English-Czech Terminology

 

English-Czech Terminology at the CTU
Czech-English Terminology at the CTU

Faculty of Civil Engineering       - Fakulta stavební
Czech Technical University in Prague   - Czech Technical University in Prague

Dean                   - děkan
Vice-dean                - proděkan
Vice-dean for Education         - proděkan pro pedagogickou činnost
Vice-dean for Development        - proděkan pro rozvoj
Vice-dean for Science and Research    - proděkan pro vědeckovýzkumnou činnost
Vice-dean for International Relations  - proděkan pro zahraniční vztahy
Vice-dean for Construction        - proděkan pro výstavbu
Faculty Secretary            - tajemník fakulty
Chairman of the Academic Senate     - předseda AS


Departments

Dep. of Mathematics           - K101 katedra matematiky
Dep. of Physics             - K102 katedra fyziky
Dep. of Languages            - K104 katedra jazyků
Dep. of Social Sciences         - K105 katedra společenských věd
Dep. of Construction Technology     - K122 katedra technologie staveb
Dep. of Material Engineering and     - K123 katedra materiálového inženýrství a chemie
   Chemistry
Dep. of Building Structures       - K124 katedra konstrukcí pozemních staveb
Dep. of Microenvironmental and Building - K125 katedra technických zařízení budov
   Services Engineering
Dep. of Department of Construction    - K126 katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví 
   Management and Economics     
Dep. of Urban Design, Town and Regional - K127 katedra urbanismu a územního plánování
   Planning
Dep. of Applied Informatics       - K128 katedra inženýrské informatiky
Dep. of Architecture           - K129 katedra architektury
Dep. of Mechanics            - K132 katedra mechaniky
Dep. of Concrete and Masonry Structures - K133 katedra betonových a zděných konstrukcí
Dep. of Steel and Timber Structures   - K134 katedra ocelových a dřevěných konstrukcí
Dep. of Geotechnics           - K135 katedra geotechniky
Dep. of Road Structures         - K136 katedra silničních staveb
Dep. of Railway Structures        - K137 katedra železničních staveb
Dep. of Hydraulics and Hydrology     - K141 katedra hydrauliky a hydrologie
Dep. of Hydraulic Structures       - K142 katedra hydrotechniky
Dep. of Landscape Water Conservation  - K143 katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství
Dep. of Sanitary and Ecolog. Engineering - K144 katedra zdravotního a ekologického inženýrství
Dep. of Special Geodesy         - K154 katedra speciální geodézie
Dep. of Geomatics            - K155 katedra geomatiky


Research Centre

Experimental Centre           - K210 Experimentální centrum
Centre of Experimental Geotechnics    - K220 Centrum experimentální geotechniky
Water Management Experimental Centre   - K250 Vodohospodářské experimentální centrum


Service Workplaces

Technical and Operating Centre      - středisko technicko provozních služeb
Educational Facility Mariánská      - výukové středisko Mariánská
Educational Facility Telč        - výukové středisko Telč 
Cleaning Service             - referát úklidu
Facility Security Office         - referát ostrahy objektu
Maintenance Office            - úsek údržby
IT Centre                - K375 Výpočetní a informační centrum
Servers and Network Management      - K376 středisko správy serverů a sítí
Application Development and Management  - K377 středisko vývoje a správy aplikací
HelpDesk                 - K378 středisko podpory uživatelů
Audiovisual Support           - K379 středisko audiovizuální techniky
Accredited Testing Laboratory      - K380 Akreditovaná zkušební laboratoř


Administration

Dean´s Office              - sekretariát děkana
Health and Safety Department       - referát bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Fire Protection Office          - referát požární ochrany
Expert Assessment Office         - referát znalecké činnosti
Legal Department             - právní oddělení
Student Administration          - studijní oddělení
Department of Science and Research    - oddělení pro vědu a výzkum
Department of International Relations  - zahraniční oddělení
Economic Activity Office         - oddělení pro doplňkovou činnost
Investment Office            - investiční oddělení
Department of PR and Marketing      - PR a marketing
Personnel Department           - osobní oddělení
Economics Department           - ekonomické oddělení
Payroll Office              - oddělení práce a mzdy
Material Assets Office          - správce hmotného majetku

Payments Office             - pokladna
Mail Room                - podatelna
Transport Office             - úsek dopravy


Study Programmes

Bachelor Degree Study Programmes       - Bakalářské studijní programy
Civil Engineering              - Stavební inženýrství
Building Structures             - Konstrukce pozemních staveb
Structural and Transportation Engineering  - Konstrukce a dopravní stavby      
Water Management and Water Structures    - Vodní hospodářství a vodní stavby
Environmental Engineering          - Inženýrství životního prostředí    
Management and Economics in the Building   - Management a ekonomika ve stavebnictví
      Industry
Materials Engineering            - Materiálové inženýrství     
Preparation, Erection and Operation of    - Příprava, realizace a provoz staveb
      Constructions
Fire Safety of Constructions         - Požární bezpečnost staveb

Building Engineering             - Stavitelství
Erection of Buildings and Engineering    - Realizace pozemních a inženýrských staveb
      Constructions

Geodesy and Cartography           - Geodézie a kartografie
Geodesy and Cartography           - Geodézie a kartografie
Geodesy, Cartography and Geoinformatics   - Geodézie, kartografie a geoinformatika
Land Information Systems for Public     - Územní informační systémy pro veřejnou
      Administration           správu

Metrology                  - Metrologie
Metrology in Surveying and Mechanical    - Metrologie v geodézii a strojírenství
      Engineering

Architecture and Building Engineering    - Architektura a stavitelství
Architecture and Building Engineering    - Architektura a stavitelství

Civil Engineering
Building Structures             - Konstrukce pozemních staveb


Master Degree Study Programmes        - Magisterské studijní programy
Civil Engineering              - Stavební inženýrství
Building Structures             - Konstrukce pozemních staveb
Structural and Transportation Engineering  - Konstrukce a dopravní stavby      
Water Management and Water Structures    - Vodní hospodářství a vodní stavby   
Environmental Engineering          - Inženýrství životního prostředí    
Project Management and Engineering      - Projektový management a inženýring   
Materials Engineering            - Materiálové inženýrství        
Construction Management           - Stavební management          
Preparation, Erection and Operation of    - Příprava, realizace a provoz staveb
      Constructions
Integral Safety of Constructions       - Integrální bezpečnost staveb
 
Geodesy and Cartography           - Geodézie a kartografie 
Geodesy and Cartography           - Geodézie a kartografie
Geoinformatics                - Geoinformatika
Geomatics                  - Geomatika

Architecture and Building Engineering    - Architektura a stavitelství
Architecture and Building Engineering    - Architektura a stavitelství

Buildings and Environment          - Budovy a prostředí
Buildings and Environment          - Budovy a prostředí

Intelligent Buildings            - Inteligentní budovy
Intelligent Buildings            - Inteligentní budovy

Civil Engineering
Building Structures
Computational Engineering in Advanced Design 
Advanced Master´s in Structural Analysis of Monuments and Historical Constructions
Sustainable Constructions under Natural Hazards and Catastrophic Events

Buildings and Environment    
Buildings and Environment 


Doctoral Degree Study Programmes       - Doktorské studijní programy
Civil Engineering              - Stavební inženýrství
Physical and Material Engineering      - Fyzikální a materiálové inženýrství
Environmental Engineering          - Inženýrství životního prostředí
Building and Structural Engineering     - Konstrukce a dopravní stavby
Mathematics in Civil Engineering       - Matematika ve stavebním inženýrství
Building Engineering             - Pozemní stavby
Construction Management and Engineering   - Stavební management a inženýring
Systems Engineering in the Building Industry - Systémové inženýrství ve stavebnictví
      and Capital Construction           a investiční výstavbě
Water Engineering and Water Management    - Vodní hospodářství a vodní stavby
 
Geodesy and Cartography           - Geodézie a kartografie
Geodesy and Cartography           - Geodézie a kartografie
 
Architecture and Building Engineering    - Architektura a stavitelství
Architecture and Building Engineering    - Architektura a stavitelství
Sustainable Development and Industrial    - Trvale udržitelný rozvoj a průmyslové 
      Heritage                   dědictví