Katedra hydrotechniky (K142)


Vedoucí
doc. Ing. Ladislav Satrapa, CSc.
Sekretářka
Jana Říhová
Zástupce vedoucího
doc. Dr. Ing. Pavel Fošumpaur
KOS - Rozvrhář
Ing. Martin Horský, Ph.D.
doc. Ing. Ladislav Satrapa, CSc.
doc. Ing. Michal Toman, CSc.
KOS - Studijní referent
Ing. Martin Horský, Ph.D.
KOS - Referent pro státní zkoušky
Ing. Martin Horský, Ph.D.
Ing. Martin Králík, Ph.D.
Ing. Jitka Kučerová, CSc.
Ing. Milan Zukal, Ph.D.
Email
k142@fsv.cvut.cz
Telefon
(+420) 224 354 616
Fax
(+420) 224 355 408
Adresa
ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Katedra hydrotechniky
Thákurova 7
166 29 Praha 6

Krátká charakteristika

Činnost katedry hydrotechniky je zaměřena na výchovu odborníků v oblastech navrhování, projektování, výstavby a provozu vodních staveb se zvláštním zřetelem ke stavbám na vodních tocích. K těm patří zejména jezy, objekty vodních cest, objekty přehrad a vodních elektráren a další hydrotechnické objekty pro hospodaření s vodou a její dopravu a akumulaci. Kromě stavebního řešení hydrotechnických objektů se katedra zabývá též navrhováním technologického vybavení těchto objektů – ocelové konstrukce, uzávěry, vodní turbíny apod. S problematikou objektů na vodních tocích souvisí další významné oblasti zaměření výuky a výzkumu katedry, ke kterým patří: řízení odtoku nádržemi, problematika vodohospodářských soustav, bezpečnost vodních staveb na tocích (včetně zahrnutí aspektů klimatické změny), protipovodňová ochrana, hydrotechnický výzkum (s využitím matematickým a fyzikálních modelů).

Pracovníci katedry soustavně rozvíjejí využití moderních didaktických technik a výpočetní techniky, včetně technických aplikací programování v profilových předmětech.

Ve vědeckovýzkumné práci se učitelé, techničtí a odborní pracovníci katedry soustřeďují hlavně na řešení úkolů a rozvíjení uvedených oblastí z oboru hydrotechniky a vodního hospodářství.

Soustavně se rozvíjí též mezinárodní kontakty katedry, jejíž pracovníci jsou nositeli členství v Mezinárodní přehradní komisi (ICOLD), v Mezinárodní asociaci plavebních kongresů a působí v dalších organizacích.