PDF - změna 13.6.2018
Žádost o přerušení doktorského studia z důvodu rodičovství    DOC ; PDF - nové 29.1.2019

Formuláře - Odborná rozprava:
Přihláška k odborné rozpravě    DOC ; PDF
Zápis o odborné rozpravě v rámci studijního bloku DS    DOC ; PDF - změna 31.10.2018

Formuláře - Státní doktorská zkouška:
Žádost o vykonání státní doktorské zkoušky    DOC ; PDF
Návrh na složení komise ke státní doktorské zkoušce    DOC ; PDF - změna 12.4.2019
Schválení členů zkušebních komisí pro SDZ a obhajoby DP na zasedání Vědecké rady    DOC ; PDF - změna 29.4.2019
Hlasovací lístky k SDZ - 1.kolo, 2.kolo    DOC ; PDF - změna 18.2.2019
Zápis o státní doktorské zkoušce    DOC ; PDF - změna 28.11.2018
Příspěvek z fondu ČVUT    DOC ; PDF

Formuláře - obhajoby DP
Informace k obhajobě disertační práce
Žádost o povolení obhajoby disertační práce    DOC ; PDF - změna 18.6.2020
Vzor titulních stran tézí    česká varianta ; anglická varianta (Word)
Sjednocená podoba disertačních prací
Návrh na složení komise k obhajobě disertační práce    DOC ; PDF - změna 7.9.2018
Schválení členů zkušebních komisí pro SDZ a obhajoby DP na zasedání Vědecké rady    DOC ; PDF
Posudek disertační práce    DOC ; PDF
Opponent´s Review of the Doctoral Thesis    DOC ; PDF

Formuláře - Školitelé DS:
Návrh na navýšení počtu vedených doktorandů    DOC ; PDF - změna 14.1.2020
Žádost o schválení školitele bez příslušných titulů (tj. bez titulu profesor, docent, DrSc.)    DOC ; PDF - změna 1.4.2018
Žádost o školitele-specialistu    DOC ; PDF

Formuláře - Potvrzení:
Potvrzení o studiu    DOC ; PDF - změna 17.2.2020
Potvrzení v angličtině lze získat na oddělení doktorského studia (vytištěním z KOSu)

Žádost o zavedení doktorského předmětu    DOC ; PDF - změna 23.4.2020

Zavedení nového bankovního účtu    DOC ; PDF - nové 3.9.2020
Změna čísla bankovního účtu    DOC ; PDF - změna 3.9.2020

 


 

Formuláře projektů VaV

Předpokládaná spolupráce s experimentálními centry    DOC ; PDF
Dohoda o spolupráci na řešení grantového projektu (v rámci ČVUT)    DOC ; PDF
Žádost o otevření účtu FIS k projektu    DOC ; PDF - nové 23.9.2020
Žádost o výplatu stipendia    DOC ; PDF   (z grantů, atd.) - změna 6.2.2020
Žádost o účelové stipendium z grantu    DOC ; PDF - změna 6.2.2020
    dle Metodického pokynu č. 78/2016
Návrh na výplatu odměn    Excel - změna 12.2.2020
Žádost o vrácení části dotace do státního rozpočtu    DOC ; PDF - změna 18.1.2019
Prohlášení příjemce ke způsobilosti výše DPH jako výdaje projektu    DOC ; PDF - změna 31.8.2018
Hodnocení zaměstnance (Excel)

Inicializační fond (aktuální výzva a formuláře)
            - Žádost A    DOC ; PDF
            - Žádost B    DOC ; PDF
            - Žádost D    DOC ; PDF - změna 4.4.2019
            - Žádost F    DOC ; PDF - nové 13.7.2020
            - Smlouva příkazní    DOC ; PDF - změna 25.6.2019
            - Metodika poskytování finanční podpory

 


 

Formuláře pro habilitační a profesorské řízení

Posudek habilitační práce    DOC ; PDF
Posudek habilitační práce    DOC ; PDF   v angličtině

 


 

Formuláře ostatní

Žádost katedry o fakultní příspěvek k pořízení investice    DOC ; PDF
Požadavek o studentskou vědeckou sílu    DOC ; PDF - změna 12.9.2019

 


 

Návod k vyplňování formulářů