Intranet   Helpdesk   KOS   WebMail
STUDENT ZAMĚSTNANEC VEŘEJNOST A MÉDIA ABSOLVENT
ČVUT O fakultě Kontakt Úřední deska Lidé Pracoviště Věda a výzkum Zahraniční styky Vnější vztahy Kalendář událostí Archiv zpráv
ČVUT
České vysoké učení technické v Praze
FAKULTA STAVEBNÍ
 
ČVUT FSv Pracoviště K 105 Přihlásit Vyhledávání English

Katedra společenských věd

Tisk stránky


Kontakt

Vedoucí katedry:
doc.Dr.Ing. Václav Liška
Sekretářka:
Gabriela Fetterová
Adresa:
ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Katedra společenských věd
Thákurova 7
166 29 Praha 6
E-mail:
k105@fsv.cvut.cz
Telefon:
(+420) 224 357 133


Krátká charakteristika

Katedra zajišťuje výuku společenských věd pro všechny studijní programy stavební fakulty na základě koncepce humanizace studia techniky a interdisciplinární spolupráce humanitních, ekonomických a stavebních oborů.
Pedagogická činnost katedry je zaměřena jednak na základní studijní kmen, jednak na povinnou nebo volitelnou výuku v jednotlivých studijních oborech a modulech.
Ve výuce v 1.ročníku je cílem katedry seznámit posluchače se základy právní kultury, s obecnými pojmy a základy ekonomické teorie a úvodem do filosofie.
V rámci pokračování výuky práva katedra nabízí povinné i volitelné kurzy legislativa ve stavebnictví, obchodně podnikatelské a pracovní právo, legislativa životního prostředí, legislativa sídel a regionů. Tyto kurzy doplňuje úvod do ústavního a správního práva.
Na ekonomických studijních oborech je speciálně rozvíjena makroekonomická a mikroekonomická teorie v seminářích.
Výuka humanitních předmětů je zaměřena na rozvoj osobnosti a tvořivých schopností jedince, k překonání profesní uzavřenosti, k eticky zodpovědnému, kulturnímu a manažersky úspěšnému jednání absolventů fakulty v praxi.
Kurzy psychologie přinášejí zprostředkování základních poznatků obecné psychologie. Jejich osvojení přispívá ke zvýšení studijní motivace, zvyšuje úroveň mezilidských vztahů a zlepšuje rozvoj osobních schopností. Pomocí kvalifikovaného využití psychologických metod a technik lze účinně přispět k formování organizátorských, řídících a podnikatelských schopností absolventů.
Podobné poslání má rétorika, která je zaměřena na schopnost prezentovat pracovní výsledky, obhájit odbornou práci či projekt.
Celkovému společenskému rozhledu posluchačů jsou určeny volitelné kurzy z dějin českého státu, politologie a mezinárodních vztahů.
Studiem působení techniky a technologií na jedince, společnost a životní prostředí se zabývá interdisciplinární obor S.T.S. (Science - Technology - Society). Katedra sleduje jeho aplikaci především z hlediska etiky techniky a podnikání.
Cílem výuky sociologie je upevňovat společenské myšlení posluchačů a poskytovat základní orientaci v praktických sociálních problémech. Kurzy vycházejí jednak z aplikací obecné sociologie pro řízení a podnikání (např. personalistika, vedení malých skupin), jednak ze studia společenských souvislostí civilizačního rozvoje (sociální ekologie).
Na činnosti katedry se externě podílí řada odborníků z dalších odborných pracovišť (AV ČR, UK). Vědeckovýzkumná činnost katedry je zaměřena zejména na mezioborová témata. Katedra organizuje sociologický a psychologický průzkum uchazečů o studium, posluchačů i absolventů fakulty.


  Za obsah odpovídá: Ing. Tomáš Líbenek Webmaster: Ing. Zora Záleská Aktualizováno: pondělí, 17. března 2014, 12:07  
©2016 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice; Tel: (+420) 224 351 111; Email: mail@fsv.cvut.cz