Katedra hydrauliky a hydrologie


Kontakt

Vedoucí katedry:
prof. Ing. Tomáš Vogel, CSc.
Sekretářka:
Jaroslava Rampasová
Adresa:
ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Katedra hydrauliky a hydrologie
Thákurova 7
166 29 Praha 6
E-mail:
k141@fsv.cvut.cz
Telefon:
(+420) 224 353 883
Fax:
(+420) 224 354 793

Krátká charakteristika

Katedra zajišťuje výuku teoretických i aplikovaných předmětů v rámci bakalářského, magisterského i doktorského studia. Těžiště pedagogické práce spočívá ve výuce hydrauliky, hydrologie, a předmětů orientovaných na problematiku vodních toků a vodního hospodářství.
Katedra je zároveň vědeckým pracovištěm, které řeší projekty základního i aplikovaného výzkumu. Výzkum je tematicky zaměřen na:


  • proudění v otevřených korytech a v potrubí
  • hydrauliku objektů a pohyb splavenin
  • protipovodňovou ochranu a revitalizaci vodních toků
  • hydrologii svahu a povodí
  • modelování srážkoodtokových vztahů
  • transport kontaminantů v přírodních pórovitých formacích