Katedra mechaniky (K132)


Vedoucí
prof. Ing. Jiří Máca, CSc.
Sekretářka
Markéta Karvánková
Alexandra Kurfürstová
Zástupce vedoucího
prof. Ing. Petr Kabele, Ph.D.
prof. Ing. Pavel Kuklík, CSc.
KOS - Rozvrhář
Ing. Aleš Jíra, Ph.D.
Ing. Dagmar Jandeková, Ph.D.
Ing. Eva Novotná, Ph.D.
KOS - Studijní referent
Ing. Dagmar Jandeková, Ph.D.
Ing. Eva Novotná, Ph.D.
KOS - Referent pro státní zkoušky
Ing. Dagmar Jandeková, Ph.D.
prof. Ing. Petr Kabele, Ph.D.
Ing. Eva Novotná, Ph.D.
Email
k132@fsv.cvut.cz
Telefon
(+420) 224 354 490
(+420) 224 310 775
Fax
(+420) 224 310 775
Adresa
ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Katedra mechaniky
Thákurova 7
166 29 Praha 6

Krátká charakteristika

Katedra vyučuje předměty, které patří do teoretického základu většiny oborů fakulty stavební (technická mechanika, stavební mechanika, statika stavebních konstrukcí, dynamika stavebních konstrukcí, teorie pružnosti a plasticity, experimentální ověřování), pro všechny obory bakalářských a magisterských studijních programů Stavební inženýrství, Architektura a stavitelství a Civil Engineering. Katedra je garantem magisterského studijního oboru Structural Analysis of Monuments and Historical Constructions v rámci programu ERASMUS MUNDUS. Kromě toho se katedra podílí na výuce v rámci doktorských programů na oborech Konstrukce a dopravní stavby", Fyzikální a materiálové inženýrství, Pozemní stavby a Vodní hospodářství a vodní stavby a v rámci celoživotního vzdělávání organizovaného i jinými katedrami.

Vědeckovýzkumná práce je soustředěna na analýzu konstrukcí moderními výpočtovými a experimentálními metodami. Pracovníci katedry se zabývají výzkumem v oblasti moderních výpočtových metod, experimentálního ověřování, kompozitních materiálů, porézních materiálů a biomechaniky.