Katedra hydrauliky a hydrologie (K141)


Vedoucí
prof. Ing. Tomáš Vogel, CSc.
Sekretářka
Jaroslava Rampasová
Zástupce vedoucího
prof. Dr. Ing. Václav Matoušek
KOS - Rozvrhář
Jaroslava Rampasová
Ing. Petr Sklenář, Ph.D.
KOS - Studijní referent
Jaroslava Rampasová
Ing. Petr Sklenář, Ph.D.
KOS - Referent pro státní zkoušky
Jaroslava Rampasová
Ing. Petr Sklenář, Ph.D.
Email
k141@fsv.cvut.cz
Telefon
(+420) 224 353 883
Fax
(+420) 224 354 793
Adresa
ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Katedra hydrauliky a hydrologie
Thákurova 7
166 29 Praha 6

Krátká charakteristika

Katedra zajišťuje výuku teoretických i aplikovaných předmětů v rámci bakalářského, magisterského i doktorského studia. Těžiště pedagogické práce spočívá ve výuce hydrauliky, hydrologie, a předmětů orientovaných na problematiku vodních toků a vodního hospodářství.

Katedra je zároveň vědeckým pracovištěm, které řeší projekty základního i aplikovaného výzkumu. Výzkum je tematicky zaměřen na:

proudění v otevřených korytech a v potrubí

hydrauliku objektů a pohyb splavenin

protipovodňovou ochranu a revitalizaci vodních toků

hydrologii svahu a povodí

modelování srážkoodtokových vztahů

transport kontaminantů v přírodních pórovitých formacích